Quyết định số 98/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2000/QĐ-BTC về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 98/2000/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 06 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V C TH NG CH CÔNG CH C K TOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c i u 14 Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph v vi c ban hành tiêu chu n và qu n lý các ng ch công ch c, viên ch c; Căn c Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c; Căn c Quy t nh s 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c ban hành Tiêu chu n nghi p v các ng ch công ch c hành chính; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và ào t o; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Tiêu chuNn nghi p v c th ng ch công ch c k toán" (Văn b n ính kèm) bao g m: 1. Chuyên viên k toán. 2. Chuyên viên chính k toán. 3. Chuyên viên cao c p k toán. i u 2. Cán b , ngành, a phương và các ơn v căn c tiêu chuNn nghi p v c a các ng ch trên th c hi n vi c s d ng tuy n d ng, b nhi m, ào t o, b i dư ng, nâng b c lương và chuy n ng ch cho công ch c theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) TIÊU CHU N NGHI P V C TH NG CH CÔNG CH C K TOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 98/2000/Q -BTC ngày 12/6/2000 c a B trư ng B Tài chính) I. CHUYÊN VIÊN K TOÁN: 1. Ch c trách: Là công ch c chuyên môn nghi p v trong h th ng qu n lý Nhà nư c v công tác k tián, giúp lãnh o ơn v c u thành (phòng, ban, S , V , C c) ch o, qu n lý m t lĩnh v c ho c m t v n trong h th ng nghi p v k toán. Nhi m v c th : - Giúp lãnh o hư ng d n ho c ph i h p v i các ơn v , ngành hư ng d n th c hi n các ch k toán và ki m toán cho phù h p v i t ng ngành, t ng lĩnh v c. Tham gia nghiên c u ch chính sách k toán, ki m toán. - Tham gia xây d ng các phương án, các k ho ch, các quy nh c th tri n khai công vi c qu n lý h th ng k toán. - Tham gia v i các ơn v , B , ngành liên quan trong vi c xây d ng, ban hành các chính sách, ch tài chính Nhà nư c, tài chính doanh nghi p. - Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n công vi c ư c giao. So n th o các văn b n v quy ch qu n lý, quy trình nghi p v k toán th c hi n công vi c ư c giao. - T ch c ch o, hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra và xu t các bi n pháp i u ch nh th c hi n nghiêm túc và t hi u qu cao các k ho ch ã ra. - Ki m tra vi c th c hi n các quy trình v k toán và ki m toán ơn v theo ch o c a cơ quan có thNm quy n. - Giúp lãnh o th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p trong và ngoài nư c ho t ng v tư v n k toán và ki m toán trên lãnh th Vi t Nam. - Ch ng t ch c, ph i h p v i công ch c, ơn v có liên quan và hư ng d n giúp các công ch c c p dư i trong vi c tri n khai công vi c, tham gia úng trách nhi m v i các công vi c liên i. - T ng k t, ánh giá tình hình th c hi n các ch k toán và công tác ki m toán.
  3. - T ch c t p h p tình hình qu n lý, ti n hành phân tích t ng h p và báo cáo nghi p v lên c p trên. Ch u s ch o nghi p v c a công ch c qu n lý nghi p v c p cao hơn trong cùng h th ng qu n lý nghi p v k toán tài chính. 2. Hi u bi t: - N m ư c ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, n m ch c phương hư ng, ch trương, chính sách c a ngành, c a ơn v v lính v c nghi p v k toán. - N m ư c các ki n th c cơ b n v chuyên môn nghi p v thu c lĩnh v c k toán. - N m v ng chính sách ch k toán Nhà nư c, ch k toán ngành, lĩnh v c công tác, các hình th c và phương pháp k toán áp d ng trong các ơn v . - So n th o ư c các văn b n quy nh và hư ng d n th c hi n trong ph m vi ơn v theo lĩnh v c ư c giao. - N m ch c quy trình công vi c k toán c a các ph n hành k toán và mô hình t ch c b máy k toán c a các lo i hình s n xu t kinh doanh và hành chính s nghi p. - Bi t phương pháp nghiên c u, t ng k t và xu t c i ti n nghi p v qu n lý. - N m ư c xu th phát tri n công tác k toán tài chính trong nư c và th gi i. - Bi t t ch c ch o, hư ng d n, phương pháp ki m tra và có kh năng t p h p t ch c ph i h p t t v i các y u t liên quan tri n khai công vi c có hi u qu cao, có trình c l p t ch c làm vi c. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p i h c chuyên ngành tài chính k toán ( ã qua th i gian t p s ). - Có ch ng ch t t nghi p khoá ào t o, b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên theo n i dung chương trình c a H c vi n Hành chính qu c gia. - Bi t m t ngo i ng , trình A. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính. II. CHUYÊN VIÊN CHÍNH K TOÁN: 1. Ch c trách: Là công ch c chuyên môn nghi p v trong h th ng qu n lý Nhà nư c v công tác k toán, giúp lãnh o các ơn v c u thành (V , C c), lãnh o c p t nh (S , U ban nhân dân), ch o, qu n lý nghi p v k toán. Nhi m v c th :
  4. - Nghiên c u, xây d ng các văn b n Lu t, Pháp l nh ch k toán và xét duy t h th ng k toán nói chung và ch k toán áp d ng cho các ngành kinh t c thù. - T ch c, ch o, th c hi n, hư ng d n, theo dõi, ki m tra nghi p v k toán và xu t các bi n pháp ch o, u n n n nh ng l nh l ch nh m tăng cư ng hi u l c qu n lý k toán c a ngành, t nh. - Nghiên c u, xây d ng mô hình m u v công tác h ch toán k toán, t ch c b máy k toán phù h p v i c i m kinh doanh yêu c u qu n lý t ng lĩnh v c ho t ng, t ng thành ph n kinh t . - Tham gia xây d ng m c tiêu, giáo trình ào t o, b i dư ng i ngũ k toán, ki m toán viên. - Hư ng d n các ngành, các a phương, các ơn v áp d ng các quy nh v k toán vào ho t ng c th c a t ng ngành, t ng lĩnh v c, t ng ơn v . - Qu n lý giám sát v chuyên môn, nghi p v các ho t ng tư v n k toán, ki m toán c a các t ch c, các cá nhân trong và ngoài nư c trên lãnh th Vi t Nam phù h p v i lu t l hi n hành c a Vi t Nam. - T ch c t ng h p tình hình, ti n hành phân tích, t ng k t, ánh giá hi u qu , rút kinh nghi p, xu t phương án s a i, i u ch nh cơ c u, bi n pháp qu n lý theo nhi m v ư c phân công, t ng h p báo cáo lên c p trên. - Ch trì ho c tham gia nghiên c u tài v qu n lý nghi p v có liên quan n ch c năng qu n lý ngành k toán tài chính nh m c i ti n n i dung và phương pháp qu n lý. 2. Hi u bi t: - N m ư c ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c. N m v ng h th ng pháp lu t kinh t , các chính sách, ch k toán và ki m toán c a Nhà nư c. - Có ki n th c sâu r ng v chuyên môn, nghi p v k toán, ki m toán tài chính. N m v ng thông l và chuNn m c k toán và ki m toán qu c t ph bi n. - N m h th ng các ch k toán c a Nhà nư c và các ch k toán chuyên ngành, quy trình t ch c công tác k toán, t ch c b máy k toán c a các lo i hình s n xu t kinh doanh d ch v và hành chính s nghi p. - Thành th o vi c xây d ng phương án, án qu n lý nghi p v k toán tài chính và nguyên t c, th t c hành chính. - Am hi u chuNn m c k toán và ki m toán qu c t . - Có năng l c nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c k toán, ki m toán. - Có trình t ng h p, t ch c ch o, ki m tra, ph i h p vi c tri n khai nghi p th c hi n nhi m v ư c giao.
  5. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p i ho c chuyên ngành tài chính k toán tr lên. ã qua l p b i dư ng nghi p v qu n lý kinh t ngành, lĩnh v c. - ã qua l p b i dư ng, nâng cao trình chuyên môn nghi p v k toán. - Có ch ng ch t t nghi p khoá ào t o, b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c theo n i dung, chương trình trung cao c p c a H c vi n Hành chính qu c gia. - Có th i gian công tác ng ch chuyên viên k toán t i thi u là 9 năm. - Bi t m t ngo i ng trình B. - Bi t s d ng thành th o máy vi tính. III. CHUYÊN VIÊN CAO C P K TOÁN: 1. Ch c trách: Là công ch c chuyên môn nghi p v cao nh t trong h th ng qu n lý Nhà nư c v công tác k toán, giúp lãnh o ngành ho c lãnh o U ban nhân dân t nh ch o, qu n lý t ch c th c hi n h th ng nghi p v k toán. Nhi m v c th : - Ch trì, nghiên c u, xây d ng các Lu t, Pháp l nh, chuNn m c k toán ch k toán và h th ng văn b n pháp lý v k toán và ki m toán c a Vi t Nam, các án chi n lư c phát tri n công tác k toán trong ph m vi toàn qu c, g m: + Nghiên c u, xây d ng ch trương, phương hư ng và bi n pháp hoàn thi n h th ng k toán áp ng yêu c u qu n lý kinh t , tài chính trong giai o n phát tri n c a t nư c. + Nghiên c u, xây d ng các văn b n pháp quy v k toán và ki m toán iv iv n t ng h p ph c t p. - Tham gia xây d ng các m c tiêu, giáo trình và hư ng d n ào t o, b i dư ng i ngũ k toán trư ng, ki m toán viên. - Ch trì t ch c, ch o th c hi n các phương án, k ho ch, ki m tra nghi p v và xây d ng các văn b n s a i, b sung các quy nh v k toán hi n hành nh m t ch c qu n lý ch t ch có hi u l c và hi u qu . - Ch trì t ch c vi c ph i h p nghi p v c a lĩnh v c liên quan gi a các c p qu n lý cùng lĩnh v c c a các ngành m b o tính th ng nh t ng b trong c nư c. - Ch trì, nghiên c u xây d ng h th ng k toán ư c áp d ng các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài cho phù h p v i các quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài và các quy nh khác c a Nhà nư c Vi t Nam.
  6. - Ch trì ho c tham gia nghiên c u các tài nghiên c u khoa h c c p B , t nh, c p Nhà nư c v công tác tài chính k toán, ki m toán. 2. Hi u bi t: - N m ư c ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, phương hư ng chính sách c a ngành v lĩnh v c qu n lý và nghi p v liên quan. - N m v ng h th ng các chuNn m c k toán, Lu t k toán, ch k toán c a Nhà nư c và các ch k toán c th áp d ng trong các ngành, các lĩnh v c; - Hi u bi t r ng v h th ng lý lu n th c ti n các hình th c, phương pháp và xu hư ng phát tri n c a công tác k toán và ki m toán trong nư c và qu c t ; - N m v ng lu t pháp kinh t tài chính, các chính sách ch tài chính tín d ng c a Nhà nư c và pháp lu t qu c t liên quan n công tác k toán c a ngành, lĩnh v c. - N m v ng nguyên lý t ch c công tác k toán các chuNn m c k toán, ki m toán qu c t . - Am hi u r ng v tình hình kinh t - xã h i c a lĩnh v c qu n lý tài chính trong nư c và th gi i. - Có năng l c nghiên c u khoa h c và t ch c ch o ng d ng ti n b k thu t hi n i c i ti n h th ng qu n lý nghi p v k toán. 3. Yêu c u trình : - Là chuyên viên chính k toán có th i gian t i thi u ng ch là 6 năm. - ã t t nghi p khoá ào t o, qu n lý hành chính nhà nư c trình cao c p theo n i dung, chương trình c a H c vi n Hành chính qu c gia. - ã t t nghi p khoá lý lu n chính tr cao c p c a H c vi n chính tr qu c gia H Chí Minh. - Bi t thành th o ít nh t m t ngo i ng ( c, nghe, nói thông th o). - Bi t s d ng máy vi tính khai thác tài li u, thông tin. - Có án t ng h p ho c công trình nghiên c u khoa h c v tài chính k toán ư c H i ng khoa h c ngành th a nh n và ưa và áp d ng có hi u qu .
Đồng bộ tài khoản