intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

Chia sẻ: NN NN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

62
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nội dung bài viết là kết quả tổng kết các bài tham luận của các diễn giả trình bày tại Hội thảo về sức mạnh của Việt Nam và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

CHIÕN TH¾NG §IÖN BI£N PHñ -<br /> SøC M¹NH VIÖT NAM Vµ TÇM VãC THêI §¹I<br /> (Tæng kÕt héi th¶o quèc tÕ kû niÖm 60 n¨m chiÕn th¾ng ®iÖn biªn phñ)<br /> <br /> <br /> TrÇn §øc C−êng(*)<br /> <br /> Cïng víi tinh thÇn c¶ n−íc h−íng tíi kû niÖm 60 n¨m ChiÕn th¾ng lÞch sö<br /> §iÖn Biªn Phñ (1954-2014), ngµy 5/5/2014, t¹i Hµ Néi, ViÖn Hµn l©m Khoa<br /> häc x· héi ViÖt Nam ®· chñ tr× tæ chøc Héi th¶o quèc tÕ “ChiÕn th¾ng §iÖn<br /> Biªn Phñ - Søc m¹nh ViÖt Nam vµ tÇm vãc thêi ®¹i”. §©y lµ dÞp ®Èy m¹nh<br /> viÖc gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n−íc, kh¬i dËy lßng tù hµo d©n téc, «n l¹i bµi<br /> häc vÒ søc m¹nh cña chiÕn tranh nh©n d©n chèng x©m l−îc, cña ý chÝ ®éc lËp<br /> tù do cña d©n téc ViÖt Nam; tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc cÇn thiÕt ®Ó c¸c d©n<br /> téc cïng nhau x©y dùng mét thÕ giíi hßa b×nh vµ ph¸t triÓn, tr¸nh x¶y ra<br /> nh÷ng hµnh ®éng chiÕn tranh trong quan hÖ quèc tÕ, trªn c¬ së t«n träng ®éc<br /> lËp chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña nhau. Néi dung bµi viÕt lµ kÕt qu¶<br /> tæng kÕt c¸c bµi tham luËn cña c¸c diÔn gi¶ tr×nh bµy t¹i Héi th¶o vÒ søc<br /> m¹nh cña ViÖt Nam vµ tÇm vãc thêi ®¹i cña chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ.<br /> <br /> <br /> 1. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m d©n téc ViÖt Nam. §©y kh«ng chØ lµ<br /> 1954, ®Ønh cao cña cuéc tiÕn c«ng chiÕn th¾ng lîi vÜ ®¹i cña nh©n d©n ViÖt Nam,<br /> l−îc §«ng Xu©n 1953-1954, lµ th¾ng lîi mµ cßn lµ th¾ng lîi cña phong trµo gi¶i<br /> lín nhÊt cña qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt phãng d©n téc vµ cña c¸c lùc l−îng yªu<br /> Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc chuéng hßa b×nh vµ c«ng lý trªn thÕ giíi.(*)<br /> d©n Ph¸p x©m l−îc. Th¾ng lîi to lín nµy Mét sè tham luËn ®Ò cËp ®Õn t×nh<br /> ®· t¹o nªn b−íc ngoÆt quan träng trªn h×nh chiÕn tranh vµ kÕ ho¹ch t¸c chiÕn<br /> con ®−êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng cña qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p vµ qu©n<br /> ViÖt Nam, ®−a ®Õn viÖc ký HiÖp ®Þnh d©n ViÖt Nam. Th¸ng 5/1953, tr−íc<br /> GenÌve chÊm døt chiÕn tranh x©m l−îc nh÷ng thÊt b¹i nÆng nÒ trªn chiÕn<br /> cña thùc d©n Ph¸p vµ sù can thiÖp cña tr−êng §«ng D−¬ng, Ph¸p cö §¹i t−íng<br /> Mü, gi¶i phãng mét nöa ®Êt n−íc, x©y Navarre (®©y lµ viªn Tæng chØ huy thø 7<br /> dùng miÒn B¾c ngµy cµng v÷ng m¹nh, cña Ph¸p ®Õn §«ng D−¬ng) sang thay<br /> lµm c¬ së v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp gi¶i t−íng Salan lµm Tæng chØ huy qu©n ®éi<br /> phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc. viÔn chinh Ph¸p. Sau kho¶ng 2 th¸ng<br /> <br /> ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ lµ mèc (*)<br /> PGS. TS., ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi<br /> son chãi läi, m·i m·i lµ niÒm tù hµo cña ViÖt Nam.<br /> 4 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2014<br /> <br /> <br /> nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t chiÕn tr−êng chuyÓn biÕn côc diÖn chiÕn tranh. KÕ<br /> ViÖt Nam, Navarre ®· ®−a ra mét kÕ ho¹ch t¸c chiÕn chiÕn cuéc §«ng Xu©n<br /> ho¹ch chiÕn l−îc, ®ã lµ viÖc thùc hiÖn n¨m 1953-1954 ®· ®−îc v¹ch ra vµ<br /> b×nh ®Þnh miÒn Nam, tr¸nh giao chiÕn nhanh chãng triÓn khai víi ph−¬ng<br /> víi lùc l−îng qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt ch©m: “tÝch cùc, chñ ®éng, c¬ ®éng vµ<br /> Nam trªn chiÕn tr−êng chÝnh B¾c bé, sö linh ho¹t”.<br /> dông lùc l−îng lín ®¸nh ph¸ vïng tù do,<br /> ®¸nh s©u vµo hËu ph−¬ng cña lùc l−îng DiÔn biÕn cña cuéc kh¸ng chiÕn<br /> kh¸ng chiÕn, nh»m lµm tiªu hao vµ cÇm chèng Ph¸p trong chiÕn cuéc §«ng Xu©n<br /> ch©n bé ®éi chñ lùc, ph¸ vì kÕ ho¹ch tÊn 1953-1954 trªn toµn bé chiÕn tr−êng<br /> c«ng cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam §«ng D−¬ng ®· diÔn ra trong thÕ chñ<br /> trªn chiÕn tr−êng chÝnh... Môc tiªu cña ®éng theo kÕ ho¹ch cña Bé Tæng tham<br /> kÕ ho¹ch qu©n sù Navarre lµ trong vßng m−u chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n ViÖt<br /> 18 th¸ng “T¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn qu©n Nam: Më c¸c cuéc tiÕn c«ng ë T©y B¾c,<br /> sù tèt nhÊt ®Ó lµm chç dùa cho mét gi¶i B¾c T©y Nguyªn, Th−îng Lµo, Trung<br /> ph¸p chÝnh trÞ cã lîi cho Ph¸p, gióp Lµo, H¹ Lµo vµ miÒn §«ng<br /> Ph¸p cã thÓ tho¸t ra khái chiÕn tranh Campuchia..., ®ång thêi tÊn c«ng ë Nam<br /> trong danh dù”. bé, Liªn khu V vµ ®ång b»ng B¾c bé.<br /> C¸c cuéc tiÕn c«ng th¾ng lîi Êy ®· khiÕn<br /> ChÝnh v× vËy, trong chiÕn cuéc §«ng kÕ ho¹ch tËp trung lùc l−îng c¬ ®éng<br /> Xu©n 1953-1954, Navarre tËp trung c¸c lín ë ®ång b»ng B¾c bé cña Ph¸p bÞ ®Ëp<br /> binh ®oµn c¬ ®éng ë ®ång b»ng B¾c bé tan. Khèi c¬ ®éng chiÕn l−îc cña qu©n<br /> nh»m ®èi phã víi cuéc tiÕn c«ng cã thÓ Ph¸p bÞ xÐ lÎ tíi 5 n¬i, víi nhiÖm vô chñ<br /> x¶y ra cña chñ lùc Qu©n ®éi Nh©n d©n yÕu lµ gi÷ c¸c ®Þa bµn chiÕn l−îc, kh«ng<br /> ViÖt Nam, cµn quÐt, b×nh ®Þnh vïng sau cßn “r¶nh ch©n” ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô<br /> l−ng qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p, cho c¬ ®éng. KhoÐt s©u m©u thuÉn cña qu©n<br /> qu©n nh¶y dï xuèng L¹ng S¬n, ®¸nh ra ®éi viÔn chinh Ph¸p, gi÷a ph©n t¸n vµ<br /> Ninh B×nh, uy hiÕp c¸c c¨n cø kh¸ng tËp trung - tËp trung binh lùc ®Ó cã ®iÒu<br /> chiÕn cña qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt kiÖn t¹o ®ßn tiÕn c«ng qu©n sù vµo ®èi<br /> Nam ë ViÖt B¾c vµ Thanh-NghÖ-TÜnh. ph−¬ng vµ bÞ ph©n t¸n ®Ó ®èi phã víi<br /> chñ tr−¬ng c¨ng ®Þch ra ®¸nh cña Qu©n<br /> N¾m b¾t ®−îc ©m m−u vµ c¸c thñ ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam - lµ th¾ng lîi<br /> ®o¹n chiÕn tranh cña qu©n viÔn chinh ®Çu tiªn trong chiÕn cuéc §«ng Xu©n<br /> Ph¸p, Bé Tæng tham m−u chiÕn ®Êu cña 1953-1954 cña c¸c lùc l−îng c¸ch m¹ng.<br /> qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt Nam chñ<br /> tr−¬ng: tÊn c«ng vµo nh÷ng h−íng chiÕn V× vËy, §iÖn Biªn Phñ tõ chç ch−a<br /> l−îc hiÓm yÕu, tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, cã trong kÕ ho¹ch Navarre, giê ®©y do<br /> buéc qu©n Ph¸p ph¶i ph©n t¸n qu©n c¬ ph©n t¸n mét bé phËn quan träng lùc<br /> ®éng ®Ó ®èi phã, khoÐt s©u vµo m©u l−îng c¬ ®éng ®Ó yÓm trî cho T©y B¾c<br /> thuÉn c¬ b¶n gi÷a tËp trung vµ ph©n ViÖt Nam, b¶o vÖ Th−îng Lµo nh»m ph¸<br /> t¸n binh lùc cña qu©n ®éi Ph¸p cho ®Õn kÕ ho¹ch tÊn c«ng cña Qu©n ®éi Nh©n<br /> khi cã ®iÒu kiÖn sÏ nhanh chãng tËp d©n ViÖt Nam, trë thµnh tiªu ®iÓm cña<br /> trung lùc l−îng tiªu diÖt bé phËn sinh kÕ ho¹ch Navarre. §iÖn Biªn Phñ thµnh<br /> lùc quan träng cña qu©n ®éi Ph¸p, lµm n¬i diÔn ra trËn quyÕt chiÕn chiÕn l−îc<br /> ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ… 5<br /> <br /> gi÷a qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt Nam ®ång minh cïng b¹n bÌ quèc tÕ, sù ñng<br /> víi qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p, ®−îc Mü hé cña c¸c lùc l−îng yªu chuéng hßa<br /> trang bÞ hÕt søc hiÖn ®¹i ®Ó trë thµnh b×nh vµ c«ng lý trªn thÕ giíi.<br /> mét tËp ®oµn cø ®iÓm hïng m¹nh, mét Mét sè tham luËn nªu râ tÇm vãc<br /> Verdon cña Ph¸p ë §«ng D−¬ng. cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ:<br /> Th¾ng lîi cña qu©n vµ d©n ViÖt Nam t¹i<br /> 2. Cuéc chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n<br /> §iÖn Biªn Phñ mïa xu©n n¨m 1954 cã<br /> ViÖt Nam trªn chiÕn tr−êng §iÖn Biªn<br /> tÇm vãc thêi ®¹i s©u s¾c. §èi víi ViÖt<br /> Phñ ®−îc chuÈn bÞ c«ng phu, chu ®¸o,<br /> Nam vµ c¶ ®èi víi §«ng D−¬ng, chiÕn<br /> víi c«ng søc to lín cña c¸c lùc l−îng vò<br /> th¾ng §iÖn Biªn Phñ ®· gi¸ng mét ®ßn<br /> trang vµ nh©n d©n ViÖt Nam, ë c¶ ba<br /> quyÕt ®Þnh vµo ý chÝ x©m l−îc cña thùc<br /> miÒn B¾c, Trung, Nam víi sù phèi hîp<br /> d©n Ph¸p ®−îc Mü gióp søc (cho ®Õn khi<br /> cña c¸c lùc l−îng yªu n−íc Lµo (Pathet<br /> cuéc chiÕn tranh cña Ph¸p kÕt thóc,<br /> Lµo), qu©n gi¶i phãng Campuchia... mµ<br /> kho¶ng 80% chiÕn phÝ cña Ph¸p do Mü<br /> t©m ®iÓm lµ cuéc chiÕn ®Êu quyÕt liÖt<br /> viÖn trî), t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho<br /> ®Çy hy sinh gian khæ cña qu©n vµ d©n<br /> cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ViÖt Nam<br /> ViÖt Nam ë mÆt trËn §iÖn Biªn Phñ.<br /> trªn lÜnh vùc ngo¹i giao, buéc c¸c thÕ<br /> Mét quyÕt ®Þnh kh¸c mang tÝnh s¸ng<br /> lùc hiÕu chiÕn ph¶i ký HiÖp ®Þnh<br /> t¹o, n¨ng ®éng cña ViÖt Nam ®−îc c¸c<br /> GenÌve, lËp l¹i hßa b×nh ë §«ng D−¬ng<br /> nhµ nghiªn cøu ghi nhËn nh− mét trong<br /> trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn,<br /> c¸c nguyªn nh©n th¾ng lîi lµ sù thay<br /> thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña<br /> ®æi ph−¬ng ch©m t¸c chiÕn: “tõ ®¸nh<br /> ViÖt Nam, Lµo vµ Campuchia.<br /> nhanh th¾ng nhanh, sang ®¸nh ch¾c,<br /> tiÕn ch¾c”. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ - ®Ønh<br /> cao cña cuéc tiÕn c«ng chiÕn l−îc §«ng<br /> Nh©n tè ®Çu tiªn t¹o nªn th¾ng lîi Xu©n 1953-1954, ®· gãp phÇn quan<br /> cña qu©n d©n ViÖt Nam t¹i chiÕn tr−êng träng kÕt thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng<br /> §iÖn Biªn Phñ b¾t nguån tõ sù ®óng chiÕn tr−êng kú, gian khæ cña nh©n d©n<br /> ®¾n trong ®−êng lèi chiÕn l−îc toµn d©n, ViÖt Nam víi thµnh qu¶ to lín lµ gi¶i<br /> toµn diÖn trong kh¸ng chiÕn chèng phãng hoµn toµn miÒn B¾c, ®−a miÒn<br /> Ph¸p, sù ®óng ®¾n trong chñ tr−¬ng vµ B¾c vµo thêi kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn,<br /> sù chØ ®¹o cña Bé ChÝnh trÞ, ChÝnh phñ lµm c¬ së v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp gi¶i<br /> ViÖt Nam vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc,<br /> §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua sù chØ ®¹o “chØ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tan r·<br /> ®−îc ®¸nh khi n¾m ch¾c th¾ng lîi, nÕu kh«ng g× cøu v·n ®−îc cña hÖ thèng<br /> kh«ng ch¾c th¾ng kh«ng ®¸nh” cña Chñ thuéc ®Þa cña chñ nghÜa thùc d©n trªn<br /> tÞch Hå ChÝ Minh, ®−îc T− lÖnh mÆt thÕ giíi. Th¾ng lîi cña nh©n d©n ViÖt<br /> trËn §iÖn Biªn Phñ, §¹i t−íng Vâ Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng<br /> Nguyªn Gi¸p - vÞ t−íng tµi n¨ng ®Çy Ph¸p víi ®Ønh cao lµ chiÕn th¾ng §iÖn<br /> b¶n lÜnh cña qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt Biªn Phñ ®· gãp phÇn lµm thøc tØnh<br /> Nam qu¸n triÖt. Bªn c¹nh ®ã lµ sù phèi tinh thÇn ®Êu tranh giµnh ®éc lËp cña<br /> hîp chiÕn ®Êu cã hiÖu qu¶ gi÷a qu©n vµ nh©n d©n nhiÒu n−íc, tr−íc hÕt lµ ë<br /> d©n ViÖt Nam víi qu©n ®éi c¸ch m¹ng ch©u Phi mµ ®iÓn h×nh lµ ë Algeria,<br /> Lµo vµ Campuchia vµ sù gióp ®ì cña c¸c Maroc, Tuynidi...<br /> 6 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2014<br /> <br /> <br /> Còng cã thÓ nãi, th¾ng lîi cña qu©n 3. Néi dung quan träng ®−îc nhiÒu<br /> vµ d©n ViÖt Nam ®· gãp phÇn thæi thªm tham luËn bµn ®Õn lµ viÖc ph¸t huy gi¸<br /> søc m¹nh vµo phong trµo gi¶i phãng trÞ cña chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ®èi<br /> d©n téc cña c¸c n−íc ch©u Phi. Phong víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ<br /> trµo Êy ®· trë thµnh b·o t¸p c¸ch m¹ng quèc cña nh©n d©n ViÖt Nam hiÖn nay.<br /> gi¶i phãng d©n téc. HÖ qu¶ cña sù C¸c tham luËn biÓu d−¬ng trÝ th«ng<br /> truyÒn thæi søc m¹nh Êy lªn ®Õn ®Ønh minh, sù s¸ng t¹o vµ tinh thÇn chiÕn<br /> ®iÓm vµo n¨m 1960 víi tªn gäi “N¨m ®Êu hy sinh to lín, dòng c¶m cña qu©n<br /> ch©u Phi”, cã tíi 17 n−íc ch©u Phi giµnh vµ d©n ViÖt Nam trong thêi kú c¸ch ®©y<br /> ®−îc ®éc lËp, bao gåm tÊt c¶ c¸c thuéc 60 n¨m. Tinh thÇn Êy cÇn ®−îc ph¸t<br /> ®Þa cña Ph¸p ë T©y Phi vµ ch©u Phi xÝch huy vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ<br /> ®¹o, Madagascar, lµ c¸c l·nh thæ b¶o hé Tæ quèc, vµo c«ng cuéc chèng nghÌo nµn<br /> cña Ph¸p: Togo vµ Cameroon, lµ Nigeria vµ l¹c hËu, x©y dùng cuéc sèng Êm no,<br /> thuéc Anh, Congo thuéc BØ, Somalia h¹nh phóc cho nh©n d©n lao ®éng, cho<br /> thuéc Anh vµ Somalia n¾m d−íi quyÒn toµn d©n. Bµi häc cÇn rót ra lµ: Mäi<br /> b¶o hé cña Italia... §· cã mét thêi, vµo quyÕt ®Þnh dï lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh<br /> cuèi thËp niªn 50, c¶ thËp niªn 60... cña quan träng nhÊt, cÇn xuÊt ph¸t tõ thùc<br /> thÕ kû XX, trong c¸c cuéc ®Êu tranh tiÔn cuéc sèng, ë §iÖn Biªn Phñ lµ thùc<br /> chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, ng−êi ta h« tiÔn chiÕn tr−êng, b¸m s¸t thùc tiÔn,<br /> vang khÈu hiÖu: ViÖt Nam - Hå ChÝ dùa vµo d©n, tin t−ëng vµo nh©n d©n vµ<br /> Minh - §iÖn Biªn Phñ nh− mét nguån nh÷ng ng−êi chiÕn sü, kÞp thêi ®Ò ra<br /> cæ vò cho trÝ th«ng minh vµ lßng qu¶ nh÷ng b−íc ®i, nh÷ng quyÕt s¸ch phï<br /> c¶m trong ®Êu tranh. hîp víi quy luËt cña sù nghiÖp x©y dùng<br /> VÒ tÇm vãc cña chiÕn th¾ng §iÖn vµ b¶o vÖ Tæ quèc.<br /> Biªn Phñ, theo ®¸nh gi¸ cña nhµ nghiªn<br /> cøu ng−êi Anh Peter Macdonald: “So víi Cã thÓ nãi, kû niÖm 60 n¨m ChiÕn<br /> nh÷ng trËn v©y h·m kh¸c (nh− ng−êi th¾ng §iÖn Biªn Phñ lµ dÞp ®Ó toµn<br /> Mü cã trËn ë Bantran 66 ngµy, §øc v©y §¶ng, toµn d©n ta kh¬i dËy niÒm tù<br /> Xtalingrat 70 ngµy, qu©n Anh gi÷ hµo d©n téc, tiÕp tôc kÕ thõa vµ ph¸t<br /> Toobruc 24 ngµy, råi 1 triÖu qu©n Liªn huy tinh thÇn yªu n−íc, truyÒn thèng<br /> X« v©y l¹i 330.000 qu©n §øc ë c¸ch m¹ng hµo hïng, vËn dông linh<br /> Xtalingrat...), th× trËn §iÖn Biªn Phñ ho¹t, s¸ng t¹o nh÷ng bµi häc quý b¸u<br /> víi 50.000 ViÖt minh v©y ®¸nh 16.000 cña ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ ®Èy<br /> qu©n Ph¸p, kh«ng ph¶i lµ cã thø h¹ng m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn<br /> g×. Nh−ng c¸i lµm cho nã næi tiÕng chÝnh ®¹i hãa ®Êt n−íc, hoµn thµnh th¾ng lîi<br /> lµ ë c¸ch ®¸nh, ë tiÕn tr×nh ph¸t triÓn hai nhiÖm vô chiÕn l−îc x©y dùng vµ<br /> cña cuéc chiÕn ®Êu, còng nh− kÕt côc vµ b¶o vÖ Tæ quèc nãi chung vµ nhiÖm vô<br /> nh÷ng hÖ qu¶ mµ nã dÉn ®Õn. TÊt c¶ qu©n sù, quèc phßng nãi riªng trong<br /> nh÷ng c¸i ®ã ®· lµm trËn chiÕn ®Êu ë t×nh h×nh thÕ giíi, khu vùc ®ang diÔn<br /> §iÖn Biªn Phñ trë thµnh mét trong biÕn nhanh chãng vµ hÕt søc phøc t¹p.<br /> nh÷ng trËn ®¸nh quyÕt ®Þnh cña mäi Vµ, víi nh÷ng kÕt qu¶ nh− ®· nªu, Héi<br /> thêi ®¹i vµ ®−a tªn tuæi cña Vâ Nguyªn th¶o ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thµnh c«ng tèt<br /> Gi¸p vµo sö s¸ch”. ®Ñp <br /> ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ… 7<br /> <br /> Mét sè tham luËn t¹i Héi th¶o 9. GS. TS. Marc Jason Gilbert: Di s¶n<br /> §iÖn Biªn Phñ vÒ chiÕn tranh h¹t<br /> nh©n ë §«ng Nam ¸, thêi kú 1954-<br /> 1. PGS. TS. Ph¹m Xu©n Biªn: Nam bé<br /> 1968.<br /> trong chiÕn cuéc §«ng Xu©n 1953-<br /> 1954 vµ §iÖn Biªn Phñ. 10. GS. TS. Ph¹m Xu©n Nam: ChiÕn<br /> 2. TS. Bountheng Souksavatd: §iÖn th¾ng §iÖn Biªn Phñ - Th¾ng lîi cña<br /> Biªn Phñ - T×nh ®oµn kÕt cña c¸c v¨n hãa ViÖt Nam.<br /> n−íc §«ng D−¬ng, ngän cê ®Êu 11. PGS. TS. NguyÔn Träng Phóc: Vai<br /> tranh chèng thùc d©n, gi¶i phãng trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Chñ tÞch<br /> d©n téc. Hå ChÝ Minh trong cuéc kh¸ng chiÕn<br /> 3. PGS. TS. Chiristian C. Lentz: Nh÷ng chèng thùc d©n Ph¸p vµ chiÕn th¾ng<br /> cuéc ®Êu tranh ë §iÖn Biªn Phñ: Sù lÞch sö §iÖn Biªn Phñ.<br /> ®ãng gãp cña c− d©n ®Þa ph−¬ng<br /> 12. PGS. TS. Pierre Aselin: §iÖn Biªn<br /> trong chiÕn th¾ng cña ViÖt Nam.<br /> Phñ, GenÌve vµ sù chuyÓn h−íng<br /> 4. GS. Carl Thayer: ý nghÜa cña chiÕn sang “®Êu tranh hßa b×nh”.<br /> th¾ng §iÖn Biªn Phñ vµ HiÖp ®Þnh<br /> GenÌve. 13. TS. Rob Hurle: Hå ChÝ Minh vµ viÖc<br /> sö dông biÓu t−îng ®Ó vËn ®éng<br /> 5. GS. TS. Vu H−íng §«ng: Mét thêi<br /> nh©n d©n ViÖt B¾c - C«ng t¸c tuyªn<br /> ®iÓm quan träng cho thêi ®¹i h−íng<br /> truyÒn më ®Çu cho §iÖn Biªn Phñ.<br /> vÒ ph¸t triÓn hßa b×nh vµ ®èi tho¹i<br /> b×nh ®¼ng - ý nghÜa cña ChiÕn 14. PGS. Bïi §×nh Thanh: ChiÕn th¾ng<br /> th¾ng §iÖn Biªn Phñ vµ viÖc ký kÕt §iÖn Biªn Phñ gãp phÇn lµm thay<br /> HiÖp ®Þnh GenÌve trong lÞch sö thÕ ®æi diÖn m¹o ®Þa - chÝnh trÞ thÕ giíi<br /> giíi. nöa sau thÕ kû XX.<br /> 6. PGS. TS. §inh Quang H¶i: Sù ñng 15. Th−îng t−íng §ç B¸ Tþ: VËn dông<br /> hé vµ gióp ®ì cña quèc tÕ ®èi víi bµi häc vÒ c«ng t¸c tham m−u chiÕn<br /> chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. l−îc trong chiÕn cuéc §«ng Xu©n<br /> 7. GS. TS. Tr−¬ng ThuËn Hång: ChiÕn 1953-1954 vµ chiÕn dÞch §iÖn Biªn<br /> th¾ng §iÖn Biªn Phñ nh×n tõ gãc ®é Phñ vµo sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc<br /> thÕ giíi. hiÖn nay.<br /> 8. GS. NGND. Phan Huy Lª: Mét sè 16. GS. TSKH. Vladimir Kolotov: ChiÕn<br /> quyÕt ®Þnh t¸o b¹o, kÞp thêi biÓu thÞ th¾ng §iÖn Biªn Phñ lµ sù kiÖn lÞch<br /> tµi n¨ng, b¶n lÜnh cña §¹i t−íng Vâ sö ®¸nh dÊu b−íc ngoÆt trong qu¸<br /> Nguyªn Gi¸p. tr×nh chèng ngo¹i x©m.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2