intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay đào tạo giảng viên ToT Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD: Phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

52
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn Sổ Tay Đào tạo giảng viên ToT này được xây dựng trên cơ sở 5 năm kinh nghiệm thực tế của Chương trình PAEX (VVOB) đối với hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực, lấy học viên làm trung tâm với chất lượng cao ở năm tỉnh phía Nam Việt Nam. Cuốn sổ tay này gồm 12 chương và 4 phụ lục và được chia thành 2 phần. Ở mỗi chương gồm có kế hoạch bài giảng và tài liệu tham khảo gắn với nội dung của chương đó, gồm có: Khởi động chương trình đào tạo; PTD là gì? Nguyên tắc, đặc điểm PTD; vai trò của cán bộ khuyến nông;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay đào tạo giảng viên ToT Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD: Phần 1

Giáo dục vì Sự phát triển<br /> www.vvob.be/vietnam<br /> <br /> Sổ tay<br /> đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> (ToT Manual on Participatory Technology Development (PTD)<br /> – Reference document for ToT trainers)<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> dành cho giảng viên ToT<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP<br /> Tp. Hồ Chí Minh - 2012<br /> <br /> 2 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> Mục lục<br /> Từ viết tắt ............................................................................................................................................... 7<br /> Preface .................................................................................................................................................... 9<br /> Introduction to the Training Manual ................................................................................................ 10<br /> Acknowledgements .............................................................................................................................. 13<br /> Lời tựa .................................................................................................................................................. 15<br /> Giới thiệu Sổ tay đào tạo giảng viên ToT .......................................................................................... 16<br /> Lời cảm ơn............................................................................................................................................ 19<br /> Chương 1. Khởi động Chương trình đào tạo .................................................................................... 21<br /> 1.1. Kế hoạch bài giảng 1.1: Khai mạc và giới thiệu học viên ......................................................... 21<br /> 1.2. Kế hoạch bài giảng 1.2: Tìm hiểu mong đợi của học viên và xây dựng nội quy lớp học .......... 22<br /> Chương 2. PTD là gì? .......................................................................................................................... 24<br /> 2.1. Kế hoạch bài giảng 2.1: Giới thiệu chung về khuyến nông, hệ thống tổ chức,<br /> chính sách khuyến nông .................................................................................................................... 24<br /> 2.2. Kế hoạch bài giảng 2.2: Khái niệm PTD và so sánh phương pháp PTD với các phương pháp<br /> khuyến nông truyền thống ................................................................................................................. 25<br /> 2.3. Tài liệu phát tay: Giới thiệu phương pháp phát triển kỹ thuật có sự tham gia (tên gọi tắt tiếng<br /> Anh là PTD) ...................................................................................................................................... 26<br /> 2.4. Tài liệu đọc thêm: Khi nói về PTD - “Nên” và “không nên” .................................................. 32<br /> Chương 3. Nguyên tắc, đặc điểm PTD............................................................................................... 33<br /> 3.1. Kế hoạch bài giảng 3.1: Nguyên tắc chính và đặc điểm của PTD............................................. 33<br /> 3.2. Tài liệu phát tay: Các đặc điểm chủ yếu của PTD..................................................................... 34<br /> Chương 4. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ khuyến nông, nhà nghiên cứu và nông dân trong<br /> PTD ....................................................................................................................................................... 36<br /> 4.1. Kế hoạch bài giảng 4.1: Vai trò và trách nhiệm của cán bộ khuyến nông, nhà nghiên cứu và<br /> nông dân trong PTD.......................................................................................................................... 36<br /> 4.2. Tài liệu tham khảo: Vai trò của cán bộ khuyến nông trong PTD .............................................. 37<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 5. Kỹ năng và thái độ của cán bộ khuyến nông trong PTD .......................................... 38<br /> 5.1. Kế hoạch bài giảng 5.1: Kỹ năng và thái độ cần thiết đối với cán bộ khuyến nông<br /> khi áp dụng PTD ............................................................................................................................... 38<br /> Chương 6. Các công cụ hỗ trợ cho PTD ............................................................................................ 39<br /> 6.1. Kế hoạch bài giảng 6.1: Các công cụ hỗ trợ PTD ..................................................................... 39<br /> 6.2. Kế hoạch bài giảng 6.2: Phương pháp động não ...................................................................... 40<br /> 6.3. Kế hoạch bài giảng 6.3: Phân nhóm .......................................................................................... 42<br /> 6.4. Kế hoạch bài giảng 6.4: Cây vấn đề .......................................................................................... 44<br /> 6.5. Kế hoạch bài giảng 6.5: Phỏng vấn bán cấu trúc ...................................................................... 46<br /> 6.6. Kế hoạch bài giảng 6.6: Xếp hạng ma trận ............................................................................... 47<br /> 6.7. Kế hoạch bài giảng 6.7: Xếp hạng giàu nghèo .......................................................................... 49<br /> Chương 7. Khung PTD – Giới thiệu các bước PTD, bao gồm bước thành lập Câu lạc bộ khuyến<br /> nông/nông dân...................................................................................................................................... 50<br /> 7.1. Kế hoạch bài giảng 7.1: Khung PTD – Giới thiệu các bước PTD, bao gồm bước thành lập Câu<br /> lạc bộ khuyến nông/nông dân ........................................................................................................... 50<br /> 7.2. Kế hoạch bài giảng 7.2: Các bước thành lập câu lạc bộ PTD .................................................. 51<br /> 7.3. Tài liệu phát tay: Tiến trình PTD ............................................................................................... 52<br /> 7.4. Tài liệu tham khảo: Các bước thành lập câu lạc bộ PTD.......................................................... 54<br /> Chương 8. Xác định khó khăn, trở ngại ............................................................................................ 60<br /> 8.1. Kế hoạch bài giảng 8.1: Liệt kê các vấn đề - khó khăn ............................................................. 60<br /> 8.2. Tài liệu phát tay: Xác định khó khăn/vấn đề cần giải quyết ...................................................... 61<br /> Chương 9. Tìm kiếm giải pháp/ý tưởng mới ..................................................................................... 67<br /> 9.1. Kế hoạch bài giảng 9.1: Tìm kiếm giải pháp/ý tưởng mới ......................................................... 67<br /> 9.2. Tài liệu phát tay: Tìm kiếm các giải pháp/ý tưởng mới ............................................................. 68<br /> Chương 10. Thử nghiệm và đánh giá thử nghiệm ............................................................................ 71<br /> 10.1. Kế hoạch bài giảng 10.1: Thiết kế và đánh giá thử nghiệm .................................................... 71<br /> 10.2. Tài liệu phát tay: Nông dân xây dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá thử nghiệm ............... 72<br /> 10.3. Tài liệu tham khảo: Câu chuyện “Người phụ nữ bị đau lưng” ............................................... 79<br /> <br /> 4 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> Chương 11. Phổ biến kết quả – Nhân rộng, áp dụng trên diện rộng ............................................. 81<br /> 11.1. Kế hoạch bài giảng 11.1: Hội thảo đầu bờ .............................................................................. 81<br /> 11.2. Tài liệu phát tay: Phổ biến kết quả, rút kinh nghiệm ............................................................... 83<br /> 11.3. Tài liệu phát tay: Cách xây dựng tờ bướm kỹ thuật của bà con nông dân .............................. 85<br /> Chương 12. Kỹ năng và kiến thức đào tạo cơ bản ............................................................................ 86<br /> 12.1. Giới thiệu đào tạo và học tập ................................................................................................... 86<br /> 12.1.1. Kế hoạch bài giảng: Đào tạo dành cho người trưởng thành và vai trò của giảng viên .......... 86<br /> 12.1.2. Tài liệu phát tay: Khái niệm “học tập của người trưởng thành” ......................................... 88<br /> 12.1.3. Tài liệu phát tay: Nguyên tắc học tập của người trưởng thành ............................................ 89<br /> 12.1.4. Tài liệu phát tay: Chu kỳ học tập của người trưởng thành ................................................... 98<br /> 12.2. Thiết kế đào tạo, chiến lược đào tạo, mục tiêu học tập, bài giảng tập huấn ......................... 102<br /> 12.2.1. Tài liệu phát tay: Thiết kế đào tạo ...................................................................................... 102<br /> 12.2.2. Tài liệu phát tay: Chiến lược đào tạo ................................................................................. 103<br /> 12.2.3. Kế hoạch bài giảng: Chuẩn bị mục đích đào tạo, mục tiêu học tập .................................. 104<br /> 12.2.4. Tài liệu phát tay: Mục tiêu đào tạo và mục tiêu học tập ..................................................... 106<br /> 12.2.5. Thiết kế chương trình bài giảng tập huấn ........................................................................... 109<br /> 12.2.6 . Tài liệu phát tay: Các chương trình bài giảng (giáo án) và tài liệu phục vụ<br /> cho bài giảng ................................................................................................................................... 110<br /> 12.2.7. Tài liệu tham khảo: Mẫu kế hoạch bài giảng...................................................................... 113<br /> 12.3. Lựa chọn phương pháp/kỹ thuật đào tạo hiệu quả................................................................. 115<br /> 12.3.1. Kế hoạch bài giảng: Giảng dạy lấy học viên làm trung tâm/ Phương pháp giảng dạy có sự<br /> tham gia........................................................................................................................................... 115<br /> 12.3.2. Tài liệu phát tay: Lựa chọn phương pháp/kỹ thuật đào tạo hiệu quả ................................. 116<br /> 12.3.3. Tài liệu tham khảo: Mở đầu một bài học ............................................................................ 120<br /> 12.3.4. Kế hoạch bài giảng: Xác định nội dung các bài giảng chi tiết và thực hiện giảng thử ...... 123<br /> 12.3.5. Tài liệu tham khảo: Lưu ý khi chuẩn bị và thực hiện giảng thử ......................................... 124<br /> 12.4. Các kỹ năng hỗ trợ, hướng dẫn/kèm cặp ............................................................................... 125<br /> 12.4.1. Kế hoạch bài giảng: Giới thiệu về các kỹ năng hỗ trợ (4 kỹ năng chính) .......................... 125<br /> 12.4.2. Tài liệu phát tay – Các kỹ năng hỗ trợ ................................................................................ 126<br /> 12.4.3. Kế hoạch bài giảng: Giới thiệu về huấn luyện .................................................................... 132<br /> 12.4.4. Tài liệu phát tay: Hướng dẫn giúp nâng cao kỹ năng hỗ trợ và đào tạo của giảng viên.... 133<br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2