Quyết định số 99/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 99/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-Dăm-Bích về hợp tác y tế do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 99/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH V H P TÁC Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c Mô-dăm-bích v h p tác y t ký t i Hà N i ngày 16 tháng 01 n m 2007. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nói trên. i u 3. B Y t ch trì, ph i h p v i các cơ quan t ch c th c hi n Hi p nh./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản