Quyết định số 935/1998/QĐ-UB-KTCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 935/1998/QĐ-UB-KTCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 935/1998/QĐ-UB-KTCN về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 935/1998/QĐ-UB-KTCN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 935/1998/Q -UB-KTCN TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 1998 QUY T NNH V VI C DUY T K HO CH C I T O LƯ I I N THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 1998 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông báo s 1015/KTTH ngày 07-3-1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thành ph H Chí Minh ư c phép ph thu ti n i n c i t o lư i i n trong giai o n 1996-2000 ; Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph s 01/NQ-H ngày 30-01-1996 ã thông qua bi n pháp ph thu ti n i n giai o n 1996-2000 t o ngu n v n i n khí hóa ngo i thành và hoàn thi n lư i i n n i thành ; Xét t trình s 1969/ VN/HCM-II ngày 27-12-1997 c a Công ty i n l c thành ph H Chí Minh v vi c trình duy t k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1998; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t trình s 379/TT- KH T-KT ngày 16-02-1998 ; QUY T NNH i u 1. Duy t k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1998 v i n i dung chính như sau: A. M C TIÊU CHÍNH C A K HO CH NĂM 1998: 1- Nâng công su t ti p nh n và phân ph i c a lư i i n lên 1.100 MW, mb os n lư ng t i a 20 tri u Kwh/ngày áp ng yêu c u ph t i 1998. 2- Kh c ph c tình tr ng m t i n do quá t i các tr m trung gian và lư i truy n t i. Gi m s l n m t i n trong c năm 1998 xu ng còn 70% so v i năm 1997. 3- Ti p t c th c hi n quy ho ch và phát tri n lư i i n thành ph H Chí Minh giai o n 1996-2000, trong ó: t ch c th c hi n chương trình c i t o lư i i n phân ph i s d ng ngu n v n vay Ngân hàng Th gi i (WB), tri n khai th c hi n t t d án Tao àn và ph i h p ch t ch v i các ơn v ư c T ng Công ty i n l c Vi t Nam giao nhi m v th c hi n c i t o và phát tri n lư i truy n t i thành ph H Chí Minh năm 1998.
  2. 4- Ti p t c th c hi n chương trình ph kín lư i i n ngõ h m và vùng ven ngo i thành, phát tri n m r ng ngo i thành. Th c hi n i n khí hóa 17 xã c a 5 huy n ngo i thành (cũ). m b o m i h gia ình ư c l p t i n k riêng. 5- m b o ch t lư ng i n năng cung c p cho khách hàng, gi t n s i n n nh 50Hz và i n áp cung c p t i i n k khách hàng n m trong gi i h n ±5% i n áp nh m c. 6- Xây d ng m i l ra 15-22KV chuyên dùng cung c p i n giai o n u cho các khu công nghi p (th c hi n 7 khu trong năm 1998), m b o t c phát tri n công nghi p c a thành ph năm 1998. 7- Không x y ra tai n n lao ng và m b o an toàn trong khâu cung c p và s d ng i n. 8- Th c hi n bi n pháp k thu t và kinh doanh ph n u th c hi n t n th t i n năng năm 1997 t ư c 15,5%, trong ó t n th t qua lư i truy n t i là 2% và qua lư i phân ph i là 13,5%. B. N I DUNG CHÍNH C A K HO CH NĂM 1998: I. Ngu n v n vay Ngân hàng Th gi i: 762.387 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 609.962 tri u ng + Thi t b : 74.045 tri u ng 1- C i t o và phát tri n lư i trung th : 1.1- Xây d ng m i l ra: - Cáp ng m: 143,0 Km - C i t o: 9,2 Km - Xây d ng m i: 41,6 Km + Khái toán v n u tư: 209.032 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 190.853 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 1.2- C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th n i hi n h u: - C i t o: 107,5 Km
  3. - Xây d ng m i: 21,0 Km + Khái toán u tư: 55.270 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 49.195 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 1.3- Thay m i cáp ng m hư h ng: - Thay m i: 82,9 Km + Khái toán u tư: 108.374 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 99.241 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 1.4- Ki n toàn thi t b tr m ng t: + Khái toán v n u tư: 7.296 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 620 tri u ng + Thi t b : 6.204 tri u ng 1.5- Ki n toàn thi t b lư i trung th : + Khái toán v n u tư: 12.858 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 12.027 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 2- L p t t bù trung, h th : + Khái toán v n u tư: 7.920 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 1.242 tri u ng
  4. + Thi t b : 5.616 tri u ng 3- C i t o và phát tri n lư i i n h th : - Xây d ng m i lư i trung th : 59,3 Km - C i t o lư i trung th : 13,1 Km - Cáp ng m trung th : 6,9 Km - Kéo m i lư i h th : 758,1 Km - C i t o lư i h th : 698,2 KM - Tăng cư ng công su t máy bi n th :118.990 KVA - C y m i máy bi n th : 160.955 KVA + Khái toán v n u tư: 337.865 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 253.391 tri u ng + Thi t b : 47.415 tri u ng 4- Ki n toàn thi t b tr m trong phòng: + Khái toán v n u tư: 23.771 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 3.393 tri u ng + Thi t b : 18.810 tri u ng II. Ngu n v n kh u hao cơ b n c a ngành i n: 149.848 tri u ng. Trong ó: + Xây l p: 135.430 tri u ng + Thi t b : 815 tri u ng 1- Xây d ng m i l ra trung th : - Xây d ng m i lư i trung th : 10,7 Km - C i t o lư i trung th : 15,8 Km
  5. - Cáp ng m trung th : 89,3 Km + Khái toán v n u tư: 131.985 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 120.748 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 2- C i t o, tăng cư ng, b c hóa lư i trung th : - Xây d ng m i lư i trung th : 13,3 Km + Khái toán v n u tư: 3.459 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 3.079 tri u ng + Thi t b : - tri u ng 3- Hoàn thi n lư i i n h th : - Xây d ng m i lư i trung th : 0,9 Km - C i t o lư i trung th : 0,4 Km - Cáp ng m trung th : 0,3 Km - Kéo m i lư i h th : 3,9 Km - Tăng cư ng công su t máy bi n th :955 KVA - C y m i máy bi n th : 3.350 KVA + Khái toán v n u tư: 5.989 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 4.633 tri u ng + Thi t b : 815 tri u ng 4- C i t o tăng cư ng ư ng dây truy n t i: + Khái toán v n u tư: 8.416 tri u ng Trong ó:
  6. + Xây l p: 6.970 tri u ng + Thi t b : - tri u ng III. Ngu n v n ph thu ti n i n: 254.209 tri u ng 1- i n khí hoá và khu dân cư Long Th i: 1.1- Danh m c công trình: + Huy n Bình Chánh g m các xã: An Phú Tây, Quy c, Bình Chánh, Tân Nh t. + Huy n C Chi g m các xã: Bình M , Ph m Văn C i, Phư c Hi p, Tân Th nh Tây, Hòa Phú. + Qu n Th c g m các xã: Xã (phư ng) Linh ông, xã (phư ng) Linh Xuân. + Qu n 12 g m các xã: Xã Tân Th i Hi p (g m 3 phư ng Th i An, Hi p Thành, Tân Th i Hi p), xã Trung M Tây (g m phư ng Trung M Tây – qu n 12 + m t ph n xã Tân Xuân – huy n Hóc Môn), xã (phư ng) Tân Th i Nh t. + Qu n 9 g m các xã: Xã (phư ng) Long Bình, xã (phư ng) Hi p Phú. + Huy n C n Gi g m các xã: Th nh An (năng lư ng m i). + Huy n Nhà Bè g m: Khu dân cư xã Long Th i (0,5 Km trung th , 5,5 Km h th và 500KVA). 1.2- Kh i lư ng công vi c: - Xây d ng m i lư i trung th : 64,3 Km - C i t o lư i trung th n i: 15,0 Km - Xây d ng lư i h th : 397,9 Km - C i t o lư i h th : 53,4 Km - Tăng cư ng công su t và c y m i Tr m bi n th , công su t tăng thêm: 38.615 KVA 1.3- V n u tư: 126.812 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 105.331 tri u ng + Thi t b : 8.385 tri u ng
