Sơ đồ xử trí Nhịp nhanh trên thất

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
194
lượt xem
51
download

Sơ đồ xử trí Nhịp nhanh trên thất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ xử trí Nhịp nhanh trên thất

  1. Nhòp Nhanh Treân Thaát Coù Phöùc Boä QRS Heïp, Huyeát Ñoäng OÅn Ñònh Thöïc Hieän Thuû Thuaät Chaån Ñoaùn Ñieàu Trò Kích Thích Pheá Vò Adenosine Khoâng soác ñieän chuyeån nhòp Khoâng ST Amiodarone β-blocker Cheïn canxi Nhòp Nhanh Boä Noái Khoâng soác ñieän chuyeån nhòp EF< 40%, CHF Amiodarone Thöù töï öu tieân: Cheïn Canxi Khoâng ST Cheïn Beta Digoxin Soác ñieän chuyeån nhòp Xem xeùt:Procainamide, amiodarone, sotalol Nhòp Nhanh Kòch Phaùt Treân Thaát Thöù töï öu tieân: EF < 40%,CHF Khoâng soác ñieän chuyeån nhòp Digoxin Amiodarone Diltiazem Khoâng ST Khoâng soác ñieän Cheïn Keânh Caxi Cheïn β Amiodarone Nhòp Nhanh Nhó Ña OÅ Hay NNT Nhó Khoâng soác ñieän Amiodarone EF < 40%,CHF Diltiazem
Đồng bộ tài khoản