SQL Advanced part 12

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
6
download

SQL Advanced part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 7) SQL Create Database, Table, and Index Tạo database : Cú pháp : Trích: CREATE DATABASE database_name Create a Table : Trích: CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, ....... )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 12

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 7) SQL Create Database, Table, and Index Tạo database : Cú pháp : Trích: CREATE DATABASE database_name Create a Table : Trích: CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, ....... ) Ví dụ : Để giải thích cho ví dụ , bạn cần tạo 1 tables có tên "Person" ,với 4 cột. Các cột có tên lần lượt là : "LastName", "FirstName", "Address", and "Age" và với kiểu dữ liệu nvarchar. Trích: CREATE TABLE Person ( LastName varchar, FirstName varchar, Address varchar, Age int ) Và tiếp đó ta cần là chỉ rõ độ dài tối đa cho các kiểu dữ liệu trong mỗi cột. Trích:
  2. CREATE TABLE Person ( LastName varchar(30), FirstName varchar, Address varchar, Age int(3) ) Còn đây là các thuộc tính cơ bản của nó : Dữ liệu kiểu số nguyên : Trích: integer(size) int(size) smallint(size) tinyint(size) Kiểu dữ liệu toán học : Trích: decimal(size,d) numeric(size,d) Kiểu dữ liệu dạng văn bản : Trích: char(size) Trích: varchar(size) : Cho phép độ dài nhiều hơn kiểu char. Kiểu dữ liệu ngày tháng : Trích: date(yyyymmdd)
  3. dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản