Sổ tay tra cứu tính năng kỹ thuật ô tô P2

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
404
lượt xem
262
download

Sổ tay tra cứu tính năng kỹ thuật ô tô P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính năng kỹ thuật của ô tô Gaz -13, Gaz -14 Traica (4x2)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay tra cứu tính năng kỹ thuật ô tô P2

  1. gaz-13 traica(4x2) 41
  2. gaz-14 traica (4x2) 42
  3. tÝnh n¨ng kü thuËt « t« Gaz-13, gaz-14 traica (4x2) Gaz-13 gaz-14 ChiÒu dµi toµn bé, mm 5600 6174 ChiÒu réng, mm 2000 2020 ChiÒu cao toµn bé, mm 1620 1525 ChiÒu dµi c¬ së, mm 3750 3450 T©m vÕt b¸nh xe tr−íc/sau, mm 1540/1530 1580/1580 Kho¶ng s¸ng gÇm xe tr−íc/sau, mm 180 / 210 Sè chç ngåi 7 Träng l−îng khoang hµnh lý , KG 70 Träng l−îng xe kh«ng t¶i, KG 2100 2590 - CÇu tr−íc, KG 1130 1395 - CÇu sau, KG 970 1195 Träng l−îng toµn bé, KG 2660 3150 - CÇu tr−íc, KG 1305 1530 - CÇu sau, KG 1355 1620 B¸n kÝnh quay vßng, m 7,8 8,2 VËn tèc lín nhÊt, Km.h-1 160 175 Qu·ng ®−êng phanh ë V = 80 Km.h-1, m 49 43,2 Thêi gian t¨ng tèc ®Õn 100 Km.h-1, s 20 15 Tiªu hao nhiªn liÖu ë V = 40 -50 14 16 Km.h-1, l/100Km HÖ thèng ®IÖn 12 V B×nh ®IÖn 6CT - 68 6CT -55 M¸y ph¸t ®IÖn Γ101 Γ284 Khëi ®éng CT101 CT230-Γ 43
  4. Gaz-13 gaz-14 §éng c¬ ®èt trong X¨ng, 4 kú X¨ng, 4 kú 8 xi lanh ch÷ V 8 xi lanh ch÷ V - Dung tÝch c«ng t¸c, l 5,53 5,53 - D X S, mm 100 x 88 100 x 88 - Tû sè nÐn 8,5 8,5 - C«ng suÊt Nemax, ml 195 220 ë sè vßng quay neN, V/ph 4400 4200 - M« men xo¾n Memax, KGm 42 46 ë sè vßng quay neM, V/ph 2200-2500 2500-2600 Hép sè Bé biÕn m« men thuû lùc lµm viÖc víi hép sè hµnh tinh 3 cÊp sè truyÒn Tû sè truyÒn ihs 2,84 -1,62 - 1,0 2,64 - 1,55 - 1,00 Lïi: 2,0 Lïi : 2,0 TruyÒn lùc chÝnh i0 §¬n, hyp«it §¬n, hyp«it 3,38 3,58 C¬ cÊu l¸i Trôc vÝt lâm - con l¨n 2 ren Tû sè truyÒn 18,2 DÉn ®éng l¸i C¬ khÝ , trî lùc thuû lùc HÖ thèng phanh - Phanh c«ng t¸c Phanh t−íc phanh ®Üa, phanh sau Lo¹i tang trèng. DÉn ®éng thuû lùc ph©n chia cã trî lùc ch©n kh«ng. Phanh c¸c b¸nh xe sau lo¹i tang trèng, dÉn - Phanh dõng ®éng c¬ khÝ b»ng bµn ®¹p phanh ch©n chuyªn dïng. HÖ thèng treo + Treo tr−íc §éc lËp d¹ng ®ßn, lß xo trô , gi¶m chÊn thuû lùc. + Treo sau NhÝp ®Æt däc nöa elip, gi¶m chÊn thuû lùc. 44
  5. Gaz-13 gaz-14 Sè l−îng b¸nh xe 4 +1 KÝch th−íc lèp 8,25 - 15 9,35 - 15 Dung tÝch n¹p nhiªn liÖu vµ vËt liÖu sö dông: - Thïng nhiªn liÖu (A I I 93), l 80 100 - HÖ thèng lµm m¸t, l 17 21,5 - DÇu b«i tr¬n §C (M12Γ1), l 6,5 6,5 - C¸c te biÕn m« men +T§TL, l 9,5 9,5 - BÇu läc kh«ng khÝ , l lo¹i kh« lo¹i kh« - C¸c te c¬ cÊu l¸i, l 0,18 0,18 - Trî lùc l¸i, l 1, 6 1, 8 - TruyÒn lùc chÝnh(dÇu hyp«it), l 0,9 x 2 1,6 x 2 - Gi¶m chÊn thuû lùc (A Y), l 0,2 vµ 0,4 0,2 vµ 0,4 - DÉn ®éng phanh thuû lùc, l 0,55 0,55 Khèi l−îng c¸c cum c¬ b¶n: + §éng c¬, bé biÕn vµ hép sè, Kg 320 355 + C¸c ®¨ng, Kg 13 14 + CÇu tr−íc, Kg 98 110 + CÇu sau, Kg 95 100 + Khung xe, Kg 170 185 + Vá xe, Kg 880 1175 + B¸nh xe + lèp, Kg 28,5 29,5 + KÐt n−íc, Kg 16 19 45
  6. GAZ-24 VOLGA (4x2) 46
  7. GAZ-24 - 02 VOLGA (4x2) 47
  8. tÝnh n¨ng kü thuËt « t« Gaz-24, gaz-24-02 volga (4x2) GA Z - 2 4 GA Z - 2 4 - 02 ChiÒu dµi toµn bé, mm 4735 4735 ChiÒu réng, mm 1820 1820 ChiÒu cao toµn bé, mm 1490 1510 ChiÒu dµi c¬ së, mm 2800 T©m vÕt b¸nh xe tr−íc/sau, mm 1470/1420 Kho¶ng s¸ng gÇm xe tr−íc/sau, mm 190 / 170 Sè chç ngåi 5-6 7 Träng l−îng khoang hµnh lý, KG 50 - Träng l−îng xe kh«ng t¶i, KG 1420 1550 - CÇu tr−íc, KG 755 725 - CÇu sau, KG 665 825 Träng l−îng toµn bé, KG 1820 2040 - CÇu tr−íc, KG 870 920 - CÇu sau, KG 950 1120 B¸n kÝnh quay vßng, m 6 VËn tèc lín nhÊt, Km.h-1 145 140 Qu·ng ®−êng phanh ë V = 80 Km.h-1, m 43,2 Thêi gian t¨ng tèc ®Õn 100 Km.h-1, s 22 25 Tiªu hao nhiªn liÖu ë V = 80 Km.h-1, l/100 Km 8 9 HÖ thèng ®IÖn 12 V B×nh ®IÖn 6CT - 60 M¸y ph¸t ®IÖn Γ250 - H 1 Khëi ®éng CT230 - b Sè l−îng b¸nh xe 4 +1 KÝch th−íc lèp 7,35 -14 48
  9. GA Z - 2 4 GA Z - 2 4 - 02 §éng c¬ ®èt trong 24D (24-01) , X¨ng, 4 kú, 4 xi lanh - Dung tÝch c«ng t¸c, l 2,445 - D X S, mm 92 x 92 - Tû sè nÐn 8,2 (6,7) - C«ng suÊt Nemax, ml 96 (85) ë sè vßng quay neN, V/ph 4500 - M« men xo¾n Memax, KGm 19 ë sè vßng quay neM, V/ph 2200-2400 Ly hîp Ma s¸t kh«, 1 ®Üa , dÉn ®éng thuû lùc Hép sè C¬ khÝ, 4 cÊp, ®ång tèc ë sè I, II, III,IV. Tû sè truyÒn ihs 3,5 - 2,26 - 1,45 - 1,00; L : 3,54 TruyÒn lùc chÝnh i0 §¬n, hyp«it , 4,1 C¬ cÊu l¸i Trôc vÝt lâm - con l¨n 3 ren Tû sè truyÒn 19,1 DÉn ®éng l¸i C¬ khÝ HÖ thèng phanh - Phanh c«ng t¸c Lo¹i tang trèng tù ®éng ®iÒu chØnh. DÉn ®éng thuû lùc ph©n chia cã trî lùc ch©n kh«ng. - Phanh dõng Phanh c¸c b¸nh xe sau lo¹i tang trèng, dÉn ®éng c¬ khÝ. HÖ thèng treo + Treo tr−íc §éc lËp, lß xo trô víi ®ßn ngang, gi¶m chÊn thuû lùc. + Treo sau NhÝp ®Æt däc nöa elip, gi¶m chÊn thuû lùc. 49
  10. GA Z - 2 4 GA Z - 2 4 - 02 Dung tÝch n¹p nhiªn liÖu vµ vËt liÖu sö dông: - Thïng nhiªn liÖu (A I I 93) , l 55 - HÖ thèng lµm m¸t, l 11,5 - DÇu b«i tr¬n §C (M12Γ1), l 6 - BÇu läc kh«ng khÝ , l 0,45 - C¸c te c¬ cÊu l¸i, l 0,3 - Hép sè , l 0,95 - TruyÒn lùc chÝnh(dÇu hyp«it), l 1,2 - Gi¶m chÊn thuû lùc (A Y), l 0,14 vµ 0,21 - DÉn ®éng phanh vµ ly hîp, l 0,8 + 0,18 Khèi l−îng c¸c cum c¬ b¶n: + §éng c¬ víi ly hîp, Kg 179 + Hép sè, Kg 25 + C¸c ®¨ng, Kg 8 + CÇu tr−íc, Kg 100 + CÇu sau, Kg 85 + Vá xe, Kg 570 700 + B¸nh xe + lèp, Kg 19 + KÐt n−íc, Kg 10 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản