intTypePromotion=3

Sự đa dạng của thực vật có mạch

Chia sẻ: Nguyen Van Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
151
lượt xem
38
download

Sự đa dạng của thực vật có mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về sự đa dạng của thực vật có mạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự đa dạng của thực vật có mạch

  1. Söï ña daïng cuûa Thöïc vaât coù maïch Thöïc vaät hoïc 2010
  2. Caây tieán hoùa cuûa giôùi thöïc vaät Caùc ngaønh thöïc vaât lôùn vaø caùc ñaëc ñieåm tieán hoùa cuûa chuùng
  3. Rhyniophyta (Rhyniophtes) • Thöïc vaät coù maïch ñaàu tieân trong thang phaân loaïi
  4. Equisetales • Xuaát hieän kyû than ñaù Carboniferous (~300tr naêm) hoaëc kyû Devon (~408tr naêm) • Taäp hôïp töø moät vaøi ñaëc ñieåm hình thaùi rieâng bieät: thaân coù soïc, laù tieâu giaûm moïc voøng, baøo töû nang, baøo töû quang toång hôïp • Taän cuøng thaân khí sinh mang noùn chöùa caùc tuùi baøo töû hình khieân, coù cuoáng ñöôïc goïi laø baøo töû nang. • Moät soá Equisetum spp. coù 2 loaïi thaân khí sinh: quang toång hôïp vaø khoâng quang toång hôïp (mang noùn)
  5. Equisetales • Caây ña nieân, coù caên haønh, moïc treân caïn hoaëc thuûy sinh. Thaân coù theå cao ñeán 8m, nhöng thöôøng khoâng quaù 1m cho ña soá caùc loaøi • Khoâng coù giaù trò veà kinh teá
  6. Polypodiales • Khuyeát thöïc vaät vôùi baøo töû ñôn baøo • Khoaûng 11.000 loaøi • Thöïc vaät treân caïn, khí sinh hay thuûy sinh. • Caên haønh, thöôøng naèm döôùi maët ñaát, coù khi naèm treân maët ñaát • Moät soá loaøi coù thaân khí sinh thaúng ñöùng nhö döông xæ ñaïi moäc. • Moät soá loaøi daây leo vôùi thaân maõnh mai vöôn daøi treân ñaát hoaëc treân caây khaùc. • Laù coù hình daïng raát ña daïng. Laù non uoán cong. • Laù vaø caên haønh, thaân thöôøng coù loâng che chôû hoaëc vaûy. Laù keùp hình loâng chim nhieàu laàn. • Polypodiales laø nhoùm thöïc vaät coù maïch ñaàu tieân phaùt trieån töø moät teá baøo duy nhaát, vaø coù moät lôùp teá baøo bao phía ngoaøi tuùi baøo töû. => oå tuùi baøo töû coù (Polypodiaceae) hoaëc khoâng coù naép (maøng bao) (Pteridaceae)
  7. • Coù yù nghóa quan troïng veà söï thích nghi do coù moät cô cheá phaùt taùn baøo töû duy nhaát: moät lôùp teá baøo bao chuyeân bieät+vaùch trong daøy moûng khoâng ñeàu • Caùc khuyeát thöïc vaät thuûy sinh gaàn nhö toaøn boä ñeàu laø dò baøo töû (giao töû ♀&♂); quaû baøo töû hình caàu, tieàm aån laâu ñôïi cô hoäi thích hôïp neáu moâi tröôøng trôû neân khoâ haïn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản