intTypePromotion=1
ADSENSE

SINH HỌC HIẾU KHÍ

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

73
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nitrate hóa, khử nitrate và khử phospho, vùng anoxic có thể đảm đương được vai trò này Trong qui trình này, NH3-N bị oxy hóa thành nitrite và sau đó thành nitrate bởi vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter trong từng vùng sục khí riêng biệt. Nitrate được tuần hoàn trở lại vùng anoxic và được khử liên tục tối đa. Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như nguồn carbon hay nguồn năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SINH HỌC HIẾU KHÍ

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ – MÔI TRƢỜNG KỸ THUẬT XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HỌC HIẾU KHÍ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Nguyễn Thanh Hùng BM. Môi trƣờng & PTBV 1
 2. MỤC TIÊU BÀI DẠY  Kiến thức - Hiểu đƣợc quá trình xƣ̉ lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học hiếu khí. - Vai trò của vi sinh vật trong xƣ̉ lý nƣớc thải.  Kỹ năng - Nhận biết 1 vài vsv hiếu khí điển hình - Có thể lựa chọn áp một quá trình sinh học hiếu khí phù hợp cho một hệ thống xƣ̉ lý nƣớc thải 2 Trƣờng Đại học An Giang
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 3 Câu 2 Mụckể tên củaxƣ̉ lýlýnƣớc thải Hãy chế của vài công trình thải Hạn tiêu một xƣ̉ nƣớc đơn bằng phƣơng phápnƣớclýthải lý? vị trong phƣơng hóa hóa bằng bằng các xƣ̉ lý pháp ? phƣơng pháp hóa lý? 3 Trƣờng Đại học An Giang
 4. KIỂM TRA BÀI CŨ 1 2 3 4 5 6 7 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải (Nguồn: Internet) 4 Trƣờng Đại học An Giang
 5. MỤC LỤC 1 TỔNG QUAN 2 VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HIẾU KHÍ 3 VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT 4 QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG LƠ LỬNG 5 QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG DÍNH BÁM 5 Trƣờng Đại học An Giang
 6. 1. TỔNG QUAN XÖÛ LYÙ BAÄC II Xöû Lyù Baäc I (XÖÛ LYÙ SINH HOÏC) Cl2 Dòng vào Xƣ̉ lý bậc 1: - Loại rác có kích thƣớc lớn và cặn hữu cơ, vô cơ dạng lơ lửng - Song chắn rác, bể lắng cát, bể tuyển nổi,….. Xƣ̉ lý bậc 2: - Khƣ̉ đi các chất hữu cơ hoà tan hoặc dạng keo - Xƣ̉ lý sinh học 6 Trƣờng Đại học An Giang
 7. 1. TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH SINH HỌC HIẾU KHÍ 1. Chuyển hóa các chất hòa tan, dễ phân huỷ Sản phẩm chấp nhận đƣợc 2. Hấp phụ, kết tụ SS với hạt keo khó lắng Bông bùn hay màng sinh học 3. Chuyển hóa/ khƣ̉ chất dinh dƣỡng 7 Trƣờng Đại học An Giang
 8. 2. VI SINH VẬT TRONG QT HIẾU KHÍ Vi sinh vật gồm: - Vi khuẩn, - Động vật nguyên sinh, - Vi sinh sợi (nấm men, vi khuẩn sợi) Vi khuẩn (Nguồn: Michael H. Gerardi. 2006) 8 Trƣờng Đại học An Giang
 9. 2. VI SINH VẬT TRONG QT HIẾU KHÍ Động vật nguyên sinh Vorticella Tokophrya Epistylis Rotife Aelosoma Nematode (Nguồn: Veolia Water) 9 Trƣờng Đại học An Giang
 10. 2. VI SINH VẬT TRONG QT HIẾU KHÍ Nấm Nấm đơn bào và nấm hình sợi Vi khuẩn hình sợi (Nguồn: Michael H. Gerardi. 2006) 10 Trƣờng Đại học An Giang
 11. 2. VI SINH VẬT TRONG QT HIẾU KHÍ Nguồn: Internet 11 Trƣờng Đại học An Giang
 12. 2. VI SINH VẬT TRONG QT HIẾU KHÍ Cấu trúc của bông bùn C2+ PO43- COO- Tế bào vi khuẩn Liên kết 12 Trƣờng Đại học An Giang
 13. 3. VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VSV TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI - Ổn định chất hữu cơ phân huỷ sinh học - Vi sinh vật chủ yếu là vi khuẩn - Vi sinh vật ổn định chất hữu cơ Sản phẩm đơn giản Sinh khối 13 Trƣờng Đại học An Giang
 14. 3. VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT Oxi hóa và hô hấp nội bào: dinh döôõng CO2 H2O C.höõu cô O2 (N,P) Cặn không phân huỷ sinh học 14 Trƣờng Đại học An Giang
 15. 3. VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT Phân hủy nội bào: O2 CO2 H2O N,P Caën khoâng phaân huûy sinh hoïc 15 Trƣờng Đại học An Giang
 16. 4. QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG LƠ LỬNG Bể aeroten Bể lắng II Vào Ra Bùn tuần hoàn Bùn dƣ Mô tả quá trình 16 Trƣờng Đại học An Giang
 17. 4. QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG LƠ LỬNG (Nguồn: Internet) 17 Trƣờng Đại học An Giang
 18. 5. QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG DÍNH BÁM BỂ LỌC SINH HỌC Vòi phun Vật liệu lọc Lỗ thông hơi Sàn thu nƣớc BỂ LẮNG II Vào Ra Tới xử lý bùn Mô tả quá trình tăng trƣởng dính bám (Bể lọc sinh học nhỏ giọt) 18 Trƣờng Đại học An Giang
 19. 5. QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG DÍNH BÁM (Nguồn: Internet) 19 Trƣờng Đại học An Giang
 20. 5. QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG DÍNH BÁM RBC LẮNG II Vào ra Ống cấp khí Tới xử lý bùn Mô tả quá trình sinh trƣởng dính bám (Đĩa quay sinh học) 20 Trƣờng Đại học An Giang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2