intTypePromotion=1

Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
22
lượt xem
1
download

Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

SÛÅ HAÂI LOÂNG CUÃA CAÁC BÏN LIÏN QU<br /> PHÛÚNGYPHAÁP<br /> HOÅCDAÅ<br /> TIÏËNG ANH DAÂNH CHO G<br /> <br /> THUÖÅC ÀÏÌ AÁN NGOAÅI NGÛÄ QUÖËC<br /> NGUYÏÎN VIÏÅT HUÂNG* - CAO DUY TRINH** - BUÂI VÙN HÊÅU***<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 20/07/2017; ngaây sûãa chûäa: 25/07/2017; ngaây duyïåt àùng: 27/07/2017.<br /> Abstract:<br /> This paper is extracted from a research project aiming to evaluate the Training Program of English Language Teaching<br /> High School Teachers to identify the level of satisfaction among three groups of stakeholders including 3003 teacher trainers, 32 te<br /> administrative officers of provincial departments of Education and Training in our country. The research results help to propose c<br /> in order to improve efficiency of the training program of the National Foreign Languages 2020 Project in the forthcoming time.<br /> Keywords:<br /> Satisfaction, the training program, English Language Teaching Methodology, the National Foreign Languages 20<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> àûa cöng taác böìi dûúäng cuãa Àïì aán àaåt hiïåu quaã cao trong<br /> Àïì aán “Daåy vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong hïå thöëng giaáo duåc<br /> thúâi gian túái.<br /> quöëc dên giai àoaån 2008-2020” àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã<br /> 2. Phûúng phaáp nghiïn cûáu<br /> phï duyïåt taåi Quyïët àõnh söë 1400/QÀ-TTg ngaây 30/9/2013 .<br /> Àïì taâi sûã duång phûúng phaáp àiïìu tra khaão saát trûåc<br /> Tñnh àïën nùm 2013, caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng tham gia tuyïën, sûã duång baãng hoãi àïí tòm hiïíu quan àiïím cuãa 3003<br /> Àïì aán naây àaä thûåc hiïån 3 chûúng trònh böìi dûúäng (CTBD): GV THCS, 32 giaãng viïn,115 caán böå quaãn lñ  (CBQL) taåi<br /> CTBD nùng lûåc tiïëng Anh bao göìm caác kô nùng ngön ngûä caác súã GD-ÀT. Viïåc choån mêîu àaåi diïån àûúåc thûåc hiïån theo<br /> thuöåc 6 cêëp àöå khaác nhau theo Khung tham chiïëu chêu Êu<br /> 8 vuâng miïìn (vuâng Têy Bùæc, Àöng Bùæc, Viïåt Bùæc, Bùæc<br /> (400 tiïët hoåc/cêëp àöå, bao göìm: tûâ vûång - ngûä phaáp, àoåc,Trung Böå, Nam Trung Böå, Têy Nguyïn, Àöng Nam Böå,<br /> viïët, nghe, cöng nghïå thöng tin); CTBD phûúng phaáp daåy<br /> Têy Nam Böå), möîi vuâng coá möåt söë súã GD-ÀT ra vùn baãn chó<br /> hoåc (PPDH) tiïëng Anh cho giaáo viïn (GV) tiïíu hoåc (180 àaåo yïu cêìu toaân böå GV trong tónh tham gia, töíng söë àaä coá<br /> tiïët); CTBD PPDH tiïëng Anh cho GV trung hoåc cú súã GV cuãa 30 súã GD-ÀT tham gia laâ: (Súã GD-ÀT Haâ Nöåi, Haãi<br /> (THCS) (50 tiïët). Ba CTBD naây àûúåc caác trûúâng cao àùèng, Dûúng, Hûng Yïn, Thaái Nguyïn, Sún La, Àiïån Biïn, Nam<br /> àaåi hoåc thûåc hiïån dûåa vaâo 3 chûúng trònh khung cuãa <br /> Àïì aán Àõnh, Nghïå An, Àaâ Nùéng, Lêm Àöìng, TP. Höì Chñ Minh,<br /> ngoaåi ngûä quöëc gia<br />  (ÀANNQG) 2020  àaä àûúåc Böå GD-ÀT Cêìn Thú...). Vúái caác khaách thïí khaão saát laâ giaãng viïn cao<br /> phï duyïåt, tuy nhiïn giaáo trònh vaâ taâi liïåu laåi do möîi trûúâng àùèng, àaåi hoåc, viïåc choån mêîu àaåi diïån theo caác trûúâng àûúåc<br /> tham gia tûå lûåa choån.<br /> ÀANNQG 2020 giao nhiïåm vuå böìi dûúäng cho GV tiïëng<br /> Vïì mùåt lñ luêån giaáo duåc, viïåc àaánh giaá caác lônh vûåc liïn<br /> Anh (Àaåi hoåc Sû phaåm kô thuêåt Hûng Yïn, Àaåi hoåc Haâ Nöåi,<br /> quan àïën viïåc daåy hoåc (nhû GV, ngûúâi hoåc, chûúng trònh, Àaåi hoåc Huïë, Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä - Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi,<br /> giaáo trònh) laâ thûåc sûå cêìn thiïët vò noá khöng chó giuáp cho<br /> Àaåi hoåc Àöìng Nai, Àaåi hoåc Thaái Nguyïn, Trung têm AMA,<br /> nhaâ quaãn lñ nùæm àûúåc thöng tin thûåc tïë àïí àiïìu chónh maâTrung têm EMCO, Trung têm SEMCO...). Caác khaách thïí<br /> coân giuáp cho caác bïn liïn quan, àùåc biïåt laâ GV cuäng coá khaão saát laâ CBQL taåi caác súã GD-ÀT, viïåc choån mêîu àaåi diïån<br /> nhûäng phaãn höìi quan troång àïí thay àöíi caách daåy hoåc cuãa cuäng àûúåc thûåc hiïån theo 8 vuâng àõa lñ nhû phên loaåi úã trïn<br /> mònh. Viïåc àaánh giaá chûúng trònh àûúåc àùåc biïåt coi troång (thúâi gian khaão saát thaáng 11/2016). Àêy chñnh laâ caác súã GDàïí chûúng trònh coá tñnh öín àõnh vaâ lêu daâi vaâ àûúåc thûåc ÀT àaä ra vùn baãn chó àaåo yïu cêìu GV tham gia àaánh giaá<br /> hiïån thûúâng xuyïn trong caác cú súã giaáo duåc tiïn tiïën. Àïí CTBD. Àêy laâ caách laâm phöí biïën vaâ ñt chi phñ nhêët àïí thu<br /> àaánh giaá möåt chûúng trònh giaáo duåc cêìn quan têm àêìu àûúåc kïët quaã àaánh giaá vúái söë mêîu lúán.<br /> tiïn àïën viïåc liïåu chûúng trònh khung coá àaåt muåc tiïu cuãa<br /> Viïåc àaánh giaá CTBD àûúåc thûåc hiïån trûåc tuyïën. Ba<br /> chûúng trònh giaáo duåc êëy hay khöng vaâ sau àoá laâ sûå phuâ baãng cêu hoãi khaão saát àûúåc maä hoáa àûa lïn trang maång<br /> húåp giûäa taâi liïåu sûã duång vúái muåc tiïu cuãa chûúng trònhcuãa Trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä - Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi,<br /> giaáo duåc, àêy cuäng laâ quan àiïím cuãa Byrd (2001) [1]. Baâi<br /> viïët naây àïì cêåp kïët quaã àiïìu tra mûác àöå haâi loâng cuãa hoåc<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi Ngûä - Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ N<br /> viïn vïì viïåc triïín khai CTBD PPDH tiïëng Anh THCS, trïn<br /> **Trûúâng Àaåi hoåc Khoa hoåc - Àaåi hoåc Thaái Nguyïn<br /> cú súã àoá ruát ra möåt söë kïët luêån, àïì xuêët vaâ kiïën nghõ, nhùçm<br /> ***Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Cao Bùçng<br /> <br /> 58<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> sau àoá àûúåc chuyïín cho ba àöëi tûúång thöng qua nhên sûå<br /> höå CTBD PPDH tiïëng Anh THCS; 1625 GV àöìng yá vúái<br /> phuå traách ÀANNQG 2020 taåi caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåcCTBD, chó coá 408 GV (13,3%) phaãn àöëi. Chi tiïët hún vïì<br /> vaâ caác súã GD-ÀT. Baãng khaão saát trûåc tuyïën daânh cho GVsûå haâi loâng àöëi vúái chûúng trònh khung, giaáo trònh, taâi liïåu,<br /> THCS göìm 3 miïìn ào cuå thïí: miïìn ào Q10 (àaánh giaá vïì<br /> vaâ thu hoaåch cuãa GV nhû sau: 1301 GV (43,1%) hoaân<br /> chûúng trònh khung cuãa CTBD PPDH tiïëng Anh THCS.<br /> toaân àöìng yá vúái chûúng trònh khung, 1351 GV (45,1%)<br /> Coá 10 items (cêu hoãi), miïìn ào Q11 (àaánh giaá vïì giaáo trònh, àöìng yá giûä nguyïn chûúng trònh khung vaâ 351 GV (11,8%)<br /> taâi liïåu böìi dûúäng PPDH tiïëng Anh THCS) coá 6 items, vaâ muöën thay àöíi chûúng trònh khung; 1069 GV (35,6%)<br /> miïìn ào Q16 (GV THCS tûå àaánh giaá vïì PPDH tiïëng Anh hoaân toaân àöìng yá vïì giaáo trònh taâi liïåu, 1471 GV (49%)<br /> sau khi tham gia chûúng trònh) coá 8 items. Töíng söë cêu hoãi<br /> àöìng yá giûä nguyïn giaáo trònh taâ<br /> i liïåu, chó coá 463 GV (15,4%)<br /> cuãa caã baãng hoãi naây laâ 24. Baãng cêu hoãi khaão saát daânh cho<br /> muöën thay àöíi giaáo trònh taâi liïåu; 1211 GV (40,4%) hoaân<br /> giaãng viïn daåy CTBD göìm 3 cêu hoãi lúán: miïìn ào Q9 (àaánh toaân haâi loâng vúái thu hoaåch cuãa hoå sau khi böìi dûúäng,<br /> giaá vïì nöåi dung chûúng trònh khung cuãa CTBD PPDH tiïëng 1326 GV (44%) haâi loâng vúái thu hoaåch cuãa hoå sau khi böìi<br /> Anh THCS) coá 8 item, miïìn ào Q10 (àaánh giaá vïì giaáo trònh, dûúäng, coân 466 GV (15,6%) chûa haâi loâng vúái thu hoaåch<br /> taâi liïåu böìi dûúäng PPDH tiïëng Anh THCS) coá 6 items, vaâ cuãa hoå sau khi böìi dûúäng.<br /> miïìn ào Q11 (giaãng viïn àaánh giaá vïì PPDH tiïëng Anh sau<br /> Àaánh giaá chung cuãa giaãng viïn CTBD PPDH tiïëng Anh<br /> khi tham gia CTBD cuãa GV tiïíu hoåc) coá 8 items. Töíng söë THCS àûúåc thïí hiïån qua biïíu àöì sau (xem  biïíu àöì 1).<br /> cêu hoãi cuãa caã baãng hoãi naây laâ 22. Baãng cêu hoãi khaão saát<br /> daânh cho CBQL taåi caác súã GD-ÀT coá 3 cêu hoãi lúán (miïìn<br /> ào) laâ Q6, Q7 vaâ Q8 göìm töíng söë 26 items, trong àoá miïìn<br /> ào Q7 (àaánh giaá vïì thu hoaåch cuãa GV vïì PPDH tiïëng Anh<br /> sau khi tham gia CTBD) vúái 9 items vaâ miïìn ào Q8 (àaánh<br /> giaá chung vïì nùng lûåc cuãa GV tiïëng Anh sau khi tham gia<br /> CTBD) vúái 8 items laâ coá liïn quan trûåc tiïëp túái CTBD naây.<br /> Àïì taâi nghiïn cûáu nghiïn cûáu nhùçm hiïån thûåc hoáa caác<br /> muåc tiïu cuå thïí: - Quan àiïím àaánh giaá cuãa 3 àöëi tûúång liïn<br /> quan; - Caác nhoám trong möîi àöëi tûúång khaão saát coá quan àiïím<br /> àaánh giaá giöëng hay khaác nhau; - Thûá tûå caác yïëu töë cêìn taác<br /> àöång àïí nêng cao àiïím söë haâi loâng cuãa caác àöëi tûúång. Baâi viïët<br /> naây chuã yïëu têåp trung trònh baây kïët quaã nghiïn cûáu vïì quan<br /> Biïíu àöì 1. Söë liïåu thöëng kï vïì àaánh giaá chung<br /> cuãa giaãng viïn daânh cho CTBD PPDH tiïëng Anh THCS<br /> àiïím àaánh giaá cuãa 3 àöëi tûúång liïn quan àöëi vúái CTBD.<br /> 3. Kïët quaã nghiïn cûáu<br /> Vïì baãng hoãi töíng, coá 14 giaãng viïn (43,8%) hoaân toaân<br /> Qua àiïìu tra, chuáng töi nhêån thêëy giûäa GV, giaãng viïn uãng höå CTBD PPDH tiïëng Anh THCS, 15 giaãng viïn àöìng<br /> vaâ CBQL coá sûå thöëng nhêët tûúng àöëi trong yá kiïën àaánh giaá<br /> yá vúái CTBD, chó coá 3 giaãng viïn (9,3%) phaãn àöëi. Chi tiïët<br /> vïì CTBD PPDH tiïëng Anh THCS. Nhòn chung nhûäng àaánh<br /> hún vïì sûå haâi loâng àöëi vúái chûúng trònh khung, giaáo trònh, taâi<br /> giaá naây àïìu coá xu hûúáng tñch cûåc, thïí hiïån sûå haâi loâng vúái<br /> liïåu, thu hoaåch nhû sau: 15 giaãng viïn (47%) hoaân toaân<br /> nhûäng kïët quaã maâ CTBD àaä mang laåi cho GV THCS úã caác àöìng yá vúái chûúng trònh khung, 13 giaãng viïn (40,5%) àöìng<br /> trûúâng. Àaánh giaá chung cuãa GV vïì CTBD PPDH tiïëng Anh yá giûä nguyïn chûúng trònh khung vaâ chó coá 4 giaãng viïn<br /> THCS àûúåc thïí hiïån nhû sau (xem  baãng 1).<br /> (12,5%) muöën thay àöíi chûúng trònh khung; 14 giaãng viïn<br /> (44%) hoaân toaân àöìng yá vïì giaáo trònh taâi liïåu, 13 giaãng viïn<br /> Baãng 1. Söë liïåu thöëng kï vïì àaánh giaá chung cuãa GV<br /> (40,5%) àöìng yá giûä nguyïn giaáo trònh taâi liïåu vaâ chó coá 5<br /> daânh cho CTBD PPDH tiïëng Anh THCS<br /> Vïì baãng hoãi töíng, coá 970 GV (32,3%) hoaân toaân uãng giaãng viïn (15,6%) muöën thay àöíi giaáo trònh taâi liïåu; 16<br /> giaãng viïn (49,8%) hoaân toaân haâi loâng vúái thu hoaåch cuãa<br /> Hoaân toaân<br /> Khöng àöìng yá<br /> Àöìng yá<br /> hoåc viïn sau khi böìi dûúäng, 14 giaãng viïn (44%) haâi loâng vúái<br /> YÁ kiïën<br /> àöìng yá<br /> thu hoaåch cuãa hoåc viïn sau khi böìi dûúäng vaâ chó coá 2 giaãng<br /> àaánh giaá<br /> Têìn<br /> Têìn<br /> Têìn<br /> %<br /> %<br /> %<br /> suêët<br /> suêët<br /> suêët<br /> viïn (6,2%) chûa haâi loâng vúái thu hoaåch cuãa hoåc viïn sau<br /> Baãng hoãi töíng 408<br /> 13,3<br /> 1625<br /> 54,4<br /> 970<br /> 32,3<br /> khi böìi dûúäng.<br /> Chûúng trònh<br /> Àaánh giaá cuãa CBQL vïì CTBD PPDH tiïëng Anh THCS<br /> 351<br /> 11,8<br /> 1351<br /> 45,1<br /> 1301 43,1<br /> khung<br /> àûúåc thïí hiïån qua biïíu àöì sau (xem  biïíu àöì 2).<br /> Giaáo trònh taâi<br /> 463<br /> 15,4<br /> 1471<br /> 49<br /> 1069 35,6<br /> Biïíu àöì laâ àaánh giaá chung cuãa CBQL caác súã GD-ÀT vïì<br /> liïåu<br /> caác CTBD khaác nhau cuãa ÀA NNQG 2020, trong àoá àaánh<br /> Thu hoaåch<br /> 466<br /> 15,6<br /> 1326<br /> 44<br /> 1211 40,4<br /> giaá vïì CTBD PPDH tiïëng Anh THCS àûúåc thïí hiïån úã cöåt<br /> cuãa GV<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 59<br /> <br /> GD-ÀT laåi cho rùçng cêìn böí sung cho GV kô nùng quaãn lñ<br /> lúáp àöng hoåc sinh.<br /> 5. Kïët luêån<br /> Viïåc thûåc hiïån CTBD PPDH tiïëng Anh daânh cho GV<br /> THCS thuöåc ÀANNQG 2020   àaä nhêån àûúåc sûå àöìng thuêån<br /> tûâ caác bïn liïn quan (ngûúâi hoåc, ngûúâi daåy vaâ caác CBQL) vaâ<br /> àaä mang laåi hiïåu quaã àöëi vúái hoaåt àöång phaát triïín chuyïn<br /> mön cuãa GV. Nhûäng yá kiïën àoáng goáp cuãa caác bïn liïn quan<br /> vïì khung chûúng trònh, giaáo trònh, taâi liïåu cuäng laâ nguöìn<br /> thöng tin tham khaão rêët giaá trõ giuáp cho caác trûúâng cao<br /> àùèng, àaåi hoåc tham gia Àïì aán àiïìu chónh CTBD cuãa mònh<br /> Biïíu àöì 2. Söë liïåu thöëng kï vïì àaánh giaá chung cuãa CBQL nhùçm àaáp ûáng töët hún nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc, taåo ra sûå<br /> daânh cho CTBD PPDH tiïëng Anh THCS<br /> chuyïín biïën tñch cûåc hún nûäa trong viïåc daåy hoåc tiïëng Anh<br /> thûá ba. Cuå thïí coá 61 CBQL (53%) hoaân toaân haâi loâng vúáitrïn phaåm vi caã nûúác. <br /> PPDH tiïëng Anh cuãa GV, 40 CBQL (34,8%) haâi loâng vúái<br /> PPDH tiïëng Anh cuãa GV, coá 14 CBQL (12,2%) chûa haâi Taâi liïåu tham khaão<br /> [1]  P.  Byrd  (2001).  Textbooks: Evaluation for<br /> loâng vúái PPGD tiïëng Anh cuãa GV.<br /> Selection and Analysis for Implementation. In M. C.<br /> 4. Caác kïët quaã chung tûâ ba àöëi tûúång liïn quan<br /> Murcia  (Ed),  Teaching  English  as  a  Second  and<br /> Nhòn chung CTBD PPDH tiïëng Anh THCS rêët töët, Foreign Language (pp.415 - 427). New York: Heinle<br /> àaáp ûáng nhu cêìu cuãa GV caã nûúác. Àiïím trung bònh chung & Heinle.<br /> Quyïët àõnh söë 1400/<br /> tûâ caã ba phña (GV, giaãng viïn, CBQL) úã mûác cao, trong [2] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2008). <br /> àoá àiïím àaánh giaá cao nhêët thuöåc vïì giaãng viïn tham gia QÀ-TTg ngaây 30/9/2008 vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán “Daåy<br /> hoåc ngoaåi ngûä trong hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên<br /> böìi dûúäng.<br /> giai àoaån 2008-2020”.<br /> - Phêìn àaánh giaá vïì nöåi dung chûúng trònh khung: caã<br /> [3]  R.  Kiely  &  P.  Rea-Dickins  (2005).  Program<br /> giaãng viïn vaâ GV àaánh giaá cao nhêët úã nöåi dung <br /> chûúng Evaluation in Language Education.  New York, USA:<br /> trònh giuáp ngûúâi hoåc hiïíu roä muåc àñch, <br /> vaâ muåc tiïu vaâ Palgrave MacMillan.<br /> nhiïåm vuå hoåc têåp, muåc tiïu chûúng trònh roä raâng, húåp lñ<br /> . [4]  P.  D.  Tucker  &  J.  H.  Stronge  (2006).  Linking<br /> GV thuå hûúãng àaánh giaá thêëp nhêët úã nhêån àõnh <br /> phaãn höìi Teacher Evaluation and Students’ Learning.<br /> tûâ caác hoåc viïn khaác<br />  laâ tñch cûåc<br /> . Giaãng viïn tham gia daåy Association  for  Supervision  and  Curriculum<br /> CTBD àaánh giaá thêëp nhêët úã nhêån àõnh <br /> chûúng trònh Development.<br /> Morrison  (2007).<br /> àûúåc thiïët kïë khoa hoåc, hïå thöëng<br /> . Àiïìu naây cho thêëy cêìn [5]  L.  Cohen,  L.  Manion  &  K. <br /> Research methods in education (6th Ed.). London, New<br /> coá nhûäng cêåp nhêåt, böí sung thûúâng xuyïn vïì CTBD àïí<br /> York: Routledge. http://dx.doi.org/10.3108/beej.10.r1<br /> àaáp ûáng nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc.<br /> [6] W. M. K. Trochim (2005). Research Methods (The<br /> - Phêìn àaánh giaá vïì giaáo trònh, taâi liïåu böìi dûúäng:Concise Knowledge Base). Ohio, USA: Atomic Dog<br /> GV àïìu cho rùçng giaáo trònh, taâi liïåu böìi dûúäng àaãm baãoPublishing.<br /> böí sung töët kô nùng daåy hoåc tiïëng Anh. Tuy nhiïn têët caã<br /> àïìu coá chung nhêån àõnh cêìn böí sung thay àöíi giaáo<br /> trònh, búãi vò cêu hoãi <br /> khöng cêìn thiïët phaãi böí sung/thay<br /> thïë giaáo trònh, taâi liïåu àang sûã duång<br />  coá àiïím söë àaánh<br /> (Tiïëp  theo trang  64)<br /> giaá tuy trïn ngûúäng chêëp nhêån song laâ àiïím thêëp nhêët [5] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2014). <br /> Quyïët àõnh söë 607/<br /> so vúái caác cêu hoãi khaác.<br /> QÀ-TTg ngaây 24/4/2014 Phï duyïåt Àïì aán“Àaâo taåo<br /> - Phêìn àaánh giaá vïì thu hoaåch cuãa GV sau khi tham giaáo viïn, giaãng viïn giaáo duåc quöëc phoâng vaâ an<br /> gia CTBD: àa söë GV, giaãng viïn vaâ CBQL taåi caác súã ninh cho caác trûúâng trung hoåc phöí thöng, trung cêëp<br /> GD-ÀT thûâa nhêån phûúng phaáp tûå böìi dûúäng nùng lûåc chuyïn nghiïåp, trung cêëp nghïì, cao àùèng nghïì vaâ cú<br /> 2020<br /> giaãng daåy cuãa GV àûúåc nêng cao sau khi böìi dûúäng. súã giaáo duåc àaåi hoåc àïën nùm ”.<br /> Quyïët àõnh söë<br /> Tuy nhiïn àiïím söë thêëp nhêët (duâ trïn ngûúäng chêëp nhêån) [6]  Thuã  tûúáng  Chñnh  phuã  (2016). <br /> 732/QÀ-TTg<br /> ngaây<br /> 29/4/2016<br /> Phï<br /> duyïåt<br /> Àïì aán<br />  “Àaâo<br /> trong àaánh giaá cuãa GV vaâ giaãng viïn laâ phaãn höìi tûâ caác<br /> taåo, böìi dûúäng nhaâ giaáo vaâ caán böå quaãn lñ cú súã giaáo<br /> hoåc viïn khaác thu hoaåch cuãa GV sau khi tham gia chûúng<br /> duåc àaáp ûáng yïu cêìu àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo<br /> trònh laâ tñch cûåc. Àiïìu naây chûáng toã GV coân coá nhûäng<br /> duåc phöí thöng giai àoaån 2016<br /> -2020, àõnh hûúáng àïën<br /> nhu cêu cuå thïí khaác maâ giaãng viïn chûa àaáp ûáng àûúåc nùm 2025”.<br /> vaâ trong CTBD chûa coá. Trong khi àoá, CBQL taåi caác súã<br /> <br /> Kinh nghiïåm quöëc tïë vïì phaát tri<br /> <br /> 60<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản