intTypePromotion=3

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 7

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
29
download

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỗn hợp Hydrocacbon có thể được đưa vào một cách an toàn bằng cách đẩy khí trơ ra. Khi khu vực công nghệ đã có hydrocacbon, khi cần bảo dưỡng phải tuân theo các quy tắc an toàn. Buộc phải thay hết Hydrocacbon bằng khí trơ, sau đó đẩy khí trơ bằng không khí. CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH BẢO VỆ THIẾT BỊ VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN Xem phần chỉ dẫn của nhà cung cấp và quy trình bảo vệ thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 7

  1. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP (an toaøn) khi khoâng coù oâ-xy ñuû cho ñieàu kieän gaây chaùy. Hoãn hôïp Hydrocacbon coù theå ñöôïc ñöa vaøo moät caùch an toaøn baèng caùch ñaåy khí trô ra. Khi khu vöïc coâng ngheä ñaõ coù hydrocacbon, khi caàn baûo döôõng phaûi tuaân theo caùc quy taéc an toaøn. Buoäc phaûi thay heát Hydrocacbon baèng khí trô, sau ñoù ñaåy khí trô baèng khoâng khí. CHÖÔNG 5: QUY TRÌNH BAÛO VEÄ THIEÁT BÒ VAØ CAÙC THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN Xem phaàn chæ daãn cuûa nhaø cung caáp vaø quy trình baûo veä thieát bò. CHÖÔNG 6: CAÙC COÂNG VIEÄC ÑOÁI VÔÙI THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN. Trong khi chaïy thöû, thöôøng seõ gaëp moät soá söï coá trong khi vaän haønh thieát bò ñieàu khieån. Moïi noã löïc caàn thöïc hieän ñeå baûo ñaûm raèng taát caû caùc thieát bò ñieàu khieån phaûi hoaït ñoäng chính xaùc vaø hôïp lyù tröôùc khi khôûi ñoäng nhaø maùy. Lyù töôûng nhaát laø taát caû thieát bò ñieàu khieån phaûi ñöôïc kieåm tra vaø caân chænh khi taäp keát veà coâng tröôøng. Neáu khoâng thöïc hieän ñieàu naøy thì ngay sau khi laép ñaët vieäc caân chænh caàn phaûi ñöôïc tieán haønh ngay. Kieåm tra thoâng maïch, nhaän dieän kyù maõ hieäu caùc heä thoáng kieåm tra truyeàn tín, ñieàu khieån cho moãi thieát bò ñeå ñaûm baûo vieäc keát noái phaûi döïa chính xaùc treân cô sôû sô ñoà caùc voøng ñieàu khieån. Taát caû caùc voøng ñieàu khieån phaûi ñöôïc kieåm tra chöùc naêng ñeå chöùng toû raèng caùc van ñieàu khieån vaø voøng ñieàu khieån laøm vieäc chính xaùc vaø caùc van ñöôïc laép an toaøn, ñuùng höôùng. Taát caû caùc heä thoáng baùo ñoäng phaûi ñöôïc kieåm tra. CHÖÔNG 7: CAÙC COÂNG VIEÄC VEÀ ÑIEÄN Taát caû caùc ñieåm tieáp ñaát caàn ñöôïc kieåm tra, ñieän trôû ñaát cuûa caùc keát caáu, boàn beå, thieát bò phaûi ñaït möùc yeâu caàu. Caùc tuyeán caùp, daây ñieän phaûi ñöôïc kieåm tra thoâng maïch vaø ñieän trôû caùch ñieän. Sau cuøng, caùc moâ tô ñieän phaûi ñöôïc kieåm tra ñuùng chieàu quay, thaùo caùc khôùp noái cuûa bôm, quaït ñeå chaïy thöû khoâng taûi. CHÖÔNG 8: THIEÁT BÒ CÔ KHÍ 1) Kieåm tra thieát bò quay: chieàu quay, söï nheï nhaøng, trôn tru cuûa caùc thieát bò phaàn chuyeån ñoäng tröôùc khi keát noái vôùi boä truyeàn ñoäng. Ñoái vôùi maùy neùn vaø bôm, chæ caên chænh nguoäi theo höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát. 2) Chaïy thöû vaø kieåm tra ñoä rung, kieåm tra thieát bò an toaøn. 3) Lau chuøi heä thoáng daàu boâi troän vaø duøng daàu boâi troän ñuùng chuûng loaïi. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 37 Prepared by !@+@!
  2. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP CHÖÔNG 9: THIEÁT BÒ AN TOAØN Khi van an toaøn ñöôïc taäp keát taïi coâng tröôøng phaûi tieán haønh kieåm tra veà caùc hö hoûng deã nhaän thaáy, sau ñoù löu giöõ nôi saïch seõ, khoâ raùo. Caùc van an toaøn chæ ñöôïc laép sau khi tuyeán oáng ñaõ ñöôïc kieåm tra, thöû thuûy löïc, thoåi röûa. Tröôùc khi laép van naøy phaûi ñöôïc kieåm tra, caên chænh, khi laép xong phaûi ñöôïc laøm saïch vaø khoâng dính daàu môõ. CHÖÔNG 10: THIEÁT BÒ TRAO ÑOÅI NHIEÄT Thoâng thöôøng, caùc thieát trao ñoåi nhieät phaûi ñöôïc thöû thuûy tónh taïi xöôûng cheá taïo tröôùc khi ñem tôùi coâng tröôøng. Vì vaäy khoâng caàn thieát phaûi kieåm tra taïi coâng tröôøng tröø khi noù bò hö hoûng trong quaù trình vaän chuyeån. CHÖÔNG 11: THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC Kieåm tra, xaùc nhaän laïi heä thoáng thoâng tin lieân laïc vaø heä thoáng loa phaùt thanh (thoâng baùo) ôû cheá ñoä saün saøng laøm vieäc.. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 38 Prepared by !@+@!
  3. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP PHAÀN VI: KHÔÛI ÑOÄNG VAØ VAÄN HAØN H BÌNH THÖÔØNG CHÖÔNG 1: CHUAÅN BÒ KHÔÛI ÑOÄNG NHAØ MAÙY 1.1 Kieåm tra ñöôøng oáng. 1) Ñoùng taát caû van xaû khí vaø loûng 2) Thaùo caùc nuùt cuûa van An toaøn 3) Môû khoùa van an toaøn daãn tôùi ñuoác 4) Laép laïi caùc nuùt cuûa van xaû loûng, khí 5) Xoay taám bòt taïm thôøi laïi. 6) Ñöa ñöôøng oáng tôùi ñuoác vaøo söû duïng 1.2 Heä thoáng khí ñieàu khieån thieát bò vaø khí baûo döôõng nhaø maùy. 1) Kieåm tra vò trí cuûa Valve ôû ñuùng vò trí (môû van ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa caùc thieát bò V-22, M21, F-23, V-24) 2) Khôûi ñoäng maùy neùn khí theo chæ daãn cuûa nhaø cung caáp thieát bò. AÁn nuùt khôûi ñoäng maùy neùn chaïy khoâng taûi tieáp ñoù chaïy coù taûi tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu, khí ngöng seõ ñöôïc xaû qua van töø. thôøi gian môû döôïc ñaët laïi thay ñoåi giöõa hai laàn laø 20 giaây khoaûng ngöng giöõa hai laàn môû laø 60 giaây vaø 360 giaây tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän moâi tröôøng. 3) Khôûi ñoäng thieát bò saáy khoâ khí theo chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát. 4) Môû caùc van xaû cuûa bình thu khí ñieàu khieån ñeán khi khoâng coøn khí ngöng tuï ñeå duy trì luoàng khoâng khí qua thieát bò saáy khoâ khí. 1.3 Kieåm tra heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy vaø heä thoáng doø khí vaø löûa - F&GS ôû traïng thaùi saün saøng hoaït ñoäng. (Tham khaûo phaàn Phuï luïc S) 1.4 Heä thoáng nöôùc sinh hoaït: 1) Môû van caùch ly töø ñöôøng oáng daãn nöôùc chính töø heä thoáng nöôùc thaønh phoá (6"-WDK-1030-07-A3) vaø van ñaàu vaøo V-31 cung caáp nöôùc vaøo boàn V-31. 2) Khi möùc boàn V-31 cao hôn möùc baùo ñoäng möùc thaáp, khôûi ñoäng bôm P-31, môû van doøng hoài löu cuûa bôm P-31 1.5 Heä thoáng khí Nitô: 1) Môû van caùch ly vôùi TVT vaø daãn N2 tôùi CPP: 2) Xaùc nhaän raèng khoâng khí trong tuyeán oáng nitô ñaõ ñöôïc thay theá baèng N2 3) Môû baèng tay van FV-6001 vaø taïo aùp suaát bình nitô V-25. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 39 Prepared by !@+@!
  4. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Khi aùp suaát taïi PIC-6001 ñaït 8,5 kg/cm2, thì chuyeån PIC-6001 sang cheá ñoä 4) ñieàu khieån khaû trình (Cascade) tôùi FIC-6001 vaø FIC-6001 coù ñieåm ñaët laø 7sm3/h (7 meùt khoái tieâu chuaån moät giôø). 1.6 Heä thoáng ñuoác. 1) Xaùc nhaän raèng tuyeán oáng ra ñaàu ñuoác (flare) ñaõ ñöôïc ñieàn ñaày baèng khí Nitô vaø noàng ñoä OÂxy coøn laïi phaûi ñaûm baûo nhoû hôn 2%. 2) Thoâng baùo cho TVT ñeå noái tuyeán oáng daãn khí tôùi ñuoác cuûa TVT. Ñaët löu löôïng khí N2 thoåi saïch ñaàu ñuoác taïi FI-6002 ôû 5sm3/hr. 3) 4) Khi coù baùo ñoäng möùc cao (High Level) LAH-6001 thì môû van xaû tôùi heä thoáng xaû kheùp kín. 1.7 Heä thoáng xöû lyù nöôùc nhieãm daàu Xaùc nhaän raèng heä thoáng xöû lyù nöôùc nhieãm daàu ñang ôû traïng thaùi saün saøng hoaït ñoäng. 1) Nöôùc nhieãm daàu töø caùc khu vöïc chaûy vaøo heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi roài daãn tôùi beå API V-41. Phaàn daàu treân beà maët ñöôïc taùch vaø daãn tôùi beå V-43, phaàn nöôùc thaûi coøn laïi chaûy vaøo beå V-42. 2) Khi möùc beå V-42 daâng leân ñieåm baùo ñoäng cao (High) thì P-41 ñöôïc khôûi ñoäng vaø ñaët ôû cheá ñoä töï ñoäng ngaét khi möùc beå V-42 ñaït ñieåm baùo ñoäng thaáp (Low). 3) Nöôùc nhieãm daàu trong V-42 ñöôïc bôm bôûi P -41 sang V-44 (Coalesser) ñeå xöû lyù tieáp. 4) V-44 seõ taùch phaàn daàu baèng thieát bò loïc vaø giöõ löôïng daàu taïi ñænh cuûa V- 44 cho ñeán khi möùc baùo ñoäng cao (High) thì van ñieàu khieån seõ môû vaø daàu seõ chaûy sang beå V-43. 5) Khi möùc daàu trong beå V-43 ñaït ñeán möùc baùo ñoäng cao (High) thì P-42 khôûi ñoäng bôm daàu vaøo phuy chöùa. 1.8 Kieåm tra möùc cuûa TK-101A chöùa Condensate nheï (Condensate Baïch hoå). 1) Xaùc nhaän möùc Condensate phaûi cao hôn möùc baùo ñoäng thaáp. 1.9 Xaùc nhaän möùc cuûa TK-12 chöùa Reformate (hay xaêng RON92) cao hôn möùc thaáp. 1) Khi TK-12A hoaëc TK-12B chöùa Reformate, chaúng haïn TK-12A. Kieåm tra möùc cuûa TK-12A. 2) Kieåm tra van ôû traïng thaùi hôïp lyù: caùc van FV-1301; HV-1302; HV-1001; van ñaàu vaøo TK-12A môû; caùc van HV-1301; HV-1303; HV-1101 ñoùng. 3) Thoâng baùo vôùi TVT raèng CPP ñaõ saün saøng cho vieäc nhaäp. 4) Reformate ñöôïc nhaäp töø taøu, thoâng qua caàn xuaát nhaäp taïi caàu caûng soá 1, caùc van FV-1301, HV-1302 vaøo TK-12A. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 40 Prepared by !@+@!
  5. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP 5) Sau khi nhaäp xong, kieåm tra möùc boàn TK-12A. 6) Xaùc nhaän möùc trong TK-12A cao hôn möùc baùo ñoäng thaáp. CHÖÔNG 2: KHÔÛI ÑOÄNG LAÀN ÑAÀU 2.1 Chuaån bò cho khôûi ñoäng laàn ñaàu, kieåm tra caùc haïng muïc sau: 1) Heä thoáng phuï trôï ñaõ saün saøng. 2) Heä thoáng phoøng choáng chaùy ñaõ saün saøng. 3) Heä thoáng xöû lí nöôùc nhieãm daàu ñaõ saün saøng. 4) Möùc ôû caùc boàn TK-101A vaø TK-12 cao hôn möùc baùo ñoäng thaáp. 5) Heä thoáng ñieàu khieån ôû traïng thaùi hoaït ñoäng toát. 2.2 Khôûi ñoäng heä thoáng chöng caát 1) Trong thôøi gian khôûi ñoäng laàn ñaàu, cuïm thieát bò chöng caát ôû ñieàu kieän ñieàn ñaày bôûi khí N2 (noàng ñoä Oxy döôùi 2%), rieâng thaùp chöng caát (C-01) aùp suaát Nitô ñaït 0.05 MPa. 2) Thoâng baùo Beân cung caáp Condensate Nam Coân Sôn (Condensate NCS), ñeå ñöôïc caáp condensate naëng. 3) Khôûi ñoäng bôm condensate naëng P-02 vaø môû ñöôøng hoài löu cuûa bôm P-02. 4) Ñieàu chænh baèng tay FIC-0201, doøng Condensate NCS vaøo E-01 vaø E-02 sau ñoù tôùi C-01 ñeán khi ñaït möùc bình thöôøng. 5) Khôûi ñoäng bôm P- 04 (bôm doøng hoài löu ñaùy), môû ñöôøng hoài löu cuûa P-04, P-04 seõ bôm doøng ñaùy qua loø gia nhieät (H-01) trôû laïi C-01. Löu löôïng taïi ï FIC-0302 laø89m3/h. 6) Khi möùc cuûa C-01 taêng, ñoùng van ñöôøng hoài löu cuûa P-04. 7) Khôûi ñoäng quaït laøm maùt E-03; E-04; E-05. 8) Noái ñöôøng LPG töø xe boàn LPG tôùi boä hoùa hôi ñeå cung caáp LPG cho loø gia nhieät H-01. Khôûi ñoäng H-01 ñeå taêng nhieät ñoä C-01 vôùi toác ñoä taêng 300C/h. 9) 10) Taêng aùp suaát cho thaùp C-01 Ñoùng van PV-0401A/B, taêng aùp suaát C-01 tôùi 0,7MPa vaø chuyeån PIC- - 0401 sang cheá ñoä töï ñoäng, xaû khí tôùi ñuoác. Khi aùp suaát C-01 oån ñònh thì ñöa khí dö (Fuel Gas) tôùi H-01. - 11) Taïo voøng hoài löu Doøng condensate ñaùy thaùp C-01 ñöôïc ñöa tôùi TK-101B qua FIC-0203 - (van vaøo TK-15 ñöôïc ñoùng tröôùc) vaø voøng hoài löu ñöôïc hình thaønh qua TK-101B. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 41 Prepared by !@+@!
  6. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Löu löôïng qua FIC-0201 seõ taêng daàn tôùi 10,3m3/hr sau ñoù ñoùng ñöôøng - hoài löu cuûa bôm P-02 12) Khôûi ñoäng doøng hoài löu ñænh thaùp a) Khi doøng löu chaát ôû ñaùy C-01 ñöôïc laøm noùng leân, doøng hôi töø ñænh C- 01 seõ ngöng tuï bôûi E-03 vaø phaàn loûng ñöôïc tích luõy trong bình V-01. Khi möùc chaát loûng trong V-01 ñaït 50% (möùc setpoint) thì khôûi ñoäng bôm hoài löu ñænh (P-03) ñöa phaàn loûng veà C-01 vaø duy trì möùc chaát loûng taïi V-01, chuyeån LIC-0401 sang cheá ñoä töï ñoäng. b) Taùch nöôùc trong V-01. Nöôùc töø doøng ñænh seõ ngöng tuï trong V-01, taùch ra töø Hydrocabon vaø naèm taïi phaàn ñaùy cuûa V-01. Môû van xaû taïi ñaùy ñeå thoaùt nöôùc veà heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi kheùp kín. 13) Tuaàn hoaøn xaêng thoâ pheá phaåm (off-spec) töø C-01 tôùi TK-101B. a) LIC-0301 ñieàu khieån möùc trong V-02 ñaët ôû möùc 50%, khi chaát loûng trong V-02 xuaát hieän thì FIC-0202 ñöôïc môû töø töø. Xaêng thoâ pheá phaåm (off-spec) khoâng ñaït chaát löôïng seõ qua E-01, E-04 vaø veà boàn TK-101B. 14) Xaêng nguyeân lieäu ñaït chaát löôïng (on-spec) daãn tôùi TK-11. Khi keát quaû kieåm tra taïi phoøng thí nghieäm xaùc nhaän xaêng thoâ ñaït yeâu caàu chaát löôïng, môû van daãn xaêng thoâ veà TK-11, daàu FO daãn tôùi TK-15. 15) Ñöa maãu xaêng thoâ tôùi Trung taâm Kyõ thuaät TCÑLCL 3 (Quatest 3) ñeå kieåm tra chæ soá RON. 16) Taêng daàn löu löôïng condensate NCS qua FIC-0201 tôùi giaù trò yeâu caàu (20.5m3/h) vaø duy trì hoaït ñoäng oån ñònh cuûa heä thoáng chöng caát. 17) Cheá ñoä hoaït ñoäng cô baûn (base case) - tham khaûo phaàn baûn veõ PFD. 2.3 Khôûi ñoäng loø gia nhieät 2.3.1 Chuaån bò khôûi ñoäng laàn ñaàu. 1) Kieåm tra toång quaùt Nhöõng ñieåm chính caàn ñöôïc kieåm tra bao goàm: a) Caên chænh ñaàu ñoát Kieåm tra vò trí chính xaùc cuûa ñaàu ñoát theo taøi lieäu cuûa nhaø cung caáp. Ñaûm baûo caùc ñaàu phun nhieân lieäu ñoát ñöôïc laép ñaët chính xaùc vaø caùc tuyeán oáng noái vôùi caùc ñaàu phun nhieân lieäu ñöôïc caên chænh. Caùc ñaàu huùt khí saün saøng hoïat ñoäng. b) Thieát bò ñieàu khieån Taát caû caùc thieát bò ñieàu khieån doøng, caëp nhieät vaø thieát bò döøng an toaøn phaûi ñöôïc kieåm tra truôùc khi khôûi ñoäng. Thoåi saïch taát caû caùc S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 42 Prepared by !@+@!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản