Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
44
lượt xem
10
download

Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 95/2001/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2001 PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C VI T NAM GIAI O N 2001 - 2010 CÓ XÉT TRI N V NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a T ng công ty i n l c Vi t Nam (Công văn s 149 EVN/H QT-KH ngày 21 tháng 6 năm 2000); ý ki n c a H i ng th m nh Nhà nư c v các D án u tư (Công văn s 95/T NN ngày 24 tháng 11 năm 2000); ý ki n c a các B , ngành liên quan v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2001 - 2010 có xét tri n v ng n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2001 - 2010 có xét tri n v ng n năm 2020 (g i t t Quy ho ch i n V) theo các n i dung chính sau ây: 1. V nhu c u ph t i: Phát tri n n nh, nâng cao ch t lư ng, áp ng y nhu c u ph t i cho sinh ho t c a nhân dân và phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng; áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. n h t năm 2005, các nhà máy i n trong c nư c s n xu t t s n lư ng t 45 n 50 t kWh, d báo năm 2010 t s n lư ng t 70 n 80 t kWh và năm 2020 t s n lư ng t 160 - 200 t kWh. 2. V phát tri n ngu n i n: a) Phát tri n ngu n i n ph i áp ng nhu c u ph t i nói trên, m b o cung c p i n an toàn, ch t lư ng, n nh, hi u q a, h p lý phát tri n kinh t - xã h i. Khai thác t i a các ngu n năng lư ng có hi u qu kinh t như: thu i n, nhi t i n khí, nhi t i n than, nhi t i n d u, các d ng năng lư ng m i... k t h p v i t ng bư c trao i i n h p lý v i các nư c trong khu v c. Ưu tiên xây d ng các nhà máy thu i n có các l i ích t ng h p như: ch ng lũ, c p nư c, s n xu t i n. Phát tri n thu i n nh , i n gió, i n m t tr i... cho các khu v c xa lư i i n, mi n núi, biên gi i, h i o.
 2. b) Vi c cân i ngu n i n ph i tính các phương án xây d ng v i u tư chi u sâu và i m i công ngh các nhà máy ang v n hành; áp ng tiêu chuNn môi trư ng; s d ng công ngh hi n i i v i các nhà máy i n m i. - K t h p v i các ngu n i n u tư theo các hình th c xây d ng nhà máy i n c l p (IPP), nhà máy i n BOT, liên doanh và trao i i n v i các nư c láng gi ng... áp ng i n cho t ng khu v c và cho c h th ng i n. - T ng công su t các d án ư c u tư theo các hình th c BOT, IPP, Liên doanh... có ngu n v n u tư nư c ngoài chi m t l không quá 20% công su t c c i c a h th ng. c) Cơ c u ngu n i n ph i tính toán cho phù h p v i tình hình th c t , phù h p v i ngu n nhiên li u, m b o hi u qu khai thác c a h th ng và c i m c a t ng a phương ch ng cung c p i n theo nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và sinh ho t c a nhân dân trong mùa khô và mùa mưa, k c năm thu i n ít nư c, gi cao i m và gi th p i m, áp ng ngu n nư c ph c v nông nghi p và tham gia ch ng lũ khi c n thi t. d) Ny m nh các công trình ngu n i n theo k ho ch và ti n ra (xem danh m c t i Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này). Công su t, a i m và th i gian xây d ng các công trình ngu n i n s ư c c p có thNm quy n quy t nh khi phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi c a t ng d án c th . 3. V phát tri n lư i i n: a) Xây d ng lư i i n t cao th xu ng h th ph i ng b v i ngu n i n. Kh c ph c tình tr ng lư i i n không an toàn, l c h u, ch p vá, t n th t còn cao như hi n nay. b) ThNm quy n quy t nh u tư i v i các công trình phát tri n lư i i n ư c th c hi n như sau: - ThNm quy n quy t nh u tư các d án ư ng dây t i i n và tr m bi n áp theo quy nh chung c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ). Các d án do các ngành, các a phương quy t nh u tư c n có s th ng nh t v i ngành i n. - i v i các công trình tr m bi n áp và ư ng dây t i i n có c p i n áp 110 kV tr xu ng, do H i ng Qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam quy t nh phù h p v i Quy t nh này. - Các công trình lư i i n phát tri n sau năm 2010, B Công nghi p ph i h p v i các ngành và a phương ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam xác nh c th theo quy ho ch và k ho ch trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
 3. c) Các d án phát tri n lư i i n theo danh m c t i Ph l c 2 kèm theo Quy t nh này. 4. V c p i n cho nông thôn, mi n núi: a) B Công nghi p ph i h p v i các ngành, a phương liên quan ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam ti p t c th c hi n Quy t nh s 22/1999/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án i n nông thôn và Quy t nh s 294/Q -TTg ngày 07 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án năng lư ng nông thôn theo k ho ch và ti n ra. b) B Công nghi p ph i h p v i các ngành và a phương có án gi i quy t i n cho các khu v c vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, trong ó ki n ngh các cơ ch , chính sách th c hi n có hi u qu , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. án c n phân lo i các vùng c p i n t h th ng i n qu c gia và các vùng c p i n t i ch b ng các ngu n i n iezel, i n gió, i n m t tr i, thu i n nh , a nhi t... i v i nh ng vùng c p i n t h th ng i n qu c gia nhưng có th phát tri n ngu n t i ch có hi u qu thì c n xem xét phát tri n các ngu n i n này. 5. V ngu n v n u tư: a) T ng công ty i n l c Vi t Nam gi vai trò ch o áp ng i n cho phát tri n kinh t , xã h i và sinh ho t c a nhân dân. T ng công ty i n l c Vi t Nam ư c huy ng m i ngu n v n u tư các công trình ngu n và lư i i n theo cơ ch t vay, t tr (vay v n ODA, vay v n tín d ng trong và ngoài nư c, vay tín d ng xu t khNu c a ngư i cung c p thi t b , vay v n thi t b tr b ng hàng...) và ti p t c th c hi n cơ ch Trung ương, a phương, Nhà nư c và nhân dân cùng làm phát tri n lư i i n nông thôn. b) Khuy n khích các nhà u tư trong, ngoài nư c tham gia xây d ng các công trình ngu n và lư i i n phân ph i theo các hình th c u tư: Nhà máy i n c l p (IPP), h p ng xây d ng - v n hành - chuy n giao (BOT), h p ng xây d ng - chuy n giao (BT), h p ng xây d ng - chuy n giao - v n hành (BTO), liên doanh, Công ty c ph n... 6. V cơ ch tài chính: a) Cho phép T ng công ty i n l c Vi t Nam ư c gi l i ti n thu s d ng v n hàng năm ây là ngu n v n ngân sách Nhà nư c c p u tư xây d ng các công trình i n. b) Th c hi n ti n trình i u ch nh giá i n h p lý t nay n năm 2005. 7. V i m i t ch c qu n lý và nâng cao hi u qu ho t ng c a ngành i n: a) T ng công ty i n l c Vi t Nam ti p t c s p x p cơ c u t ch c c i cách th t c hành chính, phân c p u tư nh m nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh áp ng yêu c u phát tri n i n l c trong th i gian t i.
 4. b) T ng công ty i n l c Vi t Nam u tư Ny m nh ngành ch t o thi t b i n trong nư c, trư c h t t p trung ch t o thi t b tr n b cho lư i trung th và h th ; ti n t i ch t o thi t b tr n b cho lư i 110 - 220kV, gi m d n thi t b i n nh p khNu t nư c ngoài. c) B Công nghi p, các ngành và a phương tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c và có các quy nh c th theo thNm quy n các thành ph n kinh t tham gia u tư và kinh doanh i n áp ng yêu c u ngày càng tăng c a t nư c. i u 2. Nhi m v c a các B , ngành, a phương liên quan và T ng công ty i n l c Vi t Nam: 1. B K ho ch và u tư: Ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: - Chi n lư c và chính sách năng lư ng qu c gia. - Quy ho ch khai thác s d ng t ng h p các dòng sông, các ngu n năng lư ng khác c a qu c gia m t cách h p lý. 2. B Công nghi p: a) Ch o ngành i n th c hi n Quy ho ch i n V theo k ho ch, ti n ra. Ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam xây d ng án s p x p cơ c u t ch c phù h p quy ho ch phát tri n c a ngành trong 10 năm t i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. b) Thư ng xuyên ánh giá và c p nh t nhu c u ph t i, nhiên li u cho s n xu t i n có chương trình phát tri n ngu n và lư i i n h p lý áp ng nhu c u c a c nư c sau năm 2005. Trong trư ng h p có bi n ng l n v nhu c u ph t i và kh năng cung c p các ngu n nhiên li u cho s n xu t i n, c n ch ng tính toán, hi u ch nh k p th i Quy ho ch i n V trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ban hành k p th i các văn b n liên quan n ho t ng i n l c; hoàn ch nh d th o Lu t i n l c báo cáo Chính ph trình Qu c h i ban hành theo k ho ch ra. d) Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Xây d ng, B K ho ch và u tư ti p t c tri n khai chương trình "qu n lý nhu c u i n" (DSM), trong ó ra các chính sách khuy n khích, k t h p v i tuyên truy n, giáo d c, ki m tra, giám sát... nh m th c hi n chương trình DSM có hi u qu . ) Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên c u ti n kh thi d án nhà máy i n nguyên t , trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t.
 5. e) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành ch o vi c trao i i n v i các nư c láng gi ng và tham gia c a Vi t Nam vào h th ng i n liên k t gi a các nư c trong khu v c sông Mê Kông. g) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c nghiên c u hoàn thi n phương pháp l p Quy ho ch i n giai o n ti p, theo hư ng t i ưu hoá v công ngh và c i ti n công tác l p k ho ch dài h n ph c v cho vi c i u ch nh và xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành i n trong th i gian t i. h) Ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam l p Quy ho ch b c thang thu i n; hư ng d n các thành ph n kinh t tham gia u tư và kinh doanh các d án thu i n nh và v a. N u quá thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan ch o vi c trao i i n v i các nư c láng gi ng và tham gia c a Vi t Nam vào h th ng i n liên k t các nư c trong khu v c sông Mê Kông. 3. T ng công ty i n l c Vi t Nam: a) Ch u trách nhi m chính v vi c m b o cung c p i n n nh, an toàn và b n v ng phát tri n kinh t - xã h i và sinh ho t c a nhân dân. b) Th c hi n các gi i pháp gi m t n th t i n năng n năm 2010 còn kho ng 10%; nâng cao hi u su t và tăng s gi v n hành c a các nhà máy i n; ki m soát ph t i nh m nâng cao hi u qu kinh doanh; th c hi n chương trình ti t ki m i n trong s n xu t và tiêu dùng, ti t ki m v n u tư ngay trong T ng công ty và toàn xã h i phát tri n ngành i n b n v ng. i u 3. B trư ng B Công nghi p, Th tư ng các B , ngành liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr và T ng Giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C I CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NGU N I N GIAI O N 2001 - 2010 CÓ XÉT TRI N V NG N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2001/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2001 - 2005 TÊN NHÀ MÁY CÔNG SU T (MW) N M HOÀN THÀNH
 6. a) Các ngu n i n do T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý: 1. Phú M 1 (TBKHH) 1.090 MW 2001 2. Ph L i 2 (Nhi t i n than) 600 MW 2001 3. Thu i n Ialy (2 t còn l i) 360 MW (720 MW) 2001 4. Thu i n Hàm Thu n- a Mi 475 MW 2001 5. uôi hơi 306-2 Bà R a 56 MW 2002 6. Phú M 2-1 ( uôi hơi) 143 MW 2003 7. Phú M 4 (TBKHH) 450 MW 2002 - 2003 8. Phú M 2-1 M r ng ( uôi hơi) 140 MW 2003 9. Uông Bí MR (Nhi t i n than) 300 MW 2004 - 2005 10. Ô Môn (D u - khí) 600 MW 2004 - 2005 11. i Ninh (Thu i n) 300 MW 2005 12. Rào Quán 70 MW 2005 b) Các ngu n i n BOT: 1. C n ơn (Thu i n) 72 MW 2003 2. Phú M 3 720 MW 2003 - 2004 3. Phú M 2-2 * 720 MW 2004 c) Các ngu n i n IPP: 1. Na Dương (than) 100 MW 2003 - 2004 2. Cao Ng n (than) 100 MW 2003 - 2004 3. Cà Mau (TBKHH) 720 MW 2005 - 2006 4. Nhi t i n CNm Ph (than) 300 MW 2004 - 2005 Ghi chú: * Trư ng h p àm phán h p ng Phú M 2-2 không thành công, T ng công ty i n l c Vi t Nam tìm ngu n v n xây d ng. II. D KI N CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2006 - 2010
 7. TÊN NHÀ MÁY CÔNG SU T (MW) NĂM V N HÀNH VÀ HOÀN THÀNH a) Các ngu n i n thu i n: 1. C a t 120 MW 2006 - 2007 2. Sê San 3 273 MW 2006 - 2007 3. Na Hang ( i Th ) 300 MW 2006 4. A Vương 1 170 MW 2007 - 2008 5. Plei Krong 120 MW 2007 - 2008 6. B n Mai (tuy n B n L ) 260 MW 2008 - 2009 7. ng Nai 3&4 510 MW 2008 - 2009 8. An Khê + Ka Nak 155 MW 2008 - 2010 9. Buôn Kư p 280 MW 2008 - 2010 10. Sông Ba H 200 MW 2008 - 2010 11. Sông Tranh 2 200 MW 2008 - 2010 12. Sơn La (th c hi n theo Ngh quy t Qu c h i kỳ h p th 9 (Khoá X). b) Các ngu n nhi t i n l p báo cáo kh thi trình duy t: 1. Nhi t i n H i Phòng (than) 600 MW 2006 - 2008 2. Nhi t i n Làng Bang (than) 300 MW 2008 - 2010 3. N khí mi n Nam ( a i m ph thu c ngu n khí) 1.200 MW 2007 - 2010 4. N khí Thái Bình - Công su t theo kh năng ngu n khí 2007 - 2008 c) Trao i i n v i Lào và Cămpuchia: Công su t, th i gian trao i tuỳ thu c quá trình àm phán. d) a nhi t và i n gió: tuỳ thu c vào ti m năng c a các a phương nghiên c u các d ng năng lư ng này. III. NNH HƯ NG CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2011 - 2020
 8. a) V thu i n: - B sung quy ho ch H th ng th y i n trên các dòng sông chính, ti n hành l p báo cáo ti n kh thi, kh thi các d án có hi u qu cao trình duy t theo quy nh hi n hành. - Tích c c chuNn b m i m t cho xây d ng thu i n Sơn La theo n i dung quy nh, quy mô và th i gian xây d ng s ư c Th tư ng Chính ph quy t nh khi phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi c a d án. - Nghiên c u m t s d án thu i n tích năng s d ng trong tương lai. b) V các ngu n nhi t i n: ChuNn b u tư các d án theo kh năng c a các ngu n nhiên li u (khí, than, d u...) xác nh a i m ng b ng sông C u Long, các t nh phía B c và vùng Duyên h i trình duy t. c) V i n nguyên t : B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hoàn t t Báo cáo T ng quan v phát tri n i n nguyên t Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph xem xét trong năm 2001 - 2002. PH L C II CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N LƯ I I N GIAI O N 2001 - 2010 CÓ XÉT TRI N V NG N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2001/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I.1. Ư NG DÂY 500 KV STT Tên công trình S m ch x km Năm v n hành 1. Giai o n 2001 - 2005 1 Plêicu - Phú Lâm (m ch 2) 1 x 547 2002 2 Plêicu - Dung Qu t - à N ng 1 x 280 2003 - 2004 3 Phú M - Nhà Bè 2 x 49 2002 4 Nhà Bè - Phú Lâm 1 x 16 2002 5 Nhà Bè - Ô Môn 1 x 180 2004 - 2005 6 Cà Mau - Ô Môn 2 x 150 2005 2. D ki n giai o n 2006 - 2010 1 Nho Quan - Thư ng Tín 1 x 75 2006 - 2010
 9. 2 R tr m 500 KV Nho Quan 2 x 30 2006 - 2010 3 Phú Lâm - Ô Môn 1 x 170 2006 - 2010 4 Hà Tĩnh - Nho Quan 1 x 260 2006 - 2010 5 Hà Tĩnh - à N ng 1 x 390 2006 - 2010 6 R vào ng Nai 3 & 4 2 x 20 2006 - 2010 3. nh hư ng giai o n 2011 - 2020 1 Hòa Bình - Sơn La 1 x 180 2011 - 2020 2 Sơn La - Nho Quan 1 x 240 '' 3 Sơn La - Sóc Sơn 2 x 200 '' 4 Sóc Sơn - Tràng B ch 1 x 95 '' 5 Tràng B ch - Thư ng Tín 1 x 110 '' 6 R Qu ng Tr - Qu ng Tr 2x5 '' 7 Phú M - Biên Hòa 1 x 40 '' 8 Biên Hòa - Tân nh 1 x 30 '' 9 R Hóc Môn - Hóc Môn 2 x 10 '' 10 Biên Hòa - Th c 2 x 20 '' 11 i n nguyên t - Phú M 1 x 160 '' 12 Nha Trang - i n nguyên t - Di Linh 1 x 160 '' 13 i n nguyên t - Biên Hòa 2 x 170 '' I.2. CÁC TR M BI N ÁP 500 KV TT Tên công trình S máy x MVA Công su t - MVA Năm v n hành 1. Giai o n 2001 - 2005 1 Hà Tĩnh 1 x 450 450 2002 2 à N ng 1 x 450 450 2004 3 Di Linh 1 x 450 450 2005 4 Ô Môn 1 x 450 450 2005 5 Tân nh 1 x 450 450 2004 - 2005 6 Nhà Bè 2 x 600 1.200 2002 7 Phú M 1 x 450 450 2002
 10. 2. D ki n giai o n 2006 - 2010 1 Nho Quan 1 x 450 450 2006 - 2010 2 Thư ng Tín 1 x 450 450 2006 - 2010 3 Tân nh 1 x 450 450 (Máy 2) 2006 - 2010 4 Cà Mau 1 x 450 450 2006 - 2010 5 Dung Qu t 1 x 450 450 2006 - 2010 3. nh hư ng giai o n 2011 -2020 1 Sơn La 1 x 450 450 2011 - 2020 2 Sóc Sơn 2 x 1000 2.000 '' 3 Tràng B ch 1 x 450 450 '' 4 Vi t Trì 2 x 450 900 '' 5 Hóc Môn 2 x 750 1.500 '' 6 Biên Hòa 2 x 450 900 '' 7 Nha Trang 1 x 450 450 '' 8 Thanh Hóa 1 x 450 450 '' 9 Th c 2 x 600 1.200 '' II. CÁC D ÁN LƯ I I N 220 KV II. 1. CÁC TR M BI N ÁP 220 KV 1. Giai o n 2001 - 2005 S máy x Công su t Năm v n hành MVA (MVA) Tên công trình Các t nh mi n B c 1 Mai ng 2x250 500 2001 - 2002 Thay máy bi n áp 2 Sóc Sơn 2x125 250 2001 - 2005 3 B c Giang 1x125 125 2001 4 Ph N i 2x125 250 2001 - 2005 5 Tràng B ch 1x125 125 2001
 11. 6 Qu ng Ninh 1x125 250 2001- 2005 7 V t Cách 1x125 125 2001 8 Vi t Trì 2x125 250 2001 - 2005 9 Hà Tĩnh 1x125 125 2002 10 Thái Bình 1x125 125 2002 11 ình Vũ 1x125 125 2004 - 2005 12 B c Ninh 1x125 125 2004 - 2005 13 Xuân Mai 1x125 125 2002 14 Nam nh 1x125 125 2002 - 2003 Máy th 2 15 Uông Bí 1x125 125 2004 - 2005 16 Yên Bái 1x125 125 2004 - 2005 17 Nghi Sơn 1x125 125 2002 18 Thái Nguyên 1x125 125 2002 - 2005 Máy th 2 Các t nh mi n Trung 1 Hoà Khánh 2x125 250 2001 - 2005 2 Hu 1x125 125 2001 3 Dung Qu t 2x63 126 2001 - 2005 4 Quy Nhơn 1x125 125 2002 - 2003 Máy th 2 5 Krong Buk 1x125 125 2002 '' 6 Nha Trang 1x125 125 2003 '' Các t nh mi n Nam 1 Long Bình 1x250 250 2001 Thay MBA 2 Long Thành 2x250 500 2001 - 2005 3 Bình ChuNn 2x250 500 2001 - 2005 (B.Hoà) 4 B oL c 1x125 125 2001 5 Phú Lâm 2x250 500 2001 - 2002 Thay MBA 6 Th c 2x175 350 2002 7 Tao àn 2x250 500 2002 - 2005 8 Cát Lái 2x250 500 2002 - 2003 9 Nam Sài Gòn 1x250 250 2004 - 2005
 12. 10 Bà R a 1x125 125 2002 - 2003 11 Vũng Tàu 1x125 125 2002 - 2003 12 Tân nh 1x250 250 2004 - 2005 13 i Ninh 1x63 63 2005 14 Vĩnh Long 2x125 250 2002 - 2003 15 Th t N t 2x125 250 2002 - 2003 16 Kiên Lương 1x125 125 2002 - 2003 17 M Tho 1x125 125 2003 - 2004 18 Hàm Thu n 1x63 63 2001 19 B c Liêu 1x125 125 2002 20 Châu c 1x125 125 2003-2004 21 Tân Rai 2x125 250 2005 Luy n nhôm 22 Tr An 1x63 63 2004 - 2005 Máy th 2 2. Các d án d ki n giai o n 2006 - 2010 Các t nh mi n B c 1 Yên Ph 1x250 250 2006 - 2010 2 Tràng B ch 1x125 125 '' Máy th 2 3 B c Giang 1x125 125 '' Máy th 2 4 Thái Bình 1x125 125 '' Máy th 2 5 Vân Trì 1x250 250 '' 6 H i Dương 1x125 125 '' 7 ình Vũ 1x125 125 '' Máy th 2 8 V t Cách 1x125 125 '' Máy th 2 9 N H i Phòng 2x125 250 '' 10 ng Hòa 2x250 500 '' Máy MBA 11 N Qu ng Ninh 2x125 250 '' 12 Sơn Tây 1x125 125 '' 13 Xuân Mai 1x125 125 '' Máy th 2
 13. 14 Ph Lý 1x125 125 '' 15 Nghi Sơn 1x125 125 '' Máy th 2 Các t nh mi nTrung 1 Hu 1x125 125 2006 - 2010 Máy th 2 2 Tam Kỳ 1x125 125 2006 - 2010 3 Công nghi p Dung 1x250 250 2006 - 2010 Qu t 4 Tuy Hoà 1x125 125 2006 - 2010 5 Krong Buk 1x125 125 2006 - 2010 Thay MBA Các t nh mi n Nam 1 Nam Sài Gòn 1x125 250 2006 - 2010 Máy th 2 2 Ho Xa 2x250 500 2006 - 2010 3 Tân Bình 2x250 500 2006 - 2010 4 Song Mây 1x125 125 2006 - 2010 5 Nhơn Tr ch 1x125 125 2006 - 2010 6 Vũng Tàu 1x125 125 2006 - 2010 Máy th 2 7 M Tho 1x125 125 2006 - 2010 Máy th 2 8 Long An 2x125 250 2006 - 2010 9 B n Tre 1x125 125 2006 - 2010 10 Cao Lãnh 1x125 125 2006 - 2010 11 Kiên Lương 1x125 125 2006 - 2010 Máy th 2 12 Cà Mau 1x125 125 2006 - 2010 13 Sóc Trăng 1x125 125 2006 - 2010 14 Phan Thi t 1x125 125 2006 - 2010 15 Tr ng Bàng 1x250 250 2006 - 2010 16 Châu c 1x125 125 2006 - 2010 Máy th 2
Đồng bộ tài khoản