intTypePromotion=1
ADSENSE

So sánh CNTB và CNXH trong giai đoạn hiện nay - 4

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

97
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng quan hệ sản xuất mới, đại hội VI đa nhấn mạnh là phải giải quyết đồng bộ ba mặt: xây dựng chế độ sở hữu, chế độ quản lý và chế độ phân phối, không chỉ nhấn mạnh việc xây dựng chế độ công hữu, coi đó là cái duy nhất để xây dựng quan hệ sản xuất mới. Điều đó lại tiếp tục được làm rõ trong Đại hội IX: “Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh CNTB và CNXH trong giai đoạn hiện nay - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com công cuộc cải tạo xa h ội chủ n ghĩa ph ải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan củ a nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xu ất cũ và xây dựng quan h ệ sản xu ất mới, đại hội VI đ a nhấn mạnh là phải giải quyết đồ ng bộ b a m ặt: xây dựng chế độ sở hữu, ch ế độ qu ản lý và chế độ phân phối, không chỉ nhấn m ạnh việc xây dựng chế độ công hữ u, coi đó là cái duy nh ất đ ể xây d ựng quan h ệ sản xuất mới. Điều đó lại tiếp tục được làm rõ trong Đại hội IX: “Thực hiện nh ất quán chính sách phát triển n ền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị tru ường định h ướng xa hội chủ nghĩa , cùng phát triển lâu dài, h ợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nư ớc cùng với kinh tế tập th ể ngày càng trở thành nền tảng vững ch ắc củ a n ền kinh tế quố c dân”. [Văn kiện Đại hộ i đại biểu toàn quốc lần thứ IX_ nhà xu ất bản Chính Trị Quốc Gia_ Hà Nộ i_ n ăm 2001_ trang 96] Từ các hình thức sở hữu cơ b ản: sở hữu toàn dân, sở hữu tập th ể và sở hữu tư nhân đa hình thành nên nhiều thành ph ần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn h ợp. Kinh tế nhà nước tiếp tục phát huy vai trò chủ đ ạo trong nền kinh tế. Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó h ợp tác xa là nòng cốt. Kinh tế cá th ể, tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị có vị trí quan trọng lâu dài. Kinh tế tư bản tư nhân được khuyến khích phát triển không hạn chế về quy mô trong những ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp lu ật không cấm. Kinh tế tư b ản nhà nước dưới các hình th ức liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong và ngoài nước ngày càng phát triển đa dạng. Kinh tế có vốn đ ầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển, 19
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hướng mạnh vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ xu ất khẩu, hàng hoá và d ịch vụ có công ngh ệ cao, xây dựng kết cấu h ạ tầng. Phát triển các thành ph ần kinh tế không ph ải là công việc d ễ dàng và càng không th ể hoàn thành trong mộ t thời gian ngắn. Vậy nên kết qu ả vừa qua ch ỉ là bước đầu và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cũng còn không ít sai sót. Song cũng phải nhận thấy rằng phát triển kinh tế n hiều thành phần là mộ t chiến lược đúng đắn. Không thể có các thành tựu kinh tế vừa qua nếu không th ực hiện chính sách kinh tế nhiều thành ph ần, nếu quan h ệ sản xuất không đư ợc điều chỉnh đổ i mới phù hợp với yêu cầu phát triển củ a lực lượng sản xuất b ởi nếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tạo n ên lực lư ợng sản xuất cần thiết cho chế độ xa hội m ới thì việc xây d ựng nền kinh tế nhiều thành phần chính là để xây d ựng h ệ thống quan h ệ sản xu ất phù h ợp đưa nước ta tiến lên từng ngày. III.Kết luận và giải pháp. 1. Tóm tắt. Lịch sử phát triển của xa hội loài người là lịch sử thay đổi các phương thức sản xuất kế tiếp nhau, đư ợc b ắt đ ầu từ sự thay đổ i lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất là nộ i dung của quá trình sản xuất còn quan hệ sản xuất là hình thức củ a quá trình sản xu ất ấy, do đó nó thường mang tính ổn đ ịnh hơn. Song sự ổn đ ịnh đó cũng chỉ là tạm thời và sớm muộn cũng đòi hỏi ph ải được thay đổ i khi không còn phù h ợp. Quan hệ sản xuất ra đời từ lực lượng sản xuất, nhưng khi ra đời nó cũng có vai trò tác động trở lại đố i với lực lư ợng sản xuất. Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xu ất thì nó sẽ trở thành động lực thúc đầy, đ ịnh hướng và tạo đ iều kiện cho lực lượng sản xu ất phát triển. Ngược lại, 20
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n êú lạc hậu h ơn so với tính chất và trình độ phát triển của lự c lượng sản xuất thì nó sẽ là xiềng xích kìm ham sự phát triển củ a lực lượng sản xu ất. Quy luật về mối quan hệ giữa quan h ệ sản xuất và lực lượng sản xuất được Mác phát hiện ra đa vận động, phát triển trong thực tế Cách m ạng và trong nhận th ức khoa học, là quy luật phổ biến của mọi hình thái kinh tế xa hộ i, vạch ra tính ch ất phụ thuộ c khách quan của quan hệ sản xu ất vào sự phát triển củ a lực lượng sản xu ất. Qua đó có thể th ấy rõ từ sản xuất nhỏ đ i lên chủ nghĩa xa hộ i chúng ta vẫn phải tuân theo một cách nghiêm khắc quy lu ật C.Mác đa phát hiện. Có th ể kết luận rằng: Các d ân tộ c,các quốc gia có th ể bỏ qua ho ặc rút ngắn một giai đoạn lịch sử củ a mình nhưng không thể bỏ qua được quy luật quan hệ sản xuất ph ải phù hợp với tính ch ất và trình độ của lực lượng sản xuất. Trong quá trình xây d ựng xa hộ i chủ n ghĩa, do quá nóng vội và chủ quan duy ý chí m à chúng ta đa vấp ph ải một số sai lầm khi đưa quan hệ sản xuất tiến lên quá xa, thiết lập một ch ế độ công hữu tuyệt đối, khồng cho phép bất cứ một lo ại hình sở hữu nào khác tồn tại, trong khi lực lượng sản xuất của chúng ta vẫn còn kém phát triển, chư a thể phù hợp với quan hệ sản xuất chủ ngh ĩa xa hội cộng sản đó. Quan h ệ sản xu ất chủ nghĩa x• hộ i cộng sản đó chỉ có th ể có đ ược khi lực lượng sản xu ất đ a phát triển rất cao, của cải x• hội dồi dào, người lao động “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Đảng và nhà nước ta đa sớm nhận ra sai lầm và đ a có rất nhiều biện pháp cũng như h ành động sửa chữa kịp thời mà trong đó có yêu cầu đặt ra là ph ải đưa quan hệ sản xuất trở về phù hợp với lực lượng sản xuất, đó là việc xây dựng n ền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ ch ế th ị trường, có sự quản lý của nhà nư ớc theo định hướng xa hộ i chủ nghĩa. Đồng th ời chúng ta cũng vẫn không ngừng tìm cách phát triển lự c lư ợng sản xuất bằng cách đẩy nhanh quá trình 21
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com công nghiệp hoá, hiện đ ại hoá, phát triển công cụ sản xuất; đẩy m ạnh nâng cao, mở rộng hệ thống giáo dụ c đào tạo phát triển ngư ời lao động- nhân tố đóng vai trò quyết đ ịnh trong quá trình sản xuất xa hộ i. 2) Giải pháp Việc vận dụng sáng tạo Ch ủ nghĩa Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay ở n ước ta là rất quan trọng, đặc biệt nghiên cứu thật kĩ quy lu ật “quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xu ất với quan hệ sản xu ất”để áp dụng vào đ iều kiện hoàn cảnh n ước ta h iện nay cần có những giải pháp. Th ứ nhất chú ý đào tạo nguồn nhân lự c có trình độ kĩ thu ật cao đồng thời có trình độ lí luận vững vàng để đáp ứng nhu cầu đò i hỏ i củ a sự n ghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Thứ hai, tuy chúng ta duy trì n ền kinh tế nhiều thành phần để tiếp thu khoa học kĩ thu ật tiên tiến của các n ước Tư b ản chủ nghĩa. Song chúng ta cần tỉnh táo và có bản lĩnh tố t với thành phần kinh tế Tư b ản tư nhân và thành ph ần kinh tế 100% vốn nước ngoài, luôn đặt thành phần kinh tế nhà nước ở vị trí trung tâm, chi phối n ền kinh tế quốc dân. Thứ b a, trong nền kinh tế thị trư ờng định hướng Xã hội chủ ngh ĩa hiện nay ở nước ta, nhà nước cần đóng vai trò quan trọng trong việc xây d ựng lên mộ t cơ chế để tạo ra sự kết nố i giữa sở hữu tư nhân với sở hữu công cộng, đó chính là hình thức sở hữu cổ ph ần. Có th ể coi hình thức sở hữu cổ phần là quấ độ từ sở hữu tư nhân lên sở hữu công cộng. Hiện nay, đ a có nhiều sinh viên phàn nàn họ phải học quá nhiều kiến th ức nhưng khi ra trường không đ ược áp dụng là bao nên thường không hứng thú trong học tập. Đó là mộ t hiện tượng khá phổ b iến hiện nay, song thực ra điều đó ch ỉ đúng với đ ịa vị củ a một ngư ời xác định sẽ đi làm thuê. Nếu suy nghĩ một chút về trách nhiệm củ a một người chủ nhân tương lai của đất nước, nếu coi mình là mộ t trong nh ững người có trách nhiệm tạo ra công ăn việc làm và sử dụng lực lượng lao động để tạo ra củ a 22
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cải vật chất sau này thì sẽ n hận ra những kiến thức mình đang học là vô cùng quí giá, nó vẫn còn thật nhỏ bé trong hành trang bước vào tương lai. Ch ỉ khi có nhữ ng suy nghĩ như vậy thì người sinh viên mới th ực sự xác đ ịnh được phương hướng họ c tập đúng đắn cho b ản thân, chủ động nghiên cứu tìm tòi những đ iều hay điều m ới, tạo được hứng thú họ c tập cho mình. Thiết ngh ĩ đó cũng là một h ướng đi đúng đắn và tất yếu để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện nay ở nước ta. Danh mục tài liệu tham kh ảo Sách: 1 . Triết họ c Mác-Lênin : tập II 2 . Kinh tế chính trị Mác-Lênin: tập I 3 . Văn kiện đại hội đ ại biểu toàn quố c lần thứ IX_ nhà xuất b ản Chính trị quốc gia_ Hà Nộ i_ n ăm 2001. 4 . Ho ạt động tài chính trong nền kinh tế thị trư ờng _ nhà xu ất b ản Thống kê_ Hà Nội_ năm 1996. Tạp chí: 1 . Nhìn lại quá trình đổ i mới kinh tế ở nước ta. Nguyễn Văn ĐặngmTạp chí Cộng sản -số 1 tháng 1/2001 2 . Kinh tế thị trường định hư ớng xã hộ i chủ ngh ĩa: mâu thuẫn và phương hướng giải quyết. TS. Nguyễn Tấn Hùng Tạp chí Nghiên cứu lý luận- số 8/2000 3 . Một số nh ận thứ c cơ b ản về sở h ữu và n ền kinh tế n hiều thành phần ở Việt Nam. PGS.TS. Ph ạm Quang Phan Tạp chí kinh tế và phát triển- số 63 tháng 9/2002 4 . Hộ i thảo khoa họ c: Đặc trưng của quan h ệ sản xu ất trong n ền kinh tế thị trường đ ịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. TS. Phạm Văn Sinh Báo “Đại học Kinh tế quốc dân” số 70 tháng 5,6/2002 23
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 5 . Về quan h ệ sở hữu trong nền kinh tế th ị trường định hướng xã hội chủ n ghĩa ở nước ta hiện nay. Đoàn Quang Thọ Tạp chí Triết họ c- số 6 (133) tháng 6/2002 24
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2