  7. 2- Hoàn thi n lư i h th và chi u sáng èn ư ng 24 xã i n khí hóa: (17 xã năm 1998 và 7 xã chuy n ti p c a k ho ch năm 1997). Kh i lư ng như sau: - Xây d ng m i lư i trung th : 48,2 Km - C i t o lư i trung th : 3,8 Km - Cáp ng m trung th : 1,7 Km - Xây d ng m i lư i h th : 164,1 Km - C i t o lư i h th : 5,7 Km - Tăng cư ng công su t và c y m i máy bi n th v i t ng công su t: 48.835 KVA + Khái toán v n u tư: 67.270 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 51.153 tri u ng + Thi t b : 8.110 tri u ng 3- Xây d ng 7 l ra 15 KV n hàng rào khu công nghi p: Khu công nghi p: Tân B c C Chi, Tân Th i Hi p, Cát Lái, K thu t cao, Tân Bình, Tam Bình và khu công nghi p Vĩnh L c. Kh i lư ng như sau: - Xây d ng m i lư i trung th : 10,3 Km - Cáp ng m trung th : 41,6 Km + Khái toán v n u tư: 57.647 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 52.512 tri u ng + Thi t b : 184 tri u ng 4- Xây d ng tr m ng t Nhà máy nư c và ki n trúc tr m ng t Nguy n Hoàng + Khái toán u tư: 2.480 tri u ng
  8. Trong ó: + Xây l p: 2.041 tri u ng + Thi t b : 408 tri u ng C. T NG KINH PHÍ: 1- Theo k ho ch chung (I + II + III) ; 1.166.444 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 956.429 tri u ng + Thi t b : 95.947 tri u ng 2- Theo ngu n v n ph thu ti n i n (III): 254.209 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 221.037 tri u ng + Thi t b : 17.087 tri u ng 3- ngh T ng Công ty i n l c Vi t Nam cân i cho Công ty i n l c thành ph H Chí Minh: 3a- V n vây ngân hàng th gi i (WB): 762.387 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 609.962 tri u ng + Thi t b : 78.045 tri u ng 3b- V n kh u hao cơ b n c a ngành i n: 149.848 tri u ng Trong ó: + Xây l p: 135.430 tri u ng + Thi t b : 815 tri u ng Thi t k k thu t, thi công ph i ư c th c hi n theo quy nh c a ngành i n l c. Danh m c công trình theo t trình s 1969/ VN/HCM-II ngày 27-12-1997 c a Công ty i n l c thành ph H Chí Minh và có b sung khu dân cư Long Th i, huy n Nhà Bè. D. NGU N KINH PHÍ:
  9. + V n vay Ngân hàng Th gi i, v n kh u hao cơ b n c a ngành i n. + V n ph thu trên giá bán i n. E. TH I GIAN TH C HI N: Năm 1998 n quý I/1999. F. CH U TƯ D ÁN: Công ty i n l c thành ph H Chí Minh. i u 2. Công ty i n l c thành ph H Chí Minh có trách nhi m tri n khai k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh úng theo Ngh nh 42/CP – 43/CP ngày 16-7-1996 v ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. Ngh nh 92/CP – 93/CP ngày 23-8-1997 v s a i m t s i u l qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và Ch th s 32/CT-UB-KT ngày 15-10-1997 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Công ty i n l c thành ph H Chí Minh có trách nhi m th ng kê toàn b giá tr tài s n tăng thêm trong k ho ch c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh năm 1997 b ng ngu n v n ph thu ti n i n, trích kh u hao theo quy nh hi n hành. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Công nghi p, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Công ty i n l c thành ph H Chí Minh, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chánh thành ph , C c trư ng C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p thành ph H Chí Minh, C c trư ng C c u tư và Phát tri n thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thành Long
Đồng bộ tài khoản