Sao lưu dữ liệu và toàn bộ hệ thống với EASEUS Todo Backup

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
98
lượt xem
21
download

Sao lưu dữ liệu và toàn bộ hệ thống với EASEUS Todo Backup

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Easeus Todo Backup là tiện ích miễn phí, cho phép ngươi dùng sao lưu toàn bộ hệ thống, tạo bản sao của tưng phân vùng hoặc của cả ổ cưng, giúp khôi phục an toàn dư liệu và Windows trong trương hơp hê ̣ thôń g bị lôĩ hay co ́ hon̉ g hoć vơi thiêt́ bị phâǹ cưng… Easeus Todo Backup cũng rất hưu ích trong trương hơp bạn chuyển sang sư dụng máy tính mơi hoặc chuyển qua ổ cưng mơi mà không cần phải cài đặt lại hệ điều hành hoặc các phần mềm đã co ́ trên đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sao lưu dữ liệu và toàn bộ hệ thống với EASEUS Todo Backup

  1. Sao lưu dư liêu và toan bộ hệ thông vơi EASEUS Todo Backup ̣ ̀ ́ (Dân trí) - Easeus Todo Backup là tiên ich miên phi, cho phep ngươi dung sao lưu toan bộ hệ thông, ̣ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ tao ban sao cua tưng phân vung hoăc cua cả ổ cưng, giup khôi phuc an toan dư liêu và Windows ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ trong trương hơp hệ thông bị lôi hay có hong hoc vơi thiêt bị phân cưng… ́ ̃ ̉ ́ ́ ̀ Easeus Todo Backup cung rât hưu ich trong trương hơp ban chuyên sang sư dung may tinh mơi ̃ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ hoăc chuyên qua ổ cưng mơi mà không cân phai cai đăt lai hệ điêu hanh hoăc cac phân mêm đã có ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ trên đo. ́ Download EASUS Todo tai đây. ̣ Lưu y: Sau khi cai đăt, khơi đông lai hệ thông để sư dung chương trinh. ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ Ngay tai giao diên chinh, ban có thể thây đây đủ cac tinh năng mà chương trinh cung câp, trong đó ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ có thể kể đên 3 tinh năng chinh bao gôm: Backup (sao lưu), Restore (khôi phuc) và Clone Disk (tao ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ban sao ổ cưng). ̉ Sao lưu: thưc hiên sao lưu hệ thông băng cach nhân vao muc Backup trên giao diên chinh. Tai man ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ hinh hiên ra tiêp theo, đanh dâu chon nhưng phân vung mà minh muôn thưc hiên viêc sao lưu dư ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ liêu có trên đo. Trong trương hơp chỉ muôn sao lưu Windows, ban chỉ viêc chon phân vung ổ đia C ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ là đu.̉ Lưu y: viêc sao lưu đông thơi cang nhiêu phân vung sẽ khiên file sao lưu đươc có dung lương rât ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ lơn. Do vây, ban chỉ nên tiên hanh sao lưu lân lươt tưng phân vung. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀
  2. Bươc tiêp theo, ban chon vị trí để lưu file sao lưu đươc. Ban có thể chưa file nay trên ổ cưng găn ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ngoai, nhưng không thể chưa chung trên cung phân vung đang tiên hanh quá trinh sao lưu. ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ File sao lưu là file dươi dang anh (image), chưa toan bộ cac thông tin và dư liêu có trên phân vung ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ đo, và chỉ có thể sư dung đươc bơi chinh EASEUS Todo Backup để đoc và khôi phuc lai. ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ Bươc cuôi cung, đăt tên file image và nhân nut Proceed để quá trinh sao lưu diên ra. Thơi gian thưc ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̃ hiên quá trinh dai hay ngăn phụ thuôc vao dung lương cua phân vung. ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ Phuc hôi: Để phuc hôi lai dư liêu tư file sao lưu đã có đươc, quá trinh thưc hiên tương tư như trên. ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ Nhân vao nut Restore trên giao diên chinh, tim đên vị trí chưa file image mà ban sao lưu đươc tư ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ trươc (file có đinh dang pbd), và cuôi cung, chon phân vung ổ đia muôn tiên hanh khôi phuc dư liêu ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ lên đo. ́ Lưu y: ổ đia chon để khôi phuc dư liêu cân phai có dung lương lơn hơn hoăc băng dư liêu có trong ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ file backup tư trươc. Clone Disk: là tinh năng tao ban sao cua cả ổ đia. Tinh năng nay hưu dung trong trương hơp may ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ́ tinh có găn 2 ổ đia khac nhau, hoăc khi ban mua môt ổ đia mơi và muôn chuyên toan bộ dư liêu tư ổ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ ̣ đia cũ sang ổ đia mơi đo. Quá trinh tiên hanh hoan toan tương tư như trên. ̃ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ Điêm khac biêt cơ ban giưa tinh năng Backup và Clone Disk, đó là vơi Backup, ban có thể chon để ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ sao lưu tưng phân vung hoăc chỉ sao lưu Windows, nhưng vơi Clone Disk, ban sẽ phai tiên hanh sao ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ lưu toan bộ nhưng gì có trên đia cưng, nên sẽ mât nhiêu thơi gian hơn. ̀ ̃ ́ ̀ Trên đây là cac tinh năng chinh mà EASEUS Todo Backup cung câp cho ban. Ngoai ra, phân mêm ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ con cung câp cac tinh năng để tao đia khơi đông, tao phân vung ao và môt vai tinh năng hưu ich ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ khac mà ban có thể dân kham phá trong quá trinh sư dung. ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣
  3. Lưu y: Ban nên thương xuyên và đinh kỳ sao lưu dư liêu và hệ thông trên ổ cưng để đề phong ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ cac lôi hệ thông hoăc phân cưng xay ra bât ngơ. Tôt nhât, nên danh riêng môt phân vung để ́ ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ chưa cac dư liêu sao lưu đươc. ́ ̣
Đồng bộ tài khoản