Sếp phải làm nhân viên sợ

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
49
download

Sếp phải làm nhân viên sợ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hai thập niên vừa qua, quan niệm chủ đạo về phong cách lãnh đạo doanh nghiệp tại phương Tây là người làm sếp phải mềm mỏng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sếp phải làm nhân viên sợ

  1. Sêp phai lam nhân viên sợ? ́ ̉̀ Cập nhật lúc 10h30" , ngày 17/03/2006 Trong hai thâp niên vưa qua, quan niêm chủ đao về ̣ ̣ ̣ phong cach lanh đao doanh nghiêp tai phương Tây là ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ngươi lam sêp phai mêm mong. Môt ví dụ tiêu biêu là ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ cuôn sach Emotional Intelligence cua Daniel Goleman, trong đó tac giả noi lanh đao công ty cân biêt cam ́ ́̃ ̣ ̀ ́ ̉ thông. Nhiêu ngươi tin răng để đông viên nhân viên, thì "củ cà ̀ ̀ ̣ rôt, chư không phai cây gây" là phương phap hiêu qua. ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ Theo quan niêm nay, sơ hai là xâu vì nó lam sư tư tin, ̣ ̀ ̃ ́ ̀ tư trong cua con ngươi bị tôn hai. Nó lam con ngươi ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ Làm sếp phải biết doạ nạt? (ảnh: Imagebank) mât khả năng sang tao. ́ ́ ̣ Tuy nhiên, nay môt số nhà quan lý lai băt đâu sư dung gây vơi sư tư hao. John Pluthero, tâm ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ giam đôc cua Cable & Wireless, gân đây loan bao ông sẽ căt giam số viêc lam. Thay vì cố ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ găng bọc đương cho thuôc băng nhưng lơi diu dang, ông lai tuyên bố :"Chung ta lam viêc cho ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ môt loai hinh kinh doanh kem hiêu năng trong môt nganh công nghiêp dơ và sẽ là đia nguc trong ̣ ̣̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ 12 thang tơi. Nêu quý vị thây điêu nay nghe có vẻ tôi tê, mơi quý vị rơi khoi xe buyt. Đây không ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣̀ ̉ ́ con là chỗ cho kẻ dễ sơ hai." Cung cach noi chuyên doa nat như thế lai có thể có hiêu qua. ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Môt bai bao đăng trong tap chí Harvard Business Review số thang Hai cho răng lanh đao tai ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ năng phai biêt doa nat. Bai nay, cua Roderick Kramer, môt nhà tâm lý ơ trương kinh doanh ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ Stanford, đã gây tranh cai. ̃ Theo ông Kramer, ý kiên cua ông cung chỉ có đươc qua sư tinh cơ. Ban đâu, ông đinh tim hiêu ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ cac thiêt hai tâm lý gây ra do cac sêp "khung khiêp". Nhưng ông ngac nhiên thây răng nhiêu ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ngươi thich lam viêc vơi cac sêp như vây. ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Giao sư Kramer đưa ra bôn bươc để nhà quan lý tăng cương khả năng "uy hiêp" cua minh. ́ ́ ̉ ́ ̉ ̀ 1. Lam họ sơ băng cach xâm pham không gian cá nhân cua nhân viên ̀ ̀ ́ ̣ ̉ 2. Nôi giân. Ngay cả nêu anh không thât sư giân, thì cư giả vơ rât giân ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ 3. Lam nhân viên phai đoan mò băng cach im lăng. Điêu nay có nghia anh có thể thay đôi quyêt ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ́ đinh mà không mât măt. ̣ ́ ̣ 4. Năm vưng cac chi tiêt, và ngay cả nêu không biêt nhiêu, thì cư giả bộ là biêt. Bia ra nêu cân. ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ Moi ngươi sẽ tin và lam theo anh. ̣ ̀ Dĩ nhiên đây là trò chơi nguy hiêm. Giao sư Kramer đông ý răng môt ông sêp doa dâm chỉ nên ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ dung biên phap nay để đat muc đich cụ thê, chư không phai để thương thưc sư lam nhuc ngươi ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ khac. Và họ cung phai biêt lam môt điêu mà cac vị sêp thương thây khó thưc hiên. Đó là khả ́ ̃ ̉ ́̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ năng lăng nghe ngươi khac. ́ ́ (theo BBC)
Đồng bộ tài khoản