Quyết định số 96/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 96/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2001/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao quận Tây Hồ do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 96/2001/QĐ-UB Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM VĂN HÓA - TH D C TH THAO QU N TÂY H U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c HĐNH và UBND. Căn c Quy t đ nh s 1141/QĐ-UB ngày 18/03/1988 c a UBND Thành ph Hà N i. Xét đ ngh c a Ch t ch UBND qu n Tây H và Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T Đ NH: Đi u 1: Thành l p Trung tâm Văn hoá- Th d c Th thao qu n Tây H trên cơ s t ch c l i Trung tâm TDTT qu n Tây H . Trung tâm Văn hoá- Th d c Th thao là đơn v s nghi p tr c thu c UBND qu n, Trung tâm ch u s ch đ o tr c ti p c a UBND qu n và s ch đ o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Th d c Th thao và S Văn hoá- Thông tin Thành ph . Trung tâm Văn hoá- Th d c Th thao có nhi m v : 1. Tham gia v i phòng Văn hoá thông tin- Th d c Th thao xây d ng phương hư ng và k ho ch phát tri n văn hoá, văn ngh , th d c th thao các phư ng, trư ng h c, cơ quan xí nghi p trên đ a bàn qu n. 2. M các l p b i dư ng, t p hu n giáo viên, tuyên truy n viên, hư ng d n viên, các đ i tư ng có năng khi u v văn hoá, văn ngh , th d c th thao, tr ng tài các môn th d c, th thao ph c v phong trào văn hoá, văn ngh , th d c th thao c a đ a phương. 3. Đào t o b i dư ng nh ng h c sinh, thi u niên có năng khi u v th d c th thao, hư ng d n phong trào và b sung đ i ngũ v n đ ng viên cho thành ph . 4. T ch c h i di n văn ngh , h i thi văn hoá, h i kho , các cu c thi đ u, các bu i bi u di n th d c th thao ph c v nhi m v chính tr c a đ a phương. 5. T ch c câu l c b s thích, các d ch v văn hoá, chi u phim. Đi u 2: T ch c b máy c a trung tâm: Trung tâm có: Giám đ c do UBND thành ph b nhi m, t 1 đ n 2 phó Giám đ c do UBND qu n b nhi m và các b ph n nghi p v chuyên môn. Biên ch c a Trung tâm Văn hoá- Th d c Th thao Tây H : 9 ngư i.
  2. Đi u 3: Trung tâm Văn hoá- Th d c Th thao qu n Tây H là đơn v s nghi p có thu, chi, có tư cách pháp nhân, đư c m tài kho n t i kho b c và s d ng con d u riêng theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u IV: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành ph , Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph , Giám đ c s Văn hoá và Thông tin, Giám đ c s Th d c Th thao, Ch t ch UBND qu n Tây H thi hành quy t đ nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản