intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 942/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 942/QĐ-UB về việc bổ sung quy định tạm thời mức thu một phần viện phí về vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 942/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 942/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C B SUNG QUY NNH T M TH I M C THU M T PH N VI N PHÍ V V N CHUY N, C P C U B NH NHÂN C A TRUNG TÂM V N CHUY N C P C U 115. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c các Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/1994 và s 33/CP ngày 23/5/1995 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư s 14/TT-LB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng thương binh và xã h i, Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Ti p theo các quy t nh 4553/Q -UB ngày 22/12/1995 và s 3607/Q -UB ngày 18/9/1997 c a UBND thành ph . Xét ngh c a S Tài chính v t giá và S Y t t i t trình s 151 TT/LN-YT-TC ngày 11/02/1998; QUY T NNH i u 1. B sung quy nh t m th i m c thu m t ph n vi n phí i v i b nh nhân c n thi t v n chuy n, c p c u c a Trung tâm v n chuy n c p c u 115. - C p c u b nh nhân (t i nhà) : 35.000 /l n - C p c u và v n chuy n b nh nhân n cơ s y t : 50.000 /l n. i u 2. Giao Giám c S Y t và Giám c S Tài chính v t giá có trách nhi m hư ng d n thi hành quy t nh này. i u 3. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c S Tài chính V t giá, Y t , Ch t ch UBND các qu n, huy n, giám c các B nh vi n, Trung tâm Y t , Tr m chuyên khoa và Giám c B o hi m y t Hà n i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ - Như i u - /c Ch t ch UBND TP ( B/C) N I - /c PCT inh H nh (b/c) KT/ CH T CH - Lưu VX, TC PHÓ CH T CH
  2. Lưu Minh Tr
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2