Quyết định số 966/QĐ-UBTDTT-TTII

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
103
lượt xem
22
download

Quyết định số 966/QĐ-UBTDTT-TTII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 966/QĐ-UBTDTT-TTII của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật Cầu lông Quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 966/QĐ-UBTDTT-TTII

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 966/QĐ-UBTDTT-TTII Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T C U L NG QU C T B TRƯ NG CH NHI M U BAN TH D C TH THAO - Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . - Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao. - Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn C u lông nư c ta. - Căn c đ ngh c a ông Ch t ch Liên đoàn C u lông Vi t Nam và ông V trư ng V th thao thành tích cao II. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Lu t C u lông Qu c t g m: Ph n I - Lu t thi đ u C u lông có 19 đi u; Ph n II - Ph l c; Ph n III – Hình th c và phương pháp thi đ u. Đi u 2: Lu t C u lông ngày đư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u qu c t nư c ta. Đi u 3: Lu t này thay th cho các lu t C u lông đã ban hành trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 4: Các ông V trư ng V th thao thành tích cao II, V trư ng V T ch c cán b Đào t o, Chánh Văn phòng, Giám đ c các S Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M Nơi nh n: U BAN TH D C TH THAO - Như đi u 4 - Lưu TH, TKBT, TTCII Nguy n Danh Thái Ph n I LU T THI Đ U C U LÔNG ĐI U I: SÂN Đ U 1.1. Sân là m t hình ch nh t như trong sơ đ “A” (Tr trư ng h p trong Đi u 1.5) và kích thư c ghi trong sơ đ đó, các v ch k r ng 40mm. 1.2. Các đư ng biên đ u ph i d nhìn, t t nh t là đư ng m u tr ng ho c vàng. 1.3.1. Đ ch rõ vùng rơi c a qu c u đúng quy cách khi th (đi u 4.4) có th k thêm 4 d u 40mm x 40mm phía trong đư ng biên d c c a sân đơn thu c ph n bên giao c u bên ph i, cách đư ng biên ngang cu i sân 530mm và 990mm. 1.3.2. Khi k các d u này, chi u r ng c a các d u ph i trong ph m vi kích thư c đã nêu, nghĩa là d u ph i cách v i c nh ngoài c a đư ng biên ngang cu i sân t 530mm đ n 570mm và t 950mm đ n 990mm. 1.4. M i v ch k đ u là ph n c a di n tích đư c xác đ nh. 1.5. N u m t b ng không cho phép k đư c sân đánh đơn và đôi thì k sân đánh đơn như trong sơ đ “B”. Đư ng biên ngang cu i sân cũng đ ng th i là đư ng biên giao c u xa, các c t tr ho c b ng v i hay các v t li u khác thay cho c t (Đi u 2.2) đ u ph i đ t trên đư ng biên d c.
 2. 2 ĐI U II: C T CĂNG LƯ I 2.1. C t căng lư i ph i cao 1m55 k t m t sân, các c t ph i v ng ch c đ có th đ ng th ng và gi cho lư i đư c th t căng như ch rõ Đi u 3 và ph i đư c đ t trên biên d c như trong sơ đ A. 2.2. Trư ng h p không th làm đư c c t trên các đư ng biên d c, có th dùng cách nào đó đ ch rõ v trí c a các đư ng biên d c phía dư i lư i, ch ng h n dùng các c t thanh m nh hơn, ho c b ng v i hay các v t li u khác có chi u r ng 4mm, c đ nh các v t thay th này t đư ng biên d c và kéo th ng đ ng lên dây căng lư i. Sân đánh đơn – đôi 2.3. Trên sân đánh đôi, các c t hay các v t thay th ph i đư c đ t trên các đư ng biên d c c a sân đánh đôi, dù th c t là thi đ u đơn ho c đôi. ĐI U III: LƯ I 3.1. Lư i ph i làm b ng dây nh màu s m, m t lư i không dư i 15mm và không quá 20mm. 3.2. Lư i ph i có chi u ngang 760mm. 3.3. Phía trên lư i ph i vi n b ng 1 băng tr ng, r ng 75mm có c u t o đ lu n đư c dây căng lư i qua băng đó. 3.4. Dây căng lư i ph i có kích thư c và tr ng lư ng thích h p đ có th căng đư c lư i th ng ngang đ nh c t. 3.5. C nh trên c a lư i so v i m t sân ph i cao 1m524 v trí gi a sân và 1m55 t i đư ng biên d c sân đôi. 3.6. Không đư c đ kho ng cách gi a lư i và c t, n u c n có th bu c các c nh bên c a lư i vào c t. ĐI U IV: C U Các nguyên t c: C u có th làm b ng v t li u t nhiên hay b ng v t li u t ng h p. Dù làm b ng v t li u nào c u cũng ph i có các đ c tính bay như c u làm b ng lông vũ t nhiên v i m t đ li – e b c m t l p da m ng.
 3. 3 Liên quan đ n các nguyên t c trên đây là: 4.1. Mô t đ i cương: 4.1.1. C u ph i có 16 lông vũ g n li n vào đ . 4.1.2. Lông vũ có th có chi u dài t 64mm đ n 70mm nhưng m i qu c u t t c các lông đ u ph i dài b ng nhau n u đo t đ u lông đ n đ nh c a đ c u. 4.1.3. Ph n đ u c a các lông vũ này ph i làm thành 1 vòng tròn có đư ng kính t 59mm đ n 68mm. 4.1.4. Các lông vũ ph i đư c g n ch t v i nhau b ng ch và các v t li u thích h p. 4.1.5. Đ c u ph i: - Có đư ng kính t 25mm đ n 28mm. - Đáy ph i tròn. 4.2. Tr ng lư ng: C u ph i có tr ng lư ng t 4,74 đ n 5,50gram. 4.3. C u không có lông vũ: 4.3.1. (Ph n áo c u) hay ph n v t li u t ng h p thay cho lông vũ. 4.3.2. Đ c u đã nói Đi u 4.1.5. 4.3.3. Kích thư c và tr ng lư ng c u đư c quy đ nh trong Đi u 4.1.2, 4.1.3 và 4.2. Tuy nhiên do tr ng lư ng riêng và tính ch t c a các v t li u t ng h p khác v i lông vũ nên có th sai l ch trong ph m vi 10%. 4.4. Th c u: 4.4.1. Đ th c u, ph i đ ng t biên ngang cu i sân, đánh c u v ng và th t m nh vào c u, c u ph i bay đi theo hư ng đi lên, và song song v i các đư ng biên d c. 4.4.2. C u đúng quy cách ph i rơi không dư i 530mm và không quá 990mm tính t biên ngang cu i sân phía bên kia. 4.5. S a đ i: Không đư c có s a đ i n a v đ i cương, t m rơi và đ bay c a c u, ch có th s a đ i nh ng quy đ nh trên v i s đ ng ý c a các t ch c H i c u lông có liên quan. 4.5.1. nh ng nơi có các đi u ki n khí quy n, vì lý do đ cao hay th i ti t không phù h p v i qu c u chu n. 4.5.2. Trong nh ng hoàn c nh đ c bi t đòi h i nh ng đi u ki n khác vì quy n l i c a tr n đ u. ĐI U V: V T 5.1. M t đánh c a v t ph i b ng ph ng và c u t o b i dây đan căng trên khung. Dây đan ph i đ ng đ u và đ c bi t gi a v t không đư c thưa hơn các ch khác. 5.2. Khung v t, k c cán không đư c vư t quá 680mm chi u dài và 230mm chi u r ng. 5.3. Chi u dài c a ph n đ u v t không đư c vư t quá 290mm. 5.4. Di n tích căng dây không đư c quá 280mm chi u dài và 220 chi u r ng. 5.5. V t: 5.5.1. Trên v t không đư c có các v t g n thêm và nh ng ch l i lên, ngoài nh ng chi ti t ch dùng đ c bi t vào m c đích h n ch và ch ng tác d ng mòn rách, ho c rung hay b phân b tr ng lư ng hay đ làm v ng cán b ng dây bu c vào tay c u th v a ph i v kích thư c và l p đ t ch v i các m c đích đã nêu trên. 5.5.2. Không đư c có b t kỳ m t thi t b nào giúp cho đ u th có th thay đ i hình d ng c a v t. ĐI U VI: TRANG B CHO PHÉP Liên đoàn C u lông qu c t s ra quy đ nh v v n đ v t, c u ho c b t kỳ m t trang thi t b nào dùng đ n trong thi đ u c u lông là phù h p v i các quy đ nh hay không phù h p mà đư c phép hay không đư c phép s d ng.
 4. 4 Vi c ra lu t như v y có th đư c th c hi n trên cơ s sáng ki n c a Liên đoàn hay trên cơ s áp d ng c a m t bên nào đó có thi n chí, trong đó bao g m b t kỳ c u th nào, nhà ch t o d ng c hay t ch c H i thành viên nào. ĐI U VII: Đ U TH 7.1. T “đ u th ” áp d ng cho m i ngư i tham gia tr n đ u. 7.2. Tr n đ u đư c th c hi n trong trư ng h p đánh đôi v i 2 đ u th m t bên và trong trư ng h p đánh đơn v i m t đ u th m t bên. 7.3. Bên đư c quy n giao c u đư c g i là “Bên giao c u”, còn bên kia đư c g i là “Bên nh n giao c u”. ĐI U VIII: B C THĂM Trư c khi b t đ u cu c đ u, hai bên s b c thăm, bên đư c thăm đư c quy n ch n theo Đi u 8.1.1 ho c Đi u 8.1.2. 8.1.1. Giao c u ho c nh n giao c u. 8.1.2. Bên thua b c thăm s ch n nh ng đi u còn l i. 8.2. Bên c nh b c thăm s ch n nh ng đi u còn l i. ĐI U IX: TÍNH ĐI M 9.1. Hai bên thi đ u trong 3 hi p, tr khi có s dàn x p khác. 9.2. Ch có bên giao c u m i đư c tính đi m. 9.3. Trong thi đ u đơn nam, đôi nam, đôi n và đôi nam n bên d n trư c 15 đi m s th ng hi p đó, tr khi có x y ra như Đi u 9.6. 9.4. Trong thi đ u đơn n , bên d n trư c 11 đi m s th ng hi p đó, tr khi có x y ra như Đi u 9.6. 9.5. 1. Khi đi m s là 14 đ u đ i v i đơn nam, đôi nam, đôi n , đôi nam n (ho c 10 đ u đ i v i đơn n ) thì bên d n đi m trư c t s 14 (ho c 10 đ u) s đư c quy n l a ch n đánh thêm ho c không l a ch n đánh thêm 3 đi m cho hi p đ u (theo Đi u 9.6). 9.5.2. Vi c l a ch n này ch đư c th c hi n m t l n đ i v i bên nào d n đi m trư c t s 14 đ u đ i v i đơn nam, đôi nam, đôi n , đôi nam n (ho c 10 đ u đ i v i đơn n ) và ph i th c hi n trư c khi qu giao c u ti p theo. 9.6. Khi hi p đ u đã l a ch n s đi m g i là không đ u (LOVE ALL), bên nào đ t trư c s đi m đư c ch n s th ng hi p đó (Đi u 9.6.1; Đi u 9.6.2). 9.6.1. Đơn nam, đôi nam, đôi n , đôi nam n t s 14 đ u đánh thêm 3 đi m. 9.6.2. Đơn n t s 10 đ u đánh thêm 3 đi m. 9.7. Bên th ng hi p đ u s giao c u trư c hi p sau. ĐI U X: Đ I BÊN 10.1. Các đ u th đ i sân: 10.1.1. Sau hi p th nh t. 10.1.2. Trư c khi b t đ u đ u hi p th ba. 10.1.3. hi p th 3 khi đi m s đ t 8 đi m hi p đ u 15 đi m (ho c 6 đi m hi p đ u 11 đi m) các đ u th c a hai bên th c hi n đ i sân. 10.2. Khi đ u th quên không đ i sân như đã hư ng d n Đi u 10.1, h ph i đ i sân ngay khi l i l m đư c phát hi n và đi m s hi n t i v n đư c gi nguyên. 10.3. Th i gian ngh gi a các hi p đ u: - H t hi p 1 trư c khi vào hi p hai các v n đ ng viên đư c ngh t i đa 90 giây. - H t hi p 2 trư c khi vào hi p 3 các v n đ ng viên đư c ngh 5 phút. Hu n luy n viên đư c phép ch đ o trong hai th i gian ngh trên. ĐI U XI: GIAO C U 11.1. Qu giao c u đúng khi:
 5. 5 11.1.1. Không bên nào gây nên s c n tr quá m c vi c giao c u. 11.1.2. Ngư i giao và nh n c u ph i đ ng chéo đ i di n v i ph n sân giao c u và không đư c ch m đư ng biên c a nh ng ph n sân giao c u và không đư c ch m đư ng biên c a nh ng ph n sân nh n giao c u; m t ph n c a c hai bàn chân c a ngư i giao và nh n c u ph i ti p xúc (ch m) m t sân tư th không di chuy n cho đ n khi c u đư c phát đi (Đi u 11.4). 11.1.3. V t c a ngư i giao c u ph i ti p xúc vào ph n núm c a qu c u và lúc này toàn b qu c u ph i n m phía dư i th t lưng c a ngư i giao c u. 11.1.4. Tay n m c u ngư i giao c u vào lúc ch m c u ph i đư c xác đ nh là toàn b m t v t (đ u v t) ph i đư c th y rõ dư i toàn b tay c m v t c a ngư i giao c u. 11.1.5. V t đư c ti p t c chuy n đ ng v phía trư c khi giao c u (Đi u 11.2) cho đ n khi c u đư c phát đi. 11.1.6. Hư ng bay c a c u ph i đư c xu t phát t v t bay qua trên lư i, n u không b ch n l i và rơi xu ng ph n sân nh n c u. - N u khi giao c u, c u bay ch m vào mép trên lư i, nhưng rơi vào trong khu v c nh n c u thì l n giao c u đó là h p l . 11.2. Khi đ u th đã tư th chu n b , đã có đ ng tác v t (v t phía trư c) coi như đã b t đ u giao c u. 11.3. Ngư i giao c u chưa đư c giao c u khi ngư i nh n c u chưa s n sàng, nhưng ngư i nh n c u coi như đã s n sàng n u đã đ nh đánh tr c u. 11.4. Coi như đã giao c u khi đã ch m v t (ngư i giao c u) ho c c u ch m m t sân. 11.5. Trong đánh đôi, các đ u th đ ng đ i có th đ ng b t kỳ v trí nào trên sân mi n không c n tr đ i phương. ĐI U XII: ĐÁNH ĐƠN 12.1. Đ u th s giao c u t , ho c nh n c u t i ô bên ph i sân khi đ i phương có đi m s ch n. 12.2. Đ u th s giao c u t ho c nh n c u t i ô bên trái sân khi đ i phương có đi m s l . 12.3. Trong hi p đ u, t ng s đi m đ t đư c c a ngư i giao c u s đư c dùng đ áp d ng Đi u 12.1 và 12.2. 12.4. C u l n lư t ch m v t ngư i giao và nh n c u cho đ n khi có “l i” x y ra ho c c u không còn trong cu c.
 6. 6 12.5. Khi ngư i nh n c u ph m l i ho c khi c u không còn trong cu c mà c u ch m sân trong v ch gi i h n c a sân phía nh n c u, ngư i giao c u đư c 1 đi m, ngư i giao ti p t c giao c u t ph n sân k ti p. 12.6. Khi ngư i giao c u ph m l i, ho c khi c u không còn trong cu c mà c u ch m sân trong v ch gi i h n c a sân phía giao c u, ngư i giao m t quy n giao c u ti p t c, ngư i đang nh n c u đư c quy n giao c u và không tính đi m cho bên nào c . ĐI U XIII: ĐÁNH ĐÔI 13.1. B t đ u m i hi p, bên đư c quy n giao c u s phát c u t ô bên ph i c a sân chéo sáng ô bên ph i sân đ i phương. 13.2. Ch ngư i nh n c u m i đư c đánh tr , n u c u ch m ngư i ho c b đánh tr l i b i đ ng đ i c a ngư i nh n c u, bên giao c u đư c 1 đi m. 13.3.1. Sau khi c u đư c đánh tr (đúng lu t) c u đư c đánh tr ti p b i b t k đ u th nào c a bên nh n c u và giao c u c như th , cho đ n khi c u không còn trong cu c. 13.3.2. Sau khi c u đư c đánh tr , các đ u th có th đánh c u b t c đâu trên ph n sân c a mình (đư c phân chia b i lư i). 13.4.1. N u bên nh n c u ph m l i, ho c c u không còn trong cu c vì ch m sân trong v ch gi i h n phía nh n c u đư c 1 đi m và ngư i giao ti p t c giao c u. 13.4.2. N u bên giao c u ph m l i ho c c u không còn trong cu c vì ch m sân trong v ch gi i h n phía giao c u, ngư i giao c u m t quy n ti p t c giao c u, không bên nào đư c nh n đi m. 13.5.1. Đ u th giao c u đ u tiên m i hi p, giao c u t ô bên ph i sân n u chưa có đi m ho c có đi m s ch n và ô bên trái n u đi m s là l . 13.5.2. Đ u th nh n c u đ u tiên m i hi p, nh n c u t ho c s giao c u t ô bên ph i sân n u không có đi m ho c sau đó có đi m s ch n và ô bên trái n u đi m s là l . 13.5.3. C như trên, ph n đ i l i áp d ng cho đ u th đ ng đ i. 13.5.4. Khi đ i giao c u, t ng s đi m đ t đư c c a 1 bên đư c dùng đ áp d ng Đi u 13.5.1 và 13.5.2.
 7. 7 Ghi chú: Khi đ i giao c u. Đ u th nào c a bên đư c quy n giao c u ô bên ph i (theo Đi u 13.5.1 và 13.5.2) s giao trư c. Không k đ u th đó là s 1 ho c s 2. 13.6. Vi c giao c u đư c áp d ng luân phiên 2 bên sân tr trư ng h p quy đ nh Đi u 14 và 16. 13.7. Quy n giao c u đư c l n lư t chuy n t ngư i giao c u đ u tiên c a m i hi p cho ngư i nh n c u đ u tiên c a hi p đó và sau đ u th này (đ u th v a nh n c u) là chuy n cho đ u th đ ng đ i, r i sau đó cho m t ngư i phía bên kia, r i đ n đ ng đ i c a đ u th bên kia, c th mãi. (Bên đư c quy n giao c u đ u tiên c a m i hi p ch đư c m t tay; t bên nh n c u s l n lư t đư c 2 tay). 13.8. Không đ u th nào đư c giao c u không đúng lư t, nh n c u không đúng lư t, hay nh n c u liên ti p 2 l n trong cùng 1 hi p đ u tr trư ng h p nêu trong Đi u 14 và 16. 13.9. B t kỳ đ u th nào c a bên th ng đ u có th đư c giao c u đ u tiên hi p k ti p và b t kỳ đ u th nào c a bên thua cũng có th nh n c u hi p k ti p. ĐI U XIV: L I GIAO C U NH M Ô 14.1. Coi như giao c u nh m ô, n u m t đ u th : 14.1.1. Giao c u không đúng lu t. 14.1.2. Giao c u nh m ô. 14.1.3. Đ ng nh m ô giao c u (đ i phương đã s n sàng đ nh n c u và c u đã đư c đánh tr l i). 14.2. M i l i giao c u nh m ô x y ra khi: 14.2.1. N u l i đư c phát hi n trư c qu giao c u ti p theo, đây là m t trư ng h p “giao c u l i”, tr khi ch có bên ph m l i và thua đi m, trong trư ng h p này l i không ph i s a. 14.2.2. N u l i không đư c phát hi n trư c qu giao c u k ti p, l i đó không ph i s a n a. 14.3. N u có “giao c u l i” trư ng h p giao c u nh m ô, cho đánh l i v i l i đã s a. 14.4. N u l i giao c u nh m ô không đư c phát hi n, cu c đ u ti p t c mà không đ i ô n a. ĐI U XV: PH M L I Là m t l i n u: 15.1. Giao c u ph m lu t (Đi u 11.1) 15.2. Ngư i giao c u không đánh trúng trái c u. 15.3. Trong khi giao c u qu c u bay đi ch m vào mép trên c a lư i, nhưng l i m c, treo mép trên bên kia lư i. Trong trư ng h p này m t quy n giao c u. 15.4. Trong cu c đ u, qu c u: 15.4.1. Rơi ra ngoài v ch gi i h n c a sân. 15.4.2. Chui qua ho c đi dư i lư i. 15.4.3. Không qua lư i. 15.4.4. Ch m mái nhà, tr n nhà, tư ng (v t xung quanh). 15.4.5. Ch m ngư i hay qu n áo đ u th . 15.4.6. Ch m b t k đ v t ho c ngư i ngoài sân (khi c n thi t đ gi i thích) v i k t c u c a công trình ki n trúc nơi thi đ u, nh ng ngư i có trách nhi m (v c u lông) đ a phương (có th có lý l đ bác b nh ng quy đ nh c a t ch c qu c t , đ nh ra nh ng lu t l c a đ a phương v vi c c u ch m ph i m t v t c n tr ). 15.5. N u trong cu c đ u, đi m đ u tiên ch m c u (không ph i phía lư i bên sân t n công (cư p c u), bên t n công có th đưa v t theo c u qua lư i khi đánh c u g n lư i). 15.6. N u khi c u đang trong cu c, đ u th : 15.6.1. Ch m lư i ho c c c lư i b ng v t, thân mình hay qu n áo. 15.6.2. Vư t qua sân đ i phương b ng v t ho c thân mình m c đ nào đó, tr trư ng h p cho phép Đi u 15.5.
 8. 8 15.6.3. Ngăn c n đ i phương khi th c hi n h p lý m t cú đánh khi c u bay trên lư i (ch n c u). 15.7. N u trong cu c đ u, m t đ u th c tình làm c n tr đ i phương b ng hành đ ng nào đó như hò hét ho c b ng c ch . 15.8. N u trong cu c đ u, c u: 15.8.1. B gi l i trên v t và rê trên m t v t khi th c hi n cú đánh (dính c u). 15.8.2. Ch m m t đ u th và ti p đó đ u th đ ng đ i Hay: 15.8.3. Ch m v t c a m t đ u th và ti p t c bay v phía cu i sân c a đ u th v a ch m c u. 15.9. M t đ u th ph m l i rõ ràng (l p đi l p l i m t cách c tình các l i đi u 18). Lưu ý: Trư c đây nh ng qu c u đánh t sân bên này sang sân bên kia, n u khi bay c u đi vòng ra ngoài sân (không k cao hay th p hơn c t lư i) trư c khi vào sân bên kia là ph m l i. Hi n nay theo quy đ nh m i c a IBF nh ng qu c u này đư c tính là c u t t (không ph m l i). ĐI U XVI: GIAO C U L I “Giao c u l i” đư c phát ra b i tr ng tài, ho c m t đ u th (n u không có tr ng tài) đ ng ng tr n đ u. 16.1. “Giao c u l i” đư c ban hành khi có s c b t ng x y ra. 16.2. Trong khi đánh c u, qu c u bay đi ch m vào mép trên c a lư i, nhưng l i m c, treo mép trên bên kia c a lư i. Trong trư ng h p này giao c u l i. 16.3. Trong khi giao c u, c bên giao c u và bên nh n c u đ u ph m l i cùng m t lúc ph i cho “giao c u l i”. 16.4. N u ngư i giao c u giao trư c khi đ i phương s n sàng, ph i cho “giao c u l i”. 16.5. N u trong cu c đ u, thân c u r i kh i núm c u cho “giao c u l i”. 16.6. N u tr ng tài biên không xác đ nh đư c đi m rơi qu c u và tr ng tài chính không đ đi u ki n, kh năng thì cho “giao c u l i”. 16.7. Khi có giao c u l i, cu c đ u k t qu giao c u cu i không đư c tính, đ u th v a giao c u, giao c u ti p tr trư ng h p Đi u 14 đư c v n d ng. ĐI U XVII: C U KHÔNG TRONG CU C C u không còn trong cu c khi: 17.1. Ch m lư i và l i vư ng ho c treo (dính) trên đ nh lư i. 17.2. Khi qu c u đánh đi ch m vào lư i ho c c c lư i và b t đ u rơi th ng xu ng phía sân ngư i đánh c u. 17.3. Ch m sân ho c ph m l i. 17.4. M i (l i) ho c “giao c u l i”. ĐI U XVIII: TI N TRÌNH CU C Đ U, HÀNH Đ NG THÔ B O VÀ TRU T QUY N THI Đ U 18.1.Cu c đ u đư c tính t l n giao c u đ u tiên cho đ n khi k t thúc, tr trư ng h p cho phép Đi u 18.2 và 18.3. 18.2. M t giai đo n không quá 5 phút là đư c phép gi a hi p th 2 và hi p th 3 c a m i cu c đ u trong toàn c nh dư i đây: 18.2.1. Trong nh ng tr n thi đ u qu c t . 18.2.2. Trong nh ng tr n đ u đư c IBF chu n y. 18.2.3. Trong m i cu c thi đ u khác (tr khi Ban t ch c đã công b trư c đó và quy t đ nh không cho phép kho ng cách đó). 18.3. Khi có hoàn c nh c n thi t ngoài ý mu n c a đ u th , tr ng tài có th cho ng ng tr n đ u m t kho ng th i gian c n thi t. N u tr n đ u b ng ng l i thì s đi m t i đó đư c gi nguyên và tr n đ u s l i ti p t c t đi m s đó. 18.4. Trong b t kỳ hoàn c nh nào, đ u th cũng không đư c ng ng tr n đ u đ l y l i s c ho c đ nghe l i ch d n.
 9. 9 18.5.1. Tr nh ng kho ng cách đ nh ra, trong đi u 18.2 và 18.3, không m t đ u th nào đư c phép nh n l i ch d n trong tr n đ u. 18.5.2. Tr khi tr n đ u k t thúc, không đ u th nào đư c ra kh i sân mà không đư c tr ng tài đ ng ý. 18.6. Tr ng tài chính là ngư i phán quy t duy nh t v b t kỳ m t s ng ng đ u nào. 18.7. Đ u th không đư c: 18.7.1. C tình làm tr n đ u ng ng l i. 18.7.2. C tình làm nh hư ng đ n t c đ c a c u. 18.7.3. Có thái đ thô b o. 18.7.4. Ph m l i x u; không đư c lu t c u lông cho phép. 18.8. Tr ng tài s không theo các Đi u 18.4, 18.5, 18.7 khi: 18.8.1. C nh cáo bên chơi có hành đ ng thô b o. 18.8.2. Khi n trách bên chơi có hành đ ng thô b o n u trư c đó đã c nh cáo. 18.8.3. Trong trư ng h p có s xúc ph m tr ng tr n, ho c ngoan c , khi n trách bên xúc ph m, báo cáo v i t ng tr ng tài là ngư i có quy n tru t quy n thi đ u. 18.9. Trư ng h p không có t ng tr ng tài thì quan ch c có trách nhi m s có quy n tru t quy n thi đ u. ĐI U XIX: CÁC QUAN CH C VÀ VI C KHI U N I 19.1. T ng tr ng tài ch u trách nhi m toàn b cu c thi đ u và các s c trong thi đ u. 19.2. Tr ng tài chính (đư c phân công) ch u trách nhi m v tr n đ u, sân c u và khu v c quanh sân c u. Tr ng tài chính ph i xin ý ki n t ng tr ng tài (khi t mình không quy t đ nh đư c). N u t ng tr ng tài v ng m t, tr ng tài chính ph i trao đ i nh ng v n đ đó v i quan ch c khác có trách nhi m. 19.3. Tr ng tài giao c u quy t đ nh l i khi ngư i giao c u ph m l i (Đi u 11). 19.4. Tr ng tài biên quy t đ nh qu c u “trong” ho c “ngoài”. Tr ng tài chính ph i: 19.5. Tôn tr ng lu t và ph i tuyên b “l i” hay “giao c u l i” khi đi u đó x y ra m c dù đ u th không khi u n i. 19.6. Đưa ra quy t đ nh v m i khi u n i liên quan đ n m t tranh ch p, đi u đó đư c th c hi n trư c l n giao c u ti p theo. 19.7. Đ m b o cho các đ u th và khán gi đư c bi t thông báo v ti n trình c a tr n đ u. 19.8. Th o lu n v i t ng tr ng tài v vi c ch đ nh ho c bãi mi n tr ng tài biên ho c tr ng tài giao c u (khi c n thi t). 19.9. Tr ng tài chính có quy n bác b quy t đ nh c a tr ng tài biên và tr ng tài giao c u v nh ng đi m c th . 19.10.1. Trư ng h p m t v trí tr ng tài nào trên sân b thi u (không đư c ch đ nh) thì s p x p, phân công tr ng tài sao cho nhi m v y đư c th c hi n. 19.10.2. Trương h p tr ng tài các v trí trên sân đã đư c phân công mà v ng m t, tr ng tài chính làm thay nhi m v đó ho c “giao c u l i” (đ phân công l i). 19.11. Đưa ra quy t đ nh v m i trư ng h p ng ng đ u. 19.12. Ghi biên b n thi đ u và ph n ánh v i t ng tr ng tài m i s liên quan đ n Đi u 18. 19.13. Nh ng khi u n i này ph i đư c gi i quy t trư c l n giao c u ti p theo hay khi k t thúc tr n đ u trư c khi bên khi u n i r i sân. Ghi chú: Trong khi đ u th c a đ i mình thi đ u, Hu n luy n viên ho c lãnh đ i không đư c phép ng i trên m t sân thi đ u. Ph n II PH L C 1. GI I THI U
 10. 10 1.1. “L i khuyên đ i v i ngư i đi u khi n tr n đ u” đư c IBF xu t b n v i mong mu n đ đ t t i chu n m c v đi u khi n tr n đ u t t c các nư c và phù h p v i các nguyên t c c a nó. 1.2. M c đích đ giúp các tr ng tài đi u khi n tr n đ u công b ng, kiên quy t đ đ m b o đi u đó, lu t ph i đư c th c hi n. - Nh ng l i khuyên này cũng giúp tr ng tài phát c u và tr ng tài biên th c hi n b n ph n c a h m t cách t t nh t. T t c các tr ng tài ph i nh r ng tr n đ u vì các đ u th . 2. TR NG TÀI VÀ CÁC QUY T Đ NH C A H 2.1. Tr ng tài chính làm vi c dư i quy n c a T ng tr ng tài (trách nhi m c a tr ng tài chính khi v ng m t t ng tr ng tài). 2.2. Tr ng tài giao c u đư c ch đ nh do T ng tr ng tài, có th do tr ng tài chính ch đ nh thông qua t ng tr ng tài. 2.3. Tr ng tài biên cũng do T ng tr ng tài ch đ nh, có th do tr ng tài chính ch đ nh thông qua t ng tr ng tài. 2.4. K t qu cu i cùng là t s th c t mà các tr ng tài ph i ch u trách nhi m. 3. TR NG TÀI CHÍNH C N LƯU Ý 3.1. Trư c tr n đ u: 3.1.1. Nh n h p s t t ng tr ng tài 3.1.2. Đ m b o: m i phương th c ghi đi m đư c công nh n. 3.1.3. Ki m tra v trí c c (so v i đư ng k ) và dây bu c đúng v trí. 3.1.4. Ki m tra lư i, c c v chi u cao, đ m b o có s chênh l ch v đ cao gi a 2 đ u lư i. 3.1.5. Ch c ch n r ng không có b t kỳ lu t đ a phương nào nh hư ng t i tr n đ u. 3.1.6. Đ m b o tr ng tài giao c u và biên bi t rõ trách nhi m c a h và v trí trên sân (ph n 5 và 6). 3.1.7. Đ m b o c u đ t tiêu chu n (đi u 4) luôn có s n cho tr n đ u đ tránh làm nh hư ng đ n tr n đ u. 3.1.8. Thông báo v i t ng tr ng tài ho c quan ch c có trách nhi m v s vi ph m quy t c tr n đ u v qu ng cáo ho c màu s c qu n áo. 3.2. B t đ u tr n đ u, tr ng tài chính: 3.2.1. Đ m b o vi c b c thăm công b ng, c 2 bên đ u ch n đúng (quy đ nh) Đi u 8. 3.2.2. Ghi nh , trong đ u đôi, tên c a ngư i bên ph i sân khi b t đ u tr n đ u (ph i ghi nh đ um i hi p), đ có th ki m tra b t c lúc nào v trí đúng c a các đ u th . 3.2.3. Trong cu c đ u: Thông báo tr n đ u như sau: “Thưa quý ông và quý bà, đây là tr n bán k t (ho c chung k t) c a tr n đ u đơn nam,….” Gi a… và …“bên ph i tôi là X và bên trái tôi là Y (có ch sang ph i và trái) X giao c u” (Trong đ u đ ng đ i) “Đây là tr n đ u đơn đ u tiên (ho c v.v… c a (ví d ) Thomas Cúp gi a “A” và “B” (tên nư c). Bên ph i là “A” ngư i đ i di n là X và bên trái “B” ngư i đ i di n là Y (ch sang ph i, sang trái nói). A giao c u, 0 - đ u, b t đ u (sau đó ch nh c tên đ i, ví d “A” và “B” hơn là tên ngư i chơi X và Y”. Trong đ u đôi, đ nh n di n bên giao c u và nh n c u “bên ph i là A tên W và X, bên trái là B tên Y và Z, A giao c u, X giao c u cho Y, 0 – 0, b t đ u”. 3.3. Trong su t tr n đ u, tr ng tài chính s ghi và thông báo đi m. 3.3.1. Luôn thông báo đi m bên giao trư c. 3.3.2. Trong đ u đơn, khi ngư i giao đánh h ng s thông báo: “Đ i giao c u”.
 11. 11 Đi m thông báo theo ngư i giao m i. 3.3.3. Đ u đôi, đ u tr n đ u s thông báo, đi m c a ngư i giao c u đ u, n u ngư i giao c u đ u m t quy n giao c u (b h ng) s thông báo: “Đ i giao c u” và thông báo đi m theo ngư i giao c u m i và khi ngư i s 1 m t quy n giao c u, thông báo đi m và ti p theo là: “Đ i tay 2” ti p t c là ngư i th 2. Khi 1 bên m t quy n giao c u s thông báo: “Đ i giao c u” thông báo đi m theo ngư i giao m i. 3.3.4. Khi 1 bên đ t 14, ho c đơn n là 10, s thông báo l n đ u tiên và duy nh t trong m i hi p là “đi m ch t” ho c “đi m cu i cùng”. Khi thích h p, trong trư ng h p ch n thêm đi m th ng thua và sau khi ch n đi m s thông báo 1 l n n a. 3.3.5. Lúc thích h p, h i bên thích h p. “Bên A có ch n đi m không?”. và n u câu tr l i đ ng ý, s thông báo: “Đánh thêm…đi m, 0 – 0 (và tay 2 giao c u), n u thích h p ho c, n u câu tr l i là không đ ng ý, s thông báo: “Không đánh thêm đi m”. 3.3.6. Cu i m i hi p, luôn thông báo t s cu i cùng c a hi p. Khi thích h p là lúc b t đ u ngh (Đi u 18.2). Sau khi k t thúc m i hi p, thông báo: “Hi p đ u th ng…tên, ho c đ i (t s ) ho c n u là hi p k t thúc tr n đ u: “Tr n đ u th ng b i (tên ho c tên đ i)…(t s ). 3.3.7. Đ b t đ u hi p th 2, s thông báo: “Hi p 2, 0 – 0 b t đ u”. 3.3.8. N u là hi p th 3. “Hi p cu i cùng” ngay sau khi thông báo Đi u 3.3.6. N u 5 phút ngh đư c đòi h i, thông báo: “5 phút ngh ”. Sau 3 phút, thông báo: (N u thích h p, còn 2 phút, nh c l i thông báo). Sau 4 phút, thông báo: (n u thích h p, còn 1 phút nh c l i thông báo). B t đ u hi p 3, thông báo: “Hi p cu i cùng, 0 – 0 b t đ u”. 3.3.9. Trong hi p th 3, thông báo t s khi đ i sân, khi 1 bên d n t i 6 ho c 8 (Đi u 10.1.3). Khi đ i sân, t s đư c nh c l i và “b t đ u”. 3.3.10. Cu i tr n đ u, ngay l p t c đưa k t qu tr n đ u lên t ng tr ng tài. 3.4. N u tr ng tài giao c u đư c ch đ nh, tr ng tài chính đ c bi t chú ý t i ngư i nh n. 3.5. Tr ng tài chính luôn nhìn v tr ng tài biên khi c u rơi xu ng g n v ch, khi c u ra ngoài sân. Tr ng tài biên hoàn toàn ch u trách nhi m quy t đ nh. 3.6. Trong su t tr n đ u tr ng tài chính s : 3.6.1. N u có th , thông báo c u t t ho c x u trư c m i khi quy t đ nh đi m. 3.6.2. Khi c u rơi ngoài sân, n u tr ng tài biên v ng m t ho c không nhìn th y, tr ng tài chính s thông báo “ngoài” trư c khi thông báo t s .
 12. 12 3.7. Trong su t quá trình tr n đ u, tr ng tài chính s s d ng ngôn ng chu n trong ph l c 4 c a lu t c u lông. 3.8. Trong quá trình thi đ u, nh ng l i có th ph m và cách gi i quy t như sau: 3.8.1. M t đ u th đang thi đ u trư t chân qua lư i ho c ném v t vào phía đ i phương s ph m l i (Đi u 15.6.2) 3.8.2. M t đ u th đang thi đ u hét to v i ngư i c p đôi v vi c đánh c u, làm đ i phương lúng túng. Tr ng tài thông báo “h ng” v.v…coi như 1 s r i lo n. 3.8.3. Vi c hư ng d n trong quá trình tr n đ u t ngoài sân b c m. N u tr ng tài chính không đi u khi n đư c, tr ng tài ra thông báo: “đã can thi p”. 3.8.4. Đ u th đang thi đ u có th ra sân lau tay v.v… đi u này có th đư c ch p nh n, nhưng n u 1 bên s n sàng chơi, bên phòng th có th nh c nh r ng r i sân c n đư c s đ ng ý c a tr ng tài (Đi u 18.5.2) và n u c n thi t, Đi u 18.8 có th đư c áp d ng. 3.8.5. Thay đ i c u trong tr n đ u có th là không công b ng. N u c 2 bên đ ng ý đ i s không có ý ki n c a tr ng tài. N u ch 1 bên mu n đ i c u, tr ng tài s quy t đ nh và có c u đúng tiêu chu n n u c n thi t. 3.8.6. Đi u 18.8. Ch m 2 l n s b b t l i. Trong đánh đôi ch 1 ngư i ch m c u thì không ph i là l i. 3.9. Đ u th đang thi đ u không r i sân n u tr ng tài không cho phép. 3.10.Đ u th b thương, ho c m trong khi đ u c n ph i đư c x lý m t cách c n th n và linh ho t. Tr ng tài chính ph i quy t đ nh v n đ càng nhanh càng t t. Bình thư ng không đư c làm khó d (Đi u 11.1.1 và 18.4 đư c áp d ng thích h p). 3.11.N u tr n đ u b đi u ch nh, nói: “Tr n đ u t m d ng” và ghi l i t s , ngư i giao c u, ngư i nh n… Khi ti p t c: “Đã s n sàng chưa?”. Thông báo t s (và, n u thích h p, “tay 1” và “b t đ u”). 3.12. Qu c u có t c đ gây tr ng i s b v t b . 3.13. Đ o đ c thi đ u. 3.13.1. Ghi vào biên b n và thông báo t i T ng tr ng tài m i hành vi vi ph m v l i đ o đ c c a đ u th và hình th c x lý. 3.13.2. Trong trư ng h p đ u th vi ph m vào l i đ o đ c gi a hai hi p, tr ng tài chính có th đưa ra quy t đ nh k lu t vào đ u c a hi p ti p theo. 3.13.3. Khi đ u th vi ph m vào các đi u 18.4; 18.5 và 18.7 s b nh c nh (Đi u 18.8.1). Tr ng tài chính yêu c u ngư i vi ph m vào l i này đ n g p b ng kh u l nh “L i đây” và tuyên b c nh cáo: “……….(tên c a ngư i vi ph m) b c nh cáo v l i đ o đ c”. Đ ng th i tay ph i c a tr ng tài chính c m th vàng giơ th ng lên cao (phía trên đ u). + Sau khi ngư i vi ph m đã b tr ng tài chính c nh cáo v l i đ o đ c theo Đi u 18.8.1, nhưng l i tái ph m s b ph t l i (có th m t quy n phát c u ho c đ i phương đư c 1 đi m). Tr ng tài chính yêu c u ngư i vi ph m đ n g p b ng kh u l nh “L i đây” và tuyên b : “………(tên c a ngư i vi ph m) ph m l i v đ o đ c”. Đ ng th i tay ph i c a tr ng tài chính c m th Đ giơ th ng lên cao (phía trên đ u). + Sau khi đ u th vi ph m đã b tr ng tài chính ph t l i v đ o đ c (Đi u 18.8.2), nhưng v n ti p t c c tình vi ph m theo Đi u 18.8.3. Ngay l p t c tay ph i c a tr ng tài chính giơ th ng lên cao (phía trên đ u) đ ngh báo cáo cho T ng tr ng tài v vi c xin tru t quy n thi đ u c a ngư i vi ph m. Khi t ng tr ng tài ch p thu n, tay ph i c a tr ng tài chính s c m th Đen giơ th ng lên cao (phía trên đ u) và tuyên b : “……….(tên c a ngư i vi ph m) b tru t quy n thi đ u v l i đ o đ c”. 3.14. Trong khi đi u hành tr n đ u, khi c n ph i xin ý ki n c a t ng tr ng tài, tr ng tài chính s giơ th ng tay ph i lên cao (phía trên đ u).
 13. 13 4. L I KHUYÊN CHUNG KHI LÀM TR NG TÀI * Nh ng l i khuyên chung: 4.1. Bi t và hi u “Lu t c u lông”. 4.2. Nói nhanh và chính xác nhưng n u sai không ch i, xin l i và s a l i. 4.3. T t c nh ng thông báo v đi m ph i đư c suy xét, nói đ to đ c ngư i xem và ngư i thi đ u nghe th y đư c. 4.4. Khi nghi ng có s vi ph m v lu t có ho c không x y ra, không đư c b t l i và tr n đ u v n ti p t c. 4.5. Không đư c h i khán gi và cũng không b nh hư ng b i ngư i xem. 4.6. Thúc đ y nh ng tr ng tài khác: Ví d nh ng quy t đ nh riêng bi t c a tr ng tài biên và có m i quan h v i các tr ng tài. 5. CH D N CHO TR NG TÀI 5.1. Tr ng tài giao c u ng i 1 cái gh th p, g n lư i, đ i di n v i tr ng tài chính. 5.2. Tr ng tài giao c u, có trách nhi m theo dõi ngư i giao c u có đúng lu t không (Đi u 11.1). Không nói “l i” to mà s d ng tín hi u tay đ bi u th l i vi ph m. 5.3. Nh ng tín hi u tay: 1. Đi u 11.1.3 đi m ti p xúc đ u tiên v i c u không vào đ c u. 2. Đi u 11.1.1; 11.2 và 11.5, c tình trì hoãn vi c giao c u. Khi ngư i chơi đã v trí, c đ ng đ u tiên c a đ u v t ngư i giao c u đư c coi là s b t đ u giao. Và qu giao c u ph i đư c ti p t c. 3. Đi u 11.1.3 toàn b c u không n m dư i th t lưng vào th i đi m giao c u. 4. Đi u 11.1.4 vào th i đi m đánh qu c u đi, cán v t không v trí xuôi xu ng trong ph m vi mà toàn b v t ph i rõ ràng dư i tay c m v t c a ngư i giao c u. 5. Đi u11.1.2 m t ph n c a bàn chân không trong sân giao c u, cho đ n khi c u đư c giao đi. 5.4. Tr ng tài chính có th s p x p v i tr ng tài giao c u nh ng trách nhi m khác đ lo li u, cung c p cho v n đ ng viên nh ng l i khuyên. 6. V TRÍ C A TR NG TÀI BIÊN 6.1. Tr ng tài biên có th ng i trên gh t a nh ng v trí đư c phân công, như nh ng đ u sân, nh ng c nh sân và hơn c là c nh sân đ i di n v i tr ng tài chính (xem bi u đ ). V trí lý tư ng c a tr ng tài biên là cách sân 2m. 6.2. Tr ng tài biên ch u trách nhi m hoàn toàn ph n biên đã đư c phân. N u c u ngoài sân, hô “ngoài” v i gi ng rõ ràng, đ đ ngư i chơi và ngư i xem nghe th y và cùng th i đi m đó tín hi u tay đư c th c hi n giang r ng 2 tay sang ngang và do đó tr ng tài chính có th nhìn th y rõ ràng. N u c u trong sân, tr ng tài biên s không nói gì nhưng ch tay ph i vào đư ng biên. 6.3. N u không nhìn th y, báo tin cho tr ng tài chính ngay l p t c b ng cách đ t 2 tay che m t.
 14. 14 6.4. Không nói ho c tín hi u cho đ n khi c u rơi xu ng sân. 6.5. Có th nói khi không có quy t đ nh c a tr ng tài chính. Ví d : Khi c u ch m vào ngư i chơi. Ph n III HÌNH TH C – PHƯƠNG PHÁP THI Đ U A. HÌNH TH C THI Đ U
 15. 15 + Thi đ u cá nhân: Căn c vào thành tích c a t ng đ u th đ xác đ nh th h ng ngư i trong gi i. + Thi đ u đ ng đ i: K t qu thi đ u đ ng đ i ph thu c vào s đi m tr n th ng thua c a t ng đ u th trong đ i c ng l i đ xác đ nh v trí c a đ i trong gi i. + Thi đ u cá nhân - đ ng đ i: Thành tích c a t ng đ u th trong đ i v a đư c tính đ x p h ng cho cá nhân đ u th v a đư c t ng h p l i đ tính thành tích cho đ ng đ i. B. PHƯƠNG PHÁP THI Đ U Có 2 phương pháp thi đ u cơ b n: đ u vòng tròn và đ u lo i tr c ti p. Ngoài ra còn phương pháp thi đ u h n h p: v n d ng c đ u lo i tr c ti p và đ u vòng tròn. 1. Phương pháp đ u vòng tròn M i đ i l n lư t g p nhau, phương pháp này có ưu đi m là có th xác đ nh m t cách chính xác trình đ c a các đ i (đ u th ). X p h ng m t cách công b ng tránh đư c hi n tư ng “may r i” ho c các đ i khá lo i nhau ngay t đ u. Song như c đi m là th i gian kéo dài, tr n đ u nhi u, công tác t ch c và tr ng tài t n nhi u công phu. Thi đ u vòng tròn 3 lo i: Vòng tròn đơn (m i đ i, đ u th l n lư t g p nhau m t l n); vòng tròn kép (m i đ i, đ u th l n lư t g p nhau 2 l n); vòng tròn chia b n (các đ i, đ u th tham d đư c chia ra t ng b ng và trong b ng đ u th , các đ i đ u vòng tròn. Các đ i, đ u th đ u b ng vào đ u chung k t ch n đ i vô đ ch). Thi đ u vòng tròn đơn: Cách tính s tr n và vòng đ u: - Tính s tr n theo công th c: ( A − 1) X =A 2 Trong đó: X là t ng s tr n đ u. A là đ i (đ u th ) tham gia thi đ u. + Tính vòng đ u theo công th c: D = A – 1 (n u s đ i, đ u th tham gia thi đ u là m t s ch n). D = A (n u s đ i, đ u th tham gia thi đ u là m t s l ). Ví d 1: Có 6 đ i tham gia thi đ u - T ng s tr n đ u là: 6(6 − 1) X = = 15 tr n 2 - S vòng đ u là: D = 6 – 1 = 6 vòng. Ví d 2: Có 9 c u th tham gia thi đ u: - T ng s tr n đ u là: 9(9 − 1) X = = 36 tr n 2 - S vòng đ u là: D = 9 vòng. N u thi đ u vòng tròn kép thì t ng s tr n đ u và t ng s vòng đ u tăng lên g p đôi. Cách v ch bi u đ xác đ nh th t tr n đ u, vòng đ u đ theo dõi k t qu thi đ u: + Trư ng h p s đ i, đ u th tham gia là m t s ch n. Bi u đ thi đ u: 6 v n đ ng viên (đ i) CÁC VÒNG Đ U I II III IV V
 16. 16 (1) g p6 (1) –5 (1) –4 (1) –3 (1) –2 2–5 6–4 5–3 4–2 3–6 3-4 2–3 6–2 5–6 4–5 Cách làm: 1. Xác đ nh s vòng đ u theo công th c: D = A – 1 2. Cho các đ i, c u th b c thăm ch n s , l y m t s c đ nh và l n lư t đ t các s theo th t ngư c v i chi u kim đ ng h t phía dư i s c đ nh. Các vòng đ u sau m i vòng chuy n xu ng m t s theo ngư c chi u kim đ ng h đ n h t lư t. Bi u đ thi đ u: 5 v n đ ng viên (đ i) CÁC VÒNG Đ U I II III IV V (x) g p 5 (x) – 4 (x) – 3 (x) – 2 (x) – 1 1–4 5–3 4–2 3–1 2–5 2–3 1–2 5–1 4–5 3–4 Cách làm: 1. Xác đ nh s vòng đ u theo công th c: D = A. 2. L y x c đ nh, n u đ i, đ u th nào g p x coi như đư c ngh , còn l i cách làm như bi u đ 6 v n đ ng viên (đ i). Thi đ u vòng tròn kép: Cách v ch bi u đ thi đ u cũng gi ng như thi đ u vòng tròn đơn, nhưng m i đ i, đ u th g p nhau 2 l n (m i lư t đi và m t lư t v ). Thi đ u vòng tròn chia b ng: Trư ng h p s đ i, đ u th tham gia đông nhưng ít th i gian thì dùng hình th c đ u vòng chia b ng. Th t đó như sau: - Chia đ u s đ i, đ u th tham gia vào nhi u b ng. - Các đ i cùng b ng b c thăm ch n s c a đ i mình r i l p bi u đ thi đ u trong t ng b n, các đ i cùng b ng thi đ u vòng tròn x p th t trong b ng. - Các đ i đ ng đ u các b ng đ u vòng tròn v i nhau ch n đ i vô đ ch. Chú ý: Khi chia b ng, Ban t ch c nên d a vào thành tích c a các đ i (đ u th ) đã đ t đư c gi i trư c ch n làm h t nhân (k c đơn v đăng cai) đ chia đ u các b ng, tránh d n các đ i khá vào m t b ng. 2. Phương pháp thi đ u lo i Trong quá trình thi đ u, n u đ i, đ u th nào thua 1 tr n (đ u lo i tr c ti p 1 l n thua) ho c 2 tr n (trong đ u lo i tr c ti p 2 l n thua) s không đư c thi đ u n a. Phương pháp này có th rút ng n đư c th i gian, song khó đánh giá chính xác trình đ th c t c a t ng đ i đ u th . Đ u lo i 1 l n thua: Đ i, đ u th nào thua 1 tr n s b lo i kh i cu c đ u. Cách l p sơ đ theo dõi cu c đ u: n + N u s đ i, đ u th tham gia thi đ u là m t s đúng v i 2 (2, 4, 8, 16, 32…) thì sơ đ thi đ u đư c v ch ra r t d dàng. T ng c p 2 đ i, đ u th s g p nhau ngay ngày th nh t. Lúc này ch c n ch n các h t nhân đưa vào đ u, cu i, gi a đi lên và gi a đi xu ng c a sơ đ , còn các đ i khác cho b c thăm vào các b ng thi đ u. Ví d : V ch sơ đ b ng thi đ u cho 8 đ i, đ u th :
 17. 17 n + N u t ng s tham gia không đúng v i m t s là 2 thì s có m t s đ i ph i tham gia thi đ u vòng đ u n (vòng 1) đ vòng 2 còn l i s đ i, đ u th đúng v i 2 . Công th c tính như sau: n X = (A – 2 ) 2 Trong đó: X là s đ i, đ u th tham gia thi đ u vòng đ u. A là t ng s đ i, đ u th tham gia gi i. 2 là cơ s n n là lu th a (2 < A) Ví d : V ch sơ đ thi đ u cho 11 đ i, đ u th . - S đ u th ph i tham gia thi đ u vòng đ u là: 3 X = (11 – 2 ) 2 = 6 đ u th . Còn 5 VĐV đư c đ i đ thi đ u vòng 2. T ng s tr n đ u trong phương pháp thi đ u lo i tr c ti p m t tr n thua b ng s đ i, đ u th tham gia tr đi 1. Y=A–1 Đ u lo i 2 l n thua: Đ i, đ u th nào thua 2 tr n s b lo i ngay kh i cu c thi. Phương pháp thi đ u này ph n nào kh c ph c đư c s “may r i” và cho phép xác đ nh trình đ th h ng c a các đ i, đ u th tương đ i chính xác. Tuy nhiên vi c l p sơ đ và theo dõi các tr n đ u khá ph c t p, đòi h i ph i t m , chu đáo. Cách l p sơ đ theo dõi k t qu thi đ u g m 2 ph n:
 18. 18 a. Đ u tiên, t t c các đ i, đ u th tham gia gi i đ u x p vào m t sơ đ gi ng như sơ đ thi đ u lo i m t l n thua. Sơ đ này g i là sơ đ A (sơ đ chính), các đ i, đ u th th ng (chưa thua l n nào) s thi đ u sơ đ này. b. Sau vòng đ u đ u tiên, các đ i thua đư c x p xu ng sơ đ B (sơ đ ph ), sơ đ này g m các đ i, đ u th đã b thua 1 l n. Đ i, đ u th nào thua thêm 1 l n n a sơ đ B s b lo i. Các đ i, đ u th sơ đ A b thua vòng đ u nào thì đư c x p vào sơ đ B vòng đ u tương ng. Đ i, đ u th th ng liên t c sơ đ A s g p đ i, đ u th th ng liên t c sơ đ B và n u đ i, đ u th sơ đ A l i th ng thì s là vô đ ch. N u đ i, đ u th sơ đ B th ng thì ph i đ u thêm m t l n n a (vì đ i, đ u th sơ đ A m i thua m t l n, b ng s l n thua c a đ i, đ u th sơ đ B), trong tr n này đ i, đ u th sơ đ nào th ng thì s vô đ ch. - T ng s tr n đ u trong phương pháp đ u lo i 2 l n thua là: Y = (A x 2) – 2 Trong đó: Y là t ng s tr n đ u. A là s đ i tham gia gi i - N u t ng s đ i, đ u t n - h tham gia gi i không đúng v i m t s là 2n (A # 2 ), thì cách tính cũng gi ng như đ u lo i m t l n thua. Ví d : V ch sơ đ thi đ u hai l n thua cho 8 đ u th : Thi đ u h n h p Phương pháp thi đ u này t ng h p c hai phương pháp trên. Có th giai đo n đ u chia b ng thi đ u vòng tròn, giai đo n sau đan chéo, ho c giai đo n đ u đ u tr c ti p, giai đo n sau còn 4 đ i (đ u th ) đ u vòng tròn… Chú ý: T ch c theo đi u l gi i quy đ nh. Th th c thi đ u đ ng đ i nam “Cúp THOMAS” và đ ng đ i n “Cúp UBER” 1. Các đ i tham gia thi đ u đ ng đ i nam ho c đ ng đ i n , đư c phép đăng ký t 4 – 6 VĐV. Căn c vào s lư ng VĐV c a các đ i đăng ký tham d , ban t ch c d a vào Đi u l c a gi i và Lu t thi đ u đ x p thi đ u đơn, đôi như sau: N u 4 VĐV đư c phép x p 6 đôi và 4 đơn. N u 5 VĐV đư c phép x p 10 đôi và 5 đơn. N u 6 VĐV đư c phép x p 15 đôi và 6 đơn. 2. Trư c tr n đ u 30 phút, các lãnh đ i ph i n p cho Ban t ch c gi i danh sách đăng ký thi đ u đ ng đ i c a đ i mình theo th t c th như sau: - Tr n đơn th nh t: (Tên VĐV)
 19. 19 - Tr n đơn th hai: (Tên VĐV) - Tr n đơn th ba: (Tên VĐV) - Tr n đơn th nh t: (Tên VĐV) - Tr n đơn th hai: (Tên VĐV) 3. M i VĐV ch đư c phép tham gia thi đ u 1 tr n đơn và 1 tr n đôi. 4. Các đ i ph i x p v trí trong b ng đăng ký c a đơn v mình theo nguyên t c các VĐV (đôi) m nh phía trên. ( Vi t Nam l y k t qu c a gi i vô đ ch, Th gi i l y th t x p h ng c a IBF). 5. Trên cơ s danh sách đăng ký c a các đ i, Ban T ch c s quy t đ nh thi đ u đ ng đ i 1 trong 8 trư ng h p theo nguyên t c tránh cho các VĐV ph i thi đ u hai tr n liên ti p, ho c ph i thi đ u tr n đôi trư c tr n đơn, c th như sau: - Trư ng h p 1: Tr n đơn th nh t - tr n đôi th nh t - tr n đơn th hai - tr n đôi th hai - tr n đơn th ba. - Trư ng h p 2: Tr n đơn th nh t - tr n đôi th hai - tr n đơn th hai - tr n đôi th nh t - tr n đơn th ba. - Trư ng h p 3: Tr n đơn th nh t - tr n đơn th hai - tr n đôi th nh t - tr n đơn th ba - tr n đôi th hai. - Trư ng h p 4: Tr n đơn th nh t - tr n đơn th hai - tr n đôi th hai - tr n đơn th ba - tr n đôi th nh t. - Trư ng h p 5: Tr n đơn th nh t - tr n đơn th hai - tr n đơn th ba - tr n đôi th nh t - tr n đôi th hai. - Trư ng h p 6: Tr n đơn th nh t - tr n đơn th hai - tr n đơn th ba - tr n đôi th hai - tr n đôi th nh t. - Trư ng h p 7: Tr n đơn th nh t - tr n đôi th nh t - tr n đơn th hai - tr n đơn th ba - tr n đôi th hai. - Trư ng h p 8: Tr n đơn th nh t - tr n đôi th hai - tr n đơn th hai - tr n đơn th ba - tr n đôi th nh t. Trong đăng ký danh sách c a các đ i, n u c 8 trư ng h p nêu trên đ u không tho mãn, Ban t ch c s l a ch n trư ng h p th 5, v i đi u ki n gi a hai tr n đ u mà VĐV ph i thi đ u liên ti p s đư c ngh gi a 30 phút. * Trong thi đ u gi i đ ng đ i, đ i nào th ng 3 tr n thì đ i đó th ng cu c. Song Đi u l thi đ u hi n nay c a IBF và c a Vi t Nam: th ng, thua đ u ph i thi đ u c 5 tr n.
Đồng bộ tài khoản