Sổ theo dõi phiếu thông tin khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
221
lượt xem
44
download

Sổ theo dõi phiếu thông tin khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi phiếu thông tin khách hàng

  1. S OÅ THEO DOÕ I PHIEÁ U THOÂ N G TIN KHAÙ C H HAØ N G Teân khaùch haøng: Ñòa chæ: Ngöôøi lieân laïc: Ñieän thoaïi: Fax: Stt Ngaøy Noäi dung thoâng tin Ngöôøi Ngöôøi ñöôïc Ghi chuù giao chuyeån giao
Đồng bộ tài khoản