Quyết định số 927/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 927/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 927/QĐ-BBCVT về việc thực hiện miễn cước một số dịch vụ Bưu chính, Viễn thông phục vụ công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên do Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 927/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 927/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MIỄN CƯỚC MỘT SỐ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỐI PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO BÃO SỐ 6 GÂY RA TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông; Căn cứ vào công điện khẩn số 1556/CĐ-TTg ngày 01/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Miễn cước các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông phục vụ công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như sau: 1. Cước truyền tín hiệu truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam trên tuyến tryền dẫn tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về Hà Nội phục vụ việc đưa tin tình hình bão số 6 trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/10/2006 đến 24 giờ ngày 01/10/2006. 2. Cước chuyển tiền, bưu kiện ủng hộ đồng bào Miền Trung và Tây Nguyên của các tổ chức và cá nhân trong nước tới các địa chỉ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ các cấp, Ban tiếp nhận viện trợ bão lụt các cấp và từ các địa chỉ này đến các tổ chức và đồng bào các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum bị bão số 6 từ ngày 01/10/2006 đến hết ngày 31/12/2006. 3. Cước thuê bao điện thoại cố định tháng 10/2006 và cước liên lạc điện thoại nội hạt, nội tỉnh của các thuê bao điện thoại cố định từ 00 giờ ngày 01/10/2006 đến 24 giờ ngày 10/10/2006 tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum bị bão số 6.
  2. 4. Cước thông tin điện thoại di động của các thuê bao điện thoại di động phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão số 6 tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum từ 00 giờ ngày 01/10/2006 đến 24 giờ ngày 10/10/2006. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông khác và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3 - Thủ tướng, các PTTgCP; - Văn phòng Chính phủ; - Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW; - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn; - UBND các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum; Đỗ Trung Tá - Đài Truyền hình Việt Nam; - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Hội chữ thập đỏ Việt Nam; - Ban tiếp nhận viện trợ Việt Nam: - Bộ Tài chính (Cục quản lý giá); - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); - Các Thứ trưởng BBCVT; - Các đơn vị trực thuộc Bộ BCVT; - Lưu: VP, KHTC.
Đồng bộ tài khoản