intTypePromotion=3

Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu bổ sung kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện công tác quy hoạch do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 98/2005/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH TH C HI N CÔNG TÁC QUY HO CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán phân b ngân sách thành ph năm 2005; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2860/2005/KH T- TH ngày 27 tháng 5 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n - huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph cho 564 d án quy ho ch v i t ng s v n 99,987 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n – huy n là cơ quan ch qu n c a các ch u tư ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Giao Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n căn c vào ti n th c hi n và t ng s v n ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch phân khai chi ti t s v n b trí cho t ng d án quy ho ch, ban hành văn b n phê duy t cương ho c nhi m v d án quy ho ch theo danh m c d án ban hành kèm theo Quy t nh này.
  2. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n ư c phép thay i, b sung danh m c d án và i u ch nh s v n b trí cho t ng d án quy ho ch, nhưng t ng s v n b trí cho các d án quy ho ch trong năm 2005 không ư c vư t quá s v n ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch cho t ng qu n – huy n t i Quy t nh này và ph i báo cáo vi c thay i, b sung danh m c d án quy ho ch cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph , S Quy ho ch-Ki n trúc, S K ho ch và u tư, S Tài chính và Kho b c Nhà nư c thành ph . i u 4. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2005/Q -UB ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban Kinh t - Ngân sách H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT - T DA, T, TM, VX, TH (5b) - Lưu (TH/LTg). D.. Lê Thanh H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản