intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Dùng winedt để soạn thảo, trộn đề thi trắc nghiệm Vật lý phổ thông

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
179
lượt xem
53
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Dùng winedt để soạn thảo, trộn đề thi trắc nghiệm Vật lý phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về dùng winedt để soạn thảo, trộn đề thi trắc nghiệm vật lý phổ thông nhằm giúp học sinh có phương pháp và kinh nghiệm đánh giá việc học tập của mình một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Dùng winedt để soạn thảo, trộn đề thi trắc nghiệm Vật lý phổ thông

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU NG TR TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG VĨNH Đ NH THÁI NG C ÁNH DÙNG WinEdt Đ SO N TH O, TR N Đ TR C NGHI M V T LÝ PH THÔNG T chuyên môn: Lý - Tin - Công ngh . SÁNG KI N KINH NGHI M Qu ng Tr , tháng 4 năm 2011
 2. M cl c 1 M đu 2 2 Gi i thi u qua v WinEdt. 3 2.1 Gi i thi u sơ lư c v Latex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.2 T i sao ta l i dùng h so n th o WinEdt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Cài đ t ph n m m. 3 3.1 Tiêu chu n v ph n c ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 Tiêu chu n v ph n m m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.3 Cài đ t WinEdt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Dùng WinEdt đ ra đ tr c nghi m và tr n đ tr c nghi m. 4 4.1 Gói l nh b sung (gói này đư c chúng tôi vi t b sung.) . . . . . . . . . . . . 4 4.2 So n th o File đ tr c nghi m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.3 So n th o File đáp án đ tr c nghi m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.4 Cách so n th o công th c toán h c [2, 3, 6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.5 File maude.tex xu t ra b đ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.6 Cách ch n s câu h i và s đ In n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 Các k t qu đ t đư c. 9 6 K t lu n. 11 Tài li u ........................................................................................................12 Ph l c ..............................................................................................................13 1
 3. DÙNG WinEdt Đ SO N TH O, TR N Đ TR C NGHI M V T LÝ PH THÔNG ∗ Thái Ng c Ánh Tóm t t: Báo cáo trình bày các k t qu c a vi c ng d ng ph n m m vào vi c ra đ theo đúng chu n ki n th c k năng. Các th c nghi m sư ph m và các ki n ngh . 1 M đ u. D y h c nói chung và d y b môn v t lý nói riêng trư ng THPT, bên c nh vi c cung c p ki n th c cho h c sinh, khâu ki m tra đánh giá có ý nghĩa h t s c quan tr ng, đ c bi t là trong giai đo n hi n nay chúng ta đang th c hi n d y h c theo chu n ki n th c k năng và ra đ ki m tra theo mâ tr n đ theo ch trương c a công văn s 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30 tháng 12 năm 2010 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o [1]. Ho t đ ng ki m tra h c sinh có tác d ng nh m đánh giá vi c h c c a h c sinh, đ ng th i đánh giá ho t đ ng d y c a giáo viên đã đ t đư c chu n ki n th c k năng hay chưa. Đ đánh giá chính xác vi c d y và h c, đòi h i vi c t ch c ki m tra ph i đ m b o các yêu c u: - Đ ki m tra ph i đ m b o chu n ki n th c k năng và phù h p đ i tư ng, vùng mi n, - Khâu t ch c ki m tra ch m ch a ph i đ m b o tính khách quan, công b ng, chính xác. Sau 3 năm th c hi n cu c v n đ ng "Hai không", h c sinh nói chung đã có nhi u chuy n bi n v nh n th c và hành đ ng trong vi c ki m tra thi c , tuy nhiên do s lư ng h c sinh trong m t l p h c nhi u, di n tích phòng h c có h n nên không th tránh kh i vi c h c sinh quay cóp, trao đ i bài trong ki m tra, thi c . Đ kh c ph c h n ch trên, m t gi i pháp mà nhi u giáo viên ph thông v n đang áp d ng đó là ra nhi u mã đ khác nhau và ki m tra theo hình th c tr c nghi m khách quan. Hi n nay trong các nhà trư ng nói chung và trư ng THPT Vĩnh Đ nh- Qu ng Tr nói riêng đang s d ng nhi u ph n m m so n và đ o đ khác nhau, m i ph n m m đ u có ưu đi m và như c đi m c a nó. T năm h c 2009-2010, t V t lý, trư ng THPT Vĩnh Đ nh - Qu ng Tr đã t ch c nghiên c u và đưa vào ng d ng ph n m m WinEdt đ so n th o các đ ki m tra thư ng xuyên và ki m tra h c kỳ. ( Chúng tôi xin chia s h i th o v m t mà chúng tôi đã làm đư c và chưa làm đư c). ∗ Giáo viên V t lý - Trư ng THPT Vĩnh Đ nh - Qu ng Tr 2
 4. 2 Gi i thi u qua v WinEdt. 2.1 Gi i thi u sơ lư c v Latex. Năm 1977, Donal Knuth thu c Đ i h c Stanfond b t đ u vi t ph n m m TEX[2]. Chương trình này t p trung vào vi c so n th o các công th c toán h c v i ch t lư ng in n cao. Năm 1982, b n TEXđư c công b và n đ nh không khác gì so v i ngày nay. Năm 1989, m t c i ti n đư c đưa vào nh m giúp cho TEX h tr t t hơn cho vi c so n th o các tài li u đa ngôn ng [2, 3]. Ngày nay, các phiên b n c a TEX đang đư c s d ng r ng rãi trên th gi i và Vi t Nam. L TEX A là m t gói các t p l nh giúp vi c so n th o tài li u đư c d dàng và nhanh ch ng hơn. L TEX h A tr t i đa cho vi c so n th o các tài li u có công th c toán h c mà nói r ng ra là các tài li u khoa h c k thu t. Ch t lư ng các b n in dùng L TEX là r t cao. Tài li u so n b i L TEX có tính kh A A chuy n cao, có kh năng đ c đư c trên nhi u h đi u hành khác nhau v i các đ nh d ng không thay đ i [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 2.2 T i sao ta l i dùng h so n th o WinEdt. H so n th o WinEdt đư c vi t b i Aleksandre Simonic, chúng ta có th t i t i đ a ch (http://www.winedt.org) [2, 3]. Đ so n th o L TEX ta có th dùng các h so n th o khác A nhau như dùng PcTeX, ho c dùng TeXNicCenter, ... Tuy nhiên, h so n th o WinEdt có các tính năng vư t tr i đ i v i nh ng ngư i đ u tiên dùng L TEX b i giao di n c a WinEdt g m các thanh A công c r t d s d ng. Đ i v i vi c dùng h so n th o WinEdt k t h p v i ph n m m MikTex ta có th d dàng biên d ch thành file *.DVI, *.ps, *.dpf,... Đ c bi t là chuy n thành file *.dpf. 3 Cài đ t ph n m m. 3.1 Tiêu chu n v ph n c ng. Máy tính c Pentium II, t c đ 400MB, 32 MB RAM, HDD 4,3 GB tr lên [2, 3, 4, 8]. 3.2 Tiêu chu n v ph n m m. Máy tính cài Windown 9x, NT, XP ho c chương trình Windown m nh hơn. 3.3 Cài đ t WinEdt. Chúng ta c n ph i cài đ t các chương trình b tr cho ph n m m: 1. Cài đ t ph n m m MikTex. Đây là chương trình mi n phí c a Christian Schenk (ngư i Đ c) t i đ a ch : (http://www.miktex.de,http://www.miktex.org/faq) 3
 5. 2. Cài đ t Fonts ti ng vi t cho MikTex có t i đ a ch (http://vntex.org/download/vntex-support.) 3. Cài đ t ph n m m đ c file có ph n m r ng dpf. 4. Cài đ t WinEdt. 4 Dùng WinEdt đ ra đ tr c nghi m và tr n đ tr c nghi m. 4.1 Gói l nh b sung (gói này đư c chúng tôi vi t b sung.) Trong gói l nh này có 7 file b t bu c ( đ có nó các b n có th liên h v i tôi theo đ a ch này thaingocanh2000@yahoo.com): 1. File vietuni.tex - đây là File đ nh nghĩa Font và các gói l nh c n dùng. 2. File vatlypt.tex - đây là File đ nh nghĩa các t vi t t t trong ph n m m. 3. File tnvatly.tex - đây là File ch a đ ng các thu t các đ đ o đ tr c nghi m và tr n đ tr c nghi m [4]. 4. File daode.tex - đây là File quy đ nh cách đ o th t các câu trong đ tr c nghi m. 5. File đ tr c nghi m - do ngư i dùng t đ t. 6. File đáp án đ tr c nghi m - do ngư i dùng t đ t. 7. File maude.tex - đây là File chính c a chương trình, ch a đ ng t t c các liên k t. 4.2 So n th o File đ tr c nghi m. Thông thư ng h th ng các File gói b sung chúng ta lưu vào thư m c đĩa D trong máy tính cá nhân, ta lưu vào thư m c có tên là Rade (D:\Rade.). Chúng ta lưu File này trong thư m c trên và đ t cho nó m t cái tên tuỳ ý, sao cho d nh nh t. Ch ng h n ta mu n ra đ ki m tra ph n đi n xoay chi u, ta đ t tên file đ là dien1.tex. So n n i dung đ trong File dien1.tex theo C u trúc:[3, 4] \def\tencauhoi{ N i dung câu h i \mb{N i dung đáp án A}{N i dung đáp án B}{N i dung đáp án C}{N i dung đáp án D}} Ví d : Đ nh p câu 1 có n i dung: Câu 1. Đo n m ch RLC m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th u = U0 cos(2πf t + ϕu ), trong đó f thay đ i đư c. Khi công su t m ch đ t c c đ i thì h s công su t cos ϕ c a m ch là: √ 2 B. 0 C. 1 D. 0, 85 A. 2 Thì ta so n th o như sau: 4
 6. Hình 1: Giao di n File dien1.tex trong quá trình so n th o. \def\caumot{Đo n m ch RLC m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th $u=U_0\cos(2\pi f t+\varphi_u)$, trong đó $f$ thay đ i đư c. Khi công su t m ch đ t c c đ i thì h s công su t $\cos \varphi$ c a m ch là: \mb{$\frac{\sqrt{2}}{2}$}{$0$}{$1$}{$0,85$}} Lưu ý: • N u 4 đáp án A, B, C, D n m trên m t hàng ta dùng l nh \mb. • N u 4 đáp án A, B, C, D n m trên hai hàng ta dùng l nh \hb thay cho l nh \mb. • N u 4 đáp án A, B, C, D n m trên b n hàng ta dùng l nh \bb thay cho l nh \mb. Cách th c hi n như sau: M file dien1.tex ra và nh p như c u trúc trên. Th t tên câu h i như sau caumot, cauhai, cauba, caubon, caunam, causau, caubay, ... Giao di n trên máy tính như hình 1: Chúng ta th y r ng File ra đ chúng ta phân thành t ng nhóm rõ r t m i nhóm g m 5 câu. Th t các câu h i đư c phân nhóm như b ng 1: Tên nhóm Các câu h i C pđ Nhóm 1 caumot, cauhai, cauba, caubon, caunam 1 Nhóm 2 causau, caubay, cautam, cauchin, caumuoi 2 ... ... 3, 4 Nhóm 8 caubasau, caubabay,caubatam, caubachin, caubonmuoi 1 B ng 1 : Phân nhóm các câu h i 5
 7. 4.3 So n th o File đáp án đ tr c nghi m. Ta t o ra m t File m i và đ t cho nó m t cái tên sao cho d nh và có liên quan đ n File đ tr c nghi m tương ng lưu vào thư m c Rade, ch ng h n file dadien1.tex. Ta ph i nh p đáp án t t c các câu có trong file đ tr c nghi m (như trên thì các câu có trong file dien1.tex theo cú pháp: \def\tencauhoi{đáp án} Ví d : Câu 1 có đáp án là C thì ta nh p \def\caumot{\dsc} Như v y, n u đó là đáp án A thì ta thay \dsc thành \dsa , tương t v i đáp án B thì ta thay \dsc thành \dsb và đáp án D thì ta thay \dsc thành \dsd. Giao di n máy tính đ i v i file dadien1.tex như hình 2: Hình 2: Giao di n File đáp án, dadien1.tex 4.4 Cách so n th o công th c toán h c [2, 3, 6]. • Cú pháp $Công th c$ • Lưu ý các cách vi t công th c toán h c • Lưu ý b ng kí hi u các ch cái Hi L p. 6
 8. Gõ vào In ra Gõ vào In ra Gõ Vào In ra Gõ vào In ra \Gamma Γ \beta β \pi π \rightarrow → \Delta ∆ \gamma γ \rho ρ \Rightarrow ⇒ \Theta Λ \delta δ \sigma σ \leftrightarrow ↔ \Xi Ξ \varepsilon ε \tau τ \Leftrightarrow ⇔ \Pi Π \eta η \varphi ϕ \in ∈ \Sigma Σ \theta θ \omega ω \ni \Phi Φ \lambda λ \Psi Ψ \int √ \Omega Ω \mu µ \exists ∃ \sqrt{x} x √ \alpha α \xi ξ \infty ∞ \sqrt[n]{x} x n x3 \hat{a} a ˆ x^3 x_2 x2 \overbrace{abc} abc \sin x sin x \cos x cos x \lim x lim x \ln x ln x m X_{n}^{m} Xn \vec{a} a \neq = \equiv ≡ B ng 2 : Cách vi t các ch cái Hi l p và các kí t toán h c. Như v y trong L TEX mu n có ch s β thì ta gõ vào $\beta$. A V i L TEX ta th c s d dàng trong vi c vi t các công th c toán h c, v t lý, hoá h c m t cách A ph c t p b ng cách vi t các đo n chương trình dư i d ng mã hoá,ch ng h n: Mu n vi t công th c hàm s xu t ra d ng[2, 3, 4, 5, 6]: x3 + 2x + sin x + 2 √ y= x + 1 − 3 x4 thì ta gõ vào: $y=\frac{x^3+2x+\sinx+2}{\sqrt{x}+1-3x^4}$ . Mu n có hàm s xu t ra: π 2 (x3 . sin x + ln x + x)dx I= 0 thì ta so n th o: $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^3. \sin x+\ln x+x)dx$. Mu n có hàm xu t ra d ng: x3 + 2x2 sin x + 2 ln x + 1 lim x2 + 2 x + 5 x→∞ Thì ta so n th o như sau $\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{x^3+2x^2\sin x+2\ln x +1}{x^2+2x+5}$. Mu n có công th c: U I=√ 12 2 R2 + (Lω − ) Cω Thì ta so n th o: $I=\frac{U}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+(L\omega -\frac{1}{C\omega})^2}}$. Mu n có công th c: hc 1 2 hc 1 2 ε= = A + mv0 = + mv λ0 2 0 λ 2 thì ta so n th o: $\varepsilon=\frac{hc}{\lambda}=A+\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{hc}{\lambda_0} +\frac{1}{2}mv_0^2$ Cho ph n ng h t nhân: U92 → 8He4 + 6e0 1 + P b206 238 2 − 92 7
 9. Thì ta so n th o $U^{238}_{92} \rightarrow 8 He^4_2+6 e^0_{-1}+Pb^{206}_{92}$. Mu n có ph n ng: CaCO3 + 2H+ + 2Cl− → Ca2+ + 2Cl− + H2 O + CO2 Thì ta so n th o: $\mathrm{CaCO_3+2H^++2Cl^-\rightarrow Ca^{2+}+2Cl^-+H_2O+CO_2}$ 4.5 File maude.tex xu t ra b đ . M File maude.tex ra, chúng có giao di n như hình 3 .Th c hi n các khai báo v kích c trang, Hình 3: Giao di n File maude.tex. thông tin v kì thi hay ki m tra, thông tin ngư i ra đ ,... Chúng ta ph i th c hi n hai khai báo quan tr ng nh t đó là ch đư ng d n đ n file đ tr c nghi m và file đáp án tương ng đ chuy n các thông tin trên thành m t đ hoàn ch nh. Sau khi đã xong các khai báo, ta th c hi n l nh sau đ chuy n file maude.tex thành file maude.dvi: Accessories ⇒ T eXif y ho c nh n phím nóng Shif t + Ctrl + X . Khi đó ta có các đ xu t hi n dư i d ng file *.dvi. File *.dvi xu t ra đ thi tr c nghi m v i t i đa 8 phương án tr n đ đ t o ra ngân hàng đ và ph n đáp án c a các đ tương ng cũng đư c xu t hi n dư i d ng file *.dvi. Đ ng th i ph n m m cũng h tr cho chúng ta Phi u tr l i tr c nghi m cho h c sinh. Đ In n đ trên ta có th th c hi n theo các cách: T menu chính c a file *.dvi ta ch n F ile ⇒ P rint ho c dùng phím nóng Ctrl + P ho c nh n vào nút như hình 4. Thông thư ng đ ti n l i trong vi c lưu tr , giao lưu và g i qua đư ng Internet thì ngư i ta chuy n đ thi dư i d ng file *.dvi sang file *.dpf. Cách chuy n file *.dvi sang file *.dpf có th th c hi n như sau 8
 10. Hình 4: Cách In n đ tr c nghi m dư i d ng file *.dvi. Accessories ⇒ P DF ⇒ AcrobatReader. Khi đó giao di n c a file sau khi chuy n sang file *.dpf c a ph n đ ki m tra, thi và đáp án và m u phi u tr c nghi m có d ng như ph l c 2. Chúng ta đ i tên file d ng *.dpf và lưu vào v trí thích h p. Như v y là ta đã so n thành công m t đ và đ o đ thích h p. 4.6 Cách ch n s câu h i và s đ In n. Đ ch n s đ đ In n. S đ t i đa đ o đư c đ i v i m t đ g c là 8 mã đ . S câu h i t i đa in đư c là 200 câu. Tuỳ thu c vào yêu c u và m c đích c a các kì ki m tra mà chúng ta có th in n s câu h i và s mã đ phù h p [4, 9]. Đ In đ nào thí ta th c thi l nh in đ đó. Đ không in đ nào thì ta đánh % trư c l nh đó đ không th c thi l nh. Ví d : Ta mu n in đ 1 và 2 thì ta cho th c thi 2 l nh \demot; \dehai các đ còn l i %\deba; %\debon; %\denam; %\desau; %\demot; %\dehai. Ph n In đáp án, ta in đ nào thì ta ph i in đáp án c a đ đó. Ch ng h n như trên thì ta th c thi hai l nh \gdemot; \gdehai còn các đáp án còn l i %\gdeba; %\gdebon; %\gdenam; %\gdesau; %\gdemot; %\gdehai. Còn s câu h i có trong đ thì ta th c thi l nh 5 câu (\nam), 10 câu (\muoi), 15 câu (\muoilam), ..., 30 câu (\bamuoi), 35 câu (\balam), 40 câu (\bonmuoi), ... m c Khai báo s câu c a đ. In gi y làm bài cho h c sinh ch n l nh \mauduclo. 5 Các k t qu đ t đư c. V i vi c v n d ng ph n m m WinEdt vào vi c ra đ , đ o đ tr c nghi m v t lý ph thông t i Trư ng THPT Vĩnh Đ nh chúng tôi đã t o ra đư c m t lo t đ g c thu c các lo i đ ki m tra 15 9
 11. phút, đ ki m tra 1 ti t, đ thi h c kì và các đ thi th đ i h c. Th ng kê s đ thi g c, l p, ban đư c chúng tôi trình bày trong b ng 3. Th t Lp Th lo i đ ki m tra H c kì S lư ng đ g c 1 10 Cơ b n Ki m tra 15 phút I 3 10 Cơ b n Ki m tra 1 ti t I 2 10 Cơ b n Ki m tra h c kì I 1 2 10 Nâng cao Ki m tra h c kì I 1 3 11 Cơ b n Ki m tra 15 phút I 3 11 Cơ b n Ki m tra 1 ti t I 2 11 Cơ b n Ki m tra h c kì I 1 4 10 Cơ b n Ki m tra 15 phút II 3 10 Cơ b n Ki m tra 1 ti t II 2 5 10 Nâng cao Ki m tra h c kì II 1 6 11 Cơ b n Ki m tra 15 phút II 3 11 Cơ b n Ki m tra 1 ti t II 2 11 Cơ b n Ki m tra h c kì II 1 7 12 Cơ b n Ki m tra 15 phút II 3 12 Cơ b n Ki m tra 1 ti t II 2 12 Cơ b n Ki m tra h c kì II 1 B ng 3 : Th ng kê các đ g c đã đư c ki m tra t i Trư ng THPT Vĩnh Đ nh năm h c 2009 - 2010 theo hình th c tr c nghi m. nghi m ki m tra trên các l p 11B1 , 11B2 , Các đ ki m tra 15 phút, 1 ti t đư c chúng tôi th 11B3 , 11B9 , 10B5 và 12B6 . Đ thi h c kì đư c th nghi m trên toàn kh i 10 nâng cao, cơ b n; toàn kh i 11 Cơ b n và các l p 12B1 , 12B4 , 12B5 và 12B6 năm 2009 - 2010. Th t Lp Th lo i đ ki m tra H c kì S lư ng đ g c Hình th c ki m tra 1 10 Nâng cao Ki m tra 15 phút I 4 TN (2), TL(2) 10 Nâng Cao Ki m tra 1 ti t I 4 TL (4) 10 Nâng cao Ki m tra h c kì I 2 TL (2) 2 11 Cơ b n Ki m tra 15 phút I 2 TN (2) 11 Cơ b n Ki m tra 1 ti t I 2 TL (2) 3 12 Cơ b n Ki m tra 15 phút I 3 TN (3) 12 Cơ b n Ki m tra 1 ti t I 2 TL (2) 4 10 Nâng cao Ki m tra 15 phút II 5 TN (1) TL(2) 10 Nâng cao Ki m tra 1 ti t II 4 TL (4) 10 Nâng cao Ki m tra h c kì II 2 TL (2) 5 11 Cơ b n Ki m tra 15 phút II 4 TN (1) TL(2) 11 Cơ b n Ki m tra 1 ti t II 2 TL (2) 6 12 Cơ b n Ki m tra 15 phút II 2 TN (2) 12 Cơ b n Ki m tra 1 ti t II 2 TN (2) B ng 4 : Th ng kê các đ g c đã đư c ki m tra t i Trư ng THPT Vĩnh Đ nh năm h c 2010 - 2011. 10
 12. Đ n năm h c 2010 - 2011 chúng tôi đã ng d ng ph n m m vào vi c ra đ theo chu n ki n th c k năng và ma tr n đ [1]. Các l p đư c áp d ng vào là 10A1 , 10A2 , 11B4 , 11B5 , 12B1 , 12B9 . Các k t qu ban đ u cho th y vi c ng d ng ph n m m v i các gói b sung vào vi c ra đ tr c nghi m v t lý mang l i nhi u lí thú, ti t ki m đư c th i gian công s c, t o đư c m t ngân hàng đ tr c nghi m v i các m c đ khác nhau. Th ng kê các đ g c đã đư c ki m tra t i Trư ng THPT Vĩnh Đ nh năm h c 2010 - 2011 đư c trình bày trong b ng 4. (Xem ph l c: Giáo án Ki m tra 1 ti t - Kh i 12 Cơ b n h c kì năm h c 2010 - 2011.) 6 K t lu n. Bên c nh các ph n m m h tr vi c ra đ và tr n đ tr c nghi m hi n hành, l n đ u tiên ph n m m WinEdt đã đư c tri n khai ng d ng t i T V t lý, Trư ng Trung h c Ph thông Vĩnh Đ nh. Các k t qu đ t đư c ban đ u cho th y r ng có th dùng WinEdt đ thay th các ph n m m hi n hành trong vi c ra đ tr c nghi m hi n hành b i WinEdt h tr t i đa cho các văn n ch a công th c toán h c và ch t lư ng văn an in n cao. Chúng ta có th t o ra đư c t i đa 8 mã đ trong m t đ thi m t cách t đ ng v i s đ o th t các câu h i, các câu tr l i trong m t đ linh ho t. WinEdt cũng h tr file in ra đáp án và file in ra phi u tr l i tr c nghi m cho h c sinh t o ti n l i cho vi c th c hi n đánh giá ch t lư ng h c t p c a h c sinh. S d ng ph m m m WinEdt đ so n th o đ ki m tra chúng ta d dàng tích lũy đư c m t ngân hàng câu h i và t m t ngân hàng câu h i chúng ta d dàng có m t ngân hàng đ ki m tra. Gi ng như nhi u ph n m m ra đ , đ o đ tr c nghi m hi n hành vai trò c a ngư i ng d ng đ ng vai trò quy t đ nh. Ph n m m ch h tr v m t k thu t còn n i dung c a m t đ ki m tra hay đ thi do giáo viên quy t đ nh. 11
 13. Tài li u [1] Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30 tháng 12 năm 2010 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o [2] Nguy n H u Đi n, L TEX v i gói l nh và ph n m m công c , Nhà xu t b n Đ i h c Qu c A Gia Hà N i, (2004). [3] Nguy n H u Đi n, Nguy n Minh Tu n, L TEX tra c u và so n th o, Nhà xu t b n Đ i h c A Qu c Gia Hà N i, (2005). [4] Nguy n Đ c Minh, Vài nét v L TEX và cách t o đ thi dùng L TEX, Khoa Toán, Đ i h c A A Quy Nhơn, (2005). [5] Gary L. Gray, So n tài li u Khoa h c v i L TEX, Laboratory for Parallel and Computational A Mechanics Engineering Science and Mechanics Department The Pennsylvania State University, Nguy n Phi Hùng d ch [6] H i toán h c M , Hư ng d n s d ng gói amsmath (phiên b n 2.0) [7] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, M t tài li u ng n g n gi i thi u v L TEX, Nguy n Tân Khoa (Biên d ch) A [8] Thái Ng c Ánh, Hư ng d n Cài đ t PcTex3.2, PcTex4, PcTex5 và MiKTeX và các ph n m m V t lý chuyên d ng, Chuyên đ môn K thu t L p trình, Khoa V t lý, Đ i h c Khoa h c Hu , (2006). [9] Thái Ng c Ánh, Ph m Chí Tam, Các k t qu ban đ u v vi c v n d ng WinEdt đ so n th o, tr n đ tr c nghi m v t lý ph thông nh m nâng cao hi u qu d y h c t i Trư ng THPT Vĩnh Đ nh, Báo cáo Khoa h c t i H i ngh Gi ng d y V t lý toàn qu c, Hà N i, (2010). 12
 14. Ph l c. Ph l c 1: Đ y đ File maude.tex. % Written by Anh Thai Ngoc , MA in Physics University of Science, Hue University. \input C:/texmf/tracnghiem/vietuni % đưa vao file b t bu c cho font ch \input C:/texmf/tracnghiem/tnvatly% đưa vào file con đã vi t s n c a chương trình \input C:/texmf/tracnghiem/vatlypt% đưa vào file các danh m c vi t t t % Quy đ nh kích c trang \usepackage[left=1.8cm,right=1.5cm,top=1cm,bottom=0.3cm]{geometry} \renewcommand{\baselinestretch}{0.3} \setcounter{page}{0} \let\hoa\MakeUppercase \begin{document} \tv \def\sogd{Vĩnh \hoa{đ} nh - Qu ng Tr }% Ghi tên t nh vào đây \def\noithi{\htv{}}% Ghi tên Trư ng b n vào đây \def\kythi{\htv{Ki m tra 1 ti t s 1 năm 2010 - 2011 }}% Ghi tên kì thi \def\mon{\htv{V t Lí}}% Ghi môn thi vào đây \def\lop{L p 12 Cơ b n.}% Ghi kh i thi vào đây \def\thoigian{45 phút}% Ghi th i gian thi vào đây \def\tennguoirade{\textbf{Thái Ng c \hoa{á}nh} - % tên ngư i ra đ . \def\ngaythi{ngày .... tháng.... năm } %%%%%% Ph n câu h i tr c nghi m \def\danhsodedautien{0} % Hai khai báo quan tr ng nh t đó là file ghi câu h i và file ghi câu tr l i \def\tennganhangdethi{12/1tiet/hk2lan1}% Khai báo đ thi \def\tendapannganhangdethi{12/1tiet/dahk2lan1}%Khai báo đáp án ! \def\socauhoi{\bamuoi}%% s câu h i c a đ : nam,muoi,muoilam,haimuoi, bamuoi %\def\sodethi{\haide} %-------------------------------------------------------------- \input{daode} % Ph n in n \demot % In đ 1 \dehai% In đ 2 \deba% In đ 3 \debon% In đ 4 \denam% In đè 5 \desau% In đ 6 %\demot % In de 7 %\dehai % In de 8 % In đáp án \trangmoi 13
 15. \gdemot% In đáp án đ 1 \gdehai% In đáp án đ 2 \gdeba% In đáp án đ 3 \newpage \gdebon% In đáp án đ 4 \gdenam% In đáp án đ 5 \gdesau% In đáp án đ 6 %\newpage %\gdemot % Đáp án đ 7 %\gdehai% Đáp án đ 8 % In m u gi y thi \mauduclo \newpage\vfill \mauduclo\vspace*{5in}\mauduclo \end{document} 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản