intTypePromotion=1
ADSENSE

Sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh - Chiến thắng Điện Biên Phủ: Phần 1

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:204

123
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Chiến thắng Điện Biên Phủ biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh do ThS. Lê Trung Kiên biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Thơ - ca động viên và mừng chiến thắng Điện Biên Phủ; diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ - 1954; Điện Biên Phủ biểu tượng của sức mạnh Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh - Chiến thắng Điện Biên Phủ: Phần 1

 1. Thư viện tinh Điện Biên T hs. LÊ T R U N G K IÊ N ĐC/S HỒ CH MINH
 2. _9 5 3 . ĩ 0 4 1 CH. 3 0 5 ĩ THS. LÊ TRUNG KIÊN (chủ biên) CHIẾN THẮNG ĐỊỆN BIÊN PHỦ BIỂU TVựNt CÙA s ỉc MẠNH VIỆT NAM TRONG TH0I DẠI K ỉ C lí MINH m (Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 71511954 - 71512014) r _ M iJ l n . . ------------------- I THJ ẫ*' i !ỉ ỉ4 í t • ’ ệ ị . ’ K H O O Ỉ A CH. 1 NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI ♦
 3. LỜI CẢM ƠN Trong quấ trình tuyển chọn vấ biên soạn, chúng tôi có kế thừa những công trình nghiên cứu, các bài viết riêng của các tác giả trong và ngoài nước đă được xuất bản' hoặc công bố trên eác phương tiện thông tin đại chúng. Để phù hợp với chủ đề của cuốn sách, chúng tôi có lược bỏ một số đoạn hoặc rứt gọn. Vì U do khách quan nến chúng tồi chưa thể liên lạc dế xin phép dược hết các tác giả có bài viết sứ dụng trong cuốn sách này, mong các tác giả lượng thứ và vui lòng liên hệ với Trung tâm Giới thiệu sách Sài Gòn đề chúng tôi có dịp bày tỏ ỉòng biết Ơ1Ĩ và thực hiện bổn phận về quyền lợi dổi với tác giả. BAN BIÊN SOẠN ■ Tham gia sưu tầm , tu y ể n chọn và biên soạn: - THS. NGUYỀN THỊ NGỌC HUYỀN - BÙI VĂN TUẤN - v ủ THỊ QUỲNH LIÊN - NGUYỄN HÒA - NGUYỄN ĐỬC HOA 4
 4. LỜI GIỚI THIỆU hiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiển C lược Đông - Xuân 1953 - 1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quản và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải kỷ Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, góp phẩn quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân củ trên phạm vỉ toàn thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Điện Biên Phủ là trận đánh tiêu diệt và bất sống quân viễn chinh xâm lược lớn nhất, gọn nhất của quán đội ta, dân tộc ta và của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ xx.n
 5. Phần thử năm. Điện Biên Phú - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam Phần thứ sáu. Điện Biên Phả qua những hồi ức Phần thứ bảy. Điện Biên Phủ - góc nhìn lịch sử của những người bèn kia chiến tuyến. Cuốn sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Đặc biệt là những bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, các bài viết và bình luận của các báo » I • / » Pháp như Carrefoar, Paris Presses Anrore, Paris Macht..., những đoạn hồi kỷ của nhiều nhà chính trị, quàn sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ củng làm phong phú thèm cho nội dung cuốn sách. Ngoài ra, còn có một số tài liệu trong nước đã được xuất bản và tái bản nhiều lần. Trong quá trình tuyển chọn và biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc lượng thử. Xin trân trọng cám Ơ1Ĩỉ TRUNG TÂM GIỚI TH IỆU SÁCH SÀI GÒN 6
 6. Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bàng vàng của lịch sử. Nó ghi rỏ nơi chủ nghĩa thực dàn lăn xuống dốc và tan ră, đổng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lẽn cao đến thắng lợi hoàn toàn... ... Chiến thẳng Điện Biên Phủ đả kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lảu dài gian khổ và anh hùng của nhân dồn cả nước ta, chổng thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đ ế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhàn dân ta, mà củng là thăng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác-Lènin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xám lược của bọn đ é quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc của các dân tộc nhất định thành cổng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa đến thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về E)ông Dương. Hiệp định Giơnevơ đả trịnh trọng công nhận chủ quyển, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lảnh thổ của nhàn dân Việt Nam cùng như của nhân dân anh em Lào và Campuchia... Chủ tậch Hổ Chí Minh 7
 7. Phần thứ nhất. THƠ - CA ĐỘNG VIÊN ■ VÀ MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ■ 9
 8. Đá rắn, quyết tâm ta rắn hơn đá N úi cao, chí khí ta còn cao hơn Khó khăn ta quyết tâm vượt cho kỳ được Gian khổ không thể làm lòng ta sờn... Hồ Chí Minh QUÂN TA TOÀN THANG ở đ i ệ n b i ê n p h ủ '- 20 tháng 11 năm củ, Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ. Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất, Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất. Chứng khoe rằng: “k ế hoạch Nava Thật là mạnh dạn và tài hoa. • 4 • Phen này Việt Minh phải biết tay, Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!'’ Các báo phản động khắp thế giới Inh ỏi tâng bốc Nava tới Bèn ta thì: Bộ đội, dân công quyết một lòng, Xé non, đắp suối, vượt qua sông, Khắc phục khỏ khăn vờ hiểm trở; Đánh cho giặc tan mới hả dạ; Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày, Không quản gian khổ và đắng cay; Quvết tâm làm cho tròn nhiệm vụ, Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, tr.277, Nxb. Chính trị Quỏc gia, Hà Nội, 2000. 11
 9. 13 tháng 3 ta tấn công, Giặc còn ở trong giấc mơ nồng: “Mình có thầy Mỹ lo cung cấp; Máy bay cao cao, xe tăng thấp, Lại có Naưa cùng Cônhi, Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy, Chúng mình chuyến này nhất định thắng, Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng”. Hơn 50 ngày, ta đánh đồn, Ta chiếm một đồn lại một đồn, 9 • • 7 Quân giặc chổng cự tuy rất hăng, Quân ta anh dũng ít ai bằng, Nava, Cônhi đều méo mặt, Quân giặc tan hoang ta vây chặt. Giặc kéo từng loạt ra hàng ta. Quăn ta vui hát “khải hoàn ca”. Mười ba quan năm đều hàng nốt, Tên tướng chỉ huy củng bị nhốt. Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây, Đều là tù binh hoặc bỏ thây. Thế là quân ta đã toàn thắng Toàn thắng là vì rất cố gắng, Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ: “Xin Bác vui lòng mà nhận cho món quà chúc thọ sinh nhật Bác Chủng cháu cố gắng đã sắm dược” Hồ Chí Minh 12
 10. UY DANH LỪNG LAY KHAP NÃM châu ưy danh lừng lẫy khắp năm châu Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu Thành đồng trống thắng lay Lầu trắng' Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu. C hiến sĩ MỘT CHIỀU HÈ LỊCH s ử Đêm gió nam lồng lộng Ngồi trên chông tre êm Bổ k ể chuyện Điện Biển Bộ đội mình chiến thắng Lủ Tây bị bắt sống ... Ta giải đi từng đàn Tưởng Đờ Cát xin hàng Bốt đồn đều san phẳng Cờ Quyết Chiến Quyết Thắng Tung bay trèn nóc hầm Chiều m ùng bảy tháng name Một chiều hè lịch sử! TỐ H ữ u (SGK lớp 4) HOAN HÔ CHIẾN s ĩ ĐIỆN BIÊN / Tin về nửa đêm Hoả tốc hoả tốc Báo Nhân dần, số 3878, ngày 12-11-1964 13
 11. Ngựa bay lên dốc Đuốc cháy sáng rừng Chuông reo tin mừng Loa kêu từng cửa Làng bản đỏ đen đỏ lửa... Hoan hô chiến sĩ Điện Biên « Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Phápĩ Vinh quang T ổ quốc chúng ta Nước Việt Nam dân chủ cộng hoàỉ Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sáng mãi Quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại! Khảng chiến ba ngàn ngày Không đêm nào vui bằng đêm nay Đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực Trên đất nước, như huân chương trèn ngực Dân tộc ta, dân tộc anh hùng! Điện Biên vời vợi nghìn trùng Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta Đêm nay bè bạn gần xa Tin về chắc củng chan hoà vui chung. Hoan hô chiến sĩ Điện Biển m Chiến sĩ anh hùng Đầu nung lửa sắt Năm mươi sáu ngày đèm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cưm vắt. Máu trộn bùn non ♦ Gan không núng Chí không mòn! Những dồng chí, thân chôn làm giá súng Đẩu bịt lỗ cháu mai Răng minh qua núi thép gai Ao ào vũ bão, Những đồng chí chèn lưng cứu pháo Nát thăn, nhắm mắt, còn ỏm. Những bàn tay xẻ núi, lăn bom Nhát định mớ đường cho xe ta lèn chiến trường tiếp viện. 14
 12. Vồ những chị, những anh, ngày đêm ra tiền tuyến Mấy tầng mây, gió lớn mưa to Dốc pha Đin, chị gánh anh thồ Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát Dù bom đạn, xương tan thịt nát Không sờn lòn/ĩ, không tiếc tuổi xanh. Hỡi các chị, các anh Trên chiến trường ngã xuốngỉ Máu của anh chị, của chúng ta, không uổngệ. Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam Hoa mơ lại trẩng, vườn cam lại vàng... III Lũ chủng nó phải hàng, phải chết, Quyết trận này quét sạch Điện Biênĩ Quân giặc điên Chúng bay chui xuống đất Chúng bay chạy đàng trời? Trời không của chúng bay Đạn ta rào lưởi sắt Ị ề Đất không cứa chúng bay Đai thép ta thát chặtỉ Của ta, trời đất, đêm ngày Núi kia, đồi nọ, sông này của ta! Chúng bay chỉ một đường ra Một là tử địa, hai là tù binh. Hạ súng xuống rùng mình run rẩy Nghe pháo ta lừng lầy thét Rầm! Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy Trẽn đầu bay, thác lửa hờn căm! Trông: Bốn mật, luỹ hầm sụp đổ Tưởng quân bay lô nhố cờ hàng Trông: Chúng ta cờ đỏ sao vàng Rực trời đất Điện Biên toàn thắng! Hoan hô chiến sĩ Điện Biên! ♦ Tiếng reo núi vọng sống rền Đêm nay chắc củng về bên Bác Hồ Bác đang cúi xuống bản đồ Chắc là nghe tiếng quẩn hò quân reo.:. 15
 13. Từ khi vượt núi qua đèo Ta đi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày Tin về mừng thọ đêm nay Chắc vui lòng Bác, giờ này đợi trông! IV Đồng chí Phạm Văn Đồng Ở trên đó chắc đêm nay không ngủ. Tin dây Anh, Điện Biên Phủ hoàn thành. Ngày mai, vào cuộc đấu tranh Nhìn xuống mặt bọn Bi-đôn, S m ít' Anh sẽ nói: “Thực dân, phát xít” Đã tàn. rồi! Tổ quốc chúng tôi Muốn độc lập, hoà bình trở lại Không muốn lửa bom đổ Jtuông dầu con cái Nước chủng tôi và nước các anh. Nếu còn say máu chiến tranh ơ Viẽt Nam, các anh nên nhớ Tre đã thành chông, sổng là sông lửa. Và trận thắng Điện Bièn Cùng mới là bài học đầu tiên ỉ” Tố Hữu, 5-1954 GIÁ TỪNG THƯỚC ĐẤT Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội, Ta mới hiểu thế nào là dồng dội. Đồng dội ta ỉà hớp nước uống chung Nắm cơm bẻ nửa Là chia nhau một trưa nắng, một chiểu mưa Chia khắp anh em một mẩu tin nhà Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp Chia nhau cuôc đời, chia nhau cái chết. Bidault: Ngoại trưưng Pháp. Smith: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. 16
 14. Bạn ta đó ■ Ngã trên dây thép ba tầng Một bàn tay chưa rời báng súng, Chân lưng chừng nửa bước xung phong. Ôi những con người mỗi khi nằm xuống Vẫn nằm trong tư thế tiến công! Bên trái: Lò Văn Sự Bên phải: Nguyễn Đình Ba, Những đêm tiến công, những ngày phòng ngự, Có phải các anh vẫn còn đủ cả Trong đội hình đại đội chúng ta? Khi bạn ta lấy thân mình đo bước Chiến hào đi, Ta mới hiểu giá từng thước đất, Các anh ở đây Trận địa là đây, Trận địa sẽ không ỉùỉ nửa thước, Không bao giờ, không bao giờ đ ể mất M ảnh đất Các anh nằm , Chính Hữu, 1954-1961 ĐIỆN BIÊN PHỦ # Vỏ địch nhảy cao Lại vô địch nhảy xa Nhưng chiếc sào Điện Biên quá cao đối với ông ta Vạch chiến thắng ở đây, củng lại nằm xa quá! Chín cây sô chiều rộng Hai mươi cày số chiều dài Thung lủng Điện Biên không phải là hố nhảy -{S ò A THƯVIỆN tinh ilÌMB • ■ 17 KHO*IACHỉ' i
 15. Giá của chiến thắng ở đây là máu dấy! Đó là máu của người Pháp, ở Điện Biên, dã chảy. Đó là máu lê-dương, ở Điện Biên, đã chảy. Đó ỉà thứ máu Việt Nam, được chắt ra từ hạt lúa, củ khoai, thứ máu đã bị chảy âm thầm suốt chín năm trường kỳ gian khổĩ Đừng kẻ nào nhảy vào dòng máu đó Vì máu ấy biết hóa thành lửa đỏ! Đỗ T rùng Lai MƯỜNG PHĂNG Rừng Mường Phăng giống nơi đi dạo và làm thơ hơn là giống một Sở chí huy chiến dịch. Nửa thế kỷ đã thành sử. Rừng củ vẫn xanh nguyên mà tóc Đại tướng, đã từ lâu, bạc trắng ỉ Anh Cả ơỉỉ Có phải hoa dẻ Mường Phăng, bao năm qua, vẫĩi tìm về rơi xuống tóc Anh ? Có phải con suối nhỏ kia, bao ìiăm qua, vần ngày đêm khe khẽ gọi tên Anh? Anh đã đi suốt mười năm tóc xanh Bắt đầu từ Nà Ngần, Phai Khắt Để từ 34 người, thành quân năm đạo cổ tích Để tử Việt Bắc đến được Tây Bắc Và chọn thung lũng nhỏ này làm nơi chi huy trận chiến dể đời. Bên kia rặng núi kia thôi Thung lủng lởn Mường Thanh ngày ấy là địch địa. Điện Biên Phủ là “hòn đá tảng” thực dản Pháp-Mỹ Đè lèn các giấy tờ ở Hội nghị Giơ-ne-vơ! Phải đập vụn nó ra dể tìm vài chữ ký, Của các chính khách phương Táy trịch thượng vô bờ. Non sông dặn Anh: Không được dể thuaỉ Anh đă đọc được những dòng chưa có ở binh thư Tìm cách thống giữa vùng đất chết! 18
 16. Không thể phiêu lưu, dù chi là giây phú t Sau chín năm kháng chiến trường kỳ, người phải thắng, là Anh! Không thể là “Đánh nhanh, tiến nhanh* Vận nước đòi Anh “Chắc thẳng*ề Bác và Đảng chờ Anh từ Việt Bắc Mấy vạn quân chờ một thế cờ. Cách đánh hiện lèn trong A nh từng phút từng giờ Thành công-thửc-kim-cương: “Đánh chắc, tiến chắc” Hào vây lấn siết dần vào cổ giặc Không một phút nào chúng được bình yên Cho đến ngày, cờ hàng trắng xóa cả Điện Biên! * * * Với Điện Biên, Việt Nam hiện lền * * m m Sánh vai cùng muôn dân tộc. Các sử gia mai sau còn nhắc: “Ngày ấy, chìa khóa vào Điện Bièn, nằm ở Mường Phăng”. Đỗ T rùng Lai NHÂN CÁCH SÁNG NGỜI TRƯNG hiếu vì dân trọn cuộc đời Gian lao chìm nổi chẳng hề ngơi Vang danh thế giới Văn cùng Võ Lừng lẫy non sông rạng đất trời Thắng trận - Điện Biên vang thế giới Giang sơn toàn vẹn vọng muôn nơi Tinh hoa đất Việt, hồn dân tộc • * » Sống giữa lòng dân đức sáng ngời. Ngày 071101 2013 B iên Đình 19
 17. ĐIẸN BIEN PHU Kính tặng Đ ại T ư ớ n g Võ N g u y ê n G iáp Vượt dốc Pha Đin là Tuần Giáo t Ngước mắt đầu chạm trời Cong vút những chùm hoa lau lạnh lẽo N úi chìm vào mây, núi bạc đầu Tôi sinh ra nơi cuối nguồn đầu bãi Những dòng sông như dải lụa chảy vào thơ Giờ ngược núi thấy sông như kiếm dựng Ánh thép xanh chớp trắng giữa rừng chiều N úi đã chạm trời đường vẫn dốc Bản Meo nhà mọc trong mây Đã thấp thoáng một vài ánh lửa Gió đầu đông thổi buốt những nương ngô Dọc triền thung vài ba cô gái Thái Gùi sương đi về phía cuối đồi Tóc tẳng cẩu1 chống trời cao thèm chút Ả nh lửa bập bùng bản Thái thơm nếp xôi Xổ hết một con đeo rắn lượn • ■ Gặp dòng Nậm Rốm chảy dưới chân Thếrn một loạt những đeo con dốc cháu Trước m ăt đã Điên Biên ♦ * Nơi tôi đến những người lính năm xưa đã đến Họ từng kéo pháo qua dốc thẳm những tầng trời Chiếm thế thượng phong trút lửa xuống đầu giặc Tướng Giáp đứng nơi nào trên những rặng núi xa kia Đồi A lt cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát... Lịch sử dày lên trên mỗi thước đất Điện Biên Tôi đi giữa mường trời2 reo gió Hay tiếng reo khải hoàn những người lính năm xưa. Điện Biên 11/2010 T rầ n C h ấ n Ưy 1Tẳng Câu: Người phụ nữ dân tộc Thái khi lấy chồng thì búi tóc cao lên gọi là tẳng cẩu. 2Mường Then: có nghĩa là mường trời, đọc chệch đi gọi là Mường Thanh. 20 ,^ ế ặ é
 18. TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ • * Mường Thanh thung lủng phì nhiêu N úi non giăng lủy giăng thành xung quanh Có sông Nậm Rốm trong xanh Điệu dân ca Thái trong lành, ấm êm Dựng lèn cứ điểm Điện Biên Pháp đổ của, tiền, hù dọa quân ta Ý đồ thách kéo quân ra Sau thì nghiền nát như là bột canh 12 tiểu đoàn, 7 đai đôi bô binh * % • • Pháo, tăng, vận tải, cổng binh đi kèm Hàng không thường trực gần bên 49 cứ điểm kết liên một nhà ề Pháo đài vững chắc gần xa Tướng giỏi, quân mạnh, tưởng là chắc ăn Vòng vây ta xiết dần dần Chuyển pháo, chuyển đạn, chuyển quân qua rừng Dùng 26 vạn dân công 0 tô, xe đạp và lưng chuyển hàng Thuyền vui trên sóng hân hoan Nuôi quân có bếp dân gian Hoàng Cầm Biết vòng vây đang xiết dần Pháp giải tỏa dần các điểm xung quanh M ất quan, thiệt lính, đã đành vẫn chưa hiểu hết sự tình ra sao m Sở chí huy ở Mường Phăng A n mình trong một khu rừng hoang sơ Nhìn lòng chảo như bàn cờ Từng phút từng giờ Võ Nguyên Giáp nghĩ suyế’ 21
 19. Chọn Điện Biên đánh kiểu gì? Định theo phương án đánh và thắng nhanh Nhưng xem xét kỹ tình hình Có nên đánh chắc để giành chủ công? Tướng Giáp quyết đánh chắc vào Bảo toàn lực lượng đào hào xiết vây 15 giờ ngày 13-3 Quân ra trận địa đ ể chờ xung phong 40 khẩu pháo gầm rung Điện Biến Phủ tiếng ỉẫy lừng từ đây Him Lam xăng cháy cỏ cây Chỉ huy trưởng (Paul Pégot) chết, đường dây bị ngừng Trận địa pháo địch lặng im 12 khẩu pháo, cối bị chìm vào sương Him Lam cứ điểm phi thường Sau sáu tiếng rưỡi hết đường lui quân 6 giờ 30 phút ngày 15 Đỉnh đồi Độc Lập cờ phần phật bay Củng trong buổi sáng hôm này Sácỉơ Pigiô (Chỉ huy pháo binh) tự sát, chua cay sự đời Đồn Bản Kéo lính bỏ rơi Ta chiếm các đồi phía Bắc sân bay Pháo ta canh chừng hàng ngày Cầu hàng không chi lắt lay bằng dù Pháp mong giữ đến mùa mưa Đợi khi Hội nghị Giơnevơ họp bàn Nhưng rồi chẳng hẹn mà tan Để bao lính chiến muôn vàn đớn đau Nhằm các cao điểm phía Đông Quăn ta từng giọt máu hồng thấm sâu Cĩ ta đánh thật mau m 45 p h ú t đã thu xong chiến trường 22
 20. Vượt qua giải đất yên cương C2 ta định tìm đường lấy ngay Ai ngờ hoả lực đan dày Phải lui quăn để đánh ngày hòm sau DI bộ đội ề « thọc ♦ sâu Ta chiếm toàn bộ chi sau hai giờ A I ta bị bất ngờ Hoả lực địch chặn nửa giờ tấn công Dựa vào chiến hào, giao thông Hàng rào đại bác lửa hồng trắng đêm Dù ta anh dũng vượt lên Giằng co trận chiến nửa đêm chưa dừng ■ Điểm E địch đang thay quân Gặp ta hai mủi tấn công chạy làng Súng cối nặng cũng hoang mang Bị pháo ta diệt biết làm gì đâu Chiếm E lại triển khai mau * D2 đối đầu cho tới bình minh DI tan tác đội hình ■ Quân Pháp từ phía Mường Thanh đảnh vào Pháo ta dập từ trên cao Bộ đội tiếp viện ào ào tấn công Địch lùi bỏ lại sau lưng D2 cố giữ nhưng không đủ tài C1 Pháp lại tấn công Hai tiểu đoàn dù giành giật từng nơi Pháo ta dồn dập một hồi Pháp thiệt trăm người đành phải lui quăn Ta đào hào xiết dần dần Vòng vày càng chặt Pháp quán càng buồn Loay hoay trong cảnh chui luồn Lại bị bắn tía thảm thương vô cùng 23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2