intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

257
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Các loại biểu mẫu hộ tịch, sổ đăng ký hộ tịch sử dụng tại UBND cấp xã, huyện và Sở tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

  1. Uû ban nh©n d©n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu STP/HT­2006­ TØnh/thµnh phè      §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  T§CC.3.a         ....................                                                 Ngµy……...th¸ng… Së T¦ PH¸P …....n¨m……....  Sè:................. .../Q§­STP quyÕt ®Þnh thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch,  x¸c ®Þnh l¹i d©n téc, x¸c ®Þnh l¹i giíi tÝnh  (B¶n SAO) Gi¸m §èc Së T¦ PH¸P C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 158/2005/N§­CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005 cña  ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch; XÐt ®Ò nghÞ cña  : 01/2006/Q§­BTP)  «ng/bµ:.................................................................... STP ..vÒ viÖc........................................................ ............................................................................ (Q§ s ............................................................................ è ...............................,                              QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Cho phÐp ngêi cã tªn díi ®©y: Hä vµ  tªn:....................................................................... .........................................Giíi  tÝnh:................................... Ngµy, th¸ng, n¨m  sinh:...................................................................... ...................................................................... D©n  téc:....................................................................... ........Quèc  tÞch:...................................................................... N¬i   thêng   tró/t¹m  tró:....................................................................... .....................................................................  
  2. §­ îc:......................................................................... ............................................................................ ....................... Trong GiÊy khai sinh sè:.......................................... QuyÓn  sè:............................ do:......................................... . ............................................................................ ..............................cÊp   ngµy  .............. th¸ng.............. n¨m.............. Tõ:......................................................................... ............................................................................ ............................ ............................................................................ ............................................................................ ................................ Thµnh:..................................................................... ............................................................................ ........................ ............................................................................ ............................................................................ ................................ §iÒu 2.  Néi dung cña  QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i ®îc ghi vµo mÆt sau cña  b¶n   chÝnh   GiÊy   khai   sinh   vµ   Sæ ®¨ng ký khai sinh. B¶n chÝnh GiÊy khai sinh ®∙ ghi chó lµ c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh c¸c  giÊy   tê,   hå   s¬   c¸   nh©n   cña   ®¬ng sù. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. VVµo Sæ ®¨ng ký thay ®æi, c¶i chÝnh hé   tÞch C¸n bé hé tÞch Gi¸m §èC (§∙ ký) (§∙ ký) ............................. ......................... .............. ..................
  3. Sao tõ Sæ ®¨ng ký thay ®æi,  c¶i chÝnh hé tÞch         Ngµy............. th¸ng  .............n¨m.............    Gi¸m §èC          ................... ........................       
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2