intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số cách cập nhập và xử lý dữ .liệu trên phần mềm PCGD – XMC

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

156
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Một số cách cập nhập và xử lý dữ .liệu trên phần mềm PCGD – XMC" với nhiệm vụ chuyên trách BTVH được tập huấn phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC của của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được phân công là phụ trách mảng PCGD của xã Ea Bông, tham mưu với Ban chỉ đạo xã Ea Bông về công tác Chống mù chữ và phổ cập giáo dục, trực tiếp thiết lập và quản lý phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC hồ sơ sổ sách của xã, cũng như tham mưu với Ban chỉ đạo xã trong việc hoàn thành hồ sơ PCGD các cấp học hàng năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số cách cập nhập và xử lý dữ .liệu trên phần mềm PCGD – XMC

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA<br /> TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> “Một số cách cập nhập và xử lý dữ <br /> liệu trên phần mềm PCGD – XMC.”<br /> <br /> <br /> <br /> Họ và tên: TRẦN TRUNG HẢI<br /> Đơn vị công tác:  THCS TÔ HIỆU<br /> Trình độ: CĐSP<br /> Môn đào tạo: GDCD – Nhạc<br /> Krông Ana, tháng 03 năm 2016<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br />  I. PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                            <br />  <br /> ...........................................................................................    <br />  1<br />  1. Lý do chọn đề tài                                                                                           <br />  <br /> ..........................................................................................    <br />  1<br />  2. Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài                                                                            <br />  <br /> ...........................................................................    <br />  2<br />  3. Đối tượng nghiên cứu                                                                                   <br />  <br /> ..................................................................................    <br />  2<br />  4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu                                                                      <br />  <br /> .....................................................................    <br />  2<br />  5. Phương pháp nghiên cứu                                                                               <br />  <br /> ..............................................................................    <br />  2<br />  II. PHẦN NỘI DUNG                                                                                        <br />  <br /> .......................................................................................    <br />  4<br />  1. Cơ sở lý luận                                                                                                 <br />  <br /> ................................................................................................    <br />  4<br />  2. Thực trạng                                                                                                     <br />  <br /> ....................................................................................................    <br />  7<br />  2.1 Thuận lợi, khó khăn                                                                                     <br />  <br /> ....................................................................................    <br />  7<br />  2.1.2 Khó khăn                                                                                                   <br />  <br /> ..................................................................................................    <br />  7<br />  2.2 Thành công – hạn chế                                                                                <br />  ...............................................................................<br />      <br />  8<br />  2.2.1 Thành công                                                                                                <br />  <br /> ...............................................................................................    <br />  8<br />  2.3 Mặt mạnh – Mặt yếu                                                                                  <br />  <br /> .................................................................................    <br />  8<br />  2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động                                                        <br />  <br /> .......................................................    <br />  9<br />  2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra               <br /> ............<br />    <br />  9<br />  3. Giải pháp, biện pháp                                                                                   <br />  <br /> ..................................................................................     <br />  16<br />  3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp                                                           <br />  <br /> ..........................................................     <br />  16<br />  3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp                             <br /> ..........................    <br />  17<br />  3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp                                         <br />  <br /> ........................................    <br />  17<br />  3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu              <br /> ...........    <br />  17<br /> 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên <br />  cứu                                                                                                                    <br />  <br /> ...................................................................................................................     <br />  18<br />   PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ                                                             <br />  <br /> ............................................................     <br />  19<br />  1. Kết luận                                                                                                       <br />  <br /> ......................................................................................................     <br />  19<br />  2. Kiến nghị                                                                                                     <br />  <br /> ....................................................................................................     <br />  19<br />  NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN                                                 <br />  <br /> ................................................    <br />  20<br />  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                <br />  <br /> ...............................................................................     <br />  21<br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Như  chúng ta đã biết, Phổ  cập giáo dục là công tác quan trọng của Bộ <br /> GD­ĐT trong những năm vừa qua, với mục tiêu hoàn thành phổ cập bậc 3 cấp <br /> học, tiến tới phổ  cập bậc Trung học và Nghề. Trong công tác Phổ  cập giáo  <br /> dục,việc thống kê, tổng hợp các số liệu là rất quan trọng và những năm trước  <br /> được thực hiện thủ  công bằng giấy tờ, hoặc các bảng tính Excel, sau đó sử <br /> dụng các phần mềm của các tỉnh thành, các công ty viết. Các trường, phòng <br /> giáo dục, sở  giáo dục chuyển số  liệu qua lại thông qua đường giấy tờ  thông  <br /> thường hoặc gửi File. <br /> Phần   mềm Quản   lý   thông   tin   Phổ   cập   giáo   dục   –   Chống   mù   chữ <br /> (Prosoft.ESCI) là   phần   mềm   được   xây   dựng   và   phát   triển   bởi Vietec, <br /> Corp nằm trong gói thầu dự án: Xây dựng hệ  thống thông tin quản lý PCGD­<br /> CMC – Bộ  GD&ĐT triển khai cho toàn bộ  các đơn vị  xã/phường trên toàn <br /> quốc, nhằm hỗ trợ các nhà trường, Phòng và Sở GD&ĐT trong công tác điều <br /> tra, thống kê tình hình phổ  cập giáo dục theo từng độ  tuổi tương đương với  <br /> các cấp Mầm non, THCS, THPT và THPT trên phạm vi quản lý. Trên cơ  sở <br /> đó, lập ra các báo cáo Phổ  cập giáo dục theo đúng yêu cầu của Bộ  GD&ĐT, <br /> góp phần tin học hoá công tác quản lý PCGD ­ CMC ở tất cả các cấp quản lý;  <br /> đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn thông tin chính xác, thống nhất, nhằm góp <br /> phần tăng cường công tác chỉ đạo PCGD­CMC trên phạm vi toàn quốc.<br /> Căn cứ  Nghị  định số  20/2014/NĐ­CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của <br /> Chính phủ  về  phổ  cập giáo dục, xóa mù chữ; nhằm chuẩn hóa số  liệu phổ <br /> cập giáo dục, xóa mù chữ  (PCGD­XMC) trên toàn quốc đồng thời có pháp lý <br /> để  công nhận đạt chuẩn PCGD­XMC; Công văn số  1387/BGDĐT­KHTC­Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo,  ngày 25 tháng 03 năm 2015 về  việc về  việc thực hiện  <br /> phổ  cập giáo dục;  Công văn số  1387/BGDĐT­KHTC ­ Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo,  ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục <br /> chỉ  kiểm tra, công nhận lại đối với các đơn vị  hoàn thành trên phần mềm  <br /> ESCI PCGD­ XMC tại trang http://pcgd.moet.gov.vn.<br /> Thực hiện Hướng dẫn số 477/HD – PGD – GDTX về việc hướng dẫn  <br /> kiểm tra công nhận lại công tác phổ  cập – xóa mù chữ   ngày 25 tháng 9 năm <br /> 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.<br /> Với   nhiệm   vụ   là   Chuyên   trách   BTVH   được   tập   huấn   phần   mềm <br /> PROSOFT.ESCI PCGD – XMC của của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được phân <br /> <br /> <br /> 1<br /> công là phụ trách mảng PCGD của  xã Ea Bông, tham mưu với Ban chỉ đạo xã  <br /> Ea Bông về  công tác Chống mù chữ  và phổ  cập giáo dục, trực tiếp thiết lập  <br /> và quản lý phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC hồ sơ sổ sách của xã,  <br /> cũng như  tham mưu với Ban chỉ  đạo xã  trong việc hoàn thành hồ  sơ  PCGD  <br /> các cấp học hàng năm.<br /> Để  thực hiện Công văn số  1387/BGDĐT­KHTC ­ Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo,  ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục ; <br /> Công văn số 4284/ BGD ĐT – KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 về việc triển  <br /> khai cập nhập dữ liệu PCGD – XMC năm 2015; Công văn số  1085/ HD SGD  <br /> ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn <br /> kiểm tra công nhận lại công tác PCGD – XMC; Công văn 477/ HD – PGDĐT – <br /> GDTX ngày 25 tháng 9 năm 2015 tôi đã mạnh dạn chọn đề  tài “ Một số cách <br /> cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài<br /> Tháng 12 năm 2015 là thời gian cập nhật số  liệu của tỉnh Đăk Lăk lên  <br /> hệ  thống theo kế  hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục tham  <br /> mưu cho UBND huyện kiểm tra công nhận lại đối với các xã thị  trấn đạt  <br /> chuẩn PCGD – XMC trên cơ sở dữ liệu đã được cập nhập tại hệ thống thông <br /> tin điện tử quản lý PCGD – XMC trực tuyến, không kiểm tra công nhận đối <br /> với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên hện thống.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> ­   Dữ   liệu   PCGD   trên   phần   mềm   trực   tuyến   PCGD   –   XMC  <br /> PROSOFT.ESCI <br /> <br /> 4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu<br /> ­ Một số  cách cập nhập và xử  lý dữ  liệu phần mềm PROSOFT.ESCI  <br /> PCGD – XMC tại trang  http://pcgd.moet.gov.vn thống kê chính xác.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> ­ Dựa vào Công văn số 1387/BGDĐT­KHTC ­ Bộ Giáo dục và Đào tạo, <br /> ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục; Công <br /> văn số  4284/ BGD ĐT – KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 về  việc triển khai  <br /> cập nhập dữ  liệu PCGD – XMC năm 2015; Công văn số  1085/ HD SGD ĐT <br /> ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở  Giáo dục và Đào tạo về  việc hướng dẫn <br /> kiểm tra công nhận lại công tác PCGD – XMC; Công văn 477/ HD – PGDĐT – <br /> GDTX ngày 25 tháng 9 năm 2015.<br /> <br /> <br /> 2<br /> ­ Phương pháp điều tra cập nhập dữ liệu trình độ  văn hóa của từng hộ <br /> gia đình đảm bảo chính xác, không bỏ sót bất cứ thông tin nào.<br /> ­ Cập nhập thông tin trên phần mềm Execl và ESCI trực tuyến.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> <br /> 1. Cơ sở lý luận<br /> Căn   cứ   Quyết   định   số   26/2001/BGD&ĐT,   ngày   05/7/2001   của   Bộ <br /> trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và <br /> đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; <br /> Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc  <br /> sửa đổi một số  điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận <br /> phổ  cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư  số <br /> 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo; <br /> Nghị  định 20/2014/NĐ – CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về  PCGD – <br /> XMC;  Công văn số 1387/BGDĐT­KHTC ­ Bộ Giáo dục và Đào tạo,  ngày 25 <br /> tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục; <br /> Công văn số 1085/ HD SGD ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo <br /> dục và Đào tạo về  việc hướng dẫn kiểm tra công nhận lại công tác PCGD –  <br /> XMC; Hướng dẫn số  477/HD – PGD – GDTX về việc hướng dẫn ki ểm tra  <br /> công nhận lại công tác phổ cập – xóa mù chữ  ngày 25 tháng 9 năm 2015 của <br /> Phòng Giáo dục và Đào tạo; <br /> Công văn 5891/BGDĐT­ GDTH, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo về  việc Kiểm tra và hỗ  trợ  kĩ thuật công tác PCGDTH <br /> đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; <br /> Công văn số  1930/SGDĐT­ GDTH, ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở <br /> Giáo dục và Đào tạo về  việc Kiểm tra và hỗ  trợ  kĩ thuật công tác PCGDTH <br /> đúng độ tuổi; <br /> Công văn số  1499/SGDĐT­ GDTH, ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở <br /> Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục ­ xóa mù <br /> chữ năm 2015 và hướng dẫn hoàn thành hồ sơ  PCGDTHĐĐT mức độ 2;<br /> Phần mềm PROSOFT.ESCI phải thống kê được các tiêu chuẩn <br /> sau:<br /> 1.1 Biểu mẫu PCGD THCS  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 1.1.1 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở <br /> mức độ 1<br /> ­ Đối với xã: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt <br /> nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế ­ xã <br /> hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.<br /> ­ Đối với huyện: Có ít nhất 90% số  xã đạt chuẩn phổ  cập giáo dục <br /> trung học cơ sở mức độ 1.<br /> ­ Đối với tỉnh: Có 100% số  huyện đạt chuẩn phổ  cập giáo dục trung  <br /> học cơ sở mức độ 1.<br /> 1.1.2 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở <br /> mức độ 2<br /> ­ Đối với xã: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt <br /> nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế  ­ xã  <br /> hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.<br /> ­ Đối với huyện: Có ít nhất 95% số  xã đạt chuẩn phổ  cập giáo dục <br /> trung học cơ sở mức độ 2.<br /> ­ Đối với tỉnh: Có 100% số  huyện đạt chuẩn phổ  cập giáo dục trung  <br /> học cơ sở mức độ 2.<br /> 1.1.3 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở <br /> mức độ 3<br /> ­ Đối với xã: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt <br /> nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế  ­ xã  <br /> hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; Tỷ  lệ  thanh niên, thiếu niên trong độ <br /> tuổi từ  15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ  thông hoặc giáo dục <br /> thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất  <br /> 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế  ­ xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất <br /> 70%.<br /> ­ Đối với huyện: Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học <br /> cơ sở mức độ 3.<br /> ­ Đối với tỉnh: Có 100% số  huyện đạt chuẩn phổ  cập giáo dục trung  <br /> học cơ sở mức độ 3.<br /> 1.2 Biểu mẫu THĐĐT<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> 1.2.1 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức <br /> độ 1<br /> ­ Đối với xã: Tỷ  lệ  trẻ  em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; Tỷ  lệ  trẻ <br /> em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã  <br /> có điều kiện kinh tế ­ xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.<br /> ­ Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ <br /> cập giáo dục tiểu học mức độ 1.<br /> ­ Đối với tỉnh: Có 100% số  huyện được công nhận đạt chuẩn phổ  cập <br /> giáo dục tiểu học mức độ 1.<br /> 1.2.2 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức <br /> độ 2<br /> ­ Đối với xã: Tỷ  lệ  trẻ  em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; Tỷ  lệ  trẻ <br /> em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có <br /> điều kiện kinh tế  ­ xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ  em 11 <br /> tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.<br /> ­ Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ <br /> cập giáo dục tiểu học mức độ 2.<br /> ­ Đối với tỉnh: Có 100% số  huyện được công nhận đạt chuẩn phổ  cập <br /> giáo dục tiểu học mức độ 2.<br /> 1.2.3 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức <br /> độ 3<br /> ­ Đối với xã: Tỷ  lệ  trẻ  em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%; Tỷ  lệ  trẻ <br /> em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối với xã có <br /> điều kiện kinh tế  ­ xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ  em 11 <br /> tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.<br /> ­ Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ <br /> cập giáo dục tiểu học mức độ 3.<br /> ­ Đối với tỉnh: Có 100% số  huyện được công nhận đạt chuẩn phổ  cập <br /> giáo dục tiểu học mức độ 3.<br /> 1.3 Biểu mẫu PCGD MN cho trẻ 5 tuổi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> 1.3.1 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho <br /> trẻ em 5 tuổi<br /> - Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện  <br /> kinh tế ­ xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%.<br /> ­ Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít <br /> nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế  ­ xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít  <br /> nhất 80%.<br /> <br /> 2. Thực trạng<br /> <br /> 2.1 Thuận lợi, khó khăn<br /> 2.1.1 Thuận lợi<br />  Phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC được huyện Krông Ana tập <br /> huấn vào ngày 15 tháng 11 năm 2013. Hệ  thống văn bản chỉ đạo về  công tác <br /> cập nhập, thống kê PCGD 3 cấp học từ Trung ương đến địa phương kịp thời.<br /> Được sự  quan tâm của Ban chỉ  đạo PCGD ­ CMC và PCGD từ  huyện  <br /> đến xã trong thời gian qua, hoạt động có hiệu quả  và có nhiều kinh nghiệm  <br /> trong thực tiễn. <br />  Dữ  liệu PCGD – XMC đã được cập nhập lên phần mềm trực tuyến.  <br /> Đối chiếu thực tế  giữa thống kê trên phần mềm trực tuyến PCGD – XMC  <br /> PROSOFT.ESCI và hồ sơ công nhận PCGD tương đối khớp.<br /> Công tác PCGD đã được đưa vào Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, NQ  <br /> của HĐND, UBND các cấp và ngày càng mang tính xã hội sâu sắc. Đội ngũ <br /> cán bộ, giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục ở các trường MN, TH, THCS  <br /> luôn được củng cố  và là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, hực hiện  <br /> các mục tiêu phổ cập giáo dục.<br /> Các đơn vị trường đã phân công cán bộ, giáo viên cập nhập dữ liệu lên <br /> phần mềm và đầu tư thiết bị máy móc cũng như  hệ  thống mạng Internet cáp <br /> quang … để phục vụ cho công tác cập nhập, thống kê, báo cáo số liệu PCGD <br /> trên phần mềm online, cũng như các công tác khác.<br /> <br /> 2.1.2 Khó khăn<br /> Phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC là một phần mềm PCGD <br /> mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai năm 2013. Là phần mềm quản lí  <br /> PCGD – XMC trực tuyến 3 cấp trên trang Website  http://pcgd.moet.gov.vn dữ <br /> liệu của phần mềm được làm trên file Excel, sau khi được phần mềm Excel  <br /> <br /> <br /> 7<br /> kiểm   tra   chính   xác   thì   mới   đưa   được   dữ   liệu   lên   hệ   thống   phần   mềm  <br /> PROSOFT.ESCI PCGD – XMC.<br /> Tuy nhiên, khi nhập dữ  liệu trên phần mềm Excel, phần mềm Excel <br /> không báo lỗi, nhưng khi đưa dữ  liệu lên hệ  thống phần mềm trực tuyến thì <br /> khi thống kê phần mềm vẫn thống kê không chính xác.Từ đó việc lấy dữ liệu  <br /> để hoàn thành hồ sơ PCGD các cấp không thực hiện được.<br />  Công tác PCGD là công tác tương đối khó, số liệu nhiều, khi cập nhật  <br /> dữ  liệu đòi hỏi phải có những cán bộ, giáo viên sử  dụng thành thạo phần <br /> mềm Excel và phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC, hiểu được thông <br /> tin của từng số liệu, những đòi hỏi để hoàn thành PCGD các cấp học thì mới <br /> thực hiện được công việc.<br /> Việc cập nhập dữ  liệu đầu tiên vào phần mềm Excel hay phần mềm  <br /> trực tuyến là các đơn vị  trường mẫu giáo, mầm non. Còn các đơn vị  trường  <br /> TH, THCS từ 6 đến 60 tuổi. Vì các đơn vị mẫu giáo mầm non chỉ điều tra và  <br /> cập nhập trẻ từ 0 đến 5 tuổi còn nên việc một hộ  gia đình có 2 mã phiếu sẽ <br /> xảy ra.<br /> Một số giáo viên được phân công làm công tác PCGD do lớn tuổi, ít tiếp  <br /> cận với công nghệ thông tin nên gặp không ít khó khăn trong việc cập nhật dữ <br /> liệu.<br /> <br /> 2.2 Thành công – hạn chế <br /> <br /> 2.2.1 Thành công<br /> ­ Công tác điều tra cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác trên địa bàn  <br /> toàn xã. <br /> ­ Xã Ea Bông đã cập nhật và báo cáo thống kê dựa trên phần mềm ESCI  <br /> từ năm 2013.<br /> 2.2.2 Hạn chế<br /> Việc tập huấn lại phần mềm ESCI trực tuyến một vài đơn vị vẫn chưa  <br /> áp dụng thành thạo. <br /> <br /> 2.3 Mặt mạnh – Mặt yếu<br /> 2.3.1 Mặt mạnh<br /> Các đơn vị  đã cử  cán bộ, giáo viên thành thạo về  tin học cập nhập số <br /> liệu lên phần mềm. Phiếu điều tra đã hoàn thiện trên biểu mẫu mới nhất.<br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> 2.3.2 Mặt yếu<br /> Đối   với   các   đơn   vị   trường   MN   chưa   thông   suốt   trong   biểu   mẫu   1  <br /> PCGDMN cho trẻ 5 tuổi ở mục 8.1, 8.2.<br /> <br /> 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động<br /> Việc tập huấn đã triển khai từ năm 2012­2013, đến năm 2015­2016 việc <br /> báo cáo thống kê mới chính thức áp dụng cho các xã trên phần mềm ESCI trực <br /> tuyến. <br /> <br /> 2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra<br /> 2.5.1 Việc cập nhập số liệu PCGD 3 cấp học lên phần mềm Execl và hệ <br /> thống<br /> <br /> ­ Cập nhập dữ  liệu lên phần mềm Execl là công việc đầu tiên để  đẩy <br /> dữ liệu lên hệ thống phần mềm trực tuyến PCGD – XMC, đòi hỏi các đơn vị <br /> phải nhập trên file mẫu mới nhất của hệ thống. Nếu trường hợp đã cập nhập <br /> rồi thì khi đơn vị  cập nhập thêm dữ  liệu thì dowloand dữ  liệu từ  hệ  thống  <br /> phần mềm PCGD – XMC về cập nhập vào và coppy sang file mẫu mới nhất <br /> để upload lên hệ thống, hoặc thêm, bớt số liệu trực tiếp trên phần mềm. Việc <br /> cập nhập Mã trường phải thật chính xác thì hệ  thống mới thống kê được  <br /> chính xác, mặc dù khi cập nhập trên phần mềm Excel phần mềm không báo  <br /> lỗi.<br /> ­ Nếu trong một hộ  gia đình có thêm thông tin mới thì đơn vị  đó xuất <br /> phiếu từ  phần mềm và tìm đến mã phiếu hộ  gia đình đó chèn thêm nhân sự <br /> vào phần mềm Excel. Sau khi đã hoàn thành coppy vào file dữ  liệu mới nhất  <br /> tải về  và xóa hết những dữ  liệu trên hệ  thống và  upload lại trên hệ  thống.  <br /> (Phải chèn vào tiếp theo sau hộ  gia đình đó thì khi upload lên hệ  thống mới  <br /> được)<br /> Chèn thêm dữ liệu <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> ­ Cách cập nhập trên phần mềm PCGD – XMC<br /> Nếu trong một hộ gia đình có thêm nhân sự  mới tìm kiếm mã phiếu từ <br /> hệ   thống   phần   mềm   và   thêm   đối   tượng   vào   phần   mềm   PROSOFT.ESCI <br /> PCGD – XMC rồi lưu vào hệ thống.<br /> VD: Thêm nhân sự vào mã phiếu EB0001.<br /> Vào tìm kiếm và đánh mã phiếu EB 0001cần thêm.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khi hệ thống tìm kiếm được và thêm đối tượng vào. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> Tiến hành cập nhập những thông tin cần thiết vào hệ  thống và lưu vào hệ <br /> thống.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2.5.2 Để tránh việc một hộ gia đình có 2 mã phiếu<br /> <br /> Việc cập nhập dữ  liệu đầu tiên vào phần mềm Excel hay phần mềm  <br /> trực tuyến là các đơn vị  trường mẫu giáo, mầm non. Còn các đơn vị  trường  <br /> TH, THCS từ  6 đến 60 tuổi. Các đơn vị  mẫu giáo, mầm non chỉ  điều tra và <br /> cập nhập trẻ từ 0 đến 5 tuổi, nên việc một hộ gia đình có 2 mã phiếu sẽ  xảy <br /> ra. Vì có hộ gia đình 3,4 thế hệ tách ra nhập vào.<br /> Khi nhận thông tin từ giáo viên điều tra người nhập dữ liệu vào phần <br /> mềm cần dowloand dữ liệu mới nhất từ hệ thống phần mềm trực tuyến và <br /> vào kiểm tra bằng cách vào Data­­>Filter ­­>Autofilter <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> Tìm chủ hộ trên thanh Đata<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sau khi tìm kiếm được chủ  hộ  trên dữ  liệu phần mềm trùng với trên  <br /> phiếu điều tra mới  đó chính là nhân khẩu mới trên cùng mã phiếu. Tránh  <br /> trường hợp không kiểm tra mà cứ cấp thêm mã phiếu mới cho phần mềm khi <br /> có nhân khẩu mới.<br /> 2.5.3 Việc kiểm tra và xử lý số liệu PCGD 3 cấp học trên hệ thống<br /> <br /> * Số liệu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi<br /> Sau khi cập nhập đầy đủ  thông tin lên hệ  thống thì việc tiếp theo là <br /> thống kê số  liệu. Tuy nhiên, thống kê trẻ  đến trường vẫn còn thiếu mặc dù <br /> trên phần mềm Execl không báo lỗi. Lỗi này do khi nhập mã trường, người <br /> nhập đã nhập không chính xác mã trường. Lúc này phải vào thư mục tìm kiếm <br /> trên hệ  thống và tìm độ  tuổi cần tìm, chọn những đối tượng chưa có trường <br /> học cập nhập vào đầy đủ thì hệ thống sẽ thống kê chính xác. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> Đơn vị đã điều tra, vận động và cập nhập đầy đủ lên phần mềm Execl, <br /> nhưng sau khi đưa dữ  liệu lên hệ  thống thì số  trẻ  ra lớp, tỷ lệ  huy động vẫn <br /> không đạt.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lúc này vào hệ thống tìm kiếm, xem lại những cột mục còn thiếu thông  <br /> tin về mã trường, tên trường rồi cập nhập vào rồi lưu lại vào hệ thống, thì hệ <br /> thống sẽ  thống kê chính xác. (Vì khi nhập trên phần mềm Execl người nhập <br /> đã nhập sai mã trường).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> * Số liệu PCGDTH ĐĐT <br /> Cũng tương tự như PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, khi cập nhập đầy đủ  dữ <br /> liệu vào phần mềm Excel và đưa dữ  liệu lên hệ  thống, nhưng khi thống kê  <br /> một số số liệu vẫn thống kê không chính xác. <br /> Ở  biểu mẫu thống kê PCGDTH   ĐT đây bắt buộc phải lập hàm để <br /> kiểm tra xem số liệu có chính xác không. Vì để thống kê chính xác thì số đang  <br /> học, bỏ  học, hoàn thành chương trình tiểu học phải bằng với số  phải phổ <br /> cập.<br /> Với biểu mẫu này lập hàm kiểm tra như sau:<br /> =IF((SUM(F12:F13,F19:F20,F26:F27,F33:F34,F40:F41)+<br /> (F48+F56))=F11,"Đúng","Sai").<br /> F12:F13,F19:F20,F26:F27,F33:F34,F40:F41là số  học sinh phải phổ  cập đang <br /> học tại chổ và nơi khác.<br /> F48 là số học sinh hoàn thành CTTH (số phải phổ cập).<br /> F56 là số học sinh bỏ học chưa đi học phải phổ cập.<br /> F11 là số học sinh phải phổ cập.<br /> Nếu số học sinh đang học tại chổ và nơi khác + học sinh HTCTTH + số <br /> học sinh PPC bỏ  học chưa đi học = số  học sinh PPC là chính xác.Tuy nhiên <br /> <br /> <br /> 14<br /> một số  thôn buôn mặc dù đã cập nhập đầy đủ, nhưng khi thống kê số  liệu  <br /> vẫn sai không khớp.<br /> Lúc này phải vào tìm kiếm độ tuổi sai tại phần mềm online và tìm những học <br /> sinh có mặt nhưng chưa có trường học cập nhập vào đầy đủ, hệ  thống sẽ <br /> thống kê chính xác.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> * Số liệu PCGDTHCS<br /> ­ Khác với biểu mẫu thống kê PCGDMN cho trẻ  5 tuổi và THĐĐT, <br /> biểu mẫu thống kê THCS khi xuất ra Excel thì đã có sẵn một hàm để kểm tra  <br /> số liệu. Mặc dù, đã cập nhập đầy đủ  số  liệu từ phần mềm Excel và đẩy lên <br /> hệ thống, nhưng khi kiểm tra thống kê vẫn sai. Lúc này người cập nhập phải <br /> tìm kiếm từng độ tuổi sai.<br /> ­ Kiểm tra lại số học sinh chuyển đi, nếu học sinh chuyển đi thì không  <br /> thể học tại đơn vị xã, huyện mình được.<br /> ­ Kiểm tra đối tượng hoàn thành chương trình MN nhưng đã học trên  <br /> bậc học THCS.<br /> ­ Kiểm tra đối tượng hoàn thành chương trình TH nhưng đã học trên bậc  <br /> học THPT.<br /> ­ Kiểm tra đối tượng chưa tốt nghiệp bậc MN nhưng đã học trên bậc <br /> học TH.<br /> ­ Kiểm tra đối tượng chưa tốt nghiệp bậc TH nhưng đã học trên bậc học <br /> THCS<br /> ­ Kiểm tra đối tượng vừa đang học nhưng cũng vừa bỏ học.<br /> <br /> <br /> <br /> 15<br /> 3. Giải pháp, biện pháp<br /> <br /> 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp<br /> Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, vận động học sinh trong <br /> độ  tuổi đến trường. Hệ  thống các ban, ngành đoàn thể  cùng chung tay vào  <br /> công việc hoàn thành PCGD 3 cấp của xã nhà, thì việc cập nhập dữ  liệu lên <br /> hệ  thống thông tin của phần mềm PCGD – XMC, được phần mềm thống kê <br /> chính xác để xã được kiểm tra công nhận thì Chuyên trách phổ cập có vai trò <br /> hết sức quan trọng trong việc kiểm tra số  liệu báo cáo từ  phần mềm ESCI  <br /> PCGD ­ XMC. <br /> Theo   Công   văn   số   1387/BGDĐT­KHTC   ­   Bộ   Giáo   dục   và   Đào   tạo,  <br /> ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục; Công <br /> văn số 1085/ HD SGD ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào <br /> tạo   về   việc   hướng   dẫn   kiểm   tra   công   nhận   lại   công   tác   PCGD   –   XMC.  <br /> Hướng dẫn 177/ HD – PGD – GDTX ngày 25 tháng 9 năm 2015. <br /> Hệ thống phần mềm ESCI PCGD – XMC phải thống kê đúng, theo yêu <br /> cầu của Quyết định số 26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo ban hành về  Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá <br /> công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; <br /> Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc <br /> sửa đổi một số  điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận <br /> <br /> <br /> 16<br /> phổ  cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư  số <br /> 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo; Nghị  định số  20/2014/NĐ­CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ <br /> về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.<br /> <br /> 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> Lãnh đạo các đơn vị  là người trực tiếp chỉ  đạo trong việc điều tra và  <br /> cập nhập dữ liệu lên phần mề  PCGD XMC. Do đó, lãnh đạo các đơn vị  cần <br /> có một tài khoản đăng nhập từ phần mềm, nắm rõ các văn bản liên quan đến  <br /> vệc công nhận PCGD. Từ  đó, thống kê kiểm tra từ  hệ  thống, qua đó nắm  <br /> được đơn vị mình hoàn thành hay không hoàn thành PCGD vì lý do nào. Không <br /> hoàn thành vì điều tra, huy động, vận động trẻ  đến trường hay từ  việc cập  <br /> nhập dữ liệu lên phần mềm để có hướng xử lý.<br /> <br /> 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp<br /> Tổ chức các đợt tập huấn cập nhập dữ liệu lên phần mềm PCGD – <br /> XMC  SCI trực tuyến cho các đơn vị từ MG, MN đến THCS.<br /> <br /> 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> <br /> Chuyên trách cần nắm Công văn số  26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 <br /> của Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo ban hành về  Quy định tiêu chuẩn <br /> kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; <br /> Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc <br /> sửa đổi một số  điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận <br /> phổ  cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư  số <br /> 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo; <br /> Nghị  định 20/2014/NĐ – CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về  PCGD – <br /> XMC. Sử dụng tốt phần mềm Excel và phần mềm trực tuyến ESCI để  tham <br /> mưu tổ chức tập huấn cho các đơn vị trường học từ MG, MN, TH đến THCS <br /> trong xã mình.<br /> <br /> 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> Để làm tốt công tác cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm  PCGD – <br /> XMC được thuận lợi và nhanh chóng bản thân tôi đã tham mưu tổ  chức tập  <br /> huấn lại phần mềm PCGD – XMC vào ngày 13 tháng 9 năm 2014 cho các tổ <br /> nghiệp vụ của các đơn vị trường trong toàn xã Ea Bông. <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề <br /> nghiên cứu<br /> Với những việc làm đã nêu trên, từ  khi Bộ  Giáo dục tập huần phần <br /> mềm PCGD – XMC trên hệ  thống online ngày 15 tháng 11 năm 2013, xã Ea <br /> Bông đã thực hiện tốt công tác cập nhập dữ liệu lên phần mềm online. <br /> Mọi thống kê, báo cáo đều để  được công nhận PCGD 3 cấp đều được <br /> phần   mềm   PCGD   –   XMC   thông   kê   chính   xác   theo   yêu   cầu   Công   văn  số <br /> 26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo <br /> ban hành về Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo <br /> dục trung học cơ sở; <br /> Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc <br /> sửa đổi một số  điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận <br /> phổ  cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư  số <br /> 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ  Giáo dục và Đào <br /> tạo; Nghị định 20/2014/NĐ – CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về PCGD – XMC.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 18<br />  PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận<br /> ­ Ban chỉ  đạo PCGD xã tham mưu cho cấp  ủy Đảng, chính quyền địa <br /> phương trong việc thực hiện nhiệm vụ PCGD tại địa phương với vai trò nòng <br /> cốt là các trường MN, TH, THCS đóng trên địa bàn. Đóng vai trò chính trong  <br /> việc cập nhập dữ liệu mới nhất là các trường MG, MN trong địa bàn.<br /> ­ Mọi sự  biến động chuyển đi, chuyển đến các trường phải nắm bắt <br /> thông tin chuyển đi đến đâu, học tại trường nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào.. <br /> để việc cập nhập thống kê trên hệ thống được chính xác, thuận lợi.<br /> ­ Vì là phần mềm PCGD nên các đơn vị trường học chỉ thực sự chú tâm <br /> khi đến đợt cần số  liệu thống kê, nên nhiều thao tác dễ  lầm lẫn. Cần có các  <br /> đợt tập huấn đầu năm cho các đơn vị trường.<br /> <br /> 2. Kiến nghị<br /> ­ Với đề  tài này, nếu được thực hiện nghiêm túc và có bổ  sung, điều  <br /> chỉnh hợp lý khi có vấn đề  phát sinh mới chắc chắn xã Ea Bông nói riêng và  <br /> huyện Krông Ana nói chung sẽ  hoàn thành dữ  liệu trên phần mềm PCGD –  <br /> XMC PROSOFT.ESCI, thống kê được chính xác. Việc cập nhập dữ liệu mới  <br /> sẽ hạn chế được việc một gia đình có 2 mã phiếu. Khi hoàn thành số liệu sẽ <br /> góp phần giảm nhẹ bớt sai sót trong các báo cáo và danh sách minh chứng cho  <br /> bộ hồ sơ công nhận PCGD các cấp năm này và những năm tiếp theo.<br /> ­ Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ được rút ra trong quá trình thực  <br /> tiễn cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm ESCI PCGD ­ XMC, xin được <br /> sự đóng góp ý kiến của quý cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> <br /> <br />                   Ea Bông, ngày 21 tháng 3 năm 2016<br />         NGƯỜI VIẾT<br /> <br /> <br /> <br />        Trần Trung Hải<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 19<br /> NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br />                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN<br />                                       (Ký tên, đóng dấu)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 20<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br />   Quyết định số  26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ  trưởng Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo ban hành về  Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá <br /> công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở;<br />  Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc <br /> sửa đổi một số  điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận <br /> phổ  cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư  số <br /> 32/2010?TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ  Giáo dục và Đào  <br /> tạo;<br />  Nghị định số 20/2014/NĐ­CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ <br /> về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nhằm chuẩn hóa số liệu phổ cập giáo dục,  <br /> xóa mù chữ (PCGD­XMC) trên toàn quốc đồng thời có  pháp lý để công nhận  <br /> đạt chuẩn PCGD­XMC; Công văn số  1387/BGDĐT­KHTC­Bộ  Giáo dục và <br /> Đào tạo,  ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo  <br /> dục. <br />  Công văn số  1387/BGDĐT­KHTC ­ Bộ Giáo dục và Đào tạo,  ngày 25 <br /> tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục<br />   Công văn 5891/BGDĐT­ GDTH, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ <br /> Giáo dục và Đào tạo về  việc Kiểm tra và hỗ  trợ  kĩ thuật công tác PCGDTH <br /> đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; <br />  Công văn số  1930/SGDĐT­ GDTH, ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở <br /> Giáo dục và Đào tạo về  việc Kiểm tra và hỗ  trợ  kĩ thuật công tác PCGDTH <br /> đúng độ tuổi<br />  Công văn số  1499/SGDĐT­ GDTH, ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở <br /> Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục ­ xóa mù <br /> chữ năm 2015 và hướng dẫn hoàn thành hồ sơ  PCGDTHĐĐT mức độ 2;<br />   Hướng dẫn số  177/HD – PGD – GDTX về  việc hướng dẫn kiểm tra  <br /> công nhận lại công tác phổ cập – xóa mù chữ  ngày 25 tháng 9 năm 2015 của <br /> Phòng Giáo dục và Đào tạo.<br /> Kế hoạch GDTX số 62/ KH­PGDĐT­GDTX, Krông Ana, ngày 08  tháng <br /> 12  năm 2015<br /> Tài liệu hướng dẫn trên phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC của <br /> của Bộ Giáo dục và Đào tạo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 21<br /> 22<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=156

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2