Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010" do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 94/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T K HO CH HÀNH Đ NG TH C HI N Đ ÁN "Đ NH HƯ NG THU HÚT VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C TH I KỲ 2006 - 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t đ nh s 290/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án "Đ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006 - 2010”; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t K ho ch hành đ ng th c hi n Đ án "Đ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006 - 2010" (kèm theo Quy t đ nh này). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. B trư ng các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Ngo i giao, Tư pháp, Xây d ng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B trư ng B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m theo dõi, đôn đ c, ki m tra và báo cáo Th tư ng Chính ph đ nh kỳ hàng năm vi c th c hi n Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, Ph m Gia Khiêm thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo;
  2. - Lưu: Văn thư, QHQT (5b). TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM _________ Đ cl p-T do - H nh phúc K HO CH HÀNH Đ NG TH C HI N Đ ÁN "Đ NH HƯ NG THU HÚT VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C TH I KỲ 2006 - 2010” (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 94/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Cơ quan, đơn v ch trì Cơ quan, đơn v N i dung ho t đ ng K t qu c th th c hi n ph i h p I. Chính sách và th ch 1. Qu n lý tài chính công: Ti p t c B Tài chính. Các cơ quan có Báo cáo v k t qu c i c i cách qu n lý tài chính công đ liên quan và các cách qu n lý tài chính nâng cao tính minh b ch và trách nhà tài tr quan công. nhi m gi i trình. tâm; T công tác v qu n lý tài chính công trong Nhóm quan h đ i tác v hi u qu vi n tr (PGAE). 2. Qu n lý đ u tư công: xây d ng B K ho ch Các cơ quan có Lu t Đ u tư công đư c Lu t Đ u tư công và Ngh đ nh liên quan và các Qu c h i thông qua và hư ng d n th c hi n Lu t Đ u tư và Đ u tư. nhà tài tr quan Ngh đ nh hư ng d n th c công. tâm. hi n Lu t Đ u tư công đư c Chính ph ban hành. 3. Đ u th u mua s m công: a) C p nh t và xây d ng m u h B K ho ch và Đ u tư Các cơ quan có B h sơ đ u th u chu n. sơ đ u th u (mua s m hàng hoá, ph i h p v i T công tác liên quan và các tư v n, xây l p, EPC); m u báo cáo v đ u th u trong Nhóm nhà tài tr quan đánh giá h sơ đ u th u; m u h PGAE. tâm. sơ m i sơ tuy n gói th u xây l p; m u đăng ký và gi y ch ng nh n đ i v i ho t đ ng c a nhà th u nư c ngoài. b) Xây d ng và áp d ng công c B K ho ch Các cơ quan có Công c đư c áp d ng thí đánh giá th u theo phương pháp liên quan. đi m trong năm 2007. lu n c a OECD-DAC. và Đ u tư. c) Đào t o cán b trong lĩnh v c B K ho ch Các cơ s đào t o T t c cán b ph trách đ u th u. c a các cơ quan có công tác đ u th u đư c và Đ u tư. liên quan. đào t o và c p ch ng ch v đ u th u.
  3. Cơ quan, đơn v ch trì Cơ quan, đơn v N i dung ho t đ ng K t qu c th th c hi n ph i h p 4. B o đ m tính nh t quán và hài hoà trong các văn b n pháp quy v qu n lý và s d ng ODA. a) B o đ m tính nh t quán v hư ng- B K ho ch Các cơ quan có Các Thông tư hư ng d n d n th c hi n Ngh đnh c a Chính ph s liên quan và các th c hi n Ngh đ nh 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 banvà Đ u tư; nhà tài tr quan 131/2006/NĐ-CP c a B hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tâm. K ho ch và Đ u tư, B tr phát tri n chính th c (sau đây g i t t là Tài chính, B Ngo i giao - B Tài chính; Ngh đnh s 131/2006/NĐ-CP). đư c ban hành. - B Ngo i giao và B Tư pháp. b) Hoàn thi n các văn b n qu n lý B Xây d ng. Các cơ quan có liên Các văn b n hư ng d n đ u tư xây d ng và qu n lý chi phí quan và các nhà tài c a B Xây d ng v qu n đ u tư xây d ng. tr quan tâm (Nhóm 5 lý đ u tư xây d ng và Ngân hàng phát tri n: qu n lý chi phí đ u tư xây ADB, WB, JBIC, KfW d ng. và AFD). c) Xây d ng và áp d ng m u văn B K ho ch Các cơ quan có liên M u văn ki n d án th ng ki n d án th ng nh t gi a Chính quan và các nhà tài nh t. ph và nhà tài tr (M u báo cáo và Đ u tư. tr quan tâm (Nhóm 5 nghiên c u kh thi đ i v i d án Ngân hàng phát tri n: đ u tư). ADB, WB, JBIC, KFW và AFD). 5. Chính sách tài chính trong nư c đ i v i v n ODA. a) Tri n khai k ho ch hành đ ng Th c hi n theo Chương Các cơ quan có liên Theo Quy t đ nh s th c hi n Đ nh hư ng qu n lý n trình hành đ ng c a Chính quan theo Quy t đ nh 150/2006/QĐ-TTg. nư c ngoài đ n năm 2010. ph th c hi n “Chi n lư c s 150/2006/QĐ-TTg. qu c gia v vay và tr n nư c ngoài đ n năm 2010” t i Quy t đ nh s 150/2006/QĐ-TTg ngày 23/06/2006 c a Th tư ng Chính ph (Quy t đ nh s 150/2006/QĐ-TTg). b) Công b chính sách cho vay l i - B Tài chính - Các cơ quan có liên - Quy ch cho vay l i ngu n v n đ i v i v n ODA và chính sách quan. vay n và vi n tr nư c ngoài thu đ i v i công trình, d án ODA. c a Chính ph đư c ban hành đ th c hi n Ngh đ nh s 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 v Qu n lý vay tr n nư c ngoài.
  4. Cơ quan, đơn v ch trì Cơ quan, đơn v N i dung ho t đ ng K t qu c th th c hi n ph i h p - Thông tư hư ng d n chính sách thu đ i v i các chương trình, d án ODA đư c ban hành đ th c hi n Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP. c) Hoàn thi n phương pháp l p k B K ho ch và Đ u tư, T B Tài chính, các cơ Phương pháp l p k ho ch ho ch gi i ngân v n ODA đ ph n công tác ODA và Nhóm quan có liên quan và gi i ngân v n ODA đư c c i ánh đ y đ v n ODA trong k PGAE. các nhà tài tr quan ti n. ho ch ngân sách nhà nư c hàng tâm năm. 6. Theo dõi và đánh giá các d án ODA. a) Xây d ng kho d li u v ODA. B K ho ch Các cơ quan có liên Kho d li u v ODA đi vào quan và nhà tài tr v n hành. và Đ u tư. quan tâm. b) Quy ch chia s thông tin v ODA B K ho ch Các cơ quan có liên Quy ch chia s thông tin v gi a các cơ quan Vi t Nam và v i quan và nhà tài tr ODA đư c ban hành các nhà tài tr . và Đ u tư. quan tâm. c) Xác đ nh các ch tiêu v ODA đ B K ho ch Các cơ quan có liên Các ch tiêu v ODA trong h đưa vào h th ng các ch tiêu kinh quan và nhà tài tr th ng Th ng kê qu c gia. t - xã h i c a Th ng kê qu c gia. và đ u tư. quan tâm. d) Th ch hoá h th ng theo dõi B K ho ch Các cơ quan có liên Th ch hoá TD&ĐG và các và đánh giá d án ODA (TD&ĐG). quan và nhà tài tr ch tài trong Thông tư hư ng và Đ u tư. quan tâm. d n th c hi n Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP. II. T ch c qu n lý và s d ng ODA 1. Khuy n ngh các S K ho ch B K ho ch B N i v và các cơ Văn b n khuy n ngh v t và Đ u tư các t nh và thành ph quan có liên quan. ch c qu n lý và s d ng ODA thành l p các T , Nhóm ho c và Đ u tư. các S K ho ch và Đ u tư. Phòng ODA.
  5. Cơ quan, đơn v ch trì Cơ quan, đơn v N i dung ho t đ ng K t qu c th th c hi n ph i h p 2. T ch c th c hi n Thông tư s B K ho ch Các cơ quan có liên Cơ c u t ch c, ch c năng và 03/2007/BKH-TT ngày 12/3/2007 quan và nhà tài tr nhi m v c a các Ban Qu n lý c a B K ho ch và Đ u tư v cơ và Đ u tư. quan tâm. chương trình, d án ODA c u t ch c, ch c năng và nhi m đư c hoàn thi n. v c a các Ban Qu n lý chương trình, d án ODA. 3. Đ y m nh ho t đ ng c a T T công tác ODA c a Các cơ quan có liên Các khuy n ngh trình Th công tác ODA c a Chính ph . Chính ph . quan và các nhà tài tư ng Chính ph tháo g khó tr quan tâm. khăn vư ng m c cho các B , ngành và đ a phương. III. Tăng cư ng năng l c thu hút và s d ng ODA 1. T p hu n và đào t o v chính B K ho ch Các cơ quan có liên Kho ng 12 khoá đào t o, t p sách, quy trình và th t c ODA c a quan và nhà tài tr hu n cho cán b c a các B , Vi t Nam và các nhà tài tr đ nâng và Đ u tư. quan tâm. ngành và đ a phương. cao nh n th c và vai trò làm ch trong thu hút và s d ng ODA. 2. Đào t o qu n lý d án chuyên B K ho ch Các cơ quan có liên Kho ng 300 cán b /năm nghi p. quan. đư c đào t o và c p ch ng và Đ u tư. ch v qu n lý d án IV. Công khai, minh b ch v ODA 1. Công b công khai H th ng tiêu B K ho ch Các cơ quan có liên - H th ng tiêu chí t ng h p chí t ng h p Danh m c yêu c u tài quan. Danh m c yêu c u tài tr . tr trình Th tư ng Chính ph và và Đ u tư. các thông tin, tài li u v ODA (ngu n v n ODA, đi u ki n tài tr , chính sách, quy trình và th t c - Các tài li u v ngu n v n ODA c a Vi t Nam và các nhà tài ODA, chính sách và th t c tài tr ). tr ; cơ ch làm vi c v i các nhà tài tr . 2. Công b r ng rãi cơ ch tài chính B K ho ch B Tài chính. Cơ ch tài chính trong nư c trong nư c s d ng v n ODA (c p s d ng v n ODA đư c công phát, cho vay l i ho c v a c p phát v a và Đ u tư. b r ng rãi. cho vay l i). 3. Nghiên c u chính sách và cơ B K ho ch B Tài chính và các Tài li u nghiên c u v i nh ng ch s d ng ODA đ i v i khu v c cơ quan có liên quan. ki n ngh c n thi t. ngoài qu c doanh. và Đ u tư. 4. Xây d ng cơ ch đ m b o vi c B K ho ch B Tài chính, các cơ Cơ ch phòng, ch ng th t theo dõi và giám sát t phía c ng quan có liên quan và thoát, lãng phí và tham nhũng đ ng đ ch ng th t thoát, lãng phí và Đ u tư. nhà tài tr quan tâm. trong vi c s d ng v n ODA. và tham nhũng trong vi c s d ng v n ODA và ch tài khen thư ng nh ng đơn v th hư ng, qu n lý và s d ng có hi u qu v n ODA; x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m v qu n lý và s d ng ODA.
  6. Cơ quan, đơn v ch trì Cơ quan, đơn v N i dung ho t đ ng K t qu c th th c hi n ph i h p V. Thông tin tuyên truy n v ODA 1. Tăng cư ng v n đ ng chính tr , B Ngo i giao. Các cơ quan có liên Các ho t đ ng v n đ ng chính ngo i giao các c p nh m duy trì và quan, các cơ quan tr , ngo i giao trong nư c và tăng m c cung c p ODA v i nh ng đ i di n ngo i giao qu c t v ODA. đi u ki n ưu đãi và thu n l i nh t Vi t Nam nư c ti p cho Vi t Nam. nh n. 2. Trang tin đi n t (Website) v B K ho ch và Đ u tư. Các cơ quan có liên Các bài và thông tin trên tin ODA ho t đ ng đ u đ n, thông tin quan, các nhà tài tr đi n t (Website) và b n tin phong phú và c p nh t. B n tin ODA quan tâm và các cơ ODA. ra đ u kỳ theo Quý. quan báo chí, phát thanh, truy n hình. 3. Tuyên truy n v ODA trên các B K ho ch và Đ u Các cơ quan có Các bài báo, ph ng v n, phương ti n thông tin đ i chúng tư, các cơ quan có liên liên quan và các cơ phim phóng trên các trư c và sau H i ngh CG. quan và các đơn v th quan báo chí, phát phương ti n thông tin đ i hư ng ODA. thanh, truy n hình. chúng. 4. T ng thư ng các hình th c thi đua - Các cơ quan có liên khen thư ng cho nh ng chuyên gia quan ki n ngh Nhà qu c t có nhi u thành tích trong các nư c, Chính ph các ho t đ ng vi n tr phát tri n cho Vi t trư ng h p khen, t ng. Nam theo quy đ nh c a Lu t Thi đua khen thư ng. - Các cơ quan có liên quan khen, t ng theo th m quy n. VI. Tăng cư ng quan h đ i tác v i các nhà tài tr 1. Nâng cao ch t lư ng c a các di n - B K ho ch và Đ u tư; Các cơ quan có liên Ch t lư ng các di n đàn đ i đàn gi a Chính ph và các nhà tài quan và nhà tài tr tho i gi a Chính ph và các tr như H i ngh CG, các Nhóm - Các B , ngành có liên quan tâm. nhà tài tr đư c nâng cao. quan h đ i tác Ngành, Nhóm quan. PGAE. 2. Tri n khai th c hi n Tuyên b Pa- B K ho ch và Đ u tư. Các cơ quan có liên Các cam k t v nâng cao hi u ri và Cam k t Hà N i v Hi u qu quan và các nhà tài qu vi n tr đư c th c hi n. vi n tr tr quan tâm.
Đồng bộ tài khoản