Quyết định số 94/1997/QĐ-NH21

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 94/1997/QĐ-NH21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/1997/QĐ-NH21 về việc cho phép Ban Quản lý các dự án ngân hàng áp dụng tạm thời Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 6/3/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/1997/QĐ-NH21

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/1997/QĐ-NH21 Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NGÂN HÀNG ÁP DỤNG TẠM THỜI HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/QĐ-NH2 NGÀY 06/03/1993 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Côngty Tài chính công bố tại Lệnh số 37 và 38/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990; Căn cứ Pháp lệnh Kếtoán và Thống kê công bố tại Lệnh số 06/LCT-HĐNN8 ngày 20/5/1988 và Điều lệ Tổchức Kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25/HĐBT ngày 18/03/1989; Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số5551/QHQT ngày 02/10/1995 của Chính phủ về việc cho phép Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam thực hiện chức năng Ngân hàng bán buôn của Dự án "Tài chính nôngthôn" do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho vay lại các Tổ chức tín dụng; Căn cứ Quyết định số1641/QĐ-TCCB ngày 27/11/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao choBan quản lý các dự án Ngân hàng triển khai thực hiện dự án "Tài chính nôngthôn" do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Căn cứ Công văn số88/TC/CĐKT ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ kế toán ápdụng cho Ban quản lý các dự án Ngân hàng; Theo đề nghị củaTrưởng ban quản lý các dự án Ngân hàng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay cho phép Ban quản lý cácdự án Ngân hàng tạm thời áp dụng: "Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tíndụng" đã được Thống đốc ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 06/3/1993 đểhạch toán việc sử dụng vốn vay của các tổ chức đầu tư phát triển quốc tế màNgân hàng Nhà nước đóng vai trò là cơ quan thực hiện. Điều 2. Giao cho Ban quản lý các dự ánNgân hàng phối hợp với Vụ Kế toán Tài chính khẩn trương xây dựng Hệ thống tàikhoản kế toán và mẫu biểu báo cáo phù hợp với loại hình hoạt động của Ban quảnlý các dự án Ngân hàng để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Thống đốc,Trưởng ban Quản lý các dự án Ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Vụtrưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thihành Quyết định này. Đỗ Quế Lượng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản