Quyết định số 939/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 939/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 939/BYT-QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện do Bộ Trưởng Bộ Y Tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 939/BYT-QĐ

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 939/BYT-Q , ngày 06 tháng 06 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ THU C GÂY NGHI N VÀ DANH M C THU C GÂY NGHI N B TRƯ NG B Y T Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11/7/1989; Căn c Đi u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/1/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Xét đ ngh c a Ông V trư ng V Dư c; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý thu c gây nghi n và danh m c thu c gây nghi n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành, các quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh trong Quy t nh này u b bãi b . i u 3: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V dư c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký) QUY CH QU N LÝ THU C GÂY NGHI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 939/BYT-Q ngày 06 tháng 06 năm 1995 c a B trư ng B Y t ) Trong s các thu c dùng trong ngành y t có m t s thu c n u s d ng không úng s gây cho b nh nhân quen thu c d n t i nghi n. N u các thu c ó không ư c qu n lý ch t ch s gây nh hư ng x u i v i xã h i.
 2. m b o an toàn cho s c kho ngư i b nh, B Y t ban hành Quy ch qu n lý thu c gây nghi n. Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1: Khái ni m v thu c gây nghi n: Thu c gây nghi n là nh ng ch t t nhiên hay t ng h p, bán t ng h p ư c dùng trong y h c (phòng b nh, ch a b nh, nghiên c u khoa h c) nhưng d b l m d ng vào m c ích phi y h c. Vi c l m d ng có th d n t i nghi n - m t tình tr ng ph thu c v th ch t hay tâm th n i v i ch t l m d ng. Nh ng thu c gây nghi n s d ng trong ngành y t bao g m các thu c trong danh m c kèm theo. T ng th i gian nh t nh B Y t s b sung ho c lo i tr m t s thu c trong danh m c nêu trên. i u 2: M c ích s d ng: Các thu c gây nghi n ch s d ng cho m c ích phòng b nh, ch a b nh, gi ng d y t i các trư ng chuyên nghi p y - dư c và nghiên c u khoa h c. Chương 2: S N XU T, PHA CH , ÓNG GÓI, NHÃN, BUÔN BÁN, XU T NH P KH U. i u 3: S n xu t - Pha ch : 3.1. Ch có các doanh nghi p nhà nư c s n xu t thu c ư c B Y t cho phép m i ư c s n xu t nguyên li u, bán thành phNm và thành phNm thu c gây nghi n. 3.2. Khoa dư c b nh vi n ư c pha ch thành phNm có ch a thu c gây nghi n c p phát cho b nh nhân i u tr n i và ngo i trú theo công th c dư c i n, công th c do B Y t ho c b nh vi n quy nh và theo ơn c a th y thu c. 3.3. Ch có dư c sĩ i h c m i ư c phép pha ch thu c gây nghi n. 3.4. Không ư c s n xu t, pha ch thu c gây nghi n ng th i, cùng m t ch v i các thu c khác. 3.5. Pha ch trong s n xu t công nghi p ph i th c hi n úng quy nh chung c a quy ch th c hành s n xu t thu c t t (G.M.P). H sơ lô thu c gây nghi n ph i ư c theo dõi ch t ch , ký bàn giao t ng công o n. Vi c ghi chép s sách pha ch , s n xu t, qu n lý các nguyên li u gây nghi n dùng pha ch các thu c thành phNm có công
 3. th c bào ch g m nhi u ho t ch t mà nguyên li u gây nghi n ó ch tham gia v i m t hàm lư ng, n ng nh thì cũng ư c áp d ng theo quy ch này. i u 4: óng gói. 4.1. T i xí nghi p s n xu t, vi c óng gói thu c gây nghi n ph i tuân th nh ng quy nh chung c a quy ch th c hành s n xu t thu c t t. 4.2. T i khoa dư c b nh vi n khi pha ch thu c gây nghi n theo ơn, theo công th c ã ư c phê duy t c a giám c b nh vi n, công th c c nh trong dư c i n, công th c ư c B Y t phê duy t, sau khi pha ch s n xu t, ngư i dư c sĩ i h c pha ch ph i tr c ti p óng gói, dán nhãn ngay tránh nh m l n. 4.3. i v i các doanh nghi p kinh doanh thu c: - Trư c khi chuNn b giao hàng cho bên mua, b ph n kho ph i căn c phi u xu t kho óng gói, n u s lư ng thu c gây nghi n ít ph i cho vào h p riêng kèm theo phi u óng gói có ghi tên ngư i óng gói ngoài h p. Trong trư ng h p thu c gây nghi n không s lư ng óng m t hòm riêng, có th óng chung trong m t hòm v i thu c khác nhưng ph i riêng m t góc, trong hòm ó ph i có phi u óng gói. i u 5: Nhãn. Th c hi n theo quy ch nhãn. i u 6: Buôn bán. Ch có các doanh nghi p nhà nư c buôn bán dư c phNm m i ư c buôn bán và t n tr thu c gây nghi n theo quy nh c th sau ây: 6.1. Các công ty dư c phNm TW ư c phép mua, bán, t n tr nguyên li u, bán thành phNm và thành phNm thu c gây nghi n phân ph i cho các doanh nghi p kinh doanh dư c tr c thu c t nh, thành ph tr c thu c TW. 6.2. Các doanh nghi p kinh doanh dư c thu c t nh, thành ph tr c thu c TW ư c mua thu c gây nghi n t công ty dư c phNm TW phân ph i cho các b nh vi n tuy n t nh, thành ph ho c bán cho các hi u thu c tr c thu c doanh nghi p, các b nh vi n ngành, cơ s y t ngành, tr m ho c khu i u dư ng thương binh, trung tâm cai nghi n óng trên a bàn t nh, thành ph . 6.3. Hi u thu c c a các doanh nghi p buôn bán thu c tr c thu c t nh, thành ph ư c mua (hay nh n) thu c gây nghi n t doanh nghi p tr c thu c phân ph i cho b nh vi n huy n, qu n, trung tâm y t huy n, y t cơ s thu c ph m vi hi u thu c ư c phân công và bán l tr c ti p cho ngư i b nh theo ơn c a th y thu c. 6.4. ơn v quân y ư c mua thu c gây nghi n t i công ty dư c phNm TW. C c trư ng C c quân y quy nh và duy t d trù cho các ơn v quân y tuy n dư i ư c mua thu c gây nghi n t m t trong các công ty dư c phNm TW. C c Y t - B N i v ư c mua thu c gây nghi n t i công ty dư c phNm TW theo d trù ư c B Y t phê duy t.
 4. i u 7: Xu t - nh p khNu: 7.1. Ch nh ng doanh nghi p ư c B Y t ch nh m i ư c phép xu t, nh p khNu thu c gây nghi n. Nh ng doanh nghi p s n xu t ư c B Y t cho phép m i ư c nh p nguyên li u thu c gây nghi n ph c v cho chính doanh nghi p ó s n xu t m t hàng ã ư c duy t. 7.2. Hàng năm công ty dư c phNm TW l p nhu c u thu c gây nghi n c n xu t, nh p khNu B Y t (V dư c) xét và c p gi y phép riêng (m u 2). Chương 3: D TRÙ - DUY T D TRÙ. i u 8: D trù: Các ơn v có nhu c u s d ng thu c gây nghi n hàng năm u ph i l p d trù. Th i gian g i d trù hàng năm vào ngày 25/11 c a năm trư c. Khi c n thi t có th làm d trù b sung trong năm. D trù mua thu c gây nghi n ph i l p 1 b ng riêng (m u 3). Khi làm d trù cho nh ng thu c mà có s lư ng vư t quá m c bình thư ng so v i năm trư c ph i có gi i thích rõ ràng v nguyên nhân, m c ích. i u 9: C p duy t d trù: 9.1. B trư ng B Y t u nhi m cho V trư ng V Dư c duy t d trù cho các B nh vi n TW, Vi n nghiên c u, các trư ng y - dư c tr c thu c B Y t , C c quân y - B Qu c phòng, C c y t - B N i v . - Các cơ quan không thu c ngành y t n u có nhu c u c bi t ph c v nghiên c u khoa h c ph i có công văn gi i trình lý do và ư c th trư ng cơ quan c p V , C c tr lên xác nh n, B Y t (V dư c) xét duy t. 9.2. Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c TW duy t d trù cho các b nh vi n t nh, thành, các b nh vi n qu n, huy n, doanh nghi p kinh doanh thu c tr c thu c, các ơn v i u dư ng thương binh, cơ s cai nghi n, b nh vi n, b nh xá ngành óng trên a bàn t nh, thành ph . 9.3. Giám c trung tâm y t qu n duy t d trù cho tr m y t tr c thu c. 9.4. Ch nhi m khoa, phòng i u tr , trư ng phòng khám a khoa ký duy t phi u lĩnh thu c gây nghi n cho khoa phòng mình. 9.5. Hàng năm ho c t xu t C c quân y l p d trù thu c gây nghi n s d ng cho các tuy n quân y, b n d trù ph i nêu rõ s lư ng t ng thu c s mua t i các công ty dư c phNm TW trình B Y t phê duy t, C c trư ng C c quân y căn c b n d trù ã
 5. ư c phê duy t duy t cho các tuy n quân y c p dư i theo quy nh m c 6.4 i u 6. Chương 4: GIAO NH N - V N CHUY N. i u 10: Giao - Nh n: Dư c sĩ i h c ư c giao nhi m v giao hàng, nh n hàng c n ti n hành ki m tra i chi u cNn th n tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng, s lô s n xu t, h n dùng, ch t lư ng. Khi giao, nh n xong hai bên ph i ký vào phi u xu t kho. i u 11: V n chuy n: Dư c sĩ i h c ư c giao trách nhi m nh n thu c gây nghi n ph i có gi y t c n thi t: gi y gi i thi u, ch ng minh thư nhân dân. Dư c s i h c nh n thu c gây nghi n ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i thu c, trong quá trình v n chuy n và giao y cho th kho sau khi ưa thu c v ơn v . i u 12: B o qu n 12.1. Thu c gây nghi n ph i ư c b o qu n t i kho riêng. Kho thu c gây nghi n ph i m b o ch c ch n (nhà xây, tr n bê tông, c a ch c ch n, có khoá t t, có trang b h th ng thông gió, máy i u hoà nhi t , t , giá, k , phương ti n c u ho ...). - Nh ng ơn v có lư ng thu c gây nghi n ít như các b nh vi n, hi u thu c huy n, qu n thì ph i có t riêng b o qu n ho c ph i s p x p thu c gây nghi n 1 khu v c riêng trong kho thu c. - các t thu c tr c, t thu c c p c u khoa lâm sàng trong b nh vi n, thu c gây nghi n ph i ư c m t ngăn ho c m t ô riêng tránh nh m l n. S lư ng thu c gây nghi n t i t tr c, t thu c c p c u do giám c b nh vi n quy nh v a cho 1 ca tr c. 12.2. Các ơn v doanh nghi p t tuy n t nh tr lên thì ph i c dư c s i h c ch u trách nhi m qu n lý (t ch c ti p nh n, b o qu n, c p pháp, theo dõi s sách ch ng t , thanh quy t toán...). - hi u thu c qu n huy n, dư c sĩ i h c tr c ti p qu n lý. Bán l theo ơn c a th y thu c có th giao cho dư c sĩ trung h c. Trong trư ng h p dư c sĩ i h c i v ng thì th trư ng ơn v có th ch nh m t dư c sĩ trung h c qu n lý m t s lư ng thu c dùng trong m t tháng. - Các t thu c tr c, t thu c c p c u khoa lâm sàng, t thu c b nh xá, tr m xá do y tá tr c gi và c p phát theo l nh c a th y thu c. Khi i ca tr c ph i bàn giao s sách và thu c cho y tá tr c ca sau.
 6. 12.3. M i cơ s buôn bán, s d ng, t n tr thu c gây nghi n khi có thu c kém ch t lư ng, quá h n dùng u ph i l p biên b n x lý (m u 6). Chương 5: KÊ ƠN - S D NG. i u 13: Kê ơn. Kê ơn thu c gây nghi n ph i th c hi n theo úng quy nh trong quy ch kê ơn và bán thu c theo ơn. i u 14: C p phát, s d ng các cơ s i u tr . - Khoa dư c b nh vi n c p phát cho các khoa, phòng i u tr theo phi u lĩnh thu c (m u 8) và c p phát thu c tr c ti p cho b nh nhân i u tr n i, ngo i trú theo ch nh c a th y thu c. Chương 6: S SÁCH - BÁO CÁO i u 15: S sách. 15.1. Cơ s s n xu t, pha ch ph i m s sách theo dõi riêng cho thu c gây nghi n (m u 1) 15.2. Mua, bán c p phát thu c gây nghi n ph i m s theo dõi xu t, nh p riêng (m u 4). Phi u xu t kho thu c gây nghi n ph i vi t riêng (m u 5). 15.3. Các s sách ch ng t ph i ư c lưu tr 5 năm. H t th i h n lưu tr , th trư ng ơn v cho l p h i ng hu ch ng t ng th i l p biên b n. i u 16: Báo cáo (m u 7). 16.1. Báo cáo tháng: Cơ s tr c thu c trung tâm y t huy n, qu n báo cáo lên trung tâm y t huy n, qu n. Hi u thu c tr c thu c doanh nghi p kinh doanh thu c tr c thu c t nh, thành ph báo cáo hàng tháng v doanh nghi p, th i gian g i báo cáo vào ngày 25 hàng tháng. 16.2. Báo cáo quý: B nh vi n t nh, thành ph , b nh vi n qu n, huy n, doanh nghi p kinh doanh thu c tr c thu c t nh, thành ph báo cáo lên S y t t nh, thành ph : - Các ơn v quân y do C c quân y quy nh. - Các ơn v tr c thu c B , các S y t t nh, thành ph báo cáo v B Y t . - Th i gian g i báo cáo vào ngày 25 c a tháng cu i quý.
 7. 16.3 Báo cáo hàng năm: Vào ngày 25/12 hàng năm, m i cơ s có s d ng, buôn bán thu c gây nghi n ph i ki m kê t n kho, báo cáo lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p; các ơn v tr c thu c B , S y t t nh, thành ph báo cáo v B Y t (V Dư c). V Dư c có trách nhi m t ng h p báo cáo trong c nư c, sau ó làm báo cáo trình B trư ng B Y t . 16.4. Báo cáo t xu t: M i cơ s s n xu t, buôn bán s d ng thu c gây nghi n u ph i báo cáo khNn t i cơ quan qu n lý tr c ti p trong nh ng trư ng h p: nh m l n, ng c, m t tr m, th t thoát do m i nguyên nhân. S y t t nh, thành ph t p h p, báo cáo khNn v B Y t (V Dư c). 16.5. Báo cáo xin hu thu c gây nghi n: khi thu c quá h n dùng, thu c kém ch t lư ng c n hu ph i báo cáo lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Báo cáo ph i ghi rõ lý do xin hu , phương pháp hu . Vi c hu thu c ch th c hi n khi ư c cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p phê duy t. Th trư ng ơn v xin hu thu c ph i thành l p h i ng hu thu c. Khi hu xong ph i l p biên b n báo cáo v i c p trên tr c ti p. Chương 7: THANH TRA - KI M TRA - X LÝ VI PH M. i u 17: Thanh tra, ki m tra. 17.1. Thanh tra dư c c a S y t các t nh, thành ph có trách nhi m thanh tra t xu t, nh kỳ i v i m i ơn v thu c ph m vi t nh, thành ph qu n lý. - Thanh tra B Y t có trách nhi m thanh tra nh kỳ ho c t xu t m i cơ s trong c nư c. - C c trư ng C c quân y quy nh c th vi c thanh tra i v i t ng tuy n quân y. - C c y t - B N i v , S y t - B Giao thông v n t i có trách nhi m thanh tra nh kỳ hay t xu t i v i các tuy n y t thu c ph m vi qu n lý c a mình. 17.2. B trư ng B Y t u quy n cho V trư ng V Dư c t ch c ki m tra nh kỳ, t xu t m i cơ s s n xu t, buôn bán, s d ng thu c trong c nư c. Các t ch c s n xu t, kinh doanh dư c phNm có trách nhi m ki m tra ôn c các ơn v thu c quy n qu n lý c a mình. - Th trư ng các ơn v , Giám c S y t t nh, thành ph có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy ch i v i các ơn v thu c quy n qu n lý. i u 18: X lý vi ph m 18.1. Cá nhân, t p th n u vi ph m quy ch này tuỳ m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 18.2. Cá nhân, t p th n u buôn bán, s n xu t, s d ng thu c gây nghi n không úng m c ích y h c s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. DANH M C THU C GÂY NGHI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 939/BYT-Q ngày 06 tháng 06 năm 1995 c a B trư ng B Y t ). I. CÁC NGUYÊN LI U: Acetorphine (3-O-acetyltetrahydro-7à-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno- oripavine) Acetyl-alpha-methylfentanyl (N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl) -4-piperidyl] acetanilide Acetyldihydrocodeine Acetylmethadol (3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4 diphenylheptane) Alfentanll (N-{1-{2-(4-ethyl-4,5 dihydro-5- oxo- 1 H-tetrazol-1 -yl) ethyl] -4- (methoxymethyl) - 4 - piperidinyl}-N- phenylpropanamide monohydrochlorido) Allylporodine (3-allnyl-1 -methyl -4-phenyl-4-propionoxypiperidine) Alphacetylmethadol (alpha-4-acetoxy-6-dimethylamino -4,4- -dipheylheptane) Alphameprodine (alpha-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine) Alphamethadol (alpha-6-dimethylamino-4,4-diphencyl-3-heptanol) Alpha-methlfentanyl (N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] propiomamilide Alpha-methylthiofentanyl (N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl] - 4 piperidyl}- propionanilide) Alphaprodine (alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) Anileridine (1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acide ethyl ester) Benzenthidine (1-(2- benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4 -carbaxylic acid ethyl ester) Benzylmorphine (3-benzylmorphine) Betacetylmethadol (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4- diphenylheptane)
 9. Beta-hydroxyfentanyl (N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide) Beta-hydroxy-3-methylfentanyl (N-[1-)beta-hydroxyphenethyl)- 3-methyl-4- piperidyl]-propionanilide) Betameprodine (beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4- propionoxypiperidine) Betamethadol (beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) Betaprodine (beta-1,3-dimethyl-4-propionoxypiperidine) Bezitramide (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3- propionyl - 1 - benzimidazolinyl)-piperidine) Clonitazene (2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5- nitrobenzimidazole) Cocaine (methyl ester c a benzoylecgonine) Codeine (3-thethylmorphine) Codoxime (dihydrocodeinone-6-carbaxymethyloxime) Ch phNm l y t cây thu c phi n (là nguyên li u ư c t o ra khi cô c nh a thu c phi n) Desomorphine (dihydrodeoxymorphine) Dextropropoxyphene (-4-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-2-butanol -propionate. Dextromoramide ((+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3- diphenyl-4- (1-pyrrolidinyl)-butyl]- morpholine) Diampromide (N-[(2-methylphenethylamino)-propyl]-proionanilide) Diethylthiambutene (3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene) Difenoxine (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid) Dihydrocodeine Dihydromorphine Dimenoxadol (2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate) Dimepheptanol (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) Dimethylthiambutcne (3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene) Dioxaphetyl butyrate (ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate)
 10. Diphenoxylate (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester Dipipanone (4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone) Drotabanol (3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6b,14-diol) Ecgonine, các Este và các d n ch t c a nó có th bi n i sang Ecgonine và Cocaine Ethylmethylthiambutene (3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1 -butene) Ethylmorphine (3-ethylmorphine) Etonitazene (1-dimethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5 -nitrobenzimidazole) Etorphine (tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methlbutyl)-6,14-endoetheno -oripavine) Etoxeridine (1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid - ethyl-ester Fentanyl (1-phenethyl-4-N-propionylainlionpiperidine) Furithidine (1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine - 4-carboxylic acid ethyl -ester Hydrocodone (dihydrocodeinone) Hydromorphinol (14-hydroxydihydromorphine) Hydromorphone (dihydromorphinone) Hydroxypethidine (4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4- carbonxylic acid ethyl - ester Isomethatdone (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone) Ketobemidone (4-metahydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine) Levomethorphan ((-)-3-methoxy-N-methylmorphinan) Levomoramide ((-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) - butyl]- morphioline Levophenacylmorphan ((-)-3-hydroxy-N-phecacylmorphinan) Levorphanol ((-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) Metazocine (2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan) Methadone (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone)
 11. Methadone-Intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbuyane) Methyldesonrphine (6-methyl-delta-6-deoxymorphine) Methyldihydromorphine (6-methyldihydromorphine) 3-methylfentanyl (N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)- propionanlide) 3-methylthiofentanyl(N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]-propionanilide Metopon (5-methyldihydromorphinone) Moramide-Intermediate (2-methyl-3-morpholino-1,1-diphennylpropane carboxylic acid Morpheridine (1-(2-morpholinoneethyl)-4-phenylpiperidene-4- carboxylic acid dthyl ester Morphine Morphine Methobromide và các d n ch t c a Morphine-Nitro có hoá tr 5 g m nh ng d n ch t Morphine-N-oxide trong s ó có Codeine-N-oxide Morphine-N-oxide MPPP (1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (exter)) Myrophine (myristylbenzylmorphine) Nicomorphine (3,6-dinicotinylmorphine) Nicocodcine (6-nicotinylcodeine) Nicodicodeine (6-nicotinyl dihydrocodeine) Noracymethadol ((+)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4 -diphenylheptane Norcodeine (N-demethylcodeine) Norleverphanol ((-)-3-hydroxymorphinan) Normethadone (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone) Normorphine (demethylmorphine) hay (N-demethylated morphine) Norpipanone (4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone) Opium Oxycodone (14-hydroxydihydrocodeinone) Oxymorphone (14-hydroxydihydromorphinone)
 12. Para-fluorofentanyl (14-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)- propionanilide) PEPAP (1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)) Pethidine (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) Pethidine-Intermediate-A (4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine) Pethidine-Intermediate-B (4-phenylpiperidine-4-carbaxylic acid ethyl ester) Pethidine-Intermediate-C (1-methyl-4-phenylpiperidine4-carboxylic acid) Phenadoxone (6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone) Phenampromide (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide) Phenazocine (2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan) Phenomorphan (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan) Phenoperidine (1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phennylpiperidine-4 -carbonxylic acid-ethyl ester) Pholcodine (morpholinylethylmorphine) Piminodine (4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-pepiperidine-4- carboxylic acid ethyl-ester) Piritramide (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-1-piperidine-4- carboxylic acid amide) Proheptazine (1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane) Properidine (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester) Propiram (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide) Racemethorphan ((+)-3-methoxy-N-methylmorphinan) Racemoramide ((+)-4-{2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) - butyl}- morpholine) Racemorphan ((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) Sufentanyl (N-[4-methoxymethyl)-1-[2-(2thienyl)-ethyl]-4- piperidyl]-propionanilide) Thebacon (acetyldihydrocodeinone) Thebaine
 13. Thiofentanyl (N-{1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide) Tilidine ((+)- ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene -1carboxylate) Trimeberidine (1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) II. Các thành ph m: (Tên khoa h c xem m c I: Các nguyên liêu) A Acedicon --------> Thebancon Actomorphine --------> Heroin Acetorphine Acetylmethylodihydrothebaine --------> Thebacon Acetyldihydrocodein, Acetyldihydrocodeinone --------> Thebancon Acetylmethadol, Adanon --------> Methadone Alolan --------> Methadone Adolens --------> Pethidine Alluol --------> Methadone Alcioid --------> Dextromoramide Alfentanil, Algantine --------> Pethidine Algeril --------> Propiram Algidon --------> Methadone Algil --------> Pethidine Algolysin --------> Methadone Algoxale --------> Methadone Allylprodine, Allodan --------> Pethidine
 14. Alpenridine --------> Allylprodine Alphacetylmethadol, Alphameprodine, Alphaprothadol, Alphaprodine. Alvodine --------> Piminodine Ambenyl --------> Hydrocodone Amidalgon --------> Dioxaphetyl bytyrate Amidol --------> Dimepheptanol Amidone --------> Methadone Amidosan --------> Methadone Aminobutene --------> Dimethylthiambutene Amphosedal --------> Pethidine Anileridine. Anopridine --------> Piminodine Antidol --------> Pethidine Antiduol --------> Pethidine Antispasmin --------> Pethidine Asmalina --------> Pethidine Assicodid --------> Hydrocodone Assilaudid --------> Hydromorphone Atenorax --------> Etoxeridine Atenos --------> Etoxeridine. B Bellalgina --------> Pethidine Bemidona --------> Hydroxypethidine
 15. Bezethidine. Bezylmorphine. Betacetylmethadol. Betameprodine. Betamethaol. Betaprodine. Bezitramide. Biatos --------> Hydrocodone Biomorphyl --------> Hydromorphone Bionin --------> Oxycodone Biphenal --------> Hydroxypethidine / Pethidine. Boncodal --------> Oxycodone Broncodid --------> Hydrocodone Butalgin --------> Methadone C Calmodid --------> Hydrocodone Cannabis Carbetidine --------> Etoxeridine Cardanon --------> Oxycodone Centralgin --------> Pethidine Cimadon --------> Piminodine Citarin --------> Racemorphan Cliradon --------> Ketobemidone Clonitazene. Cocaine. Coca leaf.
 16. Codeigine --------> Codeine-N-oxide Codeine. Codein-N-oxide --------> Morphine-methobromide và nh ng d n ch t Morphine Nitro hoá tr 5 Codeinon --------> Oxycodone Codesonax --------> Hydrocodone Codimal --------> Hydrocodone Codinon --------> Hydrocodone Codinovo --------> Hydrocodone Coditrate --------> Hydrocodone Codone --------> Hydrocodone Codoxime. Cofacodide --------> Hydrocodone Ch phNm t thu c phi n Cormorphine --------> Hydromrphone Cosil --------> Hydrocodone Curadol --------> Hydrocodone D Darvon --------> Dextropropoxyphene Deatussan --------> Normethadone Demerol --------> Pethidine Depridol --------> Methadone Deptadol --------> Methadone Desomorphine. Dextromoramide. Dextropropoxyphene. Diacetylmorphine --------> Heroin
 17. Diaminon --------> Methadone Diamorphine --------> Heroin Diampromide. Dianone --------> Methadone Diaphorm --------> Heroin Dicodide --------> Hydrocodone Dicodinon --------> Hydrocodone Diconal --------> Dipipanone Diconone --------> Hydrocodone Dicotrate --------> Hydrocodone Diethibutin --------> Diethylthiambutene Diethyliambutene --------> Diethylthiambutene Diethylthiambutene Difenoxin Dihydrocodein. Dihydrocodeinone --------> Hydrocodone Dihydrodesoxymorphine --------> Desomorphine Dihydrohydroxycodeinone --------> Oxycodene Dihydrohydroxymorphine --------> Oxymorphone Dihydrokon --------> Hydrocodone Dihydromorphine. Dihydromorphinone --------> Hydromorphone Dihydrone --------> Oxycodone Dilaudide --------> Hydromorphone Dimenoxadol. Dimepheprimine --------> Proheptazine
 18. Dimepheptanol. Dimethibutin --------> Dimethylthiambutene Dimethylthiambytene Dimorphid --------> Hydromorphone Dimorphinon --------> Hydromorphone Dimorphon --------> Hydromorphone Dinarcon --------> Oxycodone Dinicotinyl morphine --------> Nicomorphine Dionine --------> Ethylmorphine Dioxaphetyl butyrate. Diphenoxylate. Diphenoxyle --------> Diphenoxylate Dipidolor --------> Piritramide Dipipanone. Disipan --------> Methadone Dispadol --------> Pethidine Dodonal --------> Pethidine Dol --------> Pethidine Dolalin --------> Methadone Dolamid --------> Methadone Dolamina --------> Methadone Dolanquifa --------> Pethidine Dolantal --------> Pethidine Dolantin --------> Pethidine Dolantol --------> Pethidine Dolaremil --------> Pethidine Dolargan --------> Pethidine Dolarin --------> Pethidine Dolatol --------> Pethidine
 19. Dolcontral --------> Pethidine Dolesona --------> Methadone Dolenal --------> Pethidine Dolental --------> Pethidine Dolestine --------> Pethidine Doleval --------> Pethidine Dolin --------> Pethidine Dolinal --------> Pethidine Dolisan --------> Pethidine Dolisina --------> Pethidine Dolodorin --------> Oxycodone Doloheptal --------> Methadone Doloneurin --------> Pethidine Dolopethin --------> Methadone Dolor --------> Pethidine Dolorex --------> Methadone Doloridine --------> Pethidine Dolormin --------> Pethidine Dolosal --------> Pethidine Dolosil --------> Pethidine Dolosin --------> Pethidine Dolvaol --------> Pethidine Doresol --------> Methadone Dosicodid --------> Hydrocodone Dosilantine --------> Pethidine Dromoran --------> Levorphanol Drotebanol. Duodin --------> Hydrocodone E Ecgonine. Eclorino --------> Heroin
 20. Emethibutin --------> Ethymethylthiambutene Equimorphine --------> Oxycodone Errecalma --------> Dextromoramide Escoladal --------> Oxycodone Ethymethiambutene --------> Ethymethylthiambutene Ethymethylthiambutene. Ethylmorphine. Etonitazene. Etorphine 3-methyl ether (M53) = Ether c a etorphine. Etoxeridine. Eubine --------> Oxycodone Eucodal --------> Oxycodone Eucodamine --------> Oxycodone Eucosan --------> Oxycodone Eudin --------> Oxycodone Eudolak --------> Oxycodone Eumorphal --------> Oxycodone Extussin --------> Normethadone F-G Feldin --------> Pethidine Felidin --------> Pethidine Fenadone --------> Methadone Fenpidon --------> Dipipanone Fentanyl.
Đồng bộ tài khoản