Quyết định số 99/2002/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 99/2002/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2002/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2002/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/2002/Q -QLD Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM S 99/2002/Q -QLD NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t ; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trong th i kỳ 2001 - 2005; giao cho C c qu n lý dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c qu n lý dư c Vi t Nam ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam; Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m, QUY T NNH i u 1. Công b t 30 các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 38 (ba mươi tám) m phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr 05 năm k t ngày ký. Tr n Công K ( ã ký) DANH M C
  2. M PH M NH HƯ NG N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S K LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99/2002/Q -QLD ngày 19 tháng 12 năm 2002) STT Tên m phNm Tiêu chuNn H n dùng S ăng ký 1. Công ty ăng ký: Công ty u tư XD và TM t nh Bà R a - Vũng Tàu, 29 Lê L i, TP. Vũng Tàu 1.1. Nhà s n xu t: Jean Philippe Fragrances, LLC, 551 Fifth Avenue, New York, NY, USA 1 Intimade Dry Skin Lotion NSX 36 tháng LHMP - 1355 - 02 Aloe Vera 2 Intimade Dry Skin Lotion NSX 36 tháng LHMP - 1356 - 02 Vitamins A & E 3 Intimate Moisturizing NSX 36 tháng LHMP - 1357 - 02 Shampoo Dry, Damaged or Color Treated Hair 4 Intimate Moisturizing NSX 36 tháng LHMP - 1358 - 02 Shampoo Normal Hair 5 Intimate Professional NSX 36 tháng LHMP - 1359 - 02 Vitamin 2 in 1 Moisturizing 6 Intimate Professional NSX 36 tháng LHMP - 1360 - 02 Vitamin 2 in 1 Normal Hair 7 Intimate Professional NSX 36 tháng LHMP - 1361 - 02 Vitamin Moisturizing Shampoo 8 Intimate Thermal Soft for NSX 36 tháng LHMP - 1362 - 02 Normal to Dry Hair 9 Intimate Thermal Soft for NSX 36 tháng LHMP - 1363 - 02 Normal to Oily Hair 10 Intimate Thermal Soft NSX 36 tháng LHMP - 1364 - 02 Moisturizing to Dry Hair 2. Công ty ăng ký: Công ty in bao bì và xu t nh p khNu t ng h p, 01 Bis Hoàng Di u, Qu n 4, TP. H Chí Minh 2.1. Nhà s n xu t: Aekyung Industrial Co., Ltd, 83 Guro - Dong, Guro - Gu, Seoul, Korea
  3. 11 B&F Face Powder NSX 36 tháng LHMP - 1365 - 02 12 B&F Fine Control Base NSX 36 tháng LHMP - 1366 - 02 13 B&F Fine Eye Shadow NSX 36 tháng LHMP - 1367 - 02 14 B&F Perfect Foundation NSX 36 tháng LHMP - 1368 - 02 15 B&F Pure Lipstick NSX 36 tháng LHMP - 1369 - 02 16 B&F Trendy Eye Collection NSX 36 tháng LHMP - 1370 - 02 17 B&F Two Way Cake NSX 36 tháng LHMP - 1371 - 02 3. Công ty ăng ký: Công ty Procter & Gamble Vi t Nam, L u 6 Diamond Plaza, 34 Lê DuNn, Qu n 1, TP. H Chí Minh 3.1. Nhà s n xu t: Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd., 112 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao, Thailand 18 Pantene Pro-V Smooth&Silky NSX 36 tháng LHMP - 1372 - 02 Complete Care Nourisher 19 Pantene Pro-V Volume&Fullness NSX 36 tháng LHMP - 1373 - 02 Complete Care Nourisher 4. Công ty ăng ký: Công ty TNHH Thương m i HNH, 35 Ph Hu , Hà N i 4.1. Nhà s n xu t: Laboratories Nelly De Vuyst SA, Brixtonlaan 1A-B 1930 Zaventem, Belgium 20 Nelly De Vuyst Lifecell NSX 36 tháng LHMP - 1374 - 02 Cleansing Lotion 21 Nelly De Vuyst Lifecell Mask NSX 36 tháng LHMP - 1375 - 02 22 Nelly De Vuyst Seaweed NSX 36 tháng LHMP - 1376 - 02 Mask 23 Nelly De Vuyst Soft net + NSX 36 tháng LHMP - 1377 - 02 Deep Pore Cleanser 4.1. Nhà s n xu t: NDV Pty. Ltd Level 2, 259 Collins St. Melbourne 3000 Victoria, Autralia 24 NDV Make-up Le Maquillage NSX 36 tháng LHMP-1378-02
  4. Compact Powder (All colours) 25 NDV Make-up Le Maquillage Creme NSX 36 tháng LHMP-1379-02 Powder Foundation (All colours) 26 NDV Make-up Le Maquillage NSX 36 tháng LHMP-1380-02 Lipstick (All colours) 5. Công ty ăng ký: Công ty TNHH thương m i và du l ch Xuân Hưng Th nh, 21 inh Tiên Hoàng, qu n 1 - TP. H Chí Minh 5.1. Nhà s n xu t: Laboratoire Carole Franck, 6 Palace Du General Catrouxt 75017, Paris, France 27 Essence Eclaircissante NSX 36 tháng LHMP -1381-02 6. Công ty ăng ký: Công ty TNHH TM DV Hùng Vĩ, 513 Nguy n Ki m, phư ng 9, Qu n Phú Nhu n, TP.H Chí Minh 6.1. Nhà s n xu t: Green Cosmetics Co.,Ltd., 729-1 Jangsan-Ri, Susin-Meun, Chonan-Si, Chungchongnamdo, Korea 28 Noblesse Cleansing Cream NSX 36 tháng LHMP-1382-02 29 Noblesse Cream NSX 36 tháng LHMP-1383-02 30 Noblesse Essence Serum NSX 36 tháng LHMP-1384-02 31 Noblesse Face Powder NSX 36 tháng LHMP-1385-02 32 Noblesse Lipstic NSX 36 tháng LHMP-1386-02 33 Noblesse Lotion NSX 36 tháng LHMP-1387-02 34 Noblesse Make Up Base (Liquid) NSX 36 tháng LHMP-1388-02 35 Noblesse Massage Cream NSX 36 tháng LHMP-1389-02 36 Noblesse UV 2-way Cake NSX 36 tháng LHMP-1390-02 7. Công ty ăng ký: Mira Cosmetics CO.,LTD, 322-3 Hyosung-DongGyeyang-Ku Inchon Korea 7.1. Nhà s n xu t: Mira Cosmetics CO.,LTD, 322-3 Hyosung-DongGyeyang-Ku Inchon Korea
  5. 37 Mirero Whitening Day & Night Cream NSX 36 tháng LHMP -1391-02 38 Mirero Whitening Massage Cream NSX 36 tháng LHMP -1392-02
Đồng bộ tài khoản