Share permission & NTFS

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
348
lượt xem
133
download

Share permission & NTFS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SHARE PERMISSION Chuẩn bị: - Bài lab sử dụng ít nhất 2 máy: 192.168.0.2 Máy 1 - Máy 2 Đảm bảo đường truyền đã thông Đổi password Administrator: Máy 1 password Administrator: P@ssmay1 Máy 2 password Administrator:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Share permission & NTFS

 1. SHARE PERMISSION Chuẩn bị: - Bài lab sử dụng ít nhất 2 máy: 192.168.0.2 Máy 2 Máy 1 - Đảm bảo đường truyền đã thông - Đổi password Administrator: Máy 1 password Administrator: P@ssmay1 Máy 2 password Administrator: P@ssmay2 I. Share Permission 1. Tạo Share Folder B1: máy1 khởi động chọn B2: Click chuột phải lên thư mục Data chọn properties windowns server 2003  vào E:\ chọn tab sharing  trong tab sharing đánh dấu chọn mục tạo thư mục tên “ Data” share this folder Trong share name giữ mặc định là Data đánh dấu chọn mục maximum allowed.
 2. B3: Vào thư mục Data tạo file Dulieumay1.txt  mở file Dulieumay1.txt gõ nội dung vào (vd: trung tâm đào tạo mạng máy tính chanhnghiep). B4: Máy2 vào Start Run  gõ \\tênmáy 1( vd: \\may01) trong hộp thoại chứng thực gõ Administrator vào ô username, gõ P@ssmay1 vào ô Password  OK  trong cửa sổ thấy thư mục Data  trong Data thấy File Dulieumay1.txt 2. Tạo share folder ẩn B1: Máy 1 vào E:\ tạo thư mục tên “ Image” Click chuột phải lên trên thư mục Image  chọn Permission  cho Everyone quyền chọn Properties  chọn tab Sharing trong Full control tab sharing đánh dấu chọn mục Share this folder  trong ô share name sửa “ Image” thành “Image$”  đánh dấu chọn mục Maximum allowed  Apply B3: Máy 2: vào Start  Run  Gõ \\tên B4: Máy 2 vào Start  Run  Gõ \\tên máy 1 máy 1 ( vd: \\may01)  OK trong hộp ( vd: \\may01\Image$)  OK trong hộp thoại thoại chứng thực gõ Administrator vào ô chứng thực gõ Administrator vào ô username, username, gõ P@ssmay1 vào ô Password gõ P@ssmay1 vào ô Password  OK thấy  OK không thấy thư mục Image của thư mục Image của máy 1. máy 1.
 3. 3. Phân quyền trên thư mục Share B1: Máy 1 tạo 3 user “ Giamdoc”, “User1”, “ B2: Vào E:\  Click chuột phải trên thư User2”  Password cả 3 là P@ssmay1 mục Data  properties  vào Tab Sharing  chọn Permission  Remove Group Everyone đang có  Trong hộp thoại Permission chọn Add   Trong hộp thoại Permission for Data trong hộp thoại Select Users ỏ Group tìm và Click chọn User1 đánh dấu chọn vào ô add 3 User Giamdoc, User1 và User2  OK Read trong cột Allow Apply
 4.  Click chọn User2  đánh dấu chọn vào ô  Click chọn user Giamdoc  đánh dấu Read và ô Change trong cột Allow  Apply chọn vào ô Full Control, ô Change, và ô Read trong cột Allow Apply  OK. B3: Máy2 logoff và logon  vào thư mục Data click chuột phải trên Administrator  start  run  gõ tailieu1.txt chọn rename sửa lại thành \\tên máy1( vd: \\may01)  trong hộp tailieu2.txt Enter  máy sẽ báo lỗi thoại chứng thực gõ “ User1” vào ô “Access is denied” username, gõ “ P@ssmay1” vào ô Password OK B4: Máy2 logoff và logon Administrator vào thư mục Data click chuột phải trên  start  run  gõ \\tên máy1( vd: tailieu1.txt chọn Rename sửa lại thành \\may01)  trong hộp thoại chứng thực tailieu2.txt Enter, tailieu1.txt được đổi gõ “ User2” vào ô username, gõ “ thành tailieu2.txt P@ssmay1” vào ô Password OK Lưu ý: User2 có quyền change
 5. 4. Map Network Driver B1: Click chuột phải lên trên Software chọn Map B2: Đóng hết tất cả các cửa sổ  Network Driver… trong cửa sổ Map Network Driver Click chuột phải lên trên My tại mục Driver chọn Z:  Finish Computer  Explore  trong windows Explore hiện có ổ dĩa Z: ứng với thư mục software của máy. 5.Share Folder trên winxp B1: Khởi động máy chọn Windows XP  logon  trong Folder Options chọn Tab View vào quyền Administrator  Click chuột phải lên  bỏ dấu chọn tại ô Use simple flie trên My Computer Explore  trong Windows Sharing ( Recommeded)  OK Explore vào menu Tool  Folder Option…
 6. NTFS PERMISSION I. Chuẩn bị: - Khởi động Windows Server 2003, nâng cấp lên DC ( Domain Controller ) - Bỏ Password policy ( Domain Security Policy  Account Policies  Password Policy ) - Tạo cây thư mục - Tạo group Ketoan. Tạo các user: KT1, KT2, KT3. Add các user KT1, KT2, KT3 vào Group Ketoan. - Tạo group Nhansu. Tạo các user: NS1, NS2, NS3. Add các user NS1, NS2, NS3 vào Group Nhansu. II. Mục đích: Phân quyền cho các Group như sau: - Trên thư mục Data: o Group Ketoan và Nhansu có quyền Read - Trên thư mục Thamkhao: o Group Ketoan và Nhansu có quyền Full - Trên thư mục Ketoan: o Group Ketoan có quyền Full o Group Nhansu không có quyền. - Trên thư mục Nhansu: o Group Nhansu có quyền Full o Group Ketoan không có quyền.
 7. o III. Thực hiện 1. Phân quyền trên thư mục Data: B1: Logon vào Administrator  vào C:\  Bỏ dấu chọn mục Allow Inheritable Click chuột phải lên thư mục Data  Permission… Properties vào Tab Security  Chọn Advanced Trong hộp thoại Security chọn Copy Apply  OK B2: Trong hộp thoại Data Properties chọn Users  chọn Remove Advanced
 8. Trong hộp thoại Advanced Security setting B3: trong Tab security chọn Add  Tìm và folder DATA  đánh dấu chọn tại ô Add 2 Group Ketoan và Nhansu Replace Permission… chọn OK trong hộp thoại Security chọn Yes.
 9. Trong hộp thoại DATA Properties kiểm tra Ketoan và Nhansu đang có quyền Read  Apply  OK 2. Phân quyền trên thư mục Chung “Thamkhao” B1: Vào C:\ DATA Click chuột phải lên thư B2: Trong hộp thoại thamkhao Properties mục thamkhao  Properties vào Tab Chọn group nhansu  đánh dấu vào ô Full Security  Chọn group ketoan đánh dấu Control trong cột Allow như hình  vào ô Full Control trong cột Allow như Apply OK hình Apply  OK
 10. 3. Phân quyền trên thư mục Ketoan B1: Vào C:\ DATA Click chuột phải lên Trong Tab Permissions Bỏ dấu chọn mục thư mục Ketoan  Properties vào Tab Allow Inheritable Permission… Security  Advanced Trong hộp thoại Security chọn Coppy Apply  B2: Trong Tab Security chọn Group OK Nhansu  Chọn Remove
 11. Click vào Group Ketoan  đánh dấu chọn vào ô Full Control của cột Allow  Apply  OK 4. Phân quyền trên thư mục “Nhansu”. B1: Vào C:\ DATA Click chuột phải lên  Trong Tab Permissions Bỏ dấu chọn mục thư mục Nhansu  Properties vào Allow Inheritable Permission… Tab Security  Advanced
 12. Trong hộp thoại Security chọn Coppy Apply B2: Trong Tab Security chọn Group  OK Ketaon  Chọn Remove Click vào Group Nhansu  đánh dấu chọn vào ô Full Control của cột Allow  Apply  OK
Đồng bộ tài khoản