intTypePromotion=1
ADSENSE

SO SÁNH LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA ADAM SMITH VÀ LEON WALRAS

Chia sẻ: Pei Hong Van | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:2

508
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'so sánh lý luận giá trị của adam smith và leon walras', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SO SÁNH LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA ADAM SMITH VÀ LEON WALRAS

  1. SO SÁNH LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA  ADAM SMITH  VÀ LEON WALRAS      1/ Phân ti    ́ch so sa    ́  luâ    ́  tri  cu   ́nh ly  ̣n gia  ̣  a A. Smith vơi ly luân gia tri cua   ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉  Walros *Adam Smith: Ly luân gia tri cua ông chi ra răng tât ca cac loai lao đông san xuât   ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ đêu tao ra gia tri va lao đông la thươc đo cuôi cung cua gia tri. Ông khăng   ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ đinh gia tri sư dung không quyêt đinh gia tri trao đôi. Cai quyêt đinh mưc độ  ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ giau co cua môt dân tôc la sô lương lao đông va năng suât lao đông. ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ Q=W * t   Trong đo:  Q: Sô lương san phâm cua cai. ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ W: Năng suât lao đông ́ ̣ t: Sô lương lao đông ́ ̣ ̣ Khi phân tich gia tri hang hoa, ông cho răng gia tri đươc biêu hiên ở   ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ gia tri trao đôi hang hoa. Lương gia tri cua hang hoa la do hao phi lao đông   ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ trung binh quyêt đinh. Lao đông la cai thât sư đo lương gia tri cua hang hoa,   ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ nghia la hao phi lao đông san xuât ra hang hoa quyêt đinh. Gia tri cua hang  ̃ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ hoa băng sô lương lao đông ma ngươi ta co thê mua đươc nhơ hang hoa đo.  ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ Trong vân đê phân phôi gia tri ông cho răng khi sưc lao đông biên thanh   ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ hang hoa hay khi xuât hiên tư ban thi phân san phâm do lao đông tao ra chia  ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ lam 2: tiên lương cua công nhân va lơi nhuân cua nha tư ban. Theo ông, năng   ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ suât lao đông phu thuôc vao sư phân công lao đông xã hội. Đây là  tư tưởng  ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ của giai đoạn công trường thi công. Phân công lao động XH theo ông là một  bước tiến vĩ đại nhất trong lịch sử XH loài người, la thiên hương tư nhiên cua  ̀ ́ ̣ ̉ con ngươi. Cai quyêt đinh sư phân công lao đông XH ây la do trao đôi mua   ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ban hang theo quy đinh. Tât ca cac vân đê trên đêu xuât phat tư lơi ich kinh  ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ tê cua môi ca nhân. Tinh chuyên biêt cua lao đông môt phân nho la do bâm   ́ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ sinh, chu yêu la do qua trinh đao tao, hoc tâp, ren luyên. ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ Ông đưa ra 2 đinh nghia vê gia ca tư nhiên va gia ca thi trương. Giá  ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ca tư nhiên la biêu hiên tiên tê cua gia tri, gia ca thi trương la gia ban thưc tế   ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣
  2. cua hang hoa đươc đưa ra thi trương. Gia ca tư nhiên co tinh khach quan, con  ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ gia ca thi trương thương chênh lêch vơi gia ca tư nhiên: thâp hơn hoăc cao   ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ hơn do phu thuôc nhiêu yêu tô như quan hê cung ­ câu cua hang hoa đo trên  ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ thi trương va sư đôc quyên hang hoa. ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ *Leon Walras: La sư phat triên ơ môt khia canh nhât đinh ơ môt ly thuyêt gia tri cua  ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ trương   phai   Ao.   Lý   thuyêt   khan   hiêm,   và   lý   luân   ban   tay   vô   hinh   cua  ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ AdamSmith. Adam Smith chưa đê câp đên sư tac đông cua ban tay vô hinh,   ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ con Walras thi đê câp đên. Theo Walras khan hiêm la môt khai niêm khach  ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ quan theo đo gia tri phat sinh tư tinh trang bât cân xưng giưa cung va câu.   ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ̀ Môt vât co gia tri khi câu lơn hơn cung va ngươc lai se giam gia tri nêu cung   ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ́ lơn hơn câu, vât phâm trơ nên dư thưa mât gia tri. Măt khac y niêm vê lơi ich   ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ biên chê thi theo đo gia tri môt vât tuy thuôc vao tương quan giưa kha năng   ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ̉ thoa mãn của đồ vật đó với cường độ nhu cầu của mỗi cá nhân. ̉   2/ Nhâ    ́    ̀    ́    ̣    ́    ̣      ̣n xet vê 2 ly luân gia tri trên: Adam Smith: ­ Theo A.S, lao động là  cái  mình có  thể  mua ban. Thưc tê gia tri hang hoa  ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ đươc tinh băng sô lương lao đông ma ngươi ta co thê mua đươc nhơ hang hoa   ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ đo. Vi vây, lao đông la cai không thê mua ban, chi co sưc lao đông mơi có   ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ thê mua ban. ̉ ́ ­ Ông đa không phân biêt nguôn gôc cua gia tri trao đôi va viêc phân phôi   ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ gia tri khi noi tiên lương, lơi nhuân, đia tô la 3 nguôn gôc đâu tiên cua moi  ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ thu nhâp, cung như moi gia tri trao đôi. Khac vơi cac nha kinh tê trươc ông   ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ cho răng nông nghiêp thi cao hơn (tư tương trong nông) ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ Leon Walras: ­ Đa nghiên cưu cân băng ca XH. Ông đê căp đên sư tac đông cua ban tay vô   ̃ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ hinh  đôi vơi nên kinh  tê. Sư phân chia thi trương cua Walras  con nhiêu   ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ khiêm khuyêt. ́ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2