intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 950-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 950-TTg về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cảng vụ hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 950-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 950-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V T CH C, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A C NG V HÀNG KHÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1.- Thành l p các C ng v hàng không khu v c tr c thu c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. C ng v th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành hàng không dân d ng t i các C ng hàng không, sân bay dân d ng theo quy nh c a pháp lu t và u quy n c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. C ng v hàng không khu v c là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ư c th c hi n các kho n thu, ư c s d ng và n p ngân sách các kho n thu này theo quy nh c a Nhà nư c. Các C ng v hàng không khu v c g m có: 1. C ng v hàng không khu v c mi n B c trên cơ s C m c ng hàng không sân bay mi n B c; tr s t t i C ng hàng không sân bay qu c t N i Bài, thành ph Hà N i. 2. C ng v hàng không khu v c mi n Trung trên cơ s C m c ng hàng không sân bay mi n Trung; tr s t t i C ng hàng không sân bay qu c t à N ng, t nh Qu ng Nam - à N ng. 3. C ng v hàng không khu v c mi n Nam trên cơ s C m c ng hàng không sân bay mi n Nam; tr s t t i C ng hàng không sân bay qu c t Tân Sơn Nh t, thành ph H Chí Minh. i u 2.- C ng v hàng không khu v c có các nhi m v và quy n h n sau ây:
  2. 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n, phương án khai thác các C ng hàng không, sân bay dân d ng trong khu v c trình C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và t ch c th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. Là ch u tư các công trình nâng c p, c i t o, m r ng, phát tri n cơ s h t ng c ng hàng không, sân bay, theo quy nh c a Chính ph và phân c p c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. Ch trì ph i h p v i các t ch c trong ngành Hàng không dân d ng, các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành t i c ng hàng không sân bay b o m an ninh, an toàn, tr t t công c ng, v sinh môi trư ng và cung ng các d ch v ư c ti n l i, văn minh, l ch s . (Có Ngh nh c a Chính ph v t ch c ph i h p qu n lý Nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay). i v i sân bay do Qu c phòng ch trì, thì ph i h p v i các ơn v c a qu c phòng th c hi n nhi m v trên. 3. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh: B o m an toàn t i c ng hàng không, sân bay và khu v c lân c n, ình ch vi c xây d ng các công trình, l p t trang thi t b , tr ng cây, chăn th súc v t trong c ng hàng không, sân bay và khu v c lân c n có kh năng gây m t an toàn ho c gây nhi u nh hư ng t i ho t ng bay. 4. Trong trư ng h p có s c x y ra nh hư ng tr c ti p và t c th i an ninh và an toàn t i c ng hàng không, sân bay, Giám c c ng v có quy n quy t nh t m th i óng c a c ng hàng không, sân bay dân d ng không quá 24 gi và báo cáo ngay C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, ng th i thông báo cho các cơ quan qu n lý bay có liên quan bi t. 5. Ch u trách nhi m qu n lý toàn b di n tích m t t, m t nư c thu c ph m vi ư c Chính ph giao quy n s d ng xây d ng, phát tri n cơ s h t ng c ng hàng không sân bay; T ch c th c hi n và qu n lý vi c xây d ng các công trình trên m t t, m t nư c, dư i lòng t theo úng quy ho ch và D án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. T ch c qu n lý vi c khai thác c ng hàng không, sân bay b o m vi c cung ng các d ch v hàng không, d ch v công c ng, c p và thu h i gi y phép c a các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh, d ch v thu c khu v c c ng hàng không, sân bay, ki m tra ho t ng c a các t ch c, cá nhân ó theo thNm quy n, thu l phí, phí s d ng khai thác c ng hàng không, sân bay dân d ng và các kho n thu khác n p ngân sách và ư c s d ng trong kho n thu này theo pháp lu t và quy nh c a Nhà nư c. C ng v không tr c ti p th c hi n các d ch v thương m i t i các c ng hàng không, sân bay. 6. Căn c ch o c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c và chính quy n a phương có liên quan, l p k ho ch và t ch c th c hi n chương trình an ninh hàng không, ch ng xâm nh p b t h p pháp và th c hi n công tác khNn nguy, c u n n t i c ng hàng không, sân bay và khu v c lân c n.
  3. 7. Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph và C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, àm phán v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tìm các ngu n v n u tư xây d ng cơ s h t ng c ng hàng không, sân bay và t ch c th c hi n d án sau khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 8. ư c quan h v i các cơ quan Nhà nư c Trung ương, a phương, th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. i u 3.- Cơ c u t ch c c a C ng v hàng không khu v c và các c ng tr c thu c: 1. C ng v hàng không khu v c có T ng giám c và có các Phó t ng giám c giúp vi c T ng giám c. - T ng giám c do C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam cùng B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b c a Chính ph trình Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m. Phó t ng giám c do C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam b nhi m, mi n nhi m. - Các T ng giám c C ng v hàng không khu v c mi n B c, mi n Trung, mi n Nam kiêm Giám c C ng v c ng hàng không, sân bay qu c t N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t. B máy c a c ng v c ng hàng không, sân bay qu c t N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t ng th i là b máy c ng v hàng không khu v c. 2. các c ng Hàng không, sân bay tr c thu c C ng v hàng không khu v c, tuỳ theo tình hình có th thành l p c ng v c ng hàng không sân bay ho c t i di n c a C ng v hàng không khu v c. Vi c thành l p c ng v c ng hàng không, sân bay do C c trư ng C c Hàng không dân dân Vi t Nam quy t nh theo ngh c a T ng giám c c ng v Hàng không khu v c. i u 4.- Căn c vào các i u 1, 2, 3 trên ây và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh c th v t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n cho các c ng v tr c thu c c ng v hàng không khu v c. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2