intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại

Chia sẻ: Nguyễn Duy Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

82
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sau những năm cải cách, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp thì đã có những thay đổi trong nhận thức, đánh giá được sự quan trọng trong việc vận dụng những quy luật của triết học đối với công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại

 1. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN M CL C L I NÓI U N I DUNG Chương 1: Phân tích n i dung quy lu t t nh ng thay i v lư ng d n ns COM thay i v ch t và ngư c l i 1.1. Quan i m bi n ch ng v ch t và lư ng 1.1.1. Quan i m v lư ng và ch t c a các nhà tri t h c c i 1.1.2. Quan i m bi n ch ng v ch t và lư ng 1.1.2.1. Quan i m bi n ch ng v ch t 1.1.2.2. Quan i m bi n ch ng v lư ng KS. 1.2. M i quan h gi a nh ng thay i v ch t và nh ng thay i v lư ng Chương 2: Nh n th c và v n d ng quy lu t vào trong th c ti n, ý nghĩa c a vi c nghiên c u 2.1. V con ư ng i lên xã h i ch nghĩa c a t nư c ta BOO 2.2. Vi c phát tri n kinh t xã h i c a t nư c ta 2.3. V n d ng vào quá trình h c t p c a h c sinh, sinh viên 2.4. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u K T LU N O KIL 1
 2. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN L I NÓI U Sau nh ng năm c I cách, chuy n t n n kinh t t p trung bao c p thì ã có nh ng thay i trong nh n th c, ánh giá ư c s quan tr ng trong vi c v n d ng COM nh ng quy lu t c a tri t h c i v i công cu c công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c, ưa nư c ta tr thành m t nư c công nghi p phát tri n. Quy lu t “ Nh ng thay i v lư ng d n n nh ng thay i v ch t và ngư c l i” là m t trong nh ng quy lu t quan tr ng c a tri t h c. Quy lu t này, ư c r t nhi u nhà tri t h c trên th gi i nghiên c u nhưng ch n lư t Mác và Lênin nh n m i th c y và phát tri n nó tr thành hoàn thi n. ng và Nhà nư c ta ã nh n th c r t úng n ưc KS. t m quan tr ng c a nh ng lý lu n mà các nhà tri t h c n i l c trên th gi i ã nghiên c u, v n d ng thành công nh ng quy lu t này vào trong s nghi p i mi t nư c òi h i các nhà ho ch nh chính sách ph I n m v ng nguyên lý, quy lu t, nh lu t và ph I tính n tính th c ti n và b i c nh áp d ng. Không th c có BOO s n quy lu t và ch vi c v n d ng là cách hi u sai hoàn toàn, các quy lu t ch phát huy tác d ng khi nó n m trong m t hoàn c nh xã h i c th . Vi c nghiên c u nh ng s thay i trong lý lu n là r t c n thi t b i m t l nh ng lý lu n thư ng ch úng m t th i i m nhưng có nh ng lý lu n thành quy lu t và ch bi n i khi có s thay i l n trong xã h i. Nh n th c ư c i u này em m nh d n ch n tàI này làm ti u lu n, do h n ch v ki n th c cũng như tính th c ti n, do ó trong O tàI em trình b y không th tránh kh i nh ng sai sót, em mong các th y cô hư ng KIL d n em em có cơ h i hi u bi t thêm v tàI này. Qua ây em cũng xin b y t long c m ơn n các th y cô giáo ã hư ng d n em làm tàI này. 2
 3. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN NÔI DUNG Chương 1:Phân tích n i dung quy lu t t nh ng thay i v lư ng d n n s thay i v ch t và ngư c l i . COM 1.1 Quan ni m bi n ch ng v ch t và lư ng: 1.1.1 Quan ni m v ch t và lư ng c a các nhà tri t h c c : Trong quá trình phát tri n ,tư tư ng tri t h c c a tri t h c nhân lo i cũng ã xu t hi n nhi u quan i m khác nhau v khái ni m v lư ng và chât cũng như quan h gi a chúng. Ch khi phép bi n ch ng duy v t ra i m i em l i quan i m KS. úng n v khái ni m ch t và lư ng và quan h qua l i gi a chúng. L n u tiên trong l ch s tri t h c , ch t và lư ng có ý nghĩa v i tư cách là nh ng ph m trù trong tri t h c c a AIXTOT. Ông xem ch t là t t c nh ng cái gì làm cho s v t nào ó . Còn lư ng là t t c nh ng cái gì có th phân ra thành nh ng b ph n c u BOO thành . Ông phân lư ng thành hai lo i s lư ng và i lư ng . Ông cũng là ngư i u tiên ti n t i gi i quy t m t v n quan tr ng c a qui lu t : v n tính nhi u ch t c a s v t . T ó, ông phân bi t s khác nhau v hình th c v i ch t căn b n c a s v t – cái s xu t hi n hay m t i cùng v i s xu t hi n hay m t i c a b n thân s v t ; ông cúng t ư c bu c ti n áng k trong s nghiên c u ph m trù , xem là cái th ng nh t, cái không th phân chia gi a ch t và lư ng . O KIL Henghen ã phân tích m t cách t m s th ng nh t bi n ch ng , m i quan h qua l i , s chuy n hoá l n nhau gi a ch t và lư ng , xem xét ch t và lư ng n m trong quá trình v n ng và phát tri n không ng ng Trong s vi c xem xét m i quan h gi a thay i v lư ng và thay i v ch t , Hêghen c bi t chú ý n ph m trù bư c nh y . Chính d a trên tư tư ng c a Hêghen , Lênin ã rút ra m t k t lu n quang tr ng là : vi c th a nh n bư c nh y 3
 4. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN hay không là tiêu chí cơ b n xem ó là theo quan i m bi n ch ng hay siêu hình. T t nhiên v i tư cách là nhà tri t h c duy tâm , Hêghen ã xem xét các ph m COM trù ch t , lư ng , ch như nh ng n c thang t phát tri n c a tinh th n , c a “ ý ni m tu t i “ ch không ph i là n c thang nh n th c c a con ngư i i v i th gi i bên ngoài . KS. 1.1. 2 Quan ni m bi n ch ng duy v t v lư ng và ch t : BOO 1.1.2.1Quan ni m bi n ch ng duy v t v ch t : Trư c h t chúng ta làm rõ khái ni m v ch t . Ch t là ph m trù tri t h c dùng ch tính quy nh c a các s v t và hi n tư ng , là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là nó ch không ph i là cái khác. O M i s v t , hi n tư ng trong th gi i u có nh ng ch t v n có , làm lên KIL chính chúng . Nh ó chúng m i khác v i các s v t , hi n tư ng khác; nh ó mà con ngư i m i có th phân bi t s v t , hi n tư ng này v i s v t hi n tư ng khác . Con ngư i khác v i ng v t chính là nh nh ng tính quy nh v n có c a con ngư i có kh năng ch t o và s d ng công c lao ng , có kh năng tư duy . Thu c tính là bi u hi n m t khía c nh nào ó v ch t c a m t s v t trong m i quan h qua la v i s v t khác . VD: khi mu i vào nư c ta th y mu i có tính tan , 4
 5. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN khi n m ta bi t mu i có v m n . T t c nh ng thu c tính c a mu i là nh ng cái v n có c a mu i , nhưng chúng ch b c l ra trong quan h c a muôI v i nư c hay trong quan h c a mu i v i v giác c a con ngư i . Chúng ta ch có th bi t nhi t cao hay th p c a không khí thông qua s tác ng qua l i c a nó v i cơ quan COM xúc giác c a chúng ta . nh n th c ư c nh ng thu c tính chúng ta c n nh n th c nó trong m i quan h gi a các s v t . Trong m i quan h c th thư ng b c l ra m t thu c tính ( m t khía c nh v ch t ) c a s v t . Do v y, nh n th c ư c nh n th c ư c ch t v i tư cách là s t ng h p c a t t c các thu c tính v n có c a s v t ó , chúng ta ph i nh n th c s v t trong t ng hoà các m i quan h có th có gi a s v t ó v i các s v t khác. KS. M i s v t có vô vàn thu c tính , m i thu c tính c a s v t l i có m t t ng h p nh ng c trưng v ch t c a mình , nên khi n cho m i thu c tính l i tr thành m t ch t . i u ó cũng có nghĩa , m i s v t có vô vàn ch t . Cho nên khi di n t tính không th tách r i gi a ch t và s v t cũng nhưng tính nhi u ch t c a nó , Ăngghen BOO ã vi t :” nh ng ch t lư ng không t n t i , mà nh ng s v t có ch t lư nh hơn n a , nh ng s v t có vô vàn ch t lư ng m i t n t i . V i tư cách là nhưng khía canh c a ch t ư c b c l ra trong các m i quan h , các thu c tính c a s v t cũng có nh ng v trí khác nhau t o thành thu ctính cơ b n và thu c tính không cơ b n .T ng h p nh ng thu c tính cơ b n t o thành ch t O cơ b n c a s v t . Ơ m i s v t ch có m t ch t cơ b n , ó là t ng h p nh ng KIL thu c tính c trưng cho s v t trong toàn b quá trình t n t i c a s v t ; ó là lo i ch t mà s t n t i hay m t i c a nó quy nh s t n t i hay m t i c a b n thân s v t .VD: trên cơ s chi m h u tư nhân tư li u s n xu t , ch t cơ b n c a n n kinh t tư b n tư nhân là s n xu t chay theo giá tr th ng dư khi c trưng ó m t i , n n kinh t cũng không còn là kinh t tư b n ch nghĩa . 5
 6. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Ch t c a s v t không nhưng ư c xác nh b i ch t các y u t c u thành mà còn b i phương thu c liên k t gi a các y u t c u thành s v t ó . Trong t nhiên và c trong xã h i , chúng ta th y không ít s v t mà xét riêng COM v các y u t c u thành , chúng hoàn toàn ng nh t , nhưng các s v t ó l i khác nhau v ch t .VD: kim cương và than chì là nhưng s v t u do cácbon tao thành .Nh ng kim cương là v t c ng ,có th c t ư c h u h t m i kim lo i ,có giá tr kinh t cao,còn than chì không có ư c nh ng c trưng tương t .S khác nhau ó ư c quy t nh b i phương th c liên k t khác nhau c a các nguyên t cacbon. KS. Ch t c a s v t không ch thay i nh ng y u t c u thành mà nó còn ph ng thu c vào s thay i phương th c liên k t gi a các y u t ó.Do v y, làm bi n i ch t c a s v t ,chúng ta có th c I t o các y u t c u thành, ho c bi n i phương th c liên k t gi a các y u t ó BOO 1.1.2.2 Quan ni m biên ch ng duy v t v lư ng Chúng ta i làm rõ khái ni m v lư ng theo quan ni m bi n ch ng duy v t . Lư ng là ph m trù tri t h c dùng ch tính quy n h v n có c a s v t v m t s O lư ng , quy mô , trình , nh p i u c a s v n ng và s phát tri n cũng như các KIL thu c tính c a s v t . Lư ng là cáI v n có c a s v t quy nh s v t y là nó . Lư ng c a s v t không ph thu c vào ý chí , ý th c c a con ngư i . ng th i lư ng t n t i cùng v i ch t c a s v t .Do ó , lư ng c a s v t cũng có tính khách quan như ch t c a s vt 6
 7. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Nh ng c trưng v lư ng cũng ư c bi u hi n trong nh ng m i quan h nh t nh . Nhưng khác v i nh ng m i quan h là phương th c b c l các thu c tính v ch t , nh ng m i quan h nh ó nh ng thu c tính v lư ng b c l ra , mang tính xác nh , ch t ch , nghiêm ng t hơn r t nhi u . Tuy nhiên , trong th c t có nh ng COM thu c tính v lư ng c a s v t không th bi u th m t cách chính xác b ng s lư ng hay i lư ng . VD: trình giác ng cách m ng ,ph m ch t , tư cách , o c c a m t con ngư i … Không ch ch t ,mà c các thu c tính v ch t cũng có tính quy nh v lư ng . KS. Do v y , m t s v t có vô vàn lư ng . S phân bi t gi a ch t và lư ng ch mang tính tương i. i u nay ph thu c vào t ng m i quan h c th xác inh. Có nh ng tính quy nh trong m i quan h này là ch t c a s v t , song trong m i quan h khác l i bi u th lư ng c a s v t và ngư c l i . Ch ng h n s lư ng sinh viên BOO h c gi i nh t nh c a m t l p s nói lên ch t lư ng h c t p c a l p ó. u này cũng có nghĩa là dù s lư ng c th quy nh thu n tuý vè lư ng , xong s lư ng y cũng có tính quy n h v ch t c a s v t Ch t và lư ng là hai m t không th tách r i nhau trong s v t . Trong quá trình v n ng và phát tri n , ch t và lư ng c a s v t không d ng im Chúng luôn O vn ng không ph I bi t l p v i nhau mà luôn có quan h qua l i theo m t quy KIL lu t nh t nh . 1.1.2M i quan h bi n ch ng gi a s thay i v lư ng và s thay i v ch t : B t c s v t hay hi n tương nào cung là s th ng nh t gi a m t ch t và m t lư ng .Chúng tác ng qua l i l nhau. Trong s v t ,quy nh v lư ng không bao 7
 8. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN gi t n t i ,n u không có tính quy nh v ch y va ngư c l i .S thay i v lư ng va v ch t c a s v t di n ra cùng v i s v n ng và phát tri n c a s v t .Nhưng s thay i ó có m i quan h ch t ch v i nhau ch không tách r i nhau . S thay i v lư ng c a s v t có nh hư ng t i s thay i v ch t c a nó và ngư c l i , COM s thay i v ch t c a s v t tương ng v i thay i v lư ng c a nó . S thay i v lư ng có th làm thay i ngay l p t c s thay i v ch t c a s v t. VD: khi xét tr ng thái khác c a nư c trong kho ng nhi t t0 C n 100 C , b n ch t c a nư c v n không thay i ( xét v c u t o ch t) Như v y , không ph i b t kì m t s thay i v lư ng cũng ngay l p t c làm thay i căn b n v ch t c as v t. KS. Khuôn kh , mà trong ó s thay i v lư ng chưa làm thay i v ch t c a s v t , ư c g i là . BOO là ph m trù tri t h c dùng ch kho ng gi i h n trong ó s thay iv lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y. là m i liên h gi a lư ng và ch t c a s v t , ó th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t , trong , s v t vãn còn là nó ch chưa bi n thành cái khác. VD: dư i áp su t bình thư ng c a không khí s tăng ho c gi m nhi t O trong kho ng tư 0 C n 100 C, nư c nguyên ch t v n mang tr ng thái l ng. KIL Nêu nhi t c a nư c ó gi m xu ng 0 C nư c th l ng chuy n sang th r n và duy trì nhi t ó , tư 100 C tr lên , nư c nguyên ch t th l ng chuy n d n sang th hơi. Nư c nguyên ch t cũng thay i v ch t . Nh ng gi i h n mà lư ng t t i ó s làm thay i v ch t c a s v t ư c g i là i m nút . Trong ví d trên , n u coi tr ng tháI c a nư c là ch t thì 0 C và 100 C là i m nút 8
 9. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN S thay i v lư ng t t i i m nút s ra i ch t m i v i lư ng m i tương ng c a nó . S th ng nh t gi a lư ng và ch t m i t o thành m t m i v i nh ng nút m i. S v n ng và phát tri n là không cùng . Do ó , s v n ng , bi n i c a s v t s hình thành m t ư ng nút c a nh ng quan h v . S thay iv COM ch t do nh ng thay i v lư ng trư c ó gây ra ư c g i là bư c nh y . Bư c nh y là m t ph m trù tri t h c dùng ch th i kỳ chuy n hoá ch t c a s v t do nh ng s thay i v lư ng gây ra , là quá trình tr c ti p chuy n tư ch t nay sang ch t khác m t cách căn b n. KS. Th gi i là muôn hình muôm v ,nên s thay i v ch t cũng h t s c a d ng v i nhi u hình th c khác nhau. Tính ch t c a các bư c nh y ư c quy t nh trư c h t b i tính ch t c a b nh y khác nhau .Bư c nh y là s k t thúc m t giai o n phát tri n c a s v t và là i m kh i u c a giai o n phát tri n m i . BOO Tính a d ng trong hình th c thay i v ch t còn ư c quy nh b i i u ki n trong ó di n ra s thay i v ch t .Ch ng h n ,cũng là v n thay i quy n l c chính tr trong quá trình phát tri n xã h i ,nhưng tuỳ thu c vào i u ki n l ch s – c th mà s thay i ó có th di n ra b ng con ư ng hoà bình ho c b o l c cách m ng .Khi di n ra trên con ư ng th hai ,bư c nh y ư c th c hi n trong kho ng O th i gian tương i ng n,”m t ngày b ng hai mươi năm “.n thân s v t, b i nh ng KIL mâu thu n v n có . V i nh ng mâu thu n khác nhau s có nh ng bư c Trong th c t ,s thay i v ch t thông qua các bư c nh y h t s c a d ng và phong phú.Nhìn chung,các bư c nh y th hi n qua m t s cách cơ b n sau: Bư c nh y t bi n và bư c nh y di n ra m t cách d n d n : 9
 10. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN S phân chia như v y d a trên không ch th i gian c a s thay i v ch t, mà còn d a trên c tính ch t c a b n thân s thay i ó .Nh ng bư c nh y t bi n ,khi ch t c a s v t ư c bi n i m t cách nhanh chóng .Ch ng h n quá trình chuy n hoá t vư n ngư i thành ngư i…như v y, s khác nhau gi a hai lo i bư c COM nh y v a nêu không ch th i gian di n ra s thay i v ch t ,và c cơ ch c a s thay i ó.Khi nói v bư c nh y d n d n , ngoài nhân t t c chúng ta còn nói n cơ ch c a vi c t o ra ch t m i.Ơ ây ch t m i ư c t o thành không ph i ngay l p t c mà ư c t o thành t ng ph n . M t khác , cũng c n phân bi t bư c nh y d n d n v i s thay id nd nv KS. ch t .Nhưng s thay i d n d n v lư ng di n ra m t cách liên t c trong khuân kh c a ch t ang có ;còn bư c nh y d n d n là s chuy n hoá ch t này sang ch t khác ,là s t o n c a tính liên t c ,là bư c ngo t quy t nh cho s phát tri n. BOO Bư c nh y toàn b và bư c nh y c c b Bư c nh y toàn là lo i bư c nh y làm thay i v ch t và t t c các m t, các b phân , các nhân t c c thành s vât .Bư c nh y c c b là lo i bư c nh y làn thay i m t s m t ,m t s nhân t ,m t s b ph n c a s v t ó . i v i các s v t ph c t p v tính ch t ,v nh ng nhân t c u trúc ,v nh ng b ph n c u O thành…bư c nh y thư ng di n ra b ng con ư ng t nh ng thay i v ch t c c KIL b n thay i v ch t toàn b . Quá trình cách m ng gi I phóng dân t c th tiêu ch th c dân (ki ucũ)trên th gi i cĩng như qúa trình cách m ng xã h i ch nghĩa… ã di n ra theo con ư ng như v y Khi xem xét s thay i v lư ng và thay i v ch t trong xã h i i u quan tr ng là ph I chú ý t i sâu s c và ý nghĩa c a chúng .Xu t phát t cách ti p nh n 10
 11. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN ó ,c s thay i v lư ng l n s thay i v ch t có th phân ra thành nh ng thay i mang tính cách m ng hay tính bi n hoá. Cánh m ng là s thay i mà trong quá trình ó di n ra s phá hu ch t căn COM b n c a s v t ,di n ra s c i t o căn b nv ch t và s v t ó ,không ph thu c vào s c I t o ó ư c di n ra như th nào (di n ra dư i hình th c t bi n hay d n d n) Ti n hoá là s thay i ,mà trong quá trình oa cơ b n c a s v t v n ư c duy trì. KS. BOO O KIL 11
 12. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Chương 2: nh n th c và v n d ng n i dung quy lu t t nh ng thay i v lư ng dn n s thay i v ch t và ngư c l i trong th c ti n Chúng ta s xem xét vi c nh n th cvà v n d ng n i dung quy lu t nàytrong th c COM ti n c a t nư c ta qua hai khía c nh ó là: 2.1 V con ư ng i lên ch nghĩa xã h i nư c ta: nư c ta , l ch s t ra v n l a ch n con ư ng phát tri n b qua ch tư b n ch nghĩa t nh ng năm 20 c a th k XX, khi ch nghĩa yêu nư c truy n KS. th ng Vi t Nam b t g p con ư ng Cách m ng tháng Mư i Nga , hoà nh p vào xu hư ng ti n hoá chung c a nhân lo i : quá lên ch nghĩa xã h i b qua ch tư b n ch nghĩa . Qua th c ti n u tranh cách m ng và nh t là t khi ti p c n v i b n Sơ th o lu n cương c a V.I.lênin v v n dân t c và thu c a ,H Chí Minh BOO ãi n k t l u n : Mu n c u t nư c , gi i phóng dân t c không có con ư ng nào khác là con ư ng cách m ng vô s n ; r ng ch có ch nghĩa xã h i và ch nghĩa c ng s n m i gi i phóng ư c các dân t c b áp b c và nh ng ngư i lao ng trên th gi i kh i ách nô l . có m t bư c nh y cách m ng ó ưa t nư c Vi t Nam sang m t ch khác ( “ch t” khác) là t nư c xã h i ch nghĩa , cương lĩnh u tiên (1930) c a ng ta cũng ã kh ng nh : sau khi hoàn thành O cách m ng dân t c , dân ch nhân dân , nư c ta s ti n lên ch nghĩa xã h i . ó là KIL s l a ch n d t khoát và úng nc a ng , áp ng nguy n v ng thi t tha ngàn i c a dân t c , ph n ánh úng xu th c a th i i , phù h p v i quan i m cách m ng và khoa h c c a ch nghĩa Mác-Lênin. C m t quá trình tích lu v lư ng có m t s bi n i v ch t , ch t m i ư c t o lên nhưng ng th i nó l i t o lên lư ng m i . Chúng ta c tư ng r ng sau khi chi n th ng qu c M thì chúng ta s có m t nư c xã h i ch nghĩa ích th c 12
 13. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN ; th ng qu c th c dân ư c thì th ng nghèo nàn , l c h u cũng ch là v n th i gian ; r ng chúng ta có th d dàng ti n th ng lên xã h i ch nghĩa b qua giai o n phát tri n tư b n ch nghĩa .Có th nói, nh n th c ó c a chúng ta v s phát tri n quá lên ch nghĩa xã h i là u chí, sai l c , duy ý trí . V n t ra là chúng ta COM ph i hi u lư ng m i ây là chúng tac n ph i có m t th i kỳ quá lên xã h i ch nghĩa chính trong th i kỳ nay chúng ta ã có nh ng thay i phát tri n v m i m t kinh t , văn hoá , giáo d c… Chính vì nh n th c rõ i u ó lên ng ta ã ch trương xây d ng xã h i b qua ch tư b n ch nghĩa , t o ra s bi n i v ch t c a xã h i trên m i lĩnh v c . tuy nhiên, trong quá trìng xây d ng ng ta cũng g p không ít nh ng khó khăn , như trong lĩnh v c i s ng xã h i di n ra s u tranh KS. gi a cái m i và cái cũ. V i tinh th n i m i tư duy , i m i nhưng không làm thay i m c tiêu xã h ich nghĩa mà trái l i,làm cho m c tiêu ó th c hi n m t cách có k t qu hơn BOO trên cơ s nh n th c úng v ch nghĩa xã h i , ra nh ng hình th c và bư c I thích h p ,th m nhu n quan i m th c ti n l ch s c th và phát tri n ,chúng ta c n ch ng kh c ph c nh ng cách hi u sai , cách nghĩ ,cách làm gi n ơn ,siêu hình ,giáo i u ,duy ý chí,tráiquy lu t .Trên cơ s quan ni m úng v xã h i ch nghĩa ,v i tinh th n phê phán cách m ng ,v i s kiên nh m c tiêu lý tư ng và m t n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n , m à b n s c dân t c ,tương lai tươI sáng c a s O nghi p i m i vì m c tiêu dân giàu ,nư c m nh ,xã h i công b ng ,dân ch ,văn KIL minh ã và s t ng bư c th c hi n m t cách sinh ng trên t nư c ta . 2.2 V s phát tri n kinh t – xã h i c a t nư c ta: Bên c nh vi c nh n th c v con ư ng i lên ch nghĩa xã h i c a t nư c ta m t cách úng n cũng là vi c nh m th c th u áo v s phát tri n t nư c lên nư c ta trong năm qua ã có nh ng i m i và phát tri n rõ r t .T n n kinh t ph 13
 14. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN bi n là n n s n xu t nh , l i b chi n tranh kéo dài tàn phá n ng n , ch y u b ng vi c c I t o xã h i ch nghĩa , t ch c l i s n xu t và m r ng qui mô h p tác xã , áp d ng mô hình ch nghĩa xã h i c a Liên Xô , v i hi v ng nhanh chóng ti n lên ch nghĩa xã h i , chúng ta ã b c l tư ng ch quan, nóng v i, duy ý trí c v COM trong lý lu n l n trong ch o th c ti n . Các m c tiêu c a i H i IV và V c a ng không ưa nư c ta phát tri n i lên mà còn làm cho tình hình kinh t xãh i c a Vi t Nam dư ng như càng lao nhanh vào kh ng ho ng . Các kì i H i VII , VIII, IX , ã t o ra nh ng thành t u to l n KS. V m t kinh t tăng trư ng khá nhanh GDP tăng bình quân hàng năm 7%. Nông nghi p phát tri n m nh ,s n lư ng công nghi p bình quân hàng năm 13.5% . H th ng k t c u h t ng , bưu chính vi n thông ư ng xá… ư c tăng cư ng . Các BOO d ch v u phát tri n V m t văn hoá ,xã h i có nh ng ti n b , i s nh nhân dân ti p t c ư c c i thi n V m t chính tr – xã h i cơ b n n nh ; qu c phòng an ninh ư c t ng cư ng C ng tác xây d ng , ch nh n ng ư c chú tr ng ; h th ng chính tr ưc O c ng c KIL V i nh ng thành t y t ư c nư c ta s có nh ng ti n bư c vào giai o n m i ó là giai o n y m nh công nghi p hoá , hi n i hoá át nư c , xây d ng n n kinh t c l p t ch , ưa nư c ta tr thành m t nư c công nghi p ; ưu tiên phát tri n l c lư ng s n xu t , ng th i xây d ng quan h s n xu t phù h p theo nh hư ng xã h i ch nghĩa ; tăng trư ng kinh t i lên v i phát tri n văn hoá 14
 15. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN , t ng bư c c i thi n i s ng nhân dân , th c hi n ti n b và công b ng xã h i thêm ó là b o v môi trư ng , và c bi t là t ng qu c phòng an ninh . 2.3 V n d ng vào quá trình h c t p c a h c sinh – sinh viên : COM S vn ng và phát tri n c a s v t bao gi cũng di n ra b ng cách tích lu d n d n v lương t i m t gi i h n nh t nh th c hi n bư c nh y chuy n v ch t . Do ó , trong ho t ng nhân th c và ho t ng th c ti n chúng ta ph i bi t t ng bư c tích lu v lư ng làm bi n i theo quy lu t .Trong ho t ng c a mình , ông cha ta ã rút ra nh ng tư tư ng sâu s c như “tích ti u thành i” ,”năng nh t ch t b ”… KS. Trong ho t ng th c t c a mình chúng ta còn ph bi t v n d ng linh ho t các hình th c c a bư c nh y .S v n d ng linh ho t ó s tuỳ thu c vào vi c phân tích úng n nh ng i u ki n khách quan và nh ng nhân t BOO ch quan , cũng như s hi u bi t sâu s c nay. Tuỳ theo nh ng trư ng h p c th , t ng i u ki n c th hay quan h c th chúng ta s l a ch n hình th c bư c nh y phù h p t ư c ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a mình . vân d ng chúng s cho phép chúng ta nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng nh n th c cũng như th c ti n . O KIL 2.4 ý nghĩa c a vi c nghiêm c u : Qua nh ng th c t ch ng minh chúg ta d dành thây r ng vi c nh n th c v m i quan h bi n ch ng gi a thay i v lư ng và thay i v ch t s êm l i cho chúng ta ý nghĩa phương pháp lu n quan tr ng mà vi c. Vì s thay i v lư ng và thay i v ch t có m i quan h bi n ch ng v i nhau , nên trong ho t ng th c ti n ph i d a trên s hi u bi t v m i quan h ó ; ph i hi u úng n v v trí , vai trò và ý nghĩa c a m i lo i thay i nói trên trong s 15
 16. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN phát tri n xã h i ; ph i bi t k p th i chuy n t s thay i v lư ng thành nh ng thay i v ch t , t nh ng thay i mang tính ti n hoá sang mang tính cách m ng . Xem xét ti n hoá và cách m ng trong m i quan h bi n ch ng là m t trong nh ng nguyên t c phương pháp lu n trong vi c xây d ng chi n lư c và sách lư c c a COM ng nh m c i t o xã h i b ng cách m ng . Hi u úng n m i quan h ó là t o cơ s ch ng l i ch nghĩa c i lương , ch nghĩa xét l i h u khuynh cũng như ch nghĩa vô chính ph t khuynh. Vi cn mgi n i dung c a quy lu t v m i quan h bi n ch ng gi a nh ng thay i v ch t và nh ng thay i v lư ng cũng như nh ng ý nghĩa phương pháp luân KS. c a nó có vai trò to l n trong viêc xem xét và gi i quy t nh ng v n t ra do công cu c i m i vì ch nghĩa xã h i hi n nay nư c ta . BOO K T LU N Nh n th c là c m t quá trình, thông qua ho t ng th c ti n , nh ng yêu c u và òi h i c a cu c s ng n y sinh và cùng v i ó nh ng phương th c gi I quy t cũng s xu t hi n . Vi c nh n th c và v n d ng n i dung quy lu t t nh ng thay d i v lư ng d n n s thay i v ch t và ngư c l i cũng nh ng như v y . T nh ng O nh n th c v nh ng quy lu t trên , chúng ta ph I bi t v n d ng nó m t cách sáng KIL t o phù h p v i hoàn c nh l ch s c th c a t nư c ta thì lúc ó chúng ta m i n m b t ư c s chuy n hoá c a m t s v t hay m t hi n tư ng trong s phát tri n c a nó m t cách rõ ràng và tri t . ng và nhà nư c ã v n d ng i u ó cho s nghi p cách m ng và gi I phóng dân t c, xây d ng và phát tri n b o v t qu c trong nh ng th p k qua ã t o nên nh ng thành t u to l n. Chính vì v y chíng ta càng nên t n r ng nh ng 16
 17. http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN quan i m cách m ng và khoa h c c a Mác – Lênin luôn là tư tư ng úng n chúng ta v n d ng cho s phát tri n c a t nư c. c bi t, ó là quy lu t v quan h bi n ch ng gi a s thay i v ch t và gi a s thay i v lư ng, ó là nh ng s chuy n hoá nh m t o nên s phát tri n c a hi n tư ng… COM TÀI LI U THAM KH O 1. Giáo trình tri t h c Mác - Lênin KS. 2. T p chí tri t h c 3. T p chí tri t h c s 1(101) tháng 2 năm 1998. 4. T p chí tri t h c s 1(107) tháng 2 năm 1999. 5. T p chí tri t h c s 3(103) tháng 6 năm 1998. BOO 6. Vi t nam chuy n sang n n kinh t th trư ng ( H c vi n chính tr qu c gia). 7. Văn ki n ih i ng l n th VII. 8 . Văn ki n ih i ng l n th VIII. 9. Báo nhân dân ngày 8 tháng 1 năm 1999. O KIL 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2