Quyết định số 944-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 944-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 944-TTg về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 944-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 944-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P C HOÀ II, T NH LONG AN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16-7-1996 và Ngh nh s 92-CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh Long An t i T trình s 253-CV/UB ngày 1-4-1997 và s 744-CV/UB ngày 19-8-1997, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i T trình s 5601-BKH/VPT ngày 9-9-1997, QUY T NNH: i u 1.- Thành l p Khu công nghi p c Hoà II, t nh Long An. Khu công nghi p c Hoà II ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công nghi p cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph . i u 2.- Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p c Hoà II, t nh Long An v i các n i dung sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p c Hoà II, t nh Long An. 2. Ch u tư: Công ty Liên doanh Khu công nghi p c Hoà II, liên doanh gi a T ng công ty Xây d ng Sài Gòn góp 65% v n i u l và Công ty trách nhi m h u h n Ng c Dung góp 35% v n i u l , có tr s chính t i Khu công nghi p c Hoà II, xã M H nh B c, huy n c Hoà, t nh Long An. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i... nh m kinh doanh k t c u h t ng ã ư c ào t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: Xã M H nh B c, huy n c Hoà, t nh Long An.
  2. 5. Di n tích chi m t: T ng di n tích quy ho ch là 400 ha, trong ó giai o n I là 50 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 96 t ng Vi t Nam . 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng: 3 năm k t khi ư c c p quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng. i u 3.- Công ty Liên doanh Khu công nghi p c Hoà II ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4.- Ch t ch U ban Nhân dân t nh Long An có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n D án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th và phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6.- Ch t ch U ban Nhân dân t nh Long An, các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Liên doanh Khu công nghi p c Hoà II và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản