Quyết định số 98/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 98/2002/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T HI P NNH V N T I BI N GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN TRI U TIÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Hi p nh v n t i bi n gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Tri u Tiên, ký t i Bình Như ng ngày 03 tháng 5 năm 2002. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh trên. Nguy n M nh C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản