Quyết định số 984/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 984/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 984/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 984/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 984/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N THÔNG T N XÃ VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 82/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thông t n xã Vi t Nam; Theo ngh c a T ng giám c Thông t n xã Vi t Nam t i công văn s 32/TTX ngày 19/02/2003, ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 6839 BKH/VPT ngày 25/10/2002 v vi c phê duy t d án Quy ho ch phát tri n Thông t n xã Vi t Nam n năm 2010; QUY T Đ NH: i u 1: Phê duy t Quy ho ch phát tri n Thông t n xã Vi t Nam n năm 2010 v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu phát tri n: a/ M c tiêu t ng quát: - Xây d ng Thông t n xã Vi t Nam tr thành trung tâm thông tin chi n lư c quan tr ng, tin c y c a ng và Nhà nư c, th c hi n t t ch c năng ngân hàng d li u thông tin qu c gia, ph c v c l c công cu c i m i, công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; tr thành hãng thông t n có uy tín cao trong khu v c và qu c t v i các lo i hình thông tin a d ng, phong phú, có ch t lư ng và hi u qu cao. - Nâng cao ch t lư ng chính tr , văn hoá, khoa h c, nghi p v và t ng bư c hi n i hóa ho t ng thông tin Thông t n xã Vi t Nam th c s là nơi cung c p thông tin ch y u, m b o tính chính xác, khách quan, k p th i và gi vai trò nh hư ng thông tin chung i v i các cơ quan báo chí và dư lu n trong nư c; cung c p cho qu c t nh ng thông tin xác th c v ch trương, ư ng l i, quan i m c a Vi t Nam. - Tăng cư ng ch t lư ng thông tin ph c v ho t ng lãnh o, qu n lý c a ng, Nhà nư c; t ng bư c chuy n i các ho t ng báo chí, xu t b n, d ch v cung c p thông tin ph c v nhu c u chung sang ch h ch toán kinh doanh.
  2. b/ M c tiêu c th : - i m i toàn di n công tác thông tin, áp ng y , chính xác, k p th i ngu n tin trong nư c, m r ng ngu n tin khu v c và qu c t ; tăng th i lư ng tin và nâng cao ch t lư ng, hi u qu thông tin và truy n thông; tăng cư ng tính qu c gia và toàn di n c a d li u thông tin; a d ng hóa n i dung, th lo i và hình th c thông tin; chú tr ng i m i, hoàn thi n phương th c m b o thông tin ph c v lãnh o ng và Nhà nư c. - Tăng cư ng cơ s v t ch t - k thu t, i m i và hi n i hóa công ngh thông tin phù h p v i xu th phát tri n chung và công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; m b o h i nh p v i khu v c và theo k p trình tiên ti n c a th gi i v công ngh ; áp ng cơ b n nhu c u v thông tin ban u (sơ c p) trong nư c và m t s khu v c c n thi t trên th gi i. - Tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a Thông t n xã Vi t Nam, phát tri n ngu n nhân l c toàn di n v phNm ch t chính tr , o c, nghi p v báo chí và k năng s d ng công ngh tiên ti n. - i m i cơ ch qu n lý tài chính và phương th c kinh doanh trong ho t ng d ch v cung c p thông tin, ho t ng báo chí, xu t b n ph c v nhu c u chung c a xã h i. 2. nh hư ng phát tri n: a/ Nâng cao ch t lư ng s n phNm thông tin, h i nh p và nâng cao uy tín c a Thông t n xã Vi t Nam trong khu v c và qu c t ; b/ M r ng và a d ng hóa các ngu n thông tin; c/ a d ng hóa i tư ng ph c v và lo i hình thông tin; d/ a d ng hóa hình th c phát hành; e/ M r ng m ng lư i phân xã trong và ngoài nư c; g/ Tăng cư ng và hi n i hóa cơ s k thu t - công ngh thông tin; h/ M r ng và nâng cao hi u qu các ho t ng d ch v cung c p thông tin, s n xu t các phương ti n nghe nhìn, xu t b n; i/ M r ng và nâng cao hi u qu h p tác qu c t . 3. Nh ng gi i pháp ch y u: Căn c i u ki n th c t trong t ng th i gian, tri n khai th c hi n ng b , hi u qu các gi i pháp dư i ây: a/ Phát tri n và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c:
  3. - Xây d ng i ngũ cán b , công ch c theo tiêu chuNn c a ng ch công ch c Nhà nư c; xây d ng cơ c u ngu n nhân l c phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Thông t n xã Vi t Nam; - Xây d ng k ho ch ào t o ngu n nhân l c phù h p v i trình phát tri n; thư ng xuyên th c hi n ào t o l i, ào t o nghi p v báo chí, ngo i ng , nghi p v qu n lý và k thu t, ào t o phóng viên, biên t p viên chuyên sâu theo t ng lĩnh v c; c i ti n hình th c ào t o, ào t o trong nư c là ch y u k t h p ào t o nư c ngoài v i m t t l h p lý. b/ Ti p t c i m i, hoàn thi n t ch c b máy và cơ ch , chính sách: - Xây d ng và hoàn thi n t ch c b máy qu n lý theo Ngh nh 82/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thông t n xã Vi t Nam; nghiên c u b sung m t s ơn v trên cơ s phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Thông t n xã Vi t Nam; - Nghiên c u, xây d ng cơ ch qu n lý tài chính và phương th c kinh doanh trong ho t ng d ch v cung c p thông tin, ho t ng báo chí, xu t b n ph c v nhu c u chung c a xã h i phù h p v i các quy nh hi n hành. - i m i và b sung cơ s pháp lý, cơ ch , chính sách liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Thông t n xã Vi t Nam. c/ Tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t và năng l c khoa h c - công ngh , th c hi n hi n i hóa thông tin: - u tư nâng c p cơ s v t ch t và trang thi t b k thu t; - Th c hi n chương trình i m i k thu t thông t n; - u tư nghiên c u khoa h c v nghi p v thông t n; - Th c hi n chương trình áp d ng k thu t công ngh hi n i; chuy n giao, c p nh t công ngh k p th i; Ny m nh thông tin khoa h c k thu t; - Xây d ng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn kinh t - k thu t v lĩnh v c thông t n. d/ Tăng cư ng và c i ti n s h p tác gi a thông t n v i các ngành trong h th ng thông tin qu c gia, qu c t . e/ u tư theo th t ưu tiên các d án trong Ph l c kèm theo. 4. Kinh phí và cơ ch ngu n v n u tư phát tri n : a/ Ngu n kinh phí u tư cho s nghi p phát tri n Thông t n xã Vi t Nam ch y u ư c c p t ngân sách Nhà nư c và m t ph n t các ho t ng kinh doanh, d ch v , ho t ng s nghi p có thu, các ngu n vi n tr c a nư c ngoài và các t ch c qu c t .
  4. b/ Trên cơ s quy ho ch chung ư c phê duy t, Thông t n xã Vi t Nam xây d ng, trình duy t, quy t nh u tư các d án xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a Thông t n xã Vi t Nam theo quy nh hi n hành và s p x p danh m c các d án u tư theo th t ưu tiên h p lý, m b o hi u qu u tư. c/ Thông t n xã Vi t Nam ph i h p ch t ch v i các B , ngành xu t các bi n pháp thu hút các ngu n v n trong và ngoài nư c ph c v cho vi c th c hi n quy ho ch. i u 2: Căn c vào Quy t nh này, T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam tr c ti p ch o các ơn v tr c thu c ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch phát tri n Thông t n xã Vi t Nam n năm 2010 theo nh ng quy nh hi n hành. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4: T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Văn hóa - Thông tin, N i v , Ngo i giao, Xây d ng, Khoa h c - Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Bưu chính - Vi n thông, Công an, Qu c phòng; Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - U ban Văn hoá, Giáo d c, Thanh - Thi u niên và Nhi ng c a Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Ph m Gia Khiêm - Vi n ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu: Văn xã (05), Văn thư. PH L C DANH M C CÁC D ÁN U TƯ C A TTXVN N NĂM 2010 (Kèm theo Quy t nh s 984 /Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2003) S Danh m c các d án Giai o n Cơ ch c p v n TT th c hi n u tư cho d án A Xây d ng cơ b n 1 Trung tâm thông tin i ngo i 2002-2005 NSNN c p 2 Trung tâm thông tin nh TTXVN 2004-2005 -nt-
  5. 3 Trung tâm k thu t, Trung tâm thông tin và 2003-2005 -nt- Trung tâm HTQT TTXVN t i Tp. H Chí Minh 4 Cơ s Trung tâm i u hành thông tin 2007-2009 -nt- 5 Xây d ng nhà làm vi c và u tư phương 2002-2010 -nt- ti n k thu t cho m t s phân xã trong nư c 6 Nâng c p Trung tâm T6 2003-2005 -nt- B i m i k thu t thông t n 1 Phát tri n thông tin a phương ti n 2002-2010 NSNN c p 2 Nâng cao năng l c cán b -nt- -nt- 3 Tin h c hóa các ho t ng TTX -nt- -nt- 4 Nâng c p h th ng công ngh -nt- -nt- 5 Nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a h -nt- -nt- th ng s n xu t thông tin 6 Xây d ng và phát tri n công ngh vi n n -nt- -nt- 7 Nâng cao năng l c công ngh Trung tâm -nt- -nt- KT 8 Trang thi t b cho ngành nh -nt- -nt- 9 Trang thi t b cho Trung tâm nghe nhìn -nt- NSNN c p ban u 10 Xây d ng và phát tri n Nhà xu t b n -nt- NSNN c p ban Thông t n u 11 Nâng c p h th ng i n 2002-2003 -nt- 12 H th ng thông tin tư li u 2002-2010 -nt- C Ngành công nghi p in 1 Xí nghi p in I : Di chuy n a i m 2002-2010 NSNN h tr và u tư chi u sâu m t ph n 2 Nhà máy in ITAXA: u tư chi u sâu -nt- -nt- D Mua nhà cho các phân xã nư c ngoài 2002-2010 NSNN c p
Đồng bộ tài khoản