intTypePromotion=1

Sổ tay Khuyến Nông Lâm

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
217
lượt xem
83
download

Sổ tay Khuyến Nông Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay Khuyến Nông Trong những năm gần đây, hoà nhập với sự đổi mới đi lên của đất nước, sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái nói chung, của huyện Lục Yên nói riêng đã có bước phát triển khá. Một trong những nguyên nhân tạo nên thắng lợi trên là nhiều tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là các giống cây trồng và vật nuôi có triển vọng được áp dụng rộng rãi trong sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay Khuyến Nông Lâm

 1. Trung t©m khuyÕn n«ng tØnh yªn b¸i vµ tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Lôc Yªn Sæ tay khuyÕn n«ng Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi - 2001
 2. Cuèn sæ tay nµy ®−îc xuÊt b¶n víi sù hç trî cña ViÖn Kinh tÕ Sinh Th¸i - Hµ Néi - ViÖt nam **************** Tham gia biªn so¹n: KS. CÇm Ai CËp KS. Hoµng §øc Nghinh KS. NguyÔn Huy B¸i KS. Hoµng V¨n Thon KS. Hoµng V¨n Sè KS. L−¬ng Thanh Nghiªm KS. §µo C«ng Tr×nh KS. T¨ng ThÞ Kim Phi Hoµng ThÞ MiÕn (C©u l¹c bé KhuyÕn n«ng x· Yªn Th¾ng) Hoµng Gia Héi (C©u l¹c bé KhuyÕn n«ng x· VÜnh L¹c) 2
 3. Môc lôc LêI GIíI THIÖU................................................................................................................................................. 4 §Æc §IÓM N¤NG L¢M NGHIÖP HUYÖN LôC Y£N.................................................................................. 5 1- Kü THUËT TH¢M CANH GIèNG NÕP MïA §ÆC S¶N §ÞA PH−¬NG ............................................ 7 2- Kü THUËT TH¢M CANH LóA MïA, LóA XU¢N ................................................................................. 8 3- Kü THUËT TH¢M CANH MéT Sè GIèNG LóA LAI TRUNG QUèC ............................................. 10 4- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y NG¤ ....................................................................................................... 12 5- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y S¾N ........................................................................................................ 13 6- Kü THUËT TH¢M CANH KHOAI T¢Y LAI Vô §¤NG....................................................................... 15 7- kü thuËt th©m canh c¢Y §ËU T−¬NG........................................................................................ 17 8- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y L¹C........................................................................................................ 18 9- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y CAM SµNH LôC Y£N........................................................................ 19 10- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y HåNG LôC Y£N ............................................................................... 21 11- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y NH·N, V¶i ........................................................................................ 23 12- Kü THUËT TRåNG C¢Y TAI CHUA..................................................................................................... 24 13- Kü THUËT TRåNG C¢Y TRE HèC ...................................................................................................... 25 14- Kü THUËT TRåNG C¢Y XOAN............................................................................................................. 26 15- Kü THUËT TRåNG C¢Y TR¸M TR¾NG ............................................................................................. 27 16- Kü THUËT NU¤I Gµ TRèNG THIÕN ................................................................................................... 28 17. Giíi thiÖu mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm ®èi víi tr©u - bß - lîn ....... 29 3
 4. LêI GIíI THIÖU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hoµ nhËp víi sù ®æi míi ®i lªn cña ®Êt n−íc, s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp cña tØnh Yªn B¸i nãi chung, cña huyÖn Lôc Yªn nãi riªng ®· cã b−íc ph¸t triÓn kh¸. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n t¹o nªn th¾ng lîi trªn lµ nhiÒu tiÕn bé kü thuËt, ®Æc biÖt lµ c¸c gièng c©y trång vµ vËt nu«i cã triÓn väng ®−îc ¸p dông réng r·i trong s¶n xuÊt. H−íng tíi §¹i héi huyÖn §¶ng bé Lôc Yªn lÇn thø 18 vµ §¹i héi §¶ng bé tØnh Yªn B¸i lÇn thø 15, gãp phÇn cïng toµn §¶ng, toµn d©n huyÖn Lôc Yªn tØnh Yªn B¸i phÊn ®©u thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ cña tØnh vµ cña huyÖn Lôc Yªn trong nh÷ng n¨m 2001 - 2005, trong ®ã cã ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, ®−îc sù trî gióp cña ViÖn Kinh tÕ Sinh th¸i, Trung t©m KhuyÕn n«ng thuéc Së N«ng nghiÖp vµ PTNT Yªn B¸i vµ Tr¹m KhuyÕn n«ng Lôc Yªn ®· so¹n th¶o cuèn "Sæ tay khuyÕn n«ng" ®Ó h−íng dÉn kü thuËt vµ quy tr×nh quy ph¹m vÒ c¸c c©y trång, vËt nu«i tíi n«ng d©n trong huyÖn Lôc Yªn. Cuèn s¸ch lµ tµi liÖu tham kh¶o tèt cho n«ng d©n ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c©u l¹c bé khuyÕn n«ng trong huyÖn. §©y lµ cuèn s¸ch l−u hµnh néi bé, do tËp thÓ kü s− cña Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Yªn vµ Trung t©m KhuyÕn n«ng Yªn B¸i biªn so¹n cã sù tham gia ý kiÕn cña mét sè n«ng d©n ®Þa ph−¬ng. Ch¾c ch¾n cuèn s¸ch cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt vµ ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu mong muèn cña n«ng d©n huyÖn Lôc Yªn. Song hy väng r»ng, cuèn s¸ch sÏ gãp mét phÇn nhá cho nhµ n«ng trong viÖc thùc hiÖn vµ øng dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt thÝch hîp vµo s¶n xuÊt, t¹o nªn n¨ng suÊt, s¶n l−îng c©y trång, vËt nu«i ngµy cµng t¨ng cao vµ bÒn v÷ng, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vµ thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi n«ng d©n huyÖn Lôc Yªn. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ViÖn Kinh tÕ Sinh th¸i ë Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh hç trî ®Ó in cuèn s¸ch nµy phôc vô n«ng d©n huyÖn Lôc Yªn. GI¸M §èC TRUNG T¢M KHUYÕN N¤NG Y£N B¸I KS. CÇm Ai CËp 4
 5. §Æc §IÓM N¤NG L¢M NGHIÖP HUYÖN LôC Y£N Lôc Yªn lµ mét huyÖn miÒn nói cña tØnh Yªn B¸i, tiÕp gi¸p víi 3 tØnh: Hµ Giang, Lµo Cai vµ Tuyªn Quang. Tæng diÖn tÝch tù nhiªn: 807km2, trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp: 7965,3 ha, ®Êt l©m nghiÖp: 34362,44 ha, ®Êt ch−a sö dông 32857 ha. DiÖn tÝch ®Êt tiÒm n¨ng trång c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp 18.000 ha. Lôc Yªn lµ vïng rõng ®Çu nguån phßng hé quan träng cho s«ng Ch¶y vµ vïng Hå Th¸c Bµ réng lín. B×nh qu©n diÖn tÝch tù nhiªn: 0,84 ha/ng−êi. B×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp 0,07 ha/ng−êi. Lµ huyÖn miÒn nói cã quèc lé 70 ch¹y däc theo chiÒu dµi cña huyÖn, nèi liÒn Lôc Yªn víi tØnh lþ Yªn B¸i vµ víi tØnh Lµo Cai. KhÝ hËu thêi tiÕt cã thÓ t¹m chia 2 mïa: mïa nãng vµ mïa m−a. Mïa nãng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, cã m−a nhiÒu. Mïa l¹nh th−êng Ýt m−a, kÐo dµi tõ th¸ng 11 ®Õn hÕt th¸ng 4 n¨m sau. NhiÖt ®é trung b×nh 22 - 24oC l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1 vµ tuÇn ®Çu th¸ng 2 víi nhiÖt ®é b×nh qu©n th¸ng 15 - 17o, th¸ng nãng nhÊt lµ th¸ng 7 víi nhiÖt ®é b×nh qu©n th¸ng 29 - 31oC. HuyÖn Lôc Yªn cã 23 x· vµ 1 thÞ trÊn. D©n sè n¨m 1999 cã 95.736 ng−êi, trong ®ã 93,15% lµ d©n n«ng th«n, mËt ®é d©n c−: 118 ng−êi/km2. Cã 10 x· trong 23 x· cña toµn huyÖn thuéc diÖn c¸c x· khã kh¨n nhÊt toµn quèc. Cã 16 d©n téc anh em sinh sèng: ®«ng nhÊt lµ c¸c d©n téc Tµy, Nïng, Dao, Kinh, Hoa, M−êng, Cao Lan... - VÒ n«ng nghiÖp: Nhê ¸p dông ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nªn nhÞp ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t kh¸. N¨m 2000 diÖn tÝch gieo trång c¶ huyÖn ®¹t: 11281,3 ha. Trong ®ã diÖn tÝch gieo trång c©y l−¬ng thùc: 9797,6 ha gåm 6777 ha lóa ruéng æn ®Þnh, 552,6 ha lóa t¨ng vô, c©y s¾n ®−îc trång trªn 862 ha, c©y ng«: 1081 ha, khoai lang: 432 ha. Lóa n−¬ng mé: 400 ha, §Ëu t−¬ng 350 ha. L¹c: 391 ha. Cµ phª: 300 ha, rau ®Ëu c¸c lo¹i: 460 ha, c©y ¨n qu¶: 823,1 ha. KÕt qu¶ s¶n xuÊt ®· t¹o ra mét khèi l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ lín: S¶n l−îng l−¬ng thùc qui thãc (n¨m 2000) ®¹t 34.320 tÊn, ®Ëu t−¬ng: 420 tÊn, l¹c: 586 tÊn, gi¸ trÞ s¶n phÈm c©y ¨n qu¶ ®¹t: 13,1 tû ®ång, cµ phª ®¹t gÇn 1 tû ®ång. - Ch¨n nu«i ph¸t triÓn kh¸. N¨m 2000 ®µn tr©u ®¹t 17.200 con, ®µn bß 762 con, ®µn lîn: 38.350 con, gia cÇm: 284.200 con. Thuû s¶n võa ph¸t triÓn nu«i c¸ ao t¨ng s¶n, võa kÕt hîp khai th¸c hîp lý nguån thuû s¶n (t«m, c¸) t¹i .hå Th¸c Bµ ®¹t gi¸ trÞ hµng ho¸ kho¶ng 1,2 tû ®ång. - VÒ l©m nghiÖp: Lôc Yªn lµ vïng rõng ®Çu nguån phßng hé cho hå Th¸c Bµ, huyÖn kÕt hîp khoanh nu«i, trång míi, qu¶n lý chÆt chÏ kh©u khai th¸c l©m s¶n. DiÖn tÝch rõng trång ®¹t: 13.647 ha, khoanh nu«i b¶o vÖ ®¹t: 18.193 ha, tØ lÖ rõng che phñ ®¹t: 45,6%. C¸c m« h×nh trang tr¹i v−ên rõng s¶n xuÊt æn ®Þnh, bÒn v÷ng cã hiÖu qu¶ hiÖn ngµy cµng nhiÒu. Cã thÓ nãi: huyÖn Lôc Yªn cã c¸c tiÒm n¨ng lín vÒ ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp, vµ thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, ph¸t triÓn ®i lªn. C¬ cÊu kinh tÕ, c©y trång vËt nu«i ®ang chuyÓn dÞch theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®· ®i vµo ý thøc s¶n xuÊt tù gi¸c. HuyÖn ®· x©y dùng quy ho¹ch cã chÝnh s¸ch ®Çu t− vµo vïng s¶n xuÊt tËp trung quy m« lín ®Ó t¹o khèi l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ lín: Vïng lóa cao s¶n: 2000 ha; vïng c©y ¨n qu¶: 2000 ha; vïng cµ phª: 700 ha; vïng ®Ëu t−¬ng: 500 ha; vïng s¶n xuÊt chÌ: 500 ha; vïng l¹c: 400 ha. Tuy nhiªn trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña céng ®ång ng−êi d©n Lôc Yªn vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh: Tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ vËn dông c¸c tiÕn bé kü thuËt n«ng l©m nghiÖp vµo s¶n xuÊt cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc. DiÖn tÝch ®Êt trång trät 5
 6. ch−a chñ ®éng n−íc, hoÆc thiÕu n−íc cßn chiÕm trªn 30% tæng diÖn tÝch ®Êt trång lóa, do ®ã n¨ng suÊt lóa ch−a cao. M¹ng l−íi khuyÕn n«ng ®· cã h×nh thµnh ®Õn th«n b¶n nh−ng lùc l−îng qu¸ máng, kinh phÝ khuyÕn n«ng qu¸ Ýt nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¬ së vËt chÊt, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô: ®−êng giao th«ng, thuû lîi, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, tiªu thô s¶n phÈm cho n«ng d©n... cßn rÊt nghÌo nµn. Nguån lùc gióp ®ì, hç trî tõ bªn ngoµi th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cßn Ýt. Tuy vËy huyÖn Lôc Yªn ®ang tõng b−íc kh¾c phôc khã kh¨n, khai th¸c tèt nhÊt tiÒm n¨ng hiÖn cã, ph¸t huy néi lùc, tranh thñ c¸c nguån lùc gióp ®ì tõ bªn ngoµi. Víi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña huyÖn, sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸c d©n téc trong huyÖn tin t−ëng ch¾c ch¾n r»ng trªn mÆt trËn n«ng l©m nghiÖp cña huyÖn Lôc Yªn sÏ cã b−íc ph¸t triÓn khëi s¾c míi, thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu mµ NghÞ quyÕt §¶ng bé huyÖn lÇn thø 18 ®Ò ra: X©y dùng quª h−¬ng Lôc Yªn "D©n giµu, huyÖn m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". Trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu trªn, ngoµi sù nç lùc cña huyÖn, huyÖn Lôc Yªn rÊt cÇn sù hç trî vÒ mäi mÆt tõ bªn ngoµi nh»m biÕn tiÒm n¨ng cña huyÖn thµnh hiÖn thùc. 6
 7. 1- Kü THUËT TH¢M CANH GIèNG NÕP MïA §ÆC S¶N §ÞA PH−¬NG C¸c gièng nÕp mïa ®Æc s¶n ®Þa ph−¬ng, b¶n ®Þa vÉn gi÷ vai trß quan träng: Do chÊt l−îng g¹o ngon, thuéc nhãm lóa ®Æc s¶n ë Lôc Yªn nªn nÕp ®−îc trång cÊy nhiÒu ë c¸c x· Yªn Th¾ng, VÜnh L¹c, L©m Th−îng, Kh¸nh ThiÖn... Cã nhiÒu gièng nÕp quý nh− nÕp kho¸i, nÕp lao hång, nÕp trøng... 1. Kü THUËT S¶N XUÊT M¹ - §Êt m¹: Chän ®Êt c¸t pha thÞt nhÑ, chñ ®éng n−íc. Cµy bõa kü bãn lãt ®ñ ph©n. L−îng ph©n chuång 3 - 4 t¹ + 15 - 18 kg l©n supe cho 1 sµo. Lªn luèng réng 1 ,5 m, bãn lãt mÆt: 5 g urª + 5 g kali/1m2 mÆt luèng. Dïng cµo trang vïi ph©n trén ®Òu víi bïn, t¹o luèng h×nh mui luyÖn. - Xö lý h¹t gièng: Ph¬i l¹i h¹t d−íi n¾ng nhÑ 2 - 3 giê, ®·i lo¹i lÐp löng, ng©m h¹t trong n−íc thêi gian 2 ngµy ®ªm (48-50 giê). ngµy thay n−íc chua 2 lÇn. §em ñ, khi méng ®¹t tiªu chuÈn th× ®em gieo. - Gieo m¹: + Thêi vô tèt nhÊt: 20 - 25/6 (d−¬ng lÞch). + Gieo th−a: 1 kg gieo 20 - 25 m2 mÆt luèng m¹. Th−êng xuyªn gi÷ luèng m¹ ®ñ Èm. T−íi n−íc gi¶i hoÆc ph©n lîn pha lo·ng thêi kú m¹ 2,5 l¸ vµ m¹ 4 l¸: ®Ó m¹ cã ng¹nh trª. 2. GIAI §O¹N LóA CÊY * §Êt cµy bõa kü bãn ®ñ ph©n c©n ®èi. L−îng ph©n cho 1 sµo B¾c bé: 3 - 4 t¹ ph©n chuång + 15-20 kg l©n + 20kg v«i + 7 kg ®¹m urª + 6 kg kali. * C¸ch bãn: + Bãn lãt, Toµn bé ph©n chuång, v«i vµ l©n lóc bõa vì. Bãn 2 kg urª + 2 kg kali cho 1 sµo sau ®ã trang ph¼ng cÊy. + Bãn thóc ®ît 1: Sau cÊy 7 - 8 ngµy, 4 kg urª/sµo kÕt hîp lµm cá sôc bïn. + Bãn thóc ®ît 2: Sau cÊy 40 - 45 ngµy, bãn hÕt sè ph©n cßn l¹i. * CÊy: Tuæi m¹ cÊy 30 - 35 ngµy. CÊy n«ng tay th¼ng hµng MËt ®é 40 khãm/m2, cÊy 2 - 3 d¶nh/khãm. Kho¶ng c¸ch: hµng x hµng = 20 cm; khãm x khãm = 12 cm * Gi÷ n−íc n«ng th−êng xuyªn 4 - 5 cm. Khi lóa ®á ®u«i th¸o kiÖt n−íc cho lóa cøng c©y chèng ®æ. * Th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng ph¸t hiÖn vµ phßng trõ s©u bÖnh kÞp thêi. Chó ý: Bä xÝt, s©u ®ôc th©n g©y hiÖn t−îng b«ng b¹c, tËp ®oµn rÇy. 7
 8. 2- Kü THUËT TH¢M CANH LóA MïA, LóA XU¢N 1. gièNG * Vô mïa: Chñ lùc lµ gièng CR203, Khang d©n 18, Q5 v.v... * Vô xu©n: Chñ lùc Khang D©n 18, Q5, kh«ng gieo cÊy CR203 vµo vïng nhiÔm bÖnh ®¹o «n. 2. Kü THUËT GIEO CÊY Thêi vô: + Vô mïa: • Gieo m¹ tèt nhÊt tõ 15 - 20/6 (d−¬ng lÞch). • CÊy tõ 5 - 10/7. • Tuæi m¹: 15 - 20 ngµy. ¸p dông ph−¬ng thøc gieo m¹ dÇy sóc. + Vô xu©n: • Gieo m¹ tõ 10/1 ®Õn hÕt th¸ng 1 (d−¬ng lÞch). • CÊy trong th¸ng 2. Trµ dù phßng cÊy tr−íc 10/3. • Tuæi m¹ cÊy tõ 3 - 4 l¸. Nªn øng dông c«ng nghÖ m¹ khay, m¹ dÇy xóc, cã m¸i che ni l«ng, ®Ó chñ ®éng m¹ trong mäi thêi tiÕt. Kü thuËt lµm m¹ (M¹ dÇy xóc): * Chän ®Êt: Vô xu©n nªn chän n¬i thÊp khuÊt giã, vô mïa chän n¬i ®Êt cao vµ chñ ®éng n−íc. §Êt thÞt nhÑ, cµy bõa kü. Bãn lãt ®ñ ph©n: l−îng bãn: 3 t¹ ph©n chuång + 15 kg l©n cho 1 sµo. Lªn luèng réng: 1.2 - 1,5 m, sau ®ã bãn lãt tiÕp ph©n lªn mÆt luèng. L−îng ph©n bãn mÆt luèng (tÝnh cho 1 m2): 10 g ®¹m urª + 10 g kali clorua, sau ®ã dïng cµo trang hoÆc ®ßn g¸nh g¹t mÆt luèng ®Ó ph©n trén ®Òu víi bïn vµ t¹o mÆt luèng h×nh mui luyÖn. * Xö lý h¹t gièng: Ph¬i h¹t d−íi n¾ng nhÑ 2 - 3 giê. §·i lo¹i lÐp löng: ng©m h¹t trong n−íc nãng 54oC (3 phÇn n−íc s«i + 2 phÇn n−íc l¹nh). Thêi gian ng©m 2 ngµy ®ªm (48 - 50 giê), ngµy thay n−íc chua 2 lÇn. ñ cho mäc mÇm ®em gieo. * Gieo h¹t: + Vô xu©n: gieo 5 - 6 l¹ng méng m¹/1 m2 mÆt luèng, gieo ch×m méng m¹. + Vô mïa: gieo 2 - 3 l¹ng méng m¹/1m2 mÆt luèng, gieo ch×m 1/3 h¹t. + L−îng gièng: 3 - 4 kg/1 sµo. * Ch¨m sãc: Th−êng xuyªn gi÷ luèng m¹ ®ñ Èm. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng chèng rÐt cho m¹ xu©n : r¾c tro bÕp hoai, ®iÒu tiÕt n−íc... Tr−íc khi xóc m¹ cÊy mét tuÇn, nªn phun thuèc phßng trõ nÕu cã s©u bÖnh. 8
 9. Giai ®o¹n lóa cÊy: * §Êt cÇn cµy bõa kü, bãn ph©n ®Çy ®ñ, c©n ®èi. * L−îng ph©n tÝnh cho 1 sµo: 3 - 4 t¹ ph©n chuång + 15 - 20 kg v«i + 10 - 15 kg l©n + 4 - 5 kg ®¹m urª + 3 - 4 kg kali. Ph−¬ng ph¸p bãn: + Bãn lãt: Toµn bé ph©n chuång, v«i, l©n lóc cµy, bõa vì lÇn 1,2. Bãn 2 - 3 kg urª/sµo, trang ph¼ng ruéng sau ®ã cÊy. + Bãn thóc lÇn 1: Sau cÊy 7 - 8 ngµy (vô mïa) vµ 10 - 12 ngµy (vô xu©n). L−îng bãn: 2 kg urª + 2 kg kali/sµo kÕt hîp lµm cá sôc bïn. + Bãn thóc lÇn 2: Sau cÊy 35 - 40 ngµy (vô mïa) vµ 45 - 50 ngµy (vô xu©n). Bãn hÕt sè ph©n cßn l¹i. * MËt ®é cÊy: 55 - 60 khãm/m2, cÊy 2 - 3 d¶nh/khãm, cÊy thËt n«ng tay, th¼ng hµng. Nªn cÊy theo khung d©y. * §iÒu tiÕt n−íc: Gi÷ n−íc n«ng th−êng xuyªn 5 - 10 cm. N¬i nµo thËt sù chñ ®éng n−íc míi ¸p dông t−íi tiªu xen kÏ, theo sù h−íng dÉn trùc tiÕp cña c¸n bé khuyÕn n«ng. * Th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng, ph¸t hiÖn vµ phßng trõ kÞp thêi s©u bÖnh h¹i. L−u ý: Vô xu©n: BÖnh ®¹o «n, kh« v»n. rÇy n©u... Vô mïa: BÖnh kh« v»n, rÇy n©u, s©u cuèn l¸... 9
 10. 3- Kü THUËT TH¢M CANH MéT Sè GIèNG LóA LAI TRUNG QUèC 1. GIèNG LóA LAi - Gièng lóa lai 3 dßng: Tiªn −u 63 (hay cßn gäi lµ S¸n −u 63 hoÆc T¹p giao 1), NhÞ −u 63, NhÞ −u 838... - Gièng lai 2 dßng: Båi t¹p S¬n Thanh. C¸c gièng lóa trªn gieo cÊy ®−îc c¶ 2 vô trong n¨m. - Ngoµi ra cã c¸c gièng lai 3 dßng chØ gieo cÊy ë vô mïa nh− B¾c −u 64, B¾c −u 903... 2. Kü THUËT GIEO CÊY Thêi vô: + Vô xu©n: Bè trÝ vµo trµ xu©n muén. • Gieo m¹: Gi÷a ®Õn cuèi th¸ng 1, ®Çu th¸ng 2. • CÊy: CÊy gän trong th¸ng 2 + Vô mïa: Bè trÝ vµo trµ mïa sím: mïa trung. • Gieo m¹: Tõ ®Çu ®Õn gi÷a th¸ng 6. • CÊy: Cuèi th¸ng 6, ®Çu th¸ng 7 (kÕt thóc tr−íc 15/7, nh»m tr¸nh rÐt sím khi lóa trç). - Lµm m¹ (d−îc): + Ng©m ñ: Tr−íc khi ng©m cÇn ph¬i l¹i h¹t gièng 1 - 2 giê d−íi n¾ng nhÑ. • Vô xu©n ng©m 18 giê. • Vô mïa ng©m 14 giê. Ngµy thay n−íc 2 - 3 lÇn, ®·i röa n−íc chua tr−íc khi ñ. Chó ý: kh«ng vít bá h¹t löng. + Ruéng m¹: Muèn lóa lai ®¹t n¨ng suÊt cao ph¶i th©m canh m¹ cho thËt tèt. Bãn lãt (cho 1 m2 m¹): 2 kg ph©n chuång hoai + 50 g l©n. Bãn thóc b»ng n−íc ph©n, n−íc gi¶i pha lo·ng khi m¹ cã 3,5 l¸ trë lªn. + Gieo m¹: Gieo th−a ®Ó m¹ cã ng¹nh trª. Trung b×nh 1 kg gièng gieo trªn 20 - 25 m2 mÆt luèng m¹. Gieo m¹ óp tay ®Ó méng ch×m d−íi bïn gióp m¹ chèng rÐt, chèng nãng. Giai ®o¹n lóa cÊy: + Bãn ph©n (tÝnh cho 1 sµo): • Bãn lãt: 500 kg ph©n h÷u c¬ + 15 - 20 kg l©n (hoÆc N:P:K) + 3 - 4 kg ®¹m urª. Ruéng chua bãn 8 - 10 kg v«i. Ruéng ch»m lÇy bãn l©n nung ch¶y V¨n §iÓn. 10
 11. • Bãn thóc ®Î nh¸nh: Vô xu©n sau cÊy 10 - 12 ngµy, vô mïa sau cÊy 7 - 8 ngµy. Bãn 4 kg urª + 2 kg kali, kÕt hîp lµm cá sôc bïn. • Bãn thóc ®ßng, nu«i ®ßng: Vô xu©n sau cÊy 50 ngµy, vô mïa sau cÊy 45 ngµy. Bãn 1 - 2 kg urª + 3 - 4 kg kali. * Chó ý: Vô mïa cÇn bãn ®Çy ®ñ ph©n kali gióp lóa lai h¹n chÕ bÖnh b¹c l¸ vi khuÈn. - MËt ®é cÊy 45 - 50 khãm/ m2, hµng x hµng 20 cm; khãm x khãm: 10 - 12 cm. Riªng gièng lóa lai 2 dßng cÊy dÇy h¬n, 1 - 2 d¶nh/khãm. CÊy n«ng tay. - §iÒu tiÕt n−íc: chÕ ®é n−íc ®èi víi lóa lai lµ rÊt quan träng. + Tõ khi cÊy ®Õn ®Î nh¸nh: Gi÷ n−íc n«ng 3 - 5 cm. + KÕt thóc ®Î nh¸nh, th¸o c¹n n−íc ph¬i ruéng 7 ngµy ®Õn khi ®Êt ruéng nÎ ch©n chim míi cho n−íc vµo. Sau ®ã t−íi, th¸o n−íc xen kÏ ®Õn khi lóa ®á ®u«i th× th¸o c¹n. Phßng trõ s©u bÖnh: + RÇy n©u: Phun thuèc Bassa kÕt hîp víi Padan hoÆc Butyl. + S©u ®ôc th©n: Chó ý nhæ d¶nh hÐo b«ng b¹c, b¾t giÕt b»ng tay khi mËt ®é s©u cßn thÊp. CÇn thiÕt th× sö dông thuèc ho¸ häc nh− Padan. + BÖnh kh« v»n (do nÊm): Dïng thuèc Validacin phun theo chØ dÉn. + BÖnh b¹c l¸, säc vi khuÈn: Vô mïa kh«ng cÊy lóa lai vµo ch©n ruéng bÞ ngËp óng, lò quÐt. Bãn ®ñ ph©n kali theo khuyÕn c¸o. Phun thuèc Sara, Satarner phßng bÖnh. 11
 12. 4- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y NG¤ ë n−íc ta c©y ng« ®−îc, xÕp vµo hµng c©y l−¬ng thùc thø 2 sau lóa. V× vËy cÇn t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt vµ më réng diÖn tÝch trång ng«. 1. GIèNG NG¤ Mét sè gièng ng« ®ang ®−îc n«ng d©n huyÖn Lôc Yªn −a thÝch vµ gieo trång phæ biÕn nh− Ganga 5, gièng ng« ®á r¨ng ngùa, mét sè gièng ng« nÕp. Chóng cã −u ®iÓm lµ chÞu ®−îc ®Êt xÊu, chÞu h¹n, thêi gian sinh tr−ëng trung b×nh, ®Ó ®−îc gièng cho vô sau. Ngoµi ra, mét sè gièng ng« lai (Bioseed, Pacific) còng ®ang ®−îc chó ý ph¸t triÓn, n¨ng suÊt cao nh−ng kh«ng ®Ó ®−îc gièng. §èi víi gièng ng« thuÇn, c¸ch gi÷ h¹t gièng nh− sau: Chän nh÷ng b¾p giµ, ®Çy h¹t, kh«ng s©u bÖnh, kh«ng lÉn gièng (H¹t cïng mµu s¾c, cïng d¹ng h¹t) ®Ó lµm gièng. B¾p ®−îc bãc trÇn l¸ bi, tóm l¸ bi l¹i thµnh tóm treo lªn sµn bÕp cã bå hãng sÏ b¶o vÖ h¹t tèt. 2. Kü THUËT GIEO TRåNG - §Êt trång ng«: Chän ®Êt t¬i xèp, tho¸t n−íc nh−ng l¹i ®ñ Èm. §Êt b·i, ®Êt v−ên nªn cµy bõa. - Ph©n bãn: §Ó ®¹t n¨ng suÊt 130 kg/sµo trë lªn cÇn bãn ph©n cho ng« nh− sau: + Bãn lãt: Ph©n chuång 300 kg. ph©n l©n 10 kg + Bãn thóc ®ît 1: Khi ng« cã 5- 6 l¸ bãn 3 kg ®¹m + 1,5 kg kali. + Bãn thóc ®ît 2: Khi ng« cã 7 - 9 l¸ bãn 3 kg ®¹m + 1,5 kg kali, kÕt hîp vun cao. + Khi s¾p træ cê, bãn: 1 kg ®¹m + 1,5 kg kali. NÕu ng« bÞ huyÕt dô (®á tÝm l¸, tÝm th©n) dïng 5 kg supe l©n/sµo pha lo·ng víi n−íc gi¶i t−íi cho ng«. - Phßng trõ s©u bÖnh: - Phun Vofatox hoÆc Padan nång ®é 2 phÇn ngh×n (0,2%) ®Ó trõ s©u ¨n l¸ vµ s©u ®ôc th©n. - Phun Dipterex nång ®é 2 phÇn ngh×n (0,2%) trõ rÖp h¹i cê. - Phun Validacin nång ®é 3 - 5 phÇn ngh×n (0,3% - 0,5%) phun tõ gèc trë lªn ®Ó trõ bÖnh kh« v»n. * T−íi n−íc: C©y ng« cÇn nhiÒu n−íc, nhÊt lµ khi trç cê. CÇn t−íi ®ñ n−íc theo sinh tr−ëng cña c©y. * C©y ng« cã thÓ trång xen víi l¹c, ®Ëu t−¬ng ®Ó t¨ng thªm thu nhËp vµ n©ng cao ®é ph× cho ®Êt. 1 hµng ng« xen 3 - 4 hµng l¹c. 1 hµng ng« xen 2 - 3 hµng ®Ëu t−¬ng. 12
 13. 5- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y S¾N S¾n lµ c©y trång dïng lµm l−¬ng thùc cho ng−êi, thøc ¨n cho gia sóc, lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp. ë Lôc Yªn, c¸c x· cã diÖn tÝch ®Êt n−¬ng ®åi trång s¾n nhiÒu lµ: Minh TiÕn, Phóc Lîi, An Phó, Mai S¬n, Trung T©m, T©n LËp, Kh¸nh ThiÖn. 1. CHUÈN BÞ §ÊT Vµ PH¢N BãN - §Êt trång s¾n: N¬i b·i cao, ®Êt n−¬ng dèc d−íi 20 ®é, tÇng ®Êt dµy trªn 0,5m. §Êt cµy s©u bõa kü, lªn luèng cao 20 cm, luèng réng 1,2 - 1,5 m. DiÖn tÝch ®Êt dèc kh«ng cµy bõa ®−îc th× lµm s¹ch cá cuèc bæ hèc s©u 20 cm, réng 40 cm, lÊp ®Êt mÆt dµy 10 cm sau ®ã cho ph©n. - Ph©n bãn: Chñ yÕu ph©n h÷u c¬: 400 - 500 kg/sµo + 15 - 20 kg NPK/sµo. Bãn lãt toµn bé tr−íc khi trång. 2. THêI Vô Tèt nhÊt trång 10/2 - 10/3 (d−¬ng lÞch). 3. CHäN GIèNG Chän gièng cã n¨ng suÊt cao. tinh bét nhiÒu, chÞu h¹n tèt. - Chän hom tèt: Tõ nh÷ng n−¬ng s¾n tèt, c©y mËp ®Òu kh«ng bÞ ®æ, ruét bÊc nhá mµu tr¾ng, ®o¹n hom b¸nh tÎ. - Dïng dao s¾c chÆt hom dµi 15 - 20 cm (cã 4 - 5 m¾t) ®−êng kÝnh 2 - 3 cm. 4. MËT §é Tõ 8000 - 10.000 gèc/ha (tøc kho¶ng c¸ch 1m x 1m): Tuú tõng lo¹i ®Êt cã thÓ 1m x 0,8m. 5. CH¡M SãC + GiÆm tØa: Sau trång kho¶ng 20 - 25 ngµy tiÕn hµnh giÆm nh÷ng c©y mÊt kho¶ng. Sau trång 40 - 45 ngµy th× tØa mÇm, mçi gèc chØ ®Ó l¹i mét mÇm khoÎ nhÊt. + Sau trång 50 - 60 ngµy lµm cá ®ît 1, kÕt hîp bãn thóc tõ 10 - 12 kg ®¹m sunph¸t/sµo. Bãn xa gèc tõ 15 - 20 cm, kÕt hîp vun gèc lÊp ph©n. + Sau trång 80 - 90 ngµy, khi c©y cao 0,6 - 0,7 m tiÕn hµnh lµm cá ®ît 2, kÕt hîp bãn thóc: 10 - 12 kg sunph¸t/sµo. Bãn xa gèc 25 cm, tiÕn hµnh vun cao vµ to luèng. C©y s¾n cao kho¶ng 1 m tiÕn hµnh bÊm ngän. 13
 14. 6. THU HO¹CH C¨n cø vµo thêi gian chÝn cña tõng gièng, kÕt hîp víi yªu cÇu sö dông ®Ó ®Þnh thêi gian thu ho¹ch phï hîp. Nh×n chung thêi gian thu ho¹ch tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, khi 1/3 sè l¸ gèc chuyÓn vµng vµ hÐo rò. 14
 15. 6- Kü THUËT TH¢M CANH KHOAI T¢Y LAI Vô §¤NG TËp ®oµn khoai t©y lai vô ®«ng gåm cã c¸c gièng KT3, gièng Trung Quèc, khoai t©y h¹t lai, khoai t©y §øc, khoai t©y Hµ Lan. 1. §ÆC §IÓM CñA C¸C GIèNG LAI - Cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n 80 - 90 ngµy, ph¸t triÓn khoÎ, cho n¨ng suÊt cao tõ 20 - 30 tÊn (700 - 1.000 kg/1 sµo B¾c bé). TØ lÖ cñ to trªn 40 gam ®¹t 60%. - Chèng chÞu bÖnh virót vµ hÐo xanh tèt. NhiÔm bÖnh mèc s−¬ng vµ hÐo vµng trung b×nh. Riªng gièng KT3 cã thêi gian ngñ dµi trªn 160 ngµy, mÇm trÎ vµ khoÎ. 2. NH÷NG BIÖN PH¸P Kü THUËT CHñ YÕU - Thêi vô trång: Vïng thÊp trång tõ 10 - 30/10, chËm nhÊt ®Õn 5/11 - Lµm ®Êt vµ chuÈn bÞ gièng: + Lµm ®Êt: Sau khi gÆt lóa mïa, c¾t vµ v¬ s¹ch gèc r¹, lµm ®Êt nhá, lªn luèng kÐp réng l,2 m ®Õn l,4 m. + ChuÈn bÞ gièng: Tr−íc khi trång 1 - 2 ngµy, nÕu cñ gièng to, cã nhiÒu mÇm, nªn bæ thµnh miÕng, mçi miÕng ®¶m b¶o cã 1 - 2 mÇm, bæ cñ b»ng dao s¾c cÇn nhóng dao vµo n−íc xµ phßng ®Æc sau mçi lÇn bæ 1 - 2 cñ ®Ó tr¸nh l©y bÖnh tõ cñ nµy sang cñ kh¸c, chÊm mÆt c¾t miÕng khoai gièng vµo bét xi m¨ng kh« ®Ó khái bÞ ch¶y nhùa, råi xÕp mét l−ît lªn giµn. - C¸ch trång: • R¹ch 2 hµng lªn luèng ®· chuÈn bÞ, hµng c¸ch nhau 35 - 40 cm. • R¶i ph©n chuång hoai môc vµ l©n vµo r·nh hµng. • §Æt cñ gièng hoÆc miÕng gièng c¾t (kh«ng cho tiÕp xóc víi ph©n) víi kho¶ng c¸ch 25 - 30 cm. §¶m b¶o mËt ®é trång 5 khãm/m2. - Ph©n bãn: L−îng ph©n bãn tÝnh cho 1 sµo B¾c bé (360 m2) nh− sau: • Ph©n chuång: 8 - 10 t¹ • §¹m urª: 10 kg • L©n supe: 15 - 20 kg • Kali sunph¸t: 12 kg • V«i bét: 10 - 12 kg (nÕu cã). 15
 16. C¸ch bãn: + §èi víi cñ gièng bæ: Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, l©n vµ v«i. - Bãn thóc ®ît 1: Sau mäc 15 ngµy bãn 1/2 l−îng ®¹m vµ 1/2 l−îng kali. - Bãn thóc ®ît 2: Sau ®ît 1 10 ngµy: bãn 1/2 l−îng ®¹m vµ 1/2 l−îng kali . + §èi víi cñ gièng nguyªn (kh«ng bæ) - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång vµ l©n cïng víi 1/2 l−îng ®¹m vµ 1/2 l−îng kali. - Bãn thóc sau mäc 25 ngµy: bãn nèt l−îng ®¹m vµ kali cßn l¹i. - Ch¨m sãc vµ phßng trõ bÖnh: • Sau trång 10 - 15 ngµy, ®Êt ®ñ Èm khoai t©y sÏ mäc ®Òu. NÕu ®Êt kh« nªn t−íi r·nh ®Ó khoai mäc nhanh (§èi víi cñ gièng kh«ng bæ). • Vun xíi: Vun xíi 2 lÇn kÕt hîp víi bãn thóc, vun luèng cao. • Lu«n gi÷ ®é Èm ®Êt 80% b»ng c¸ch t−íi r·nh tõ 2 - 3 lÇn/vô. • Phßng bÖnh mèc s−¬ng b»ng c¸ch phun Zineb 0,3% (3 phÇn ngh×n) khi cã s−¬ng mï. - Thu ho¹ch: • Khi 2/3 th©n l¸ ng¶ mµu vµng th× cã thÓ thu ho¹ch. Chó ý lo¹i bá c©y bÖnh tr−íc khi thu ho¹ch. Thu vµo ngµy kh«ng m−a. • Ph©n lo¹i cñ: Lo¹i bá cñ bÖnh vµ søt s¸t. • §−a lªn giµn b¶o qu¶n n¬i tho¸ng cã ¸nh s¸ng nhÑ. 16
 17. 7- kü thuËt th©m canh c¢Y §ËU T−¬NG 1. GIèNG §ËU T¦¥NG Mét sè gièng tèt ®ang ®−îc gieo trång nhiÒu ë ®Þa ph−¬ng huyÖn Lôc Yªn: - V74 (§T 74) phï hîp víi vô xu©n vµ vô ®«ng do chÞu rÐt tèt. C©y cao 70 - 80 cm. H¹t vµng, rèn h¹t mµu n©u thÉm. Thêi gian sinh tr−ëng: 120 ngµy (vô xu©n), 95 ngµy (vô ®«ng), n¨ng suÊt: 40 - 65 kg/sµo, cao nhÊt lµ 90 kg/sµo. - DT84: §−îc Tr¹m KhuyÕn n«ng phæ biÕn tõ vô xu©n 1995 ®Õn nay ®· trë thµnh gièng chñ lùc cña huyÖn. C©y cao 50 - 60 cm, Ýt ph©n cµnh. Thêi gian sinh tr−ëng 85 - 90 ngµy. H¹t to mµu vµng, s¸ng, hoa mµu tÝm. Gièng gieo ®−îc c¶ 3 vô, n¨ng suÊt: 60 - 70 kg/sµo, th©m canh tèt ®¹t trªn 90 kg/sµo. 2. Kü THUËT GIEO TRåNG - Thêi vô gieo: • Vô xu©n: Gieo tõ 5 - 20/2 (d−¬ng lÞch). • Vô hÌ: Gieo tõ 20/5 - 20/6 (vô chÝnh). • Vô ®«ng: Gieo chËm nhÊt lµ 30/9. - Trång: • Chän ®Êt: §Êt tho¸t n−íc, tèt nhÊt lµ ®Êt thÞt nhÑ cã c¸t pha t¬i xèp. • MËt ®é vµ kho¶ng c¸ch: Vô xu©n vµ vô đ«ng gieo hµng c¸ch hµng: 30 - 35 cm, c©y c¸ch c©y: 8 - 10 cm. Vô hÌ kho¶ng c¸ch réng h¬n: hµng c¸ch hµng 35 - 40 cm, c©y c¸ch c©y: 10 - 12 cm. gieo 2 - 3 h¹t trªn 1 hèc. • L−îng gièng: 2,2 - 2,4 kg/sµo. - Ph©n bãn: (TÝnh cho 1 sµo) • Bãn lãt: 150 - 200 kg ph©n chuång + 10 kg l©n supe. • Bãn thóc: Khi c©y cã 3 - 4 l¸ kÐp, l−îng bãn: 2 - 3 kg ®¹m urª: 1 - 2 kg kali. - Ch¨m sãc: Khi bãn thóc th× ®ång thêi vun gèc. Phun thuèc ®Þnh kú 7 - 10 ngµy/lÇn. B¾t ®Çu phun khi c©y cã 2 l¸ sß, ®Ó trõ dßi ®ôc nân, l¸. 17
 18. 8- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y L¹C 1. GIèNG L¹C - §á B¾c Giang, gièng Tr¹m Xuyªn. Tõ n¨m 1997 Tr¹m KhuyÕn n«ng Lôc Yªn ®−a vµo thö nghiÖm gièng l¹c Q1 cña Trung Quèc, lµ gièng thÊp c©y t¸n gän cho n¨ng suÊt cao rÊt thÝch hîp ®ång ®Êt Lôc Yªn. N¨ng suÊt ®¹t 80 - 90 kg/sµo. 2. Kü THUËT GIEO TRåNG - Thêi vô gieo: • Vô xu©n gieo th¸ng 2 (vô chÝnh). • Vô hÌ thu gieo th¸ng 6. • Vô thu ®«ng gieo th¸ng 8. - Kü thuËt trång. • Yªu cÇu ®Êt: ThÞt nhÑ, c¸t pha t¬i xèp, tho¸t n−íc. • Ph©n bãn cho 1 sµo: 200 - 250 kg ph©n chuång, 10 - 15 kg l©n, v«i bét 10 - 20 kg l©n. • Bãn thóc lÇn 1: Khi c©y cã 3 l¸, bãn 1,5 kg ®¹m + 1,5 kg kali kÕt hîp víi xíi nhÑ lµm tho¸ng gèc. • Bãn thóc lÇn 2 (bãn v«i): Khi c©y ra hoa ré. - MËt ®é: Trung b×nh 30 - 33 c©y/ m2. Hµng c¸ch hµng 35 cm, c©y c¸ch c©y 10 - 12cm. + T−íi n−íc vµ phßng trõ s©u bÖnh: CÇn t−íi n−íc cho l¹c xu©n vµ l¹c thu ®«ng, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®¹t n¨ng suÊt cao. Th−êng xuyªn kiÓm tra, ph¸t hiÖn ®Ó phßng trõ s©u bÖnh kÞp thêi. 18
 19. 9- Kü THUËT TH¢M CANH C¢Y CAM SµNH LôC Y£N Cam sµnh Lôc Yªn tõ l©u ®· trë thµnh mÆt hµng ®Æc s¶n cña ®Þa ph−¬ng ®−îc thÞ tr−êng −a thÝch. §−îc trång nhiÒu ë c¸c x·: T©n LÜnh, M−êng Lai... 1. LµM §ÊT - §Êt trång cam: Lµ ®Êt dèc tô, ®Êt ®åi, ®Êt v−ên nhiÒu mïn: tho¸t n−íc, tÇng ®Êt dµy trªn 1m lµ ®Êt d−íi ch©n nói ®¸ v«i. §µo hè kÝch th−íc: 60 x 60 x 60 cm. - Ph©n bãn lãt (cho 1 hè) Ph©n chuång: 30 kg, ph©n l©n nung ch¶y: 1 kg, v«i 0,5kg. Ph©n ®−îc ñ ®Òu d−íi hè tr−íc khi trång 1 - 2 th¸ng. 2. Kü THUËT TRåNG - Gièng: Dïng gièng cam sµnh ngay t¹i Lôc Yªn b»ng cµnh chiÕt hoÆc c©y ghÐp. Chän c©y khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh ®Ó lµm gièng. - Kho¶ng c¸ch: Hµng c¸ch hµng 5 - 6 m, c©y c¸ch c©y 4 - 5m. - Thêi vô: Vô xu©n trång th¸ng 2 - 3. Vô thu trång th¸ng 8, 9. - C¸ch trång: Tr−íc khi trång bãn lãt 0,2 - 0,3 kg kali/1 hè trén ®Òu víi ph©n ®· ñ, dïng cuèc moi mét lç gi÷a hè, xÐ bá tói bÇu, ®Æt bÇu gi÷ cho c©y ®øng th¼ng vun ®Êt nhÑ trªn mÆt bÇu, nÐn chÆt dÇn xung quanh. C¾m cäc buéc d©y mÒm gi÷ c©y khái bÞ lung lay. T−íi n−íc, tñ gèc gi÷ Èm cho c©y. 3. CH¡M SãC V¦êN C¢Y - Khi c©y ch−a khÐp t¸n nªn trång xen ®Ëu ®ç, trång c©y ph©n xanh. - Ph©n bãn cÇn cung cÊp ®ñ l−îng, ®ñ lo¹i. L−îng ph©n bãn cho 1 c©y trªn 1 n¨m Tuæi cam Ph©n h÷u L©n (g) Kali (g) §¹m (g) c¬ (kg) 1 - 3 n¨m 30 250 120 200 4 - 6 n¨m 50 500 200 400 Trªn 7 n¨m 80 1.500 500 500 19
 20. C¸ch bãn: Vô xu©n tr−íc khi c©y ra hoa: 1/3 l−îng ®¹m. Vô hÌ: Khi qu¶ nhá bãn 1/3 l−îng ®¹m + 1/2 l−îng kali. Vô thu: Tr−íc khi thu qu¶ 1 th¸ng bãn 1/2 l−îng kali. Sau khi thu ho¹ch qu¶ bãn hÕt l−îng ph©n h÷u c¬ ph©n l©n vµ ®¹m cßn l¹i. - C¾t tØa t¹o t¸n: Th−êng xuyªn c¾t tØa cµnh v−ît, cµnh t¨m h−¬ng, s©u bÖnh, cµnh khuÊt trong t¸n. - Phßng trõ s©u bÖnh: Phßng trõ rÇy chổng c¸nh, s©u ®ôc th©n, ®ôc cµnh. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản