SQL Lấy data trên table

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
219
lượt xem
100
download

SQL Lấy data trên table

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào để lấy thông tin sử dụng câu lệnh SQL với bất kỳ table nào trong database trong SQL Server 2K? Tôi thấy một số câu hỏi về điều này, và những câu hỏi rất thường xuyên là làm sao có thể làm được điều này trên SQL. Vì vậy tôi quyết định đưa vấn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Lấy data trên table

  1. SQL Lấy data trên table. Cập nhật: 21/8/2008 với no comments Xếp trong: Lập trình, SQL Làm thế nào để lấy thông tin sử dụng câu lệnh SQL với bất kỳ table nào trong database trong SQL Server 2K? Tôi thấy một số câu hỏi về điều này, và những câu hỏi rất thường xuyên là làm sao có thể làm được điều này trên SQL. Vì vậy tôi quyết định đưa vấn... Làm thế nào để lấy thông tin sử dụng câu lệnh SQL với bất kỳ table nào trong database trong SQL Server 2K? Tôi thấy một số câu hỏi về điều này, và những câu hỏi rất thường xuyên là làm sao có thể làm được điều này trên SQL. Vì vậy tôi quyết định đưa vấn đề này cho những ai đang quan tâm. Hãy xem đoạn mã sau: ở đây xét ví dụ database là pubs, với bảng authors. view plainprint? 1. declare @tblName varchar(64) 2. select @tblName = 'authors' 3. select isnull(drvd1.Colid,0) as IsPrimaryKey, 4. SN.Name as ColumnName, 5. ST.name as DBType, 6. SN.Length as Length, 7. 1-ST.allownulls as AllowNull, 8. isnull(SC.text,'') as DefaultValue, 9. isnull(ST.Collation,'') as Collation 10. from syscolumns SN 11. inner join dbo.sysobjects as TN 12. on SN.[id] = TN.[id] 13. inner join dbo.systypes AS ST 14. on ST.[xusertype] = SN.xtype 15. left join dbo.syscomments As SC 16. on sc.[Id] = SN.cDefault 17. left join ( 18. select colId, SK.id 19. from dbo.sysindexkeys as SK 20. inner join sysindexes as SI 21. on SK.indid = SI.indID 22. inner join sysobjects as SO 23. on SI.[name] = SO.[name] 24. and SK.id = SO.parent_obj 25. where SO.xtype = 'PK' 26. ) drvd1 27. on drvd1.colId =SN.colId and drvd1.id = TN.[id]
  2. 28. where SN.id = ( 29. select id 30. from sysobjects 31. where name=@tblName 32. ) 33. order by SN.colid Kết quả đưa ra:
Đồng bộ tài khoản