Sản xuất amoniac

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
495
lượt xem
125
download

Sản xuất amoniac

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dung dịch NH3 có môi trường gì? N2 tác dụng với H2 ở điều kiện nào? Tầm quan trọng của amoniac - Làm phân bón -sản xuất axit nitric, ure, xođa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sản xuất amoniac

 1. Kieåm tra baøi Kie Caâu 1: Dung dòch NH3 coù moâi tröôøng gì? Caâ co ng Vieát 1 phaûn öùng giaûi thích. ng Khoâng chính xaùc Khoâ 1. Axit 1. Axit 2. Bazô Ñuùng. Gioûi 2. Bazô ng. 3. Trung tính 3. Trung Khoâng chính xaùc Khoâ
 2. Giaûi thích - + NH3 + H2O → NH4 + OH
 3. Caâu 2: N2 taùc duïng vôùi H2 ôû ñieàu Caâ ng kieän naøo? Choïn caâu traû lôøi ñuùng o? ng nhaát. t. Khoâng chính xaùc Khoâ 1. 4000C, xt, p 2. 450-5500C, (Fe, K2O), 200-300at Ñuùng. Gioûi 300at ng. 3. 4000C, (Fe, K2O),200-300at. 3. Khoâng chính xaùc Khoâ
 4. Baøi Ba AMONIAC AMONIAC SAÛN XUAÁT
 5. I. Taàm quan troïng cuûa amoniac Ta ng Laøm phaân boùn Saûn xuaát axit nitric, ure, xoña,….
 6. II. Nguoàn nguyeân lieäu (N2, H2) II. 1. Khoâng khí vaø khí loø coác. c. Khoâng khí (N2, O2) → N2 Khí loø coác → H2
 7. CHÖNG CAÁT PHAÂN ÑOAÏN KHOÂNG KHÍ LOÛNG
 8. II. Nguoàn nguyeân lieäu (N2, H2) II. 2. Khoâng khí, hôi nöôùc vaø than. (4N2+O2) + (H2O) → ?C C + O2 = CO2 CO CO2 + C = 2CO C + H2O = H2 + CO (N2, H2)
 9. III. Xeùt phaûn öùng toång hôïp NH3 III. öùng ng N2 + 3H2 2NH3 + Q Taêng t0C Giaûm t0C Taêng P Giaûm P vt↑, vn ↑ Xuùt taùc
 10. NH3% t0C 300 atm 1000 atm 200 89,94 98,29 300 70,96 92,55 400 47,00 79,22 500 26,44 57,47 600 13,77 31,43 700 7,28 12,83 H = 20 – 25%
 11. t0C=450-5500C P= 200-300atm H= 20%-30% 70 60 50 40 500atm 30 400atm 20 300atm 10 200atm 5000C 6000C 4000C
 12. MOÂ HÌNH TOÅNG HÔÏP NH3 XT XT A XT XT NH3, N2, H2 B N2 + 3H2 N1 C N2 + 3H2 N2 NH3
 13. Baøi taäp veà nhaø Ba SGK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản