intTypePromotion=3

Quyết định số 990/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 990/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại khoảnh 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 213, Ban QLRPH Tà Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 990/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 990/Q -UBND ng Xoài, ngày 14 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T D ÁN C I T O R NG T NHIÊN TR NG M I L I R NG S N XU T B NG CÂY CAO SU T I KHO NH: 1, 2, 3, 4 - TI U KHU 213, BAN QLRPH TÀ THI T Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03/3/2006 c a Chính ph v thi hành Lu t B o v và Phát tri n r ng; Căn c Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý r ng; Căn c Thông tư s 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Quy ch qu n lý r ng ban hành kèm theo Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14/8/2006 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư s 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n trình t , th t c giao r ng, cho thuê r ng, thu h i r ng cho t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư thôn; Căn c Công văn s 209/BNN-LN ngày 24/01/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c chuy n di n tích t có r ng sang tr ng cao su; Căn c Ch th s 33-CT/TU ngày 12/5/2005 c a T nh y v vi c tăng cư ng công tác qu n lý, b o v r ng và t lâm nghi p. Căn c Quy t nh s 11/2007/Q -UBND ngày 19/3/2007 c a UBND t nh v vi c phê duy t Quy ho ch 3 lo i r ng giai o n 2006 – 2010; Căn c Công văn s 2822/UBND-SX ngày 13/11/2007 c a UBND t nh v vi c cho chuy n i t giao khoán cho các h ang s n xu t trong khu v c quy ho ch giao quân khu 7; Xét ngh c a S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn t i Công văn s 256/SNN-LN ngày 04/4/2008 v vi c c i t o r ng s n xu t nghèo ki t và tr ng m i l i r ng s n xu t b ng cây cao su t i Ban QLRPH Tà Thi t, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án c i t o r ng t nhiên tr ng m i l i r ng s n xu t b ng cây cao su t i kho nh 1, 2, 3, 4 - ti u khu 213, Ban QLRPH Tà Thi t (kèm theo D án), v i nh ng n i dung chính như sau:
  2. - Di n tích, v trí, quy ho ch: 101 ha; t i kho nh 1, 2, 3, 4 - ti u khu 213, Ban QLRPH Tà Thi t (huy n L c Ninh) thu c quy ho ch r ng s n xu t. - Hi n tr ng: 62,2 ha r ng kh p nghèo ki t (RIIIA1); ha 38,8 ha t tr ng (IB, IC). - Di n tích r ng t nhiên c i t o: 62,2 ha r ng kh p nghèo ki t (RIIIA1). - Loài cây, phương th c tr ng: Tr ng m i hoàn toàn b ng cây cao su trên 101 ha. - K ho ch th c hi n: B t u t năm 2008. - Th i gian giao khoán t lâm nghi p: 01 chu kỳ s n xu t c a cây Cao su (27 năm). - Hình th c qu n lý, s d ng t: Giao khoán. - Ch u tư: 22 cá nhân, h gia ình t i Công văn s 2822/UBND-SX ngày 13/11/2007 u tư 100 %. i u 2. Giao S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n Ban QLRPH Tà Thi t và 22 cá nhân, h gia ình nói trên trình t , th t c: Thanh lý r ng, giao khoán t lâm nghi p và th c hi n D án theo úng qui nh hi n hành. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c: S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n L c Ninh; Giám c Ban QLRPH Tà Thi t; Th trư ng các ơn v có liên quan và 22 cá nhân, h gia ình nói trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Văn Danh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản