Simon - Báo cáo thu nhập

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
155
lượt xem
21
download

Simon - Báo cáo thu nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Simon - Báo cáo thu nhập

  1. Simon - Báo cáo thu nhập 1984 1985 1986 1987 Doanh thu Doanh thu bán hàng 3.430. 5.9 4.70 4.91 346 31.675 8.124 1.305 Thu phí tài chính 109.1 34. 23.5 11.3 84 158 28 34 Khác 11.22 19. 29.5 24.1 1 602 68 17 Trừ: hàng bị trả lại 9.84 0 (131. 882) 3.550. 5.9 4.77 4.81 Doanh thu thuần 751 85.435 1.114 4.874 Chi phí Giá vốn hàng bán 3.199. 5.3 4.23 4.16 701 74.568 3.773 0.051 351.0 610 537. 654. Lợi nhuận gộp 50 .867 341 823 Lương và thưởng 146.4 186 195. 202. 79 .571 061 883 Năng lượng 20.36 25. 23.2 21.6 4 538 73 69 Sửa chữa và bảo dưỡng 24.22 19. 27.4 24.3 4 258 85 31 Bảo hiểm 15.68 21. 22.9 19.0 6 079 95 04 Công cụ, dụng cụ 23.40 31. 37.2 34.4 1 459 72 82 Chi phí nợ khó đòi 22.46 60. 38.4 46.9 7 521 04 21 Công tác phí 8.922 17. 15.2 19.8 642 38 85
  2. Khấu hao và hao mòn 25.95 47. 42.7 48.3 1 142 45 19 Chi phí khác 10.39 27. 37.9 39.0 0 731 08 97 297.8 436 440. 456. Tổng chi phí hoạt động 84 .941 384 561 Trả lãi (39.8 (76. (71.0 (81.5 60) 145) 76) 03) Lãi được vốn hoá khi đang xây dựng Thu do bán tài sản 3.17 1.77 2 3 Đầu tư vào các công ty con 18.18 9.6 4.91 7.44 7 67 2 8 31.49 23. 1.74 19.8 Lợi nhuận trước thuế 3 192 6 3 Thuế thu nhập 21.3 31 Chi phí bất thường 27.77 84. 32.2 89.0 Lãi ròng 5 256 19 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản