Quyết định số 98/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2001/QĐ-TTg về việc triển khai đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 98/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư Bước 1, Giai đoạn I Khu công nghệ cao Hoà Lạc; Căn cứ Nghị quyết số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các Dự án đầu tư (Công văn số 5494/HĐTĐ ngày 05 tháng 8 năm 1998) và đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 1136/BKHCNMT-CNC ngày 26 tháng 4 năm 2001; Để tập trung đầu tư, bảo đảm cho Khu Công nghệ cao Hoà Lạc được triển khai theo đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và là chủ đầu tư trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Điều 2. Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng để thực hiện Bước 1, Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (dự kiến là 96 triệu USD theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ) được bố trí bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, trên cơ sở danh mục các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều 3. Trong năm 2001, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách tập trung để thực hiện các hạng mục công trình sau: 1. Đền bù, giải phóng mặt bằng 200 ha: 28 tỷ đồng (trên tổng số vốn đầu tư là 68 tỷ đồng).
  2. 2. Xây dựng tuyến đường bao Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: 4 tỷ đồng (trên tổng số vốn đầu tư là 8,4 tỷ đồng). 3. Xây dựng Nhà vườn ươm công nghệ: 7 tỷ đồng (trên tổng số vốn đầu tư là 136,7 tỷ đồng). 4. Xây dựng tuyến đường C (nối từ đường cao tốc Láng - Hoà Lạc vào khu phần mềm) theo dự toán vốn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều 4. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai thi công gói thầu tuyến đường C ( nối từ đường cao tốc Láng - Hoà Lạc vào khu phần mềm ) trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều 5. Triển khai xây dựng trong năm 2001 cổng kết nối riêng và trực tiếp với hệ thống Intemet quốc tế. Điều 6. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hoàn tất các thủ tục giao diện tích đất còn Lại ( trên tổng diện tích 1650 ha ) để chủ động thực hiện việc quản lý qũy đất, đền bù giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản