intTypePromotion=3

SKKN: Biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học

Chia sẻ: Phan Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
14
lượt xem
1
download

SKKN: Biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài nhằm tuyên truyền cho cha mẹ học sinh của trường Tiểu học Lê Hồng Phong hiểu được mục đích, yêu cầu và cách đánh giá học sinh để từ đó đồng thuận và thực hiện tốt vai trò của mình nhằm giúp cho việc đánh giá học sinh được khách quan hơn, thông qua đánh giá nhằm phát triển năng lực phù hợp cho từng cá nhân học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học

 1. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thực hiện lộ  trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo  Việt Nam theo quan điểm chỉ  đạo trong Nghị  quyết số  29/NQ­TW ngày 04  tháng 11 năm 2013 của Hội nghị  lần thứ  VIII Ban chấp hành Trung  ương  Đảng khóa XI, Bộ giáo dục và Đào tạo  đã xây dựng và thực hiện đề  án đổi   mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập và giáo dục. Trong đó   có Thông tư số 30/2014/TT­BGDĐT ngày 28 tháng 08 năm 2014 và Thông tư  số  22/2016/TT­BGDĐT ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Bộ  trưởng Bộ  giáo  dục và Đào tạo, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá  học sinh Tiểu học ban hành kèm Thông tư  số  30/2014/TT­BGDĐT ngày 28  tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư  ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học thể  hiện rất rõ  mục đích, yêu cầu và vai trò tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh nhằm đạt   tính trung thực, khách quan đồng thời nhằm phát triển năng lực phù hợp cho   từng cá nhân học sinh. Tuy nhiên, khi Thông tư đánh giá học sinh được ban hành, rất nhiều cha  mẹ  học sinh của trường Tiểu học Lê Hồng Phong nói riêng và các bậc cha   mẹ  học sinh tiểu học khác nói chung đều không đồng thuận. Thực trạng đó  mâu thuẫn với yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh mà Đảng  và Bộ  giáo dục và Đào tạo đã đề  ra. Để  giải quyết vấn đề  này, tôi đã tìm  biện pháp tuyên truyền đến cha mẹ  học sinh hiểu để  thực hiện đúng vai trò  đánh giá của mình, qua mỗi lần rút kinh nghiệm thấy có hiệu quả, đồng thời  qua thu thập rà soát thông tin, tôi thấy chưa có ai nghiên cứu, trao đổi về  vấn   đề này nên tôi mạnh dạn lựa chọn, nghiên cứu và xây dựng thành đề tài “Biện  pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ  học sinh tham gia đánh giá học sinh   tiểu học”. Tác giả: Phan Văn Quản Trang 1
 2. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Mục tiêu: Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh của trường Tiểu học Lê Hồng Phong  hiểu được mục đích, yêu cầu và cách đánh giá học sinh để từ đó đồng thuận   và thực hiện tốt vai trò của mình nhằm giúp cho việc đánh giá học sinh được  khách quan hơn, thông qua đánh giá nhằm phát triển năng lực phù hợp cho   từng cá nhân học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ: Điều tra mức độ  hiểu biết của cha mẹ  học sinh về  mục đích đánh giá  học sinh. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền về  vai trò đánh giá học sinh của  cha mẹ học sinh. Trao đổi thông tin đánh giá về  quá trình và kết quả  học tập, rèn luyện,   quá trình hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất. 3. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu về ý thức, thái độ và nhận thức của cha mẹ học sinh đối với  việc đánh giá học sinh theo quy định mới. Nghiên cứu về  kết quả đánh giá và phản hồi thông tin đánh giá của cha   mẹ học sinh đến giáo viên. 4. Giới hạn của đề tài Đề  tài nghiên cứu lĩnh vực đánh giá học sinh với các vấn đề: Ý thức,   nhận thức về cách đánh giá học sinh và thái độ tham gia đánh giá học sinh. Áp  dụng đối với cha mẹ  học sinh khối 3 của năm  học 2014­ 2015; Khối 4 năm  học 2015­ 2016; Khối 5  học kì I năm học 2016­ 2017 tại trường Tiểu học Lê  Hồng Phong. 5. Phương pháp nghiên cứu Tác giả: Phan Văn Quản Trang 2
 3. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Phương pháp phân tích­ tổng hợp tài liệu; Phương pháp khái quát hóa các nhận thức độc lập b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm. Phương pháp thống kê toán học. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011­2020,   Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra nhiều vấn đề  cấp thiết, trong đó có việc đổi   mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Cụ thể, trong Nghị quyết số 29/NQ­   TW ngày 04/ 11/ 2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương  Đảng Khóa XI nêu rõ: “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm   tra đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo đảm bảo tính trung thực, khách quan.  Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả  giáo dục và đào tạo cần từng bước  theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy   và công nhận”. Chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Bộ Giáo dục   và Đào tạo đã thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu  học bằng cách ban hành Thông tư số 30/2014/TT­BGDĐT ngày 28/08/2014 và  Thông tư  số  22/2016/TT­BGDĐT ngày 22/09/2016 sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số  30/2014/TT­BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học thể hiện rõ các  tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế  giới tin cậy, công   Tác giả: Phan Văn Quản Trang 3
 4. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học nhận mà Đảng đã chỉ  đạo qua Nghị quyết số 29/NQ­TW như là: Đánh giá vì   sự  tiến bộ  của học sinh, không gây áp lực cho học sinh; Kiểm tra, đánh giá  học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phù hợp với từng cá nhân học   sinh; Đánh giá phải khách quan, trung thực.  Làm sao ta có thể đánh giá thực sự khách quan, làm sao ta có được thông   tin đánh giá nhằm phát triển năng lực phù hợp từng cá nhân học sinh? Để đạt   được điều đó, cần có sự  tham gia đánh giá của cha mẹ  học sinh và điều đó  được Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học nêu rõ: ­ Khoản 3 Điều 3: “Giúp cha mẹ  học sinh hoặc người giám hộ  tham gia đánh giá quá trình  và kết quả  học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực,   phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt  động giáo dục học sinh ”. ­ Điểm c Khoản 2 Điều 6 sửa đổi bổ  sung: “Khuyến khích cha mẹ  học  sinh trao đổi với giáo viên  về  các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình  thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên giúp đỡ  học sinh học tập,   rèn luyện.” ­ Điểm c Khoản 3 Điều 6: “Khuyến khích cha mẹ  học  sinh  trao đổi, phối hợp với giáo viên động  viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện và phát triển năng lực, phẩm chất.” Như vậy, việc tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh không chỉ giúp đạt   được mục đích, yêu cầu của việc đổi mới cách đánh giá học sinh mà còn là   nội dung quan trọng hướng tới nền giáo dục cộng đồng mà chiến lược phát   triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011­2020 của Đảng đề cập tới. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu Tuy vấn đề  mâu thuẫn giữa chủ  trương của Đảng, Quy định của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về  đổi mới cách đánh giá học sinh với ý thức, thái độ  Tác giả: Phan Văn Quản Trang 4
 5. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học của cha mẹ  học sinh là nghiêm trọng nhưng thực trạng vẫn có những thuận   lợi cơ bản, cụ thể: Phần lớn cha mẹ học sinh quan tâm đến hoạt động dạy và học của nhà  trường. Quan tâm đến chất lượng giáo dục và kết quả  học tập sau mỗi buổi  học của con em họ. Nhà trường và các cấp quả  lý giáo dục tổ  chức tập huấn kỹ  lưỡng về  cách đánh giá theo quy định mới. Hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh của giáo viên trên lớp được tăng  cường. Các tiết dạy có sự tham gia của cộng đồng được thực hiện nhiều. Tổ chuyên môn thường xuyên sinh hoạt về chuyên đề đánh giá học sinh. Được sự  hỗ  trợ  của các phương tiện thông tin để  liên lạc với cha mẹ  học sinh và có các phần mềm đánh giá học sinh. Tuy có những thuận lợi trên nhưng vẫn tồn tại những hạn chế gây mâu   thuẫn vấn đề mà ta cần giải quyết: Cha mẹ  học sinh lúng túng, thắc mắc, thậm chí có những phản ứng bất  đồng quan điểm đã xảy ra. Chẳng hạn: ­Thứ hai ngày 27/ 10 /2014 có một phụ huynh trực tiếp phản ánh với tôi  rằng: “Bài của con tôi sai hết, tại sao thầy không chấm điểm 1 hoặc 2 mà  thầy lại phê Em đã thực hiện đủ các phép tính nhưng kết quả chưa đúng, em   cần xem lại cách thực hiện cách tính cộng có nhớ! Tôi chả  hiểu ra làm sao  cả.” ­ Thứ  tư  ngày 19/10/ 2016 có một phụ  huynh cũng trực tiếp nói với tôi:  “Bữa ni Thông tư 22 đã khai tử Thông tư 30 nên chấm bài đỡ rắc rối thầy hì.” Việc chủ  động trao đổi hoặc phản hồi thông tin đánh giá học sinh theo   quy định mới của cha mẹ học sinh đến giáo viên bị ngưng lại. Cha mẹ học sinh chưa hiểu rõ ý nghĩa của lời nhận xét mà giáo viên phê  trong vở, sản phẩm học tập của học sinh. Tác giả: Phan Văn Quản Trang 5
 6. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Cha mẹ  học sinh chưa biết cách đánh giá, giúp đỡ  học sinh học tập, rèn  luyện theo hướng phát triển năng lực. Họ  không tham gia đánh giá học sinh,  hoặc nếu có thì vẫn còn đánh giá một cách mặc định theo hai tiêu chí đúng  hoặc sai. Biện pháp tư vấn, giúp đỡ khi đánh giá học sinh chưa được cha mẹ học   sinh thực hiện. Các vấn đề  hạn chế  trên do một số  nguyên nhân, yếu tố  tác động, cụ  thể: Mới tiếp cận cách đánh giá mới nên còn nhiều bỡ  ngỡ  trong khi cách  đánh giá truyền thống vẫn in đậm trong tâm thức của cha mẹ học sinh. Cha mẹ học sinh không nắm được chuẩn kiến thức, kỹ năng mà học sinh  cần phải đạt và mạch kiến thức mà học sinh cần phải học nên khó đưa ra  được lời nhận xét và biện pháp tư vấn, giúp đỡ học sinh. Chưa có sự  tuyên truyền sâu và rộng để  làm công tác tư  tưởng về  đổi  mới đánh giá học sinh cho cha mẹ học sinh nhằm đưa lý luận vào thực tiễn. Cấu trúc nội dung chương trình sách giáo khoa hiện tại vẫn chưa phù  hợp với yêu cầu đánh giá mới. Quỹ thời gian cho giáo viên đi thực tế liên lạc với gia đình học sinh hạn  hẹp. Một số phương tiện thông tin, trang mạng xã hội đã đưa ra những thông  tin trái chiều cũng tác động không nhỏ đến ý thức của cha mẹ học sinh. Thực trạng trên bộc lộ  rõ các vấn đề  buộc phải tìm ra biện pháp khắc  phục, cụ thể: Một là: Vấn đề về ý thức, thái độ của cha mẹ học sinh đối với quy định  đánh giá mới. Bản chất việc đánh giá theo quy định mới là khách quan, nhân văn, được  cộng đồng giáo dục thế  giới công nhận và đúng đường hướng, lộ  trình của  cách giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề  ra. Tuy nhiên, khi Thông tư  ban  hành và có hiệu lực thì ý thức, thái độ  của cha mẹ  học sinh là không đồng   Tác giả: Phan Văn Quản Trang 6
 7. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học thuận, cá biệt có trường hợp phản ứng trái chiều. Điều này do một số nguyên  nhân, yếu tố  tác động; hậu quả  của vấn đề  là hoạt động kiểm tra, đánh giá   học sinh chưa đạt mục đích, yêu cầu, cách đánh giá chưa góp phần nâng cao  chất lượng giáo dục. Vì vậy, ta phải làm thay đổi ý thức, thái độ, tình cảm  của cha mẹ học sinh đối với Quy định đánh giá mới. Hai là: Vấn đề kiến thức, kĩ năng của cha mẹ học sinh về cách đánh giá   mới. Trong Quy định đánh giá mới, nội dung và cách đánh giá được quy định  rất rõ, tất cả  đều thể  hiện các tiêu chí tiên tiến, đáp  ứng mục tiêu giáo dục   cho thời đại mới. Tuy nhiên, đa số  cha mẹ  học sinh không nắm được, mặt   khác cha mẹ  học sinh cũng không nắm được nội dung chương trình, chuẩn  kiến thức, kĩ năng mà học sinh cần đạt; mạch kiến thức mà học sinh cần học.  Vì vậy khi đánh giá, cha mẹ học sinh chưa có kĩ năng nhận xét được mức độ  mà học sinh đạt được, chỗ học sinh còn bị hạn chế và biện pháp tư vấn, giúp  đỡ cho học sinh tiến bộ. Không làm được điều này dẫn đến hậu quả  là việc  đánh giá học sinh không thể  hiện được tính nhân văn, không giúp học sinh   điều chỉnh được hành vi học tập, định hướng phát triển năng lực phù hợp. Do  đó, ta phải bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kĩ năng đánh giá học sinh cho cha   mẹ học sinh. 3. Nội dung và hình thức của biện pháp Biện pháp thứ nhất: Tuyên truyền cho cha mẹ  học sinh về  mục đích, yêu cầu đánh giá học  sinh theo quy định mới và vai trò tham gia đánh giá học sinh của mình. Biện pháp thứ hai: Hướng dẫn cho cha mẹ  học sinh về cách đánh giá theo quy định mới. a. Mục tiêu của biện pháp Biện pháp thứ nhất: Tác giả: Phan Văn Quản Trang 7
 8. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Giúp cha mẹ   học sinh hiểu mục đích, yêu cầu và vai trò tham gia đánh  giá của mình đối với học sinh, từ đó thay đổi ý thức, thái độ, đồng thuận và  tham gia đánh giá học sinh theo đúng vai trò của mình.  Biện pháp thứ hai: Giúp cha mẹ  học sinh hiểu cách đánh giá, có kĩ năng đánh giá học sinh   đúng quy định, biết cách động viên, giúp đỡ  học sinh học tập, rèn luyện để  học sinh có động lực học tập và được phát triển năng lực phù hợp với bản  thân, đồng thời giúp giáo viên có nhiều kênh thông tin đánh giá để  việc đánh   giá được hiệu quả  hơn, góp phần đạt mục đích yêu cầu đổi mới cách đánh  giá đã đề ra. b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp Biện pháp thứ nhất: Làm cho cha mẹ học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu đánh giá theo quy   định, hiểu được vai trò tham gia đánh giá của mình. Cách   thực   hiện biện pháp  này là  thường   xuyên tuyên  truyền về   chủ  trương, đường lối về đổi mới giáo dục của Đảng; Thông tư quy định đánh giá  học sinh tiểu học của Bộ  Giáo dục và Đào tạo, cho cha mẹ   học sinh trong   các tình huống, hoàn cảnh cụ thể như:  * Tuyên truyền thông qua thông qua lúc gặp mặt, trao đổi trực tiếp giữa   giáo viên với cha mẹ học sinh.  Chẳng hạn:  ­ Như  tình huống thứ  nhất  (đã trích dẫn  ở  phần thực trạng) : Tôi phân  tích cho cha mẹ học sinh thấy được với cách đánh giá cũ thông tin đánh giá chỉ  là ký hiệu Đúng / Sai và điểm số. Nếu điểm yếu thì học sinh sẽ không chỉ bị  áp lực mà còn không biết cách khắc phục tồn tại. Với cách đánh giá mới, học  sinh vừa biết ưu điểm đạt được, tồn tại còn mắc phải vừa được tư vấn cách   khắc phục tồn tại hoặc cách phát huy ưu điểm.  ­ Với tình huống thứ hai(đã trích dẫn  ở phần thực trạng): Tôi giải thích  cho cha mẹ học sinh hiểu biết được họ đã nhìn nhận sai về mục đích đánh giá  Tác giả: Phan Văn Quản Trang 8
 9. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học đồng thời tôi phân tích cho họ hiểu được quy định đánh giá mới có nhiều ưu   điểm phù hợp với mục đích, mục tiêu giáo dục trong thời đại mới. Còn Thông  tư số  22/ 2016 là kế thừa của Thông tư 30/ 2014 trên cơ sở  sửa đổi, bổ  sung  một số điều.  * Tuyên truyền, kết hợp thông tin đánh giá qua sổ  liên lạc; phần mềm   Vnedu; qua điện thoại;… *Tuyên truyền qua các buồi họp cha mẹ học sinh với nhà trường. Trong  trường hợp này, ta có các điều kiện thuận lợi như: Tập trung được số  đông  phụ  huynh, chủ  động được thời gian, …Vì vậy, cần tuyên truyền nội dung  rộng, phân tích sâu trọng tâm và đưa ví dụ thật cụ thể. *   Tuyên   truyền   vào   trong   các   cuộc   họp,   sinh   hoạt   của   địa   phương   (thường là các buổi tối cuối tuần ) bằng cách tham gia trực tiếp hoặc tuyên   truyền qua tài liệu với nội dung tập trung vào trọng tâm vấn đề, lời lẽ  ngắn   gọn, có phân tích ví dụ để minh họa. Một số khẩu hiệu cũng cần tuyên truyền như là: Học để biết Học để làm Học để thể hiện mình Học để cùng chung sống Giải quyết được công tác tư tưởng, ý thức, thái độ của cha mẹ học sinh   về việc đổi mới đánh giá thì đó chính là điều kiện tiên quyết cho việc cha mẹ  học sinh thực hành đánh giá học sinh và tham gia các hoạt động giáo dục khác. Biện pháp thứ hai: Hướng dẫn cho cha mẹ học sinh hiểu về cách đánh giá, kĩ năng nhận xét,   đánh giá, cách giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện. Các cách thực hiện biện pháp: Tác giả: Phan Văn Quản Trang 9
 10. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Một là:  Hướng dẫn thông qua các buổi tuyên truyền đã thực hiện cho  biện pháp thứ  nhất. Trong trường hợp này giáo viên nên tư  vấn cho cha mẹ  học sinh một số nội dung như: * Để kiểm tra kết quả học tập trên lớp: Bỏ cách dùng câu hỏi “Hôm nay con được mấy điểm?” Mà nên dùng câu   “Hôm nay con học được điều gì?”  * Để động viên, khuyến khích học sinh học tập: Nên dùng các câu như  “Bố  (mẹ) tin là con làm được, hãy cố  gắng.”  Không nên giúp bằng cách “Con hãy nhờ anh/ chị giải cho.” * Để phát triển phẩm chất trung thực:  Có thể dùng tình huống như “Bố buồn vì con mắc lỗi…nhưng bố vui vì  con đã tự nhận lỗi.” * Để nâng cao năng lực tự phục vụ: Có thể dùng tình huống như “Mẹ thấy con chọn cái áo rất hợp, nếu con   biết giữ gìn nó sẽ đẹp được rất lâu.” Hai là: Sử dụng phiếu bài tập hoạt động trải nghiệm  ở  cộng đồng cho  học sinh có sự đánh giá, nhận xét của cha mẹ  học sinh. Trong đó phần nhận   xét của cha mẹ   học sinh có gợi ý bằng cách dẫn lời đánh giá hoặc cho lời  nhận xét để lựa chọn chẳng hạn: Phiếu bài tập trải nghiệm: Học sinh:…………………………….Thời gian thực hiện:…………… Em hãy chia sẻ kiến thức đã học ở lớp và trao đổi, tìm hiểu thêm với cha   mẹ về kĩ thuật chăn nuôi gà. Nhận xét đánh giá của cha (mẹ ) sau khi thực hiện hoạt động: ­ Con đã nắm được………….và biết cách…………………….. ­ Con còn cần tìm hiểu thêm về……………………………….. ­ Con hãy giúp cha mẹ chăm sóc đàn gà cho tốt. Tác giả: Phan Văn Quản Trang 10
 11. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Ba là: Tăng cường tổ  chức các tiết dạy, các hoạt động giáo dục ngoài   giờ lên lớp có sự  tham gia của cộng đồng. Trong trường hợp này ta trực tiếp   thực hiện nhận xét, đánh giá kết quả  học sinh. Đồng thời cũng nhờ  cộng  đồng tham gia đánh giá ở một số nội dung. Bốn là: Phát cho cha mẹ   học sinh tài liệu về  chuẩn kiến thức, kĩ năng   của một số mạch kiến thức trọng tâm trong chương trình để cha mẹ học sinh   tìm hiểu, có cơ sở để nhận xét học sinh. c. Mối quan hệ giữa các biện pháp Hai biện pháp mà đề  tài đưa ra có quan hệ  cả  về  ngoại diện lẫn nội   hàm, cần phải thực hiện tốt. Trong đó, biện pháp thứ  nhất như  là biện pháp  tiền đề ta cần phải thực hiện trước để làm thay đổi về mặt tư tưởng, thái độ  của cha mẹ  học sinh sau đó thực hiện biện pháp thứ  hai là biện pháp quan   trọng, then chốt quyết định hiệu quả  đánh giá học sinh của cha mẹ  học sinh  mà đề tài cần đạt trong khảo nghiệm cũng như trong thực tế. d. Kết quả  khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn đề  nghiên cứu,   phạm vi và hiệu quả ứng dụng * Kết quả  khảo sát ý thức, thái độ  của cha mẹ   học sinh sau khi được   tuyên truyền về quy định đánh giá mới.  Lần 1 Thời điểm khảo sát : Cuối học kì I năm học  2014­ 2015. Đối tượng khảo sát: 136 cha mẹ học sinh khối lớp 3 trường Tiểu học Lê  Hồng Phong. Kết quả: ­ Có ý thức, thái độ đồng thuận: 128= 94,2 %. ­ Không đồng thuận với quy định mới: 0= 0 % ­ Không thể hiện rõ thái độ: 8= 5,8 %. Lần 2 Thời điểm khảo sát: Tháng 1 năm 2017  Tác giả: Phan Văn Quản Trang 11
 12. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Đối tượng khảo sát: 135 cha mẹ   học sinh khối lớp 5, trường Tiểu học   Lê Hồng Phong. Kết quả: ­ Thái độ đồng thuận: 133 = 98,5 %. ­ Không đồng thuận: 0= 0 % ­ Không thể hiện rõ thái độ: 2= 1,5 %. * Kết quả khảo sát về kiến thức và kĩ năng thực hiện nhận xét đánh giá  học sinh sau khi đã được hướng dẫn, tư vấn. Lần 1 Thời điểm khảo sát: Học kì I năm 2015­ 2016. Đối tượng khảo sát: 136 cha mẹ  học sinh Khối lớp 4 trường TH Lê  Hồng Phong. Kết quả khảo sát theo các tiêu chí: ­ Thường xuyên nhận xét kết quả học sinh ( ≥ 3 lượt/ tuần) : 68=  50 %) ­ Ít tham gia nhận xét học sinh: 37= 27,2 % ­ Không tham gia nhận xét học sinh: 31= 22,8 % Trong số cha mẹ  thường xuyên tham gia nhận xét học sinh có:  ­ Số nhận xét đúng cách: 41/ 68= 60,2 % ­ Số nhận xét chưa đúng cách, chỉ mặc định đúng hoặc sai, chưa có biện  pháp tư vấn: 27/ 68= 39,8 %.  Lần 2 Thời điểm khảo sát : Tháng 1 năm 2017 Đối tượng 135 cha mẹ  học sinh khối lớp 5. Kết quả: ­ Thường xuyên tham gia nhận xét: 101= 74,8 % ­ Ít tham gia: 27 = 20 % ­ Không tham gia: 7= 5,2 %. * Trong số cha mẹ  thường xuyên tham gia nhận xét học sinh có: ­Nhận xét đúng cách: 83/ 101= 82,2 % Tác giả: Phan Văn Quản Trang 12
 13. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học ­Nhận xét chưa đúng cách: 18/101= 17,8 %. Bảng tổng hợp, so sánh hiệu quả ứng dụng: Tiêu chí so sánh Kết quả trước khi áp   Kết quả khi áp dụng biện pháp dụng biện pháp Ý thức, thái độ với  Hầu hết là  100% đồng thuận và biết rõ vai  quy định mới không đồng thuận trò tham gia đánh giá học sinh. Nhận thức về mục  Không nắm được  Hiều được cách đánh giá  đích, yêu cầu, cách  kiến thức nhằm phát triển năng lực. đánh giá Kĩ năng đánh giá  Chỉ đánh giá kiểu  82,2 % biết thực hiện  đúng cách mặc định Đúng hay Sai nhận xét đúng cách   Kết quả qua khảo nghiệm trên cho thấy các biện pháp mà đề  tài đưa ra  có hiệu quả, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn phù  hợp; Xác định các điều kiện thực hiện đúng đắn, mâu thuẫn của vấn đề được   giải quyết theo hướng triệt để, đã làm thay đổi ý thức, thái độ, nhận thức của   cha mẹ  học sinh với việc đổi mới đánh giá học sinh. Biết cách đánh giá theo   hướng phát triển năng lực phù hợp cá nhân học sinh, góp phần thành công của  việc đổi mới đánh giá học sinh, tạo động lực để tiếp tục đổi mới các thành tố  khác. Như  vậy, vấn đề  được nghiên cứu có giá trị  khoa học­ Khoa học giáo  dục. III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Tiếp cận với Thông tư quy định đánh giá mới, bản thân tôi đã phát hiện   vấn đề mâu thuẫn giữa tư tưởng, thái độ, nhận thức của cha mẹ  học sinh với  mục đích yêu cầu và cách đánh giá mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định   theo quan điểm chỉ  đạo của Đảng. Qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, đề  tài đã đưa ra được biện pháp hiệu quả giải quyết được mâu thuẫn, góp phần  nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá học sinh. Tác giả: Phan Văn Quản Trang 13
 14. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Thực trạng cho thấy, mâu thuẫn của vấn đề  là phổ  biến, việc áp dụng  các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh tham gia đánh giá   học sinh là vô cùng cần thiết và phù hợp với điều kiện của giáo viên. Nhằm   đạt được thành công của việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh­   yếu tố căn bản trong giáo dục. Để tiến tới thực hiện đổi mới toàn diện giáo   dục và đào tạo thành công, đề  tài lại mở  ra hướng phát triển là nghiên cứu   mối quan hệ  cộng hưởng giữa công tác kiểm tra đánh giá với các thành tố  khác trong quá trình dạy học. Trong quá trình áp dụng biện pháp, bản thân cũng đã rút ra được những  bài học kinh nghiệm quý: Một là: Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, quy định của Bộ  Giáo  dục và Đào tạo; xác định lập trường tư tưởng vững vàng. Hai là: Học tập làm theo Tấm gương tư  tưởng, đạo đức Hồ  Chí Minh,  tận tụy trong công việc, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân làm theo  đường lối của Đảng. 2. Kiến nghị Với trường, cụm chuyên môn:  Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề  về  nội dung đánh giá  học sinh để cùng chia sẻ kinh nghiệm. Với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp quản lý chuyên môn Giáo dục   Tiểu học: Tổ chức tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng công tác kiểm tra đánh giá   học sinh cho giáo viên, đồng thời qua các phương tiện thông tin, qua các cuộc  họp giao ban liên ngành có bài tuyên truyền sâu rộng hơn về  việc đổi mới   đánh giá học sinh. Ea Na, ngày 20 tháng 2 năm 2017 Người viết Tác giả: Phan Văn Quản Trang 14
 15. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học Phan Văn Quản Tác giả: Phan Văn Quản Trang 15
 16. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đảng Cộng sản Việt Nam:  Nghị quyết số 29/NQ­TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII  Ban chấp hành Trung ương khóa XI. 2. Chính phủ nước CHXHCNVN Việt Nam:  Quyết định số  711/QĐ­TTg của Thủ  thướng Chính phủ  về  chiến lược   phát triển giáo dục giai đoạn 2011­ 2020, ngày 13 tháng 06 năm 2012. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: ­Thông tư  số  30/2014/TT­BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ­Thông tư  số  22/2016/TT­BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tác giả: Phan Văn Quản Trang 16
 17. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học MỤC LỤC Trang I. Phần mở đầu 2 1. Lí do chọn đề tài   2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu  3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 Phần II: Phần nội dung 4 1. Cơ sở lý luận 4 2. Thực trạng 5 3. Nội dung và hình thức của biện pháp  7 a. Mục tiêu của biện pháp  7 b. Nội dung và cách thực hiện biện pháp  8 c. Mối quan hệ giữa các biện pháp 10 d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên  10 cứu III. Kết Luận, kiến nghị 12 1. Kết luận 12 2. Kiến nghị 13 Tài liệu tham khảo 14 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN TRƯỜNG Tác giả: Phan Văn Quản Trang 17
 18. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Tác giả: Phan Văn Quản Trang 18
 19. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN HUYỆN  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Tác giả: Phan Văn Quản Trang 19
 20. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh tiểu học PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG TÊN SÁNG KIẾN:  BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CHA MẸ HỌC SINH  THAM GIA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Thuộc lĩnh vực: Đánh giá học sinh  Họ và tên tác giả : Phan Văn Quản Chức danh : Giáo viên Trình độ chuyên môn cao nhất : Đại học Sư phạm Chuyên ngành đào tạo : Giáo dục Tiểu học Tác giả: Phan Văn Quản Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản