Sơ đồ tư duy

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

3
2.920
lượt xem
1.421
download

Sơ đồ tư duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: kỹ thuật hình họa, khai phá tiềm năng bộ não, kết hợp các năng lực tư duy, sử dụng hiệu quả quỹ thời gian

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ tư duy

  1. Khái ni m K thu t hình ho Sơ ñ tư duy Khai phá ti m năng b não K t h p các năng l c tư duy S d ng hi u qu qu th i gian Sơ ñ tư duy 40-50 nghìn suy nghĩ m i ngày M i th r i tung Suy nghĩ & 1
  2. L ch s L ch s Hàng tri u Tony Buzan ngư i s d ng Gi ng viên. ð i s nh.Văn ngh . Loa. ðèn.Thi c .Sinh viên.Sân bãi.Micrô. Chia s v Cây c i.Giao lưu.Gh ñá.Liên hoan. Hi u phó.Gi ng ñư ng. Máy tính. Cách h c H c t p . Qu t . Bí thư . Vư n hoa B o v . Bàn gh . B n bè. Nhà t p. Sơ ñ hoá Th thao . Máy chi u . Nghiên c u.,. Ýc Ý Ýc Ý on ch Ý con on ch Ý con 1 ín 1 ín 2 2 co n h Ý con co n h Ý con Ý 1 h 2 Ý 1 h 2 chín chín 3 3 on on Ý Ý Ýc Ýc Ý con Ý con 4 4 ính ính Ý Ý ch ch Ý Ý CH CH ch ch Ý ð Ý ð con con ính ính Ý con 1 Ý con 1 1 1 2 2 3 3 n Ý n Ý co co co co 3 3 Ý n Ý n Ý 2 Ý 2 on on co co Ýc Ýc n n 3 3 2
  3. H ng thú!!! Gi i quy t v n ñ Tăng s c m nh Sáng t o sáng t o T ph p Sáng t o & Lưu gi ý tư ng D li u kh ng l kh thi 3
  4. Khi có sơ ñ tư duy H n ch ? S lư ng hay Kh gi y k t n i? Hàng trăm nghìn ý tư ng Chi ti t H th ng ý tư ng BT xem b n ñ Tìm ch ð ng Xuân 4
  5. Chi ti t & T ng th Tăng kh năng Ghi nh Thu n ti n ThÓ thèng nhÊt Nhìn ð c Tèi ®a ho¸ Suy ng m 2 b¸n cÇu n o Ghi nh Ngư i ñi h c Ghi chép Ghi nh Ghi chép Không l thu c vào trình t Vi t lu n Vi t báo cáo Gi m thi u t i ña câu ch Thuy t trình Suy nghĩ Phát huy trí nh th giác T p trung 5
  6. Cá nhân Trong t ch c Lên k ho ch Lên k ho ch T ch c Làm d án T ch c Phân tích v n ñ ðàm phán Gi i quy t v n ñ H ih p Kh i t o ý tư ng ðào t o L p danh sách Ph ng v n ... ðánh giá Miêu t khái quát BT l p k ho ch s d ng công c 6
Đồng bộ tài khoản