Quyết định số 94-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 94-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94-H BT Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 94-H BT NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 1981 V CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY CHÍNH QUY N C P PHƯ NG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 113 và i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c tình hình qu n lý công tác ô th hi n nay. QUY T NNH i u 1- Phư ng là ơn v hành chính cơ s n i thành, n i th , t ch c theo khu v c dân cư ư ng ph , có kho ng 7000 n 12.000 dân. Ch c năng ch y u c a b máy chính quy n c p phư ng là qu n lý hành chính Nhà nư c, qu n lý xã h i, qu n lý và chăm lo ph c v i s ng dân cư. i u 2- Dư i s hư ng d n c a U ban nhân dân c p trên tr c ti p, U ban nhân dân phư ng t ch c th c hi n các nhi m v sau ây: 1. V chính tr : T ch c, ng viên nhân dân trong phư ng th c hi n các ch trương chính sách c a ng, lu t pháp c a Nhà nư c. 2. V an ninh qu c phòng a. u tranh ch ng m i âm mưu ho t ng c a b n ph n cách m ng, b n t i ph m khác, tr n áp b n phá ho i hi n hành. Qu n lý và giáo d c các i tư ng chính tr và hình s ho c ngh lên c p trên ưa i c i t o; gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, bài tr t n n xã h i, ch ng các hi n tư ng tiêu c c, ch ng chi n tranh tâm lý; b. Th c hi n các bi n pháp b o v tài s n xã h i ch nghĩa, tài s n c a nhân dân; c. Th c hi n công tác hoà gi i các v tranh ch p v dân s ; d. Xây d ng l c lư ng dân phòng, t v trong phư ng, b o m ch tiêu nghĩa v quân s , th c hi n công tác h u phương quân i;
  2. e. Th c hi n công tác thanh tra nhân dân, k p th i phát hi n và báo cáo lên chính quy n c p trên các i u vi ph m pháp ch xã h i ch nghĩa; x lý các v , vi c vi ph m pháp lu t theo quy n h n ư c giao. 3. V qu n lý dân cư và xã h i a. ăng ký sinh, t , giá thú; b. Xác nh n ơn, lý l ch, tình tr ng nhà , tiêu chuNn mua lương th c, v.v...; c. Chăm lo t ch c ph c v i s ng v t ch t và văn hoá, phòng b nh và ch a b nh c a nhân dân; d. K p th i gi i quy t báo cáo lên chính quy n c p trên gi i quy t nh ng i u t cáo, khi u n i và ki n ngh c a nhân dân. 4. V qu n lý lao ng: a. Th c hi n các ch tiêu nghĩa v lao ng; s p x p vi c làm ho c báo cáo lên chính quy n c p trên gi i quy t vi c làm cho ngư i có s c lao ng; b. T ch c và hư ng d n nhân dân Ny m nh s n xu t các ngành ngh ti u, th công nghi p, d ch v theo k ho ch và t ch c th c hi n m t s m t qu n lý kinh t ô th do c p trên giao. 5. V qu n lý công, thương nghi p và qu n lý thu : a. Thi hành i u l ăng ký kinh doanh công, thương nghi p và tham gia v i U ban nhân dân c p trên tr c ti p trong vi c c p ăng ký kinh doanh; t ch c và qu n lý các t h p tác và cá th s n xu t ti u th công nghi p, v n t i và các ngành ngh khác ư c giao. b. T ch c th c hi n công tác c i t o xã h i ch nghĩa, qu n lý th trư ng, ch ng u cơ buôn l u, buôn bán hàng trái phép i ôi v i vi c c i t o ti u thương, t ch c và qu n lý các t h p tác tiêu th , d ch v và nh ng ngư i làm ăn riêng l ; qu n lý và c i t o các ch nh . c. Giám sát các c a hàng, qu y hàng phân ph i hàng hoá cho nhân dân trong phư ng, b o m phân ph i công b ng, thu n ti n cho nhân dân. d. Tham gia xác nh m c thu và thu thu công thương nghi p. Tr c ti p thu thu sát sinh, thu l phí và các kho n thu khác. 6. V văn hoá, giáo d c, y t : a. T ch c th c hi n n p s ng văn minh, gia ình văn hoá m i, công tác văn hoá, thông tin truy n thanh, giáo d c, nhà tr , m u giáo, y t , v sinh, sinh có k ho ch, th d c th thao, thương binh và xã h i; giáo d c thanh thi u nhi, qu n lý các cơ s văn hoá, giáo d c, các i m vui chơi gi i trí c a phư ng.
  3. b. Giám sát và tham gia c p gi y phép cho nh ng ngư i ho t ng văn hoá tư nhân; các l p d y văn hoá, d y ngh theo úng các quy nh c a Nhà nư c. 7. V qu n lý nhà, t: a. Giám sát vi c xây d ng, s a ch a, s d ng nhà , t xây d ng; tham gia ý ki n vào vi c phân ph i nhà cho nhân dân trong phư ng. b. i v i nh ng phư ng còn t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p thì c p phư ng có nhi m v qu n lý lĩnh v c s n xu t này như xã. 8. V k ho ch và ngân sách: Tham gia xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n k ho ch và tài chính ư c c p trên giao. i u 3- T ch c U ban nhân dân phư ng: U ban nhân dân phư ng có t 5 n 7 u viên g m Ch t ch; Phó ch t ch, U viên thư ký và các u viên khác. B ph n thư ng tr c c a U ban nhân dân phư ng g m Ch t ch, Phó ch t ch và U viên thư ký. Phân công trong U ban nhân dân phư ng (nơi có 7 u viên): - Ch t ch lãnh o chung, tr c ti p ph trách công tác n i chính, i s ng, thu , qu n lý th trư ng và c i t o xã h i ch nghĩa. - Phó ch t ch ph trách nhà t, công trình công c ng, v n t i. - U viên thư ký ph trách văn phòng, công tác thương binh và xã h i. - M t u viên ph trách an ninh. - M t u viên ph trách quân s . - M t u viên ph trách lao ng, s n xu t ti u th công nghi p. - M t u viên ph trách văn hoá, thông tin và thanh thi u nhi. Nh ng phư ng tr ng i m, dân s ông thì b trí thêm m t Phó ch t ch trong s 7 u viên. Nh ng nơi có 5 u viên thì công tác quân s do Ch t ch ph trách, công tác lao ng do Phó ch t ch kiêm nhi m. i u 4- U ban nhân dân phư ng ư c s d ng t 2 n 5 nhân viên giúp vi c cho thư ng tr c U ban nhân dân. Dư i U ban nhân dân phư ng có các t dân ph , các i công tác và các ti u ban chuyên môn do nhân dân trong phư ng t nguy n tham gia qu n lý các m t ư ng ph và ch u s ch o tr c ti p c a U ban nhân dân phư ng.
  4. i u 5- Quy t nh này ư c thi hành t t c các phư ng trong c nư c và có hi u l c t ngày ban hành; riêng thành ph H Chí Minh ư c thi hành thí i m theo Quy t nh s 53-Q UB ngày 20 tháng 3 năm 1981 c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 6- Căn c vào nhi m v , quy n h n và t ch c b máy nói trên c a chính quy n c p phư ng, U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c th c hi n cho sát v i tình hình th c t t ng a phương. i u 7- B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản