Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 98/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 12 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M C TI N THƯ NG I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN TH THAO U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; Căn c Thông tư liên t ch s 34/2007/TTLT/BTC-BL TBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 c a liên b Tài chính - B Lao ng Thương binh và xã h i - U ban th d c th thao v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 234/2006Q -TTg; Xét ngh c a Giám c S Th d c th thao và Giám c S Tài chính t i T trình s 30/TT-TDTT-TC ngày 23/8/2007 v vi c xin phê duy t m c dinh dư ng, ti n công, ti n thư ng, các ch liên quan i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh m c ti n thư ng i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao áp d ng trên a bàn t nh Gia Lai. i u 2. Giao Giám c các S : Tài chính, Th d c th thao t ch c tri n khai th c hi n úng quy nh. i u 3. Các ông Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài chính, Th d c th thao, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh và th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
  2. QUY NNH V M C TI N THƯ NG I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN TH THAO (Kèm theo Quy t nh s 98/2007/Q -UBND, ngày 12/11/2007 c a UBND t nh) I. NH NG QUY NNH CHUNG 1/ Quy nh này hư ng d n th c hi n ch ti n thư ng i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao quy nh t i Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i các hu n luy n viên, v n ng viên th thao. Các i tư ng ư c hư ng ch nhưng chưa gi i quy t t ngày 01/01/2007 n ngày Quy t nh c a U ban nhân dân t nh có hi u l c thì ư c th c hi n thanh toán ch theo úng Quy t nh 234/2006Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 34/2007/TTLT/BTC-BL TBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 c a Liên t ch B Tài chính - B Lao ng Thương binh và xã h i - U ban th d c th thao. 2/ i tư ng áp d ng là các hu n luy n viên, v n ng viên th thao thu c i tuy n qu c gia; i tuy n tr qu c gia; i tuy n, i tuy n tr , i tuy n năng khi u c a ngành, t nh trong th i gian t p trung t p hu n và thi u theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. II. CH TI N THƯ NG 1/ V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u vô ch qu c gia ho c i h i th d c th thao toàn qu c: a/ Huy chương vàng: 5.000.000 ng; b/ Huy chương b c: 3.000.000 ng; c/ Huy chương ng: 2.000.000 ng; V n ng viên phá k l c qu c gia: 5.000.000 ng. 2/ V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u vô ch tr qu c gia: a/ V n ng viên dư i 12 tu i: M c thư ng b ng 20% m c thư ng tương ng qui nh t i kho n 1 m c II , c th như sau : - Huy chương vàng: 1.000.000 ng; - Huy chương b c:600.000 ng; - Huy chương ng: 400.000 ng; - Phá k l c:1.000.000 ng.
  3. b/ V n ng viên t 12 tu i n dư i 16 tu i: M c thư ng b ng 30% m c thư ng tương ng qui nh t i kho n 1 m c II: - Huy chương vàng: 1.500.000 ng; - Huy chương b c: 900.000 ng; - Huy chương ng: 600.000 ng; - Phá k l c:1.500.000 ng. c/ V n ng viên t 16 tu i n dư i 18 tu i: M c thư ng b ng 40% m c thư ng tương ng qui nh t i kho n 1 m c II: - Huy chương vàng: 2.000.000 ng; - Huy chương b c: 1.200.000 ng; - Huy chương ng: 800.000 ng; - Phá k l c: 2.000.000 ng. d/ V n ng viên t 18 tu i n dư i 21 tu i: M c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng qui nh t i kho n 1 m c II: - Huy chương vàng: 2.500.000 ng; - Huy chương b c: 1.500.000 ng; - Huy chương ng: 1.000.000 ng; - Phá k l c: 2.500.000 ng. 3/ i v i v n ng viên thi u các môn th thao t p th , m c thư ng chung b ng s lư ng v n ng viên tham gia môn th thao t p th nhân v i m c thư ng tương ng. 4/ i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i (mà thành tích thi u c a t ng cá nhân và ng i ư c xác nh trong cùng m t l n thi), s lư ng v n ng viên ư c thư ng khi l p thành tích theo qui nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng V n ng viên nhân v i 50% m c thư ng tương ng. 5/ Ch thư ng i v i Hu n luy n viên: a/ i v i thi u cá nhân: Nh ng hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên l p thành tích trong các cu c thi u, thì m c thư ng chung tính b ng m c thư ng i v i v n ng viên. T l phân chia ti n thư ng ư c th c hi n theo nguyên t c: Hu n luy n viên tr c ti p hu n luy n i tuy n ư c 60% c a m c thư ng chung; hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên cơ s trư c khi tham gia i tuy n ư c 40% c a m c thư ng chung.
  4. b/ i v i thi u t p th : Nh ng hu n luy n viên tr c ti p ào t o i tuy n thi u l p thành tích, thì ư c thư ng m c thư ng chung b ng s lư ng hu n luy n viên theo qui nh nhân v i m c thư ng tương ng i v i v n ng viên t gi i. S lư ng hu n luy n viên c a các i ư c xét thư ng ư c quy nh theo các m c sau: - i v i các i thu c nh ng môn qui nh t 2 n 5 v n ng viên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 01 hu n luy n viên; - i v i các i thu c nh ng môn qui nh t 6 n 12 v n ng viên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 02 hu n luy n viên; - i v i các i thu c nh ng môn qui nh t 13 v n ng viên tr lên: M c thư ng chung tính cho 03 hu n luy n viên; c/ i v i môn th thao thi u ng i: M c thư ng chung cho hu n luy n viên b ng s lư ng hu n luy n viên qui nh t i i m b kho n 5 m c II c a quy nh này nhân v i 50% m c thư ng tương ng. III. NGU N KINH PHÍ CHI TR Các ch trong quy nh này ư c chi tr t ngu n ngân sách s nghi p th d c th thao hàng năm c a a phương. IV T CH C TH C HI N S Th d c Th thao ch u trách nhi m ph i h p v i S Tài chính l p k ho ch d toán kinh phí hàng năm úng quy nh và tri n khai th c hi n theo úng ch ã ban hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản