Quyết định Số: 972/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 972/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC CÚP MILO - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 972/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 972/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN QUỐC CÚP MILO - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc, Cúp Milo - 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, các Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài, các thành viên tham dự Giải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận : THỨ TRƯỞNG - Như điều 3; - BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - Bộ VHTTDL (để p/h); - TW Đoàn TNCS HCM (để p/h); - Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để Trần Quang Quý t/h); - Lưu: VT, Vụ CTHSSV. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 1
  2. Dieu le 2
Đồng bộ tài khoản