Quyết định số 975/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
5
download

Quyết định số 975/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 975/QĐ-BXD về quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 975/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 975/QĐ-BXD Hà nội, ngày 4 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Vụ Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng như sau: 1) Đối với các doanh nghiệp: a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 01a-TH/BCDN, biểu số 01b-SP/BCDN, biểu số 01c-ĐTNS/BC (đối với các đơn vị có nguồn vốn ngân sách nhà nước). b) Báo cáo định kỳ quý: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 02a- ĐT/BC, biểu số 02b- ĐT/BC, biểu số 03-TC/BCDN. c) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm: Thực hiện báo cáo theo các biểu số 04- ĐVTV/BCDN, biểu số 05 - LĐ/BC. d) Các công ty con, công ty liên kết báo cáo về Tổng công ty (công ty mẹ) theo biểu mẫu nêu trên. Tổng công ty (công ty mẹ) báo cáo Bộ trên cơ sở tổng hợp báo cáo của công ty con, công ty liên kết và công ty mẹ. 2) Đối với các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp):
  2. a) Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thực hiện báo cáo theo biểu số 01c-ĐTNS/BC (đối với các đơn vị có nguồn vốn ngân sách nhà nước). b) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm theo các biểu số 05-LĐ/BC, biểu số 06a/BCSN, 06b/BCSN, 06c/BCSN, 06d/BCSN, biểu số 07-TC/BCSN và biểu số 02- ĐT/BC (nếu có). Các đơn vị sự nghiệp thuộc các doanh nghiệp gửi báo cáo về doanh nghiệp cấp trên đồng thời gửi báo cáo về Bộ. 3) Thời hạn báo cáo: Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20 của kỳ báo cáo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chế độ báo cáo này áp dụng từ ngày 01/7/2007 và thay thế các quy định trước đây về báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Thống kê, Kinh tế Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ – Công ty con, Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3; - Lưu VP, KHTK. Đinh Tiến Dũng
Đồng bộ tài khoản