intTypePromotion=1

Sử dụng tốc độ cửa trập

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
144
lượt xem
54
download

Sử dụng tốc độ cửa trập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông thường trên các máy ảnh, vị trí tùy chỉnh tốc độ cửa trập thường được ký hiệu bằng chữ Tv (Time Value) hoặc S (Shutter). Bằng việc chuyển về chế độ ưu tiên tốc độ này, bạn có thể điều chỉnh theo từng đối tượng và hoàn cảnh chụp, để thông số độ mở tương ứng cho máy ảnh tự quyết định. Đôi khi để tốc độ chậm tạo nhòe hình cũng có những hiệu ứng nhất định. Yếu tố ảnh hưởng tới lượng ánh sáng đi vào cảm biến, ngoài việc khép vào hay mở ra của các vòng lá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng tốc độ cửa trập

  1. S d ng t c c a tr p Thông thư ng trên các máy nh, v trí tùy ch nh t c c a tr p thư ng ư c ký hi u b ng ch Tv (Time Value) ho c S (Shutter). B ng vi c chuy n v ch ưu tiên t c này, b n có th i u ch nh theo t ng i tư ng và hoàn c nh ch p, thông s m tương ng cho máy nh t quy t nh. ôi khi t c ch m t o nhòe hình cũng có nh ng hi u ng nh t nh. Y u t nh hư ng t i lư ng ánh sáng i vào c m bi n, ngoài vi c khép vào hay m ra c a các vòng lá thép m , còn có t c c a tr p. T c m ra, óng vào c a tr p (tính b ng giây) nhanh hay ch m cũng s góp ph n quy t nh t i lư ng ánh sáng vào c m bi n nhi u hay ít. T ó, b n có th d dàng suy ra r ng khi c n nhi u ánh sáng, t c c a tr p ph i ch m, còn khi c n ít ánh sáng, t c ph i nhanh hơn. Th c ra còn m t y u t cũng nh hư ng t i lư ng ánh sáng vào c m bi n n a, ó là nh y ISO. Tuy nhiên ISO s ư c c p n m t bài khác. Nhòe do máy rung Nhòe hình do rung máy là do t c c a tr p t i m t tiêu c nh t nh b quá ch m. có m t b c nh nét và không b rung, nguyên t c kinh i n là ngư i ch p ph i s d ng t c tương ng v i dài tiêu c c a ng
  2. kính ang s d ng. Ví d , n u ang s d ng ng kính có tiêu c 60mm, t c t i ưu không rung t i thi u là 1/60 giây. T t nhiên nguyên t c này ch áp d ng khi ngư i ch p c m máy b ng tay không ch không tính n các bi n pháp h tr ch ng rung khác như ch p b ng chân máy, d a vào i m t a hay máy tích h p cơ ch ch ng rung. M t i u lưu ý là nguyên t c tương ng tiêu c v n áp d ng cho máy phim 35mm (ho c các máy full-frame). Còn n u b n s h u m t máy dSLR c p th p v i c m bi n kích c APS-C, tiêu c lúc này s b nhân theo giá tr crop-factor là 1,6x (ho c 1,5x). Khi ó m t ng kính có tiêu c 100mm s tr thành 160mm.Ví d như b c nh trên ây ã b rung do máy nh, b i l ngay c các v t th không chuy n ng và v n b nhòe ( chơi). B n có th th y các v t sáng xu t hi n con cá chơi là do máy b rung ch không ph i do con cá này chuy n ng. Vì th i v i các máy APS-C, nguyên t c tương ng tiêu c ph i i u ch nh theo thông s nhân hình này, theo ó v i ng tiêu c 60mm, t c t i thi u gi ph i là 1/90 giây thay vì 1/60 giây như i v i các máy full- frame. kh i m t công tính toán ph c t p, gi i pháp t i ưu là b n c nhân ôi tiêu c l yt c tiêu chu n, theo ó v i các ng 60mm, hãy ch n t c 1/125 giây.
  3. Nhòe do chuy n ng V it c c a tr p quá ch m thì i tư ng chuy n ng cũng gây nên hi n tư ng nhòe hình, mà ví d kinh i n là khi ch p nh tr em trong môi trư ng trong nhà hay ch p th thao ch ng h n. M c dù cơ ch n nh hình nh (b ng ng kính ho c c m bi n) có th gi m thi u nhòe hình do rung máy, nhưng không th gi m nhòe hình khi i tư ng chuy n ng. ó ơn gi n là vì cơ ch ch ng rung ư c thi t k n nh máy nh ch không ph i n nh i tư ng. b c nh trên, khi s d ng máy du l ch ch p t c 1/4 giây tiêu c 30mm, b n có th d dàng th y nh ng v t không chuy n ng (gh , ngư i h u c nh…) v n khá nét nh cơ ch ch ng rung bù l i, nhưng i tư ng chính là c u bé l i b nhòe do trong lúc ch p nh c u bé này ã v y tay. b t dính i tư ng, b n c n ph i s d ng m t t c c a tr p nhanh có th làm " ông c ng" m t chuy n ng nào ó. Ví d như khi ch p tr em, b n c n tính toán t c c a tr p tùy theo a tr ang chơi gì và kho ng cách t b n n a tr ó bao xa. Thông thư ng t c 1/125 giây (ho c lên xu ng m t chút) là ch p tr em mà không b m . Nhưng i v i th thao ch ng h n, t c c a tr p lúc này l i c n ph i cao hơn r t nhi u. Tuy nhiên ch p nét hay nhòe ôi khi l i ph thu c vào ý sáng t o c a ngư i ch p nh, b i ôi lúc vi c c tình t o ra nh ng hi u ng nhòe hình l i truy n t i ư c nh ng c m xúc nh t nh.
  4. Lia máy Như b c nh trên ây, ngư i ch p s d ng chi c máy nh ư c g n vào chân máy gh sau ô tô v i m f/16 và t c c a tr p là 10 giây. B n có th th y trong khi b ng táp-tô c a ô tô r t rõ nét, nhưng nh ng ánh sáng èn ư ng cũng như èn ô tô bên ngoài ã tr thành nh ng v t sáng ch y dài r t n tư ng. M t trong nh ng ý ch ng nhòe hình là k thu t lia máy ch p theo i tư ng chuy n ng. N u b n ã thành th c k năng này, b n có th t o ư c m t b c nh v chuy n d ng r t n tư ng v i i tư ng chính thì nét, còn toàn b khung canh n n s b nhòe theo chi u chuy n ng c a máy lia, t o nên c m giác rõ r t v chuy n ng.
  5. ông c ng chuy n ng V im tt c c a tr p nhanh, b n có th ch p " ông c ng" i tư ng k c khi i tư ng ang chuy n ng t c cao. Ví d như b c nh ch p chi c xe ua Aston Martin, ngư i ch p s d ng t c 1/1000 giây khi n cho toàn b khung c nh b " ông c ng" l i. M c dù hình nh r t rõ nét, nhưng chính vi c ch p b t dính này l i t o c m giác chi c xe ang ch không ph i ang ua, không h th hi n ư c ý tư ng v t c . Cách tt c c a tr p trên máy nh Tuy nhiên trong m t s trư ng h p thì vi c ch p " ông c ng" l i có nh ng c m xúc c bi t khác, ví như nh ng b c hình th thao v c nh c u th tung ngư i lên á bóng, nh ng cú va ch m n y l a trên sân, hay c nh v n ng viên bơi l i nhô u lên gi a làn nư c… ch ng h n. Thông thư ng trên các máy nh, v trí tùy ch nh t c c a tr p thư ng ư c ký hi u b ng ch Tv (Time Value) ho c S (Shutter). B ng vi c chuy n v ch ưu tiên t c này, b n có th i u ch nh theo t ng i tư ng và hoàn c nh ch p, thông s m tương ng cho máy nh t quy t nh. T c thông thư ng các máy dSLR s kho ng t 30 giây t i 1/8000 giây. Ngoài ra b n cũng co th chú ý n ch Bulb, ch giúp b n t quy t nh c a tr p m n bao lâu tùy thích cho n khi nh nút b m ch p nh. M t i u c n lưu ý là t c càng ch m, càng d b nhòe hình, vì th ch nên ch p ch m khi máy ư c t trên chân máy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